ALGEMEEN ADVERTENTIE- E\ NIEUWS-, y LANDBOUWBLAD, N°. 32. A°. 1858. VOOIS II UT SC lt AG EN KANTON EN OMSTREKEN. DONDERDAG 6 MEI. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. PUBLICATIE. Het lager onderwijs III. (Tweede .1 a a r g a 11 g.) tbbzx nan Vuur Scliajenf I 00. franco por post door liet jchccle liijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. II r i e v e n F r a n e Ï2US 'JjJ'Ü ai mrasnvi'ia Vaneen tol rijf re-els behalve <le35 cent» aegelregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Groolc Letter» naar de ruimte die gij beslaan. Burgemeester eti Wethouders der gemeente Scha'/cn. Brengen ter kennisse van alle de Ingezetenen derzelve Gemeente, dat ter executie van Art. 9 der Wet op de Schut terijen van tien II April 1^27, «Ie inschrijving voor het loopcnde jaar binnen deze gemeente is bepaald op Jtiugxdag dm IS dezer maand Mei, (lex voormiddag* ra'i 9 lol 12 uren. En worden mitsdien alle mannelijke personen, die in het jaar 1833 geboren zijn, opgeroepen, om zich op den zoo eren hejaaiden l'jd te vervoegen ten Raadhnize t'.cz. r Gemeente, ten einde zit li voor de Sc/mt/erij te doen inschrijven met last omte zorgen, dat zij van hunne geboorte aden of andere voldoende bewijzen van ouderdom voorzien zijn. Wijders worden alle die personen, welke in den jare 1833 tot eit met 182 1 geboren zijn, en vulke sedert de laatste inschrijving uit aiulere gemeenten alhier hun verblijf liehben overgciiragt, almede opgeroepen, om zich op den voormelden tijd ten Raadhuize ter inschrijving te vervoegen, zullende zij belmoren voorzien te zijn, van liet rereixelfe a/text, afgegeven door den Burgemeester hunner woonplaats. En worden alle de bij deze oproeping belanghebbende personen, wel ernstig gewaarschuwd tegen boeten en straf bepalingen, welke bij de vonrsclirevene wet tegen de nalati- geii zijn vastgesteld; zullende het register worden gesloten den sten Juiiij 1858. En tui eii:dc niemand onwetendheid zoude kunnen voor wenden. zal deze worden afgekondigd en op de gebruikelijke plaatsen aangeplakt. Gedaan te Schagen, den 3 .Mei 1858. llurgemeexler en Il eliouderê roornoemd Le Burgemeester, A. H. R. DE MEER. De Sec re/a rijt, J. van. CANTFORT. n Bij het ontbreken van verdere toepassing blijft bet ge leerde grootcndcels onvruchtbaar. Lezen en schrijven zijn middelenom praktische wetenschappen en handelingen te leeren; waarde bonwstolfen tot deze laatste niet gegeven zijn, daar heeft men nog niet veel te verwachten. Ons lager ou derwijs geeft liet werktuig in de hand en laat daarna den werkman alleen; het bezorgt hem een hamer, er is niets om te timmerman." Ziedaar liet slot der bewering van den Economist, waar over wij reeds v roeger 23 en 25) hebben gesproken. Nog eenmaal komt de Economist hier enkel neer op het lezen en xchrjren, zonder in het lager onderwijs een hooger doel te kennen, dan deze; in ons vorig nummer hebben wij reeds daarvan de bekrompenheid aangetoond; wij zullen dus thans niets meer daarbij voegen. Al het overige komt hierop neer: liet onderw ijs is slechts voorbereiding voor de maatschappij; het in de school geleer de moet in toepassing worden gebragt. Wij herinneren den lezer aan liet vroeger gezegde aan gaande de bewering dat liet lager onderwijs niet praktisch genoeg in strekking was, en brengen wij dit nu daarmede in verband, dan blijkt het, dat liet lager onderwijs, volgens den Economist, niet alleen de voorbereiding moet geven maar ook verpligt zou zijn de gelegenheid te verschatten om het geleerde in toepassing te brengen. Hoe het nu mogelijk is dit als een verw ijt op het lager onderwijs toctepassen, bekennen wij niet te begrijpen en nog minder zien wij in, noe iemand, die de kinderen in de lagere school niets schijnt te willen laten leeren, dan lezen en schrijven thans zelfs onderwijs in verschillende handwerken, enz. zou willen doen geven. En is het met de hoogere scho len niet hetzelfde als met de lagere school Is de predikant, de geneeskundige, de regtsgelecrile wanneer hij de hooge school verlaat, reeds in allen deele berekend voor de taak die hem wacht Moei ook voor hem de toepassing uiet nog volgen En hoe veel minder kan dan van de lagere school iets anders worden verwacht Kortomals wij het slot met het te voren gezegde in verband brengen, dan is het onver staanbaar, hoe schoon de laatste volzin ook schijnt uitge drukt te zijn. Vergeten wij echter het vorige, en nemen wij enkel het slot, dan beamen wij het volkomen. Dan zeggen wij met hem, dat zonder toepassing het geleerde grootendeels on vruchtbaar blijft en zouden wij het wenschclijk achtendat iu elke gemeente de gelegenheid wierde gevonden, om aan hen, die de lagere school hebben verlaten, en voortgezete on derwijs te verschaffen, dat hen meer regtstreeks voor de maatschappij voorbereidde. Wanneer wij Art. 1 der nieuwe wvt op het lager onderwijs lezen, dan schijnt de wetgever ook wel degelijk daaraan te hebben gedachtwant daar wordt gesproken van gewoon en meer uitgebreid lager on derwijs. Het is dan ook te weuschen, dat de gemeentebestu ren dit niet onopgemerkt laten. Dit alles moge nu waar zijn, wanneer men dit laatste als op zich zelf staande beschouw t, in het verband, waarin het bij den Economist voorkomt, is liet verward en tegenstrijdig en men komt tot de gevolgtrekking, dat de schrijver niet weet wat bij wil. Dit moet ons echter niet te zeer verwonderen. Als wij bedenken, wat er soms iu de tweede kamer bij de beraad slagingen ovtr de bovengenoemde wet werd aangevoerd en wat er vroeger in zoovele brochures over de vrijheid van onderw ijs is beweerd, dan moet uien ook wel eens vragen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1