v». \o. V L G E VI E E N ADVERTENTIE- EX SC il AG E IS SN IE U W S-, LANDBOUWBLAD DONDERDAG 22 APRIL. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. Het eiland Perim. It I 1 T i: L A N IK ENGELAND. Londen, 20 April. Het centrale criminele geregtslu is begonnen met de behandeling der zaak van Dr. Bernard Behalve de eigenlijke regterlijke jiersonen namen zitting :d lord-mayor en de ricorder van het gemeentebestuur en 14 al dermen. T vv c c d c a a r g a n g.) A°. 1858. SCHAGER COURANT. VOOR II ET KANTON EN OMSTREKEN. Tim 'J)3i33 Ulüiiöllïai Voor 8clia«i*u100. Franco per pos! door het geheele Kijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iedcren Donderdagmorgen. Ilrieven Franco. j»3i3j3 vin A&riaiifauimu: Van ecu tot rijf regels behalve de 35 cents zegel regtf 0.75. Iedere regel meerderr 0.15. Croote Letters naar de ruimte die zij beslaan. RERENDMARING. Jagt en Vlsscherij» De Burgemeester der gemeente Schagen brengt ter kenmsse van de belanghebbenden, (lat voor 185J, de nnuvragen tot bekouiing van Jagt cn Visch Acten, ter Se cretarie behooren te wórden gedaan voor 25 dezer. Seliagen, den IA April 1858. l)e Rargemeexler roornoemil II. R. DE MÉÉR. liet eiland Perim ligt aan den ingang der Roode zee, in de straat Rab-el-Mamleb, welke bet geheel beheerscht, de wijl het vaarwater digt langs dcszelfs kusten stroomt, en slechts 7500 voet breed is. De Arabische naam Bab-el-Mandeb (tranenpoort) is he den niet langer voegzaam, want de invaart der Roode zee baart niet de minste bekommering meer. Sedert 1S39 heb ben er geenc rampen meer plaats gehad. Periin heeft eene uitmuntende haven, waarin schepen, welke 30 tot 12 voet water behoeven, het anker kunnen werpen. Eene batterij is reeds gereed, en men arbeidt aan ruime gebouwen, met het doel er een voortdurend verblijf te houden. Het eiland Socotora is bestemd tot eene voor- raadsplaats voor Perim. De Engelschen beschouwen het eiland Perim als oorspron kelijk aan niemand toebehooreude, en dat eerst in 1799 ee- nen souverain, en wel Engeland, heeft gehad. In dat jaar toch werd het door de Engelsehen bezet, om eeuen aanval der Franschen op Indië af te weren. De Fransehen en Noord- Amerikanen, doch vooral de Porte denken er anders over. Sedert dien tijd heeft wel het eiland gecne bewoners gehad, dewijl er geen water noch plantengroei op gevonden wordt; doch voegt het eene regering, welke het regt der eerste ont dekking zoovaak tegenover latere bewoners, in haar eigenbe lang heeft toegepast, om dit als een' voldoenden grond tegen over het souverainiteitsregt van Turkije staande te houden? en welk regt kan zij voorwenden te bezitten op Socotora Het doel der bezetting is echter duidelijk. Lang heeft men gevraajfd, waarom toch Engeland zich zoo hardnekkig ver zette tegen de doorgraving van dc landengte van Sm-/, wel ke door alle Zeemogendheden even vurig werd gewensoht de redpn daarvan is nu geen raadsel meer. liet Britsche kabinet, alvorens zich in eene oudernemip: te wagen, waarvan het nut niet te ontkennen is, wilde, ziel eerst van een bepaald punt op dien weg verzekeren, waar door het den sleutel in handen hield van het kanaal, da naar de indische bezittingen voert. Niets kon daartoe g< schikt zijn, dan het eiland Perim, en wordt in die bezitnr iniug toegestemd, dan zal ook Engeland zijne goedkcuriu; wel verleenen aan de doorgraving der landengte. Dewijl al dan echter dat kanaal enkel voor Engeland voordeel zal aan brengen, terwijl het toch tot nut van alle handdeldrijvetid volken bestemd is, is het te vreezen, dat die bewilliging no zoo spoedig niet volgen zal. Zoo weigert dus Engeland zijne toestemming tot de dooi graving, zoo lang hun het bezit van Perim niet wordt tocgi kend; en de Porte weigert die even zeer, zoo lang Engelai: haar het eiland niet teruggeeft. Het is echter niet te denki dat de andere gouvernemcuten geduldig zullen wachten, t> het Engeland behage, eene onderneming goed te keuren we ke van algemeen belang is. Er zal dus een tijd komen, waa in van beide zijden eenige toenadering zal moeten plaa' hebben en dan is liet de vraag, of de hoogmoed en het eige belang der eene partij zonder botsing met het regt der andt re zullen kunnen worden overeeugebragt. De heer Glover, vroeger vertegenwoordiger van Bevei ley, is gisteren door het centrale criminele hof schuldig ve. klaard aan het afleggen eener valsche verklaring, maar dcx de jury aan de genade des regters aaubevolen. Hij is ve oordeeld tot eene gevangenisstraf van vieT maanden, wegei wanbedrijf van de eerste klasse,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1