OPROEPING. BEKENDMAKING. 15 L IT E L A A l> ENGELAND. Londen 1 5 Maart. Een gisteren van Malta verzonden telegraphisch berigt meldt dat sir Colin Campbell den 13 Februarij te Cawnpore belegeringsgeschut wachtende was. Een gedeelte van liet leger is Oude voorbij getrokkenen naar Alumbagh voortgerukt. Deze legermagt, die uit 20,000 man en 100 kanonnen bestaat, is niet toereikend om Lucknow in te sluiten. Men was voornemens den 25sten het bombarde ment van die stad te openen. De voorhoede was den 14 door Nuserabad naar Cotah opgerukt. De sterkte van den vijand, die bij deze laatste plaats heeft post gevat, bedraagt 7000 man en 100 stuks geschut Sir. Hugh Kose was op weg naar Jansul en Calpe. Shorapore is ingenomen. De koning van Delhi is schuldig verklaard en tot levenslange ballingschap naar de Adama-eilanden veroordeeld. FRANKRIJK. Parijs, 14 Maart. Van de in den laatsten tijd in hechte- tenis genomen personen zullen velen naar Latnbessa geïn terneerd worden. DUITSCHLAND Berlijn12 Maart. Te Altenberg bij Munster heeft in de vorige week een hevige brand gewoed, waardoor 15 a 17 hui-. dett om in volgenden leeftijd, ook meer ingewikkeldemeer beredeneerde werken te kunnen lezen en verstaanzie daar het doel dat bij het lezen leeren in het oog moet worden ge houden en zal dan de strekking niet praktisch zijn? Op dezelfe wijze zouden wij ook het schrijven en rekenen kunnen beschouwen, maar dan zouden wij te wijdloopig wor den. Kortom, teveel en te weinigbeiden kan schadelijk worden, zoodra uit het oog wordt verloren, wat het ware doel is van het lager onderwijs; maar indien wij dat doel niet hooger steldendan de Economist, dan staat het te vreezen, dat de maatschappij in minder dan eene halve eeuw een allerbedroevendst schouwspel zou opleveren. Gelukkig heb ben onze wetgevers bij het vervaardigen der nieuwe wet zeker niet met den Economist geraadpleegd NOTIFICATIE. Burgemeester en Wethouders van Schagenbrengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer gemeente en van alle daarbij belanghebbenden, dat de lijsten, bevattende de aangeslagenen in de rijksdirectebelastingen, zoo in opcenten als in hoofdsom, tot een bedrag van ƒ16 en 32 en hooger, en die alzoo de bevoegdheid bezitten tot het kiezen van leden voor den Gemeenteraadde Provinciale Staten en de Tweede Kamer der Staten-Generaalzijn opgemaakt, ingevolge art. 6 der wet van den 4den Julij 1350, (staatsblad „F: 37)op heden den 12 Maart 1858 naar aanleideng van art. 10 dier wet zijn vastgesteld, en te rekenen van Maandag den 15 Maart 1858 gedurende 14 dagen van des voormiddags negen tot des namiddags ten één ure, op de Secretarie dezer ge meente, vooreen ieder ter inzage zullen worden nedergelegd, en daarenboven van elk een exemplaar derzelven aan het Gemeentehuis is aangeplakt, ten einde de des bevoegden in de gelegenheid te stellen hnnne bezwaren tegen die lijsten in te brengen, onder uitnoodiging tevens om die bezwaren véór of op den 30 Maart e. kT bij verzoekschrift op ongeze geld papier, door de noodige bewijsstukken gestaafd, aan den Gemeenteraad in te dienen. Voorts wordt bekend gemaakt, dat de aan den voet dezer gestelde namen, ingevolge art. 35 der meergemelde wet, zijn geschrapt van de in liet gepasseerde jaar gesloten kiezers lijsten. En opdat niemand hiervan ouwetenheid voorwende is deze afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebrui kelijk is. Schagen den 12 Maart 1858. De Burgemeester H. R. DE MEÊR. De Secretaris, A. J. VAN CANTFORT De van dein het gepasseerde jaar gesloten lijsten, geschrap te kiezers zijnJacob Bijpost, Pieter Klein, Jan Kool en Hendrik Schenk. De Burgemeester van Schagen roept mits deze op de lotelingen dezer gemeentevan de ligting 1858om op Maandag den 22 Maart aanstaande, des middags ten twaalf uur te verschijnen voor den Militie-Raad zittende te Alk maar op het stadhuis zullende alsdan de ingediende re clames worden onderzocht en uitspraak gedaan. De Burgemeester herinnert bij deze, dat de zoodanigen welke niet voor den Raad verschijnen, ingevolge art. 38 der wet van 27 April 1820, zullen worden gehouden geene reden tot vrijstelling te hebben, en voor den dienst zullen worden gedesigneerd. Schagen, den 13 Maart 1858. De Burgemeester voornoemd H. R. DE MEÊR. De Burgemeester van Schagen verwittigt alle belang hebbenden, dat het voor de Nationale Militie, door deze gemeente, te leveren contingent over 1858, is bepaald als volgt Gewoon 7 man. Buitengewoon 1 Totaal te leveren 8 manschappen. Schagen, den 15 Maart 1858. De Burgemeester voornoemd H. R. DE MEÊR. liet stoomschip Africa heeft tijdingen van New-York tot den 4 Maart aangebragt. Men wilde, dat Engelsche oorlog schepen uitgezonden waren, om Walker gevangen te nemen. Als een bewijs Tan het vele misbruik, dat in Engeland van sterken drank gemaakt wordt, Termcldeu wij dat in een der Toornaamste her bergen van Londen, op een enkelen dag, 2000 mannen, 1855 vrouwen en 280 kinderen zijn binnengetreden. Des zondags bedraagt dit getal bijna het dubbel; wekelijks wordt daar gemiddeld aan 260,000 mannen 108,500 vrouwen en 142,450 kinderen drank verkocht. Up het kasteel Wijou-stay van den baronet Wijnn, is een hevige brand uitgebarsten, welke aan onvoorzigligheid wordt toegeschreven. De kostbare boek- en schilderij verzameling is mede eene prooi der vlammen geworden. Alleen ceuige papieren van waarde, en een ge deelte van het zilverwerk en de juweeleu van ladij Wijnn zijn aan de woedende vlammen onttrokken geworden. Ter naauwernood heb ben de bewoners in luchtig nacht gewaad zich knnncn redden. De schade wordt op 70,000 pd. st. begroot, waarvan niets tegen.brand- schade was verzekerd. Orsini, die voortdurend uiterlijk zeer rustig is, moet toch verschrikkelijke gemoedsbewegingen gehad hebbendaarzijne haren, die bij zijne inhechtenisneming geheel zwart, en toen hij voor de regters stond, grijs waren, thans geheel wit zijn. De vrouw van Orsini is van Genua vertrokken. Deze on gelukkige vrouw komt naar Parijs met eene harer twee doch ters, om de goedertierenheid des keizers af te smeeken. Zij is sedert lang door haar man verlaten en leefde te Nizzavan eene geringe ondersteuning, die hare familie haar af. Orsini cn Pieri rijn beden morgen teregtgcstcld. Rudio werd reeds gisteren aange legd, dat lijn veriock om gratie verhoord was. Orsini en Pieri hebben eerst heden morgen ten half ïeven ure kennis gekregen van de verwerping van de doorhen aange- teekende cassatie. Men las bun vonnis voor en de abt lluzon begeleide beiden in de kapel, waar lij biechtten en hun het heilige avondmaal toegediend werd. Hierop werd Pieri naar dc zoogenaamde avantgrefle gebragt, waar tijn toilet gemaakt werd Toen dit gedaan was, keek hg om en zag Orsini voor den eersten keer terug. Het zal dan heden gebeuren," zeide hij nik zal stervende mijn geliefkoosd lied umourir puur la patrio zingen." I)e abt lluzon en Orsini bevalen hem aan, rustig te zyn. »lk ben rustig ge noeg," ïeide hij, want ik weet, dat wij den berg Calvarie zullen beklimmen." Pieri verzocht om een kop sterke koflij. welken meu hein gaf. Orsini gebruikte niets. Klokslag zeven uur werden de deuren der gevangenis geopend en heiden traden, iu een sluyer gehuld, naar buiten. Ieder werd begeleid door een scherpregtcr tde scherpregter van Rouaau cn Cacu), terwijl de scherpregter van Parijs op het schavot wachtte, Pieri giug, het lied der Girondisteu nmonrir pour la Palrie," zingende, voorwaarts; hij werd het eerst op het schavot getild en toen men hem den sluijer afnam, riep hij luide uit nleve de republiek!" Daarna viel de noodlottige bijl. Orsini, die met den rug naar het schavot gekeerd was, werd thans omgedraaiJ. Toen men hem van den sluijer ontdeed, riep hij uit: «leve Italië, leve Frankrijk!" Het treurige schouwspel duurde slechts een paar minuten. Op de plaats der teregt- atclling zelve konden slechts een 200tal personen plaats vinden; de menigte was in do nabgzijude strateu verdeeld. De aanwezigen hielden zich rustig. Orsini'» haar was uiet zou als men vroeger gemeld heeft wit geworden. Na de tercgtstelling werden de hoofden der teregtgesteldco met zwavelzuur onken baar gemaakt, opdat er geene teekeuing of pleisteraldruk van genomen zou kunnen wordeu. De Globe kondigt aan dal er onderscheidene predikautsplaatsen Ivicarages) te koop ziju, Daaronder komt, in de eerste plaats, voor, de vicary van Chivelev, waarbij behooren vier plaatsen voor on dergeestelijken (curates), die door den hoofd-geeslelijke aangesteld en bezoldigd worden op eene wijze, dat zij met de hoogste zuinig heid en veel ontbering, er bijna van kunnen leven. Behalve pastorij, uitgestrekte tuinen, boomgaarden, behooren daarbij de tienden over 9000 acres land, welke met andere voordeelen, een jaarlijksch in komen opleveren van 1700 pd- st. ƒ20,400) eene andere derge lijke plaats, Camberweli, levert 2300 [/27,600 op. Bij eenige plaat sen worden ook opgegeven te behooren: kerkrooijen en paaschge- schenken. Dit .Milaan wordt gemeld, dat de brief van Orsini zoodanig aller gemoederen in beweging heeft gebragt. dat de politie alle exem plaren van den Muniteur moest in beslag nemen. In de departementen geschieden dagelijks arrestatiën, we gens het deelnemen aan geheime genootschappenen het beleedigen door bewoordingen van den keizer en de regering. Zekere doctor Bonnard, die in hechtenis was genomen daar men hem verdacht hield, van het deelnemen aan geheime genootschappen, is weder in vrijheid gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 2