BELGIE. ZWITSERLAND. Bern, 11 Maart. Een aantal Fransche vlujtelingen zijn van Genève alhier aangekomen en ter beschikking van den bondsraad gesteld. Het gouvernement van Bern heeft aan de prefecten van den Jura kategorische instructiën betreffende de dadelijke internering der Eransche uitgewekenen toege zonden. Bern, 12 Maart. Men heeft groote toebereidselen gemaakt, tot inwijding van den Genecfschen spoorweg, na de plegtige opening derzelve, zal er des avonds ten zes ure, in het sta- tions-gebonw een groot diner plaats hebben, terwijl eeue al- gemeene illuminatie hi t feest van den dag zal besluiten. AMERIKA- F» I IV E L A x\ l> Schagen18 Maart 1858. Brouwershaven, 10 Maart. l)e vrouw van zekeren land- bonwerskueckt heeft- de onvoorzigtigiieid gehad, om, terwijl zij voor eenige oogenblikken het huis verliet, haar nog zeer jong kind alleen daarin achter te laten. Men schetse hare ontsteltenis, toen zij, terugkomende, haar kind bijna geheel verbrand vond. Niettegenstaande onmiddellijk aangewende geneeskundige hulp, is het spoedig aan de gevolgen be zweken. Goes, 10 Maart. In den nacht van 7 op 8 dezer, woedde hier een verschrikkelijk weder. Van onderscheidene huizen zijn dakpannen en zelfs schoorsteenen afgewaaid. Er waren er die aan eeue aardbeving dachten. In de zandkreek is een met graan geladen 3chip gezonken. De schipper en zijn knecht zijn daarbij omgekomen. kANTONGEREGT. Ondertrouwd: 13 Maart. J. Metselaar, jm. en G. de Graaf, jd. D. Bakker, jm. en N. Jonker, jd. Getrouwd: 12 Maart. A. H. Sausenthalerwednr. van A. van der Sterre, en P. E. Faddegon, jd. Overleden: 8 Maart. G. Koedijker, o. 63 j. en 9 m. 9 dito, E. Kaarsemaker, wed. van C. Stap, o. 65 j, 14 dito, J. Goudman, o, 1 j. en bijD 6 m. zen vernield werden en een kind in de vlammen is omge komen. Tusschen Fiume en harlstadt had dezer dagen een ontzettend on geluk plaats. Eene boerenvrouw namelijk, die om voeder voor hare koe was uitgegaan, begaf zich naar een vrij ver verwijderd dorp, om het verlangde te hekomen. .Middelerwijl kwam haar echtgenoot, die voor zaken afwezig was geweest, te huis en vond zijne beide kindertjes doodgevroren. Toen hij eenigen tijd vergeefs op den te rugkeer zijner vrouw had gewacht, ging hij haar te gemoet, ten einde haar op het ontzettend ongeluk voor te bereiden, doch op half weg vond hij haar door de wolven verscheurd. Uit Herzogewina wordt gemeld, dat de insnrgenten de stad Tre- binje bedreigen. Zij bezit, wel is waar, een fort, doch dit is ten halve vervallen, en bezit slechts een garnizoen van naauwelijks 100 man. Sedert eenige dagen bevinden zich hier ter stede onderscheidene Braziliaansche ingenieurs, die, naar men zegt, toebereidselen maken, om Dnitschers voor de Braziliaansche planters tc werrcn. De drukpers waarschuwt herhaaldelijk tegen eene landverhuizing naar Brazilië. Uit onderscheidene streken, komen nadere berigten in van den stormdie in het begin der vorige week heeft gewoed. In onderscheidene dorpen werden de daken der huizen en schoorsteenen ter nedergeworpen, bruggen uit elkander gerukt, vrachtwagens en hoornen omver geworpen, enz. Brussel, 12 Maart, De zoölogische tuin alhier tal spoedig van den keizer Tan Marokko een sehoonen Amerikaanschen leeuw ten ge schenke ontrangen. De Belgische consul te Tanger heeft dat dier reeds afgezonden. Uit Verviers wordt, even als uit andere sterken van dit rijk, gemeld, dat er aanhoudend veel sneeuw valt. In de Ar dennes is de gemeenschap afgebroken; terwijl de sneeuw over al ten minste vierdehalf voet hoog ligt, zijn er vele plaat sen, waar de sneeuwlaag zeven en acht voet dik is. Halifa\, 2 Maart Dc Mormonen zijn ijverig bezig om zich uit te rusten, ten einde de troepen der Unie, die tegen hen afgezouden zijn, wederstand te bieden. Behalve de gewone lijst van onheilen, is er overigens bijna niets uit Amerika te berigten. Te New-Orle- ans is een brand in de daarliggende stoombooten uitgebarsten. Zes stoombooten verbrandden geheel. Te St. Lotus is een hotel af gebrand; 29 personen verloren daarbij het leven, terwijl 40 of 50 vermist woraen. Wisselcours (te Wew-York) op Londen 109110. Het stoomschip Adriatic van de Collins-lijn, zou, naar men zegt, voor 200,000 pond pd. st. aan het Russische gouvernement verkocht zijn. Te Florida is een man van 130 jaren overleden. Op het schip Howard, dat in 96 dagen de reis van Ham burg hierheen aflegde zijn 37 passagiers overleden- Een dagblad meldt, dat eeue slavin van 105, en een slaaf van 92 jaar de laatst overgeblevenen van de slaven van Massachnsets, die door de constitutie van 1781 vrij verklaard werden, ten gevolge der daar in vervatte bepaling, dat slavernij in dien staat onwettig is, gezond en wel te Boston leven. Wij hadden het genoegen Donderdagavond den 11 dezer, de tooneelvoorstelling van den heer llartlooper alhier, bijte- wonende uitvoering van het eerste bedrijf van den Straat jongenvan Parijs, liet wel iets te wenschen over, doch de vol gende stukken werden zoo juist en meesterlijk gespeeld, dat wij niet kunnen nalaten onze plaatsgenooten aan te raden om de volgende voorstelling, welke zoo wij vermeenen aan staanden Paaschmaandag zal plaats hebben, met een drok bezoek te komen vereeren. Dezer dagen is te Scheveningen overleden de man, die Prins Willem V in 1795 op de schouderen naar de pink heeft gebragt, welke Z- H. destijds naar Engeland heeft ge voerd. Eenige gezinnen maken zich in Schouwen gereed om naar Brazilië te verhuizen, waar hun door eene Belgische kolon- nisatie-roaatschappij gunstige vooruitzigten zijn geopend. De voorwaarden zijn zoo gunstig, dat voor een gezin van man, vrouw en 8 kinderen, niet meer dan y 20 wordt ge vraagd om de passage naar Antwerpen, van waar zij vrij overtogt hebben, te bestrijden. Te Donkerbroek is den3den dezer de dienstmeid rsn J. CL, hakker herbergier en winkelier, door de justitie gearresteerd, als hebbende haar heer en rronw eene aanzienlijke som ;;elds ontvreemd. De ge wetensonrust heeft haar gedrongen, dit geld gedeeltelijk in eene bijt in het water te werpen, waarin het blinkende geld door huren ge- onden werd, en ged ettelijk in den grond te hegraven, terwijl een gering gedeelte door haar verbruikt was Zij heelt van hare daad bekentenis gedaan nog voor de arrestatie, blijken van beronw ge toond, zooveel mogelijk alles, wat in hare handen was, teruggegeven cn om vergeving gesmeekt. Doch de diefstal was reeds aangegeven en zij werd gearresteerd. Aandoenlijk is het, dat zij eene eenige doch ten is, zoodat hare moeder dan ook bijna van hare zinnen is door dit geval. Bij de arrestatie heefl zij nog ten huize van haar heer cn vrouw de nieuwe dienstmeid gevoelig vermaand zich er aan te spiegelen. Oildenbo*cll, 8 Maart. Bij het aanbreken van den ochtend deed een hevige orkaan de gemeente m*t onrust ontwaken, daar men van alle kanteu pannen en gedeelten der daken hoorde ter neder werpen; zelfs werd daar ook een geheel dak van eeue woning gerukt,waarin zich een man bevond, die in een bedenkelijken ziektetoestand verkeerde en wiei» men niettegenstaande het onstuimige weder met zijo bed in een» andere woning heeft moeten overdragen Ook heeft deze storm in de gemeente Kiicphcn en Sprundel veel schade aan onderscheidene woningen en schuren, veroorzaakt, alsmede aan dc R. O. kerk, al waar een der ramen geheel en al werd vernield. MVcesp, 8 Maart. Heden ochtend vroeg woei hier een aanhouden de sterke noord-westen wind, die allengs in hevigheid toenam, tot dat die tegen half zeven ure in cenen zwaren storin overging, welke door het inwaaijeu van ramcu en het afwaaijen van schoorsteenen nog al schade aau daken en gebouwen toebragt, en onder anderen de grootste helft van het plat of omgang van den korenmolen de Haan aan de llammerdijk nabij dc stadmet beschadiging van wiek en daken van een huis en schuur tot den molen behoorende, heeft wegge nomen. Spoedig daarna is de storm gelukkig bedaard. Ilillcgcrsberg, 10 Maart. Maandag ochtend heeft hier iu deze streken een verschrikkelijke storm gewoed, welke veel schade heeft veroorzaakt. De fabriek der haardoekwasscherij van den heer Huijgens is geheel verwoest; het dak is er afgewaaid en overhoeks op eenige ellen alstands vau daar iu den sloot aan den Bergweg ge worpen; een stuk zolder ongeveer 20 vierk. voeten, met bindten enz., was over den weg geslagen. Lei<len, 12 3Iaart. Heden deed de arrondisseraents-regtbank uitspraak in de zoo veel gerucht gemaakt hebbende zaak wegens ontdekte misbruiken en kwade trouw in het dagelijksch beheer vau het gesticht voor oude cn gebrekkige lieden van de llervorradege- meente. De beide beklaagden werdeu alleen schuldig verklaard aan het uit het getuigenverhoor gebleken feit, dat, ofschoon zij gere geld wekelijks voor eigen rekening zich het bcnoodigde vleesch aanschaften, gelijk uit de beëedigde verklaring van den vleeschhou- wer bleek, zij evenwel nu en dan ook een deel voor hen en het keukenpersoneel afnamen van het vleesch voor de voeding der gealimenteerden bestemd. Een tweede feit weid als bewezen aan genomen, dat zij namelijk de thee voor de zieken eerst afdronken en de overgeschoten bladen daar voor bestemden, fn beide ieiteu zag de regtbank diefstal in dienstbaarheid en terwijl de beklaagden van de overige feiten van beschuldiging werden viijgesproken, ver oordeelde de regtbauk hen tot eene gevangenisstraf vau drie maan den, in eenzame opsluiting te ondergaan. l t Zitting van 11 Maart 1858. 1. A. R te Wieringervaardwegens liet maken van nach telijk gerucht, veroordeeld tot eene boete van /'5.50 en in de kosten. 2. J. V., K. V., W. V. en J. V. allen te Petten, beschul digd van helmrooverijdoch vrijgesproken. 3. W. B. en W. K. beiden te ScAayen wegens het mal en van nachtelijk gerucht, veroordeeld tot eene boete vau ƒ5.50 en in de kosten. 4. A. R. te Wieringerwaardwegens het maken van nach telijk gerucht en het toebrengen van schade aan eens anders woning; onbevoegd verklaring. BIRGERLIJkESTAAD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 3