ALGEMEEN ADVERTENTIE- EN NIEUWS-, mm LANDBOUWBLAD, 1NK 37. (T w e c (1 c J a a r g a 11 g.) A°. 1858. VOOR HET SCHAGEN mZm- KANTON EN OMSTREKEN. DONDERDAG 10 JUNIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. BEKENDMAKING- IS L I T li L A A I) ENGELAND. Londen, 5 Junij. Volgens een der Engelsche dagbladen, zouden 150 officieren, onder sir Colin Campbell in Iudië dienende, "hun ontslag hebben genomen. Ih de nabijheid van Pyle (Morganshire), zijn doorliet ontploffen van mijngas, in eene kolenmijn al de werklieden, FRANKRIJK- SCHAGERCOUMNT. ABDnnaaanssïmps T®®B wsia maanaaa: Voor Schagen 100. Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. paus aait ABTiavaniraaat Van een tol vijf regels behalve de 35 cents zegelregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Croote Letters naar do ruimte die zij beslaan. Burgemeester en Wethouders van Schagen Gelet op de circulaire van den Heer Commissaris des Ko- nings in deze provincie dd. 26 Mei 1858 J\° (Prov. dlab M 53) Herinneren de ingezetenen aan den alsnog opengestelden termijn tot verwisseling der munt-billetten van 1845 en 1849, welke termijn ultimo December dezes jaars is verstre ken met kennisgeving, dat die verwisseling kan plaatsheb ben ten kantore van de Nederlandsche bank eu van 's Rijks betaalmeesters. Schagenden 7 Junj 1858. Burgemeester en Wethontlers voornoemd H. R. DE MEÊR. Be Secretaris A. J. van CANTFORT. Te New-Orleans is een boek in het licht gekomen, onder den titel vanJloe men eene rijke rronic kr jgt. Dit werk bevat eene lijst der namen van al de rijke huwbare dames eu hteren in Louisiaua en de omringende staten, met het bedrag van het vermogen, dat ieder van hen bezit. Onder de berigtendoor het stoomschip Europa uit New-York aantrebragtbehoort ookdat de gouverneur van Utah, de heer Cummings, op 1 April zijne intrede in de hoofdstad der Mormonen gedaan heeft. Dezen hebben de wa pens nedergelegd en verhuisden naar het Witte gebergte. Een menschenvriend te Liverpool, de heer Charles Melly, heeft, geheel op eigen kosten, een uitspannings ter rein voor het volk doen inrigten en voor het publiek geopend. De Bombay Times gelooft dat de opstandelingen, inge val men hen uit Barrillev moet verjagen, zich in Oude bijeen trekken zullen. De Engelsche legerberigten meldeD, dat generaal W hi- telock en sir Jones Rowercrotf, in drie gevechten overwin naars zijn gebleven en den vijand 28 kanonnen ontnomen hebben. Kotah was desniettemin verlaten geworden. Sir H. Lawrence is teruggekeerd om Lahore in het •oog te houden, terwijl Sir Huzih Rose naar Calpc oprukt. De koningin van Jhansi heeft eene magt van 7000 man tetren hem te velde gebragt. welke op dat oogenblik aan den arbeid waren, gedood, zoo dat er geen enkele in het leven is geblevenom de oorzaak van het ongeluk op te geven. Twaalf arbeiders zijn gedood, waardoor 40 kinderen vaderloos zijn geworden. Naar men zegt, zouden binnen zeer korten tijd 25,000 man troepen naar Iudië worden verzonden. Men zegt dat de beroemde kunstenares, Mme. Ristori, gedurende den zomer hier voorstellingen zal geven. Parijs, 4 Junij. De reorganisatie van Algerië ontmoet van den kant van het ministerie van financiën groote zwarighe den. Naar men zegt, zal men de proef nemen, om den oli- lant van het zuiden van Algerië te acclimateren. De Moniteur de l' armée van heden bevat het besluit, waarbij de doodstraf van den luitenant de Mercy is veranderd in levenslangen dwangarbeid, degradatie en vervallen ver klaring van den militairen stand. Het huis op de Place Royale, laatstelijk door Rachel bewoondis door de stad aangekochthet zal wegge broken worden daar er eene nieuwe straat aangelegd wordt, die den naam rue Rachel zal ontvangen. Men houdt zich weder bezig met de nieuwe boulevard?, tot welker inrigting is besloten, en die zoo veel tegenstand ondervonden hebben. l it Napels meldt mend. d. 26 Mei, dat men ten minste een goeden halven zijdeoogst kan verwachten. Reeds hebben de eerste verzendingen van nieuwe zijde plaats. Men houdt eene prijsvermindering voor zeker. De Patrie deelt met leedwezen mede, dat de rijpaar den van den heer de Lamartine voor eenige dagen te St. Point verkocht zijn. Het blad voegt er bij, dat de meubelen van het kasteel dn Monceau eerstdaags in publieke veiling zullen worden gebragt, om een' der schuldeischers van den beroemden schrijver te voldoen. Op het voorbeeld van Engeland is het Fransche gou vernement van plande kusten in staat van verdediging te stellen; de noodige orders daartoe zijn reeds gegeven. Men zal de batterijen onderzoeken en ze herstellen. Overigens is het slechts eene voorzorg zonder eenig plan, en dient het alleen, om den vrede nog meer te verzekeren. De fontein die op den bouvelard Sebasiopol zal op- gerigt worden, zal tot opschrift voeren nT Empire c'est la pair." Het gemeentebestuur heeft daarvoor een crediet van 480,000 francs toegestaan. Het transportschip la loire vertrekt eerstdaags naar Cayenne met een transport veroordeelden, onder welke zich ook Rudio en Gomez bevinden; de vrouw van Rudio, die verzocht had haren man te mogen vergezellen, heeft daartoe treen verlof kunnen bekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1