verhdhi1g. 251 hunders laad MARKTB E R I G T E Schagen den 11 Maart. Purmerende 16 blaart. Aangevoerd 38 Runderen; 11 Paarden 19 vette Varkens 50 tot 56 cents per Ned. 35 magere Varkens 134 biggen 4 7.50 per stuk 80 vette Kalveren, 50 70 ets. per Ned. ffi; 196 nnchtere Kal veren,/2.25 d 6 per st.; 254 Schapen en Lammeren; Kaas aangev. 73 st. kleine en 7 st. middelb. Kleinehoogste markt 25.- Middelb. 28 per 50 Ned. Boter, beginmarkt 1 tot 1.02J later 90 tot 95 ets.de meeste partijtjes 92} cts. per Ned. ffiKip-eijeren 2.25 per 100 Eend-eijeren 4 per 100. Amsterdam, 15 Maart. Boter Friesclie/55.57; Kam per/' 54.56 Deventer/'46.52; Zwolsche 50.54. Haarlem 15 Maart. Witte Tarwe 8 a/9; Eoode dito 7.50 i\f 9.40; Rogge/5.50 5.90; Gerst/ 4.75 d 5; Haver3.50 a 4.60 Paardeboonen7; Duiveboonen 7; Groene erwten/'9.50. Alkmaar 12 Maart. Kleine Hooikaas /25; dito Com missie 28; dito Middelb. 32. Kleine Gras dito 26.50. Aangev. 105 st., wegende 21834 Ned. ffi. Hoorn, 11 Maart. Heden werden alhier aangevoerd 21 stapels Kaas, wegende 4042 Ned. ffihoogste prijs f 25. Zaandam, 11 Maart. Raapkoeken f 70 a/' 75; Lijn koeken 10 a 13. Delft11 Maart. Boter 1ste kwal. ƒ60 d 62 2de kwal. 52 d 59 per vat. Heden de markt minder geanimeerd en de prijzen lager. Gouda, 11 Maart. Van Boter was de markt wel voor zien; de prijs derzelve was 11 st. per half Ned. ffi. Leiden, 13 Maart. Boter 1ste kwal./1.20 a 1.30; 2de kwal./'0.80 d 1 per Ned. ffi. Zutphen 11 Maart. Tarwe 8 d 9.50. Rogge 6 d 6.40. Boekweit 6.50 d 7.50. Aardappelen 1.80 d 2.- Boter/ 21 d 23. Meppel, 11 Maart. Rogge /6.25 d 6.90. Boekweit 6.50 d 7.40. Aardappelen 2.25 d 2.60. Boter per vat f 40 d 43per 1 Ned. 1.45 d 1.60. Sneek 9 Maart. Prijzen der boter 52. Aanvoer 335 vierde en 104 achtste tonnen. Leeuwarden, 12 Maart. Boter aangev. 408 vierde, 191 achtste en 52 16e vaten. Prijs52.50. Harlingen13 Maart. De uitvoer bedroeg bier van 7 tot 13 dezer 2370 vierde vaten boter. 1°. Een kapitaalhechtsterk en in zeer goeden staat onderhouden HUIS en Aangetimmertens voorzien van spacieus WINKELHUIS en Maga zijn waarin sedert vele jaren de Kruideniers- Winkel-Affairemet de Slijterij in Wijnen en Sterkedranken met het beste succes is en nog wordt uitgeoefendstaande en gelegen aan de Vaart te Schagerbrug in de Z IJ P E, met het daarbij zijn de ERF groot 8 Roeden60 EllenSectie C No. 472 en 473. 2°. Een WOONHUIS en ERF, staande en gelegen annex en ten Noord-Westen van het voorgaande per ceel, Sectie C, No. 471. 4°. Een HUIS met eene welbeklante GROF- en HOEF-SMEDERIJ en ERF met de Gereed schappen alles in den besten staatstaande en gelegen aan de Vaart te Schagetbrug in de Z IJ P L, groot 4 Roeden60 EllenSectie B No. 433. 6°. Een in den verleden jare NIEUW GEBOUWD HUISingerigt voor alle neringgroot 90 El len staande en gelegen aan de Oudcslnis in de Z IJ P ESectie A No. 745. 7o. Een HUIS met AANGETIMMERTEN en ERF, groot 5 Roeden60 Ellenstaande en gelegen ten Noord-Westen van de Oudesluis aan den Zjperdjk, gemeente ZIJPE, Sectie A, No. 670. 8". Drie perceelen WEIDLANDte zamen groot 5 Bunders, 80 Roeden, 60 Ellen, gelegen in den Polder P V, nabij de Oudesluis in de Z IJ P E Sectie ANo. 327 328 en 330. 9°. Een hechtsterk en welbetimmerd HUIS met ERFgroot 6 Roeden84 Ellenzijnde in gerigt voor een WINKELHUIS staande en ge legen in de Kerkbuurt aan de Sint Maartensbrug in de Z IJ P E Sectie DNo. 443 en 444. 10». EN VOOR AFBRAAK: Openbare op Dingsdag den 23sten Maart 1858, des voormiddags ten ELF ure, ten huize van JACOB BERGER, kastelein aan het Zand in de ZIJPEvan NOORD-HOLLANDSCHE KANALISATIE-INDIJKING-DROOGMAKING-, Aangevoerd 10 nnchtere Kalveren, 2.75 ü/3; 35 ma gere Schapen, 14 16; 8 magere Varkens,/' 14 ft. f 15 27 biggen,/' 5 6 Boter 1.095 per Ned. K Kippen 1 \f 1.50Kip-eijeren 2 /"2.25 per 100;Eeud- eijeren 5. Londenschc Veemarkt. Maandag 15 Maart. Aangev. 4104 Runderen, iets lager; 61,910 Schapen, 39 Kalveren van een en ander is veel on verkocht gebleven. A I» V K Mi T 10 ITIE jy Men is voornemens op Maandag 22 Maart 1858, des voormiddags ten ELF ure, door den in de ZIJPE gevestigden Notaris C. Sie- mers, ten huize van den Logementhouder K. de Goede, aan de Schagerbrug in de ZIJPE, in het openbaar te Verkoopen 3o. Een TUIN en BOOMGAARD, groot 20 Roeden, 50 Ellengelegen achter het eerste perceelwaarin vele Vruchtboomen, dragende de Fijnste soorten, Sectie CNo. 462. 5o. Een NIEUW HUIS en BERGLOODSzijnde eene zeer voordeelig gelegen Timmer mans-Affaire en ERF, groot 6 Roeden, 70 Ellen, staande en gelegen aan de Zijpervaart nabij de Oudesluis in de ZIJPE, Sectie A, No. 613, zijnde het HUIS tevens geschikt voor WINKELNERING en TAPPERIJ. Een HUIS aan de Schagerbrug in de Z IJ P E waarin onderscheidene vertrekken met nage noeg nieuwe deuren en ramen, en met zwaar lood bekleede goten. Waarvan alle dagen AAN WIJZING IN LOCO zal worden gedaan. Informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemden No taris SIEMERS. gelegen in het O o s t d e e 1 van den Anna Paulow- na Polder. Nadere Informatiën zijn te bekomen bij den Heer J. L. T. G R O N E M A N aan het Zand in de ZIJPE. Bij P. J. G. Diderich te Schagen is ter perse en zal binnen een paar dagen in het het licht verschijnen V I A 8 tot eene en Drukkerij ran P. J. G. DIDERICH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 4