A L G E H E E ADVERTENTIE- EN IN I EU WS-, LANDBOUWBLAD. 38. [T u c e (I c J a a r a n g.) A°. 1858. VOOR IIET SCIIAGEi\ KANTON EN OMSTREKEN. DONDERDAG 17 JUNIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. WAARSCHUWING- III' IT F LA IN I) ENGELAND. FRANKRIJK. ujjimriiujirjayiijja fbhii >un uiAiiiuaiam Voor Schagen1.00. Franco per post door het geheele Kijk. 1.15. Afzonderlijke Courantenr> 0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. It r i e V n K r a n c o. 'j-iijjs :I>JÏÏ Ai ia Van rrn tot rijf regels behalrc <lc 33 cents zegel regtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Groole Letters naar de ruimte die zij beslaan. De Burgemeester der gemeente Sc hagen. Herinnert de ingezetenen zijner gemeente aan de bepa lingen van bet koninklijk besluit van 18 April 1818 Staats blad Ut 20) en bepaaldelijk aan die van Art. 17 van hetzelve, luidende: i/Zoo haast de-kinderziekte zich in eenig lniis openbaart, //zal men verpligt zijn. daarvan dadelijk aan het gemeente- vbestuur kennis te geven, opdat de vcreischte voorzorgen //genomen worden tot voorkoming van verdere besmetting". En maakt wijders bekend dat nalatigheid ten deze zal worden geconstateerd bij proces verbaal en gestraft: //Met eene boete van ten minste f 10 en ten hoogste /'100 //of relie gevangenis van ten minste één en ten langste veev- //tien dagen of met boete en gevangenis te zamen" (Kon. besl. 9 Maart 1 SIS staatsblad .Ié- 12). Schat/en den 25 Mei 1 858 De Burgemeester voorn. H. B. DE MpfiTl. Londen, H Jmuij. Zondag ochtend hebben twee vrouwen nabij Liverpool (Pottervfields) om een prijs naar alle rd- uelen der edele kunst gebokst: de mannen linrei keuze heb ben daarbij ais secondanten gefungeerd. Gisteren zijn de kemphenneu voor den rogter gebragtdie haar ieder tot eene maand gevangenisstraf heelt veroonheld. -Bij gelegenheid van eeu lievige» storm, vergezeld va» onweder, te Abingdou, toen een aantal schapen op een open veld uit vrees bijeenschooldenwerden 25 van dezen door deuzelfden bliksemstraal gedood. Behalve eene sterke zwa vellucht was niets aau de gedoode. schapen te bespeuren, maar toen de huiden afgetrokken warenvond uvn het vleeseh geheel zwart. Tu de Eransche correspondentie van de Globe wordt medegedeeld, dat hel jaargeld van 8()fcQÜ daalders (roebels 1), door keizer Nikolaas aan prins Uaniëlo toegelegd, sedert I 851 niet meer was uitbetaald geworden, maar dat in de maand October van bet-ai'gék>opeu jaar uitT alleen de beta ling hervatmaar de som ook. tot 10,000 gebragt is. i)e belieerscher der Monteuegrijnsche bergenzegt het Engelsch blad, schijnt dus blijkbaar zijn loon te hébben villen verdienen. -- Er is eene vrouw voorden regter gebragt, die kinde ten, na hen in haar huis gelokt te hebben, van kleederen en kleinodiën heeft beroofd. Kngelsche oorlogsbrik 7/eron heeft nabij de west kust van Afrika een.slavenhaalder genomen, welks kapitein voorgaf dat hij van Cuba naar Macao ging, om Chinesche landverhuizers in te nemen Bij onderzoek vond men echter een slaveudek en boeijen aan boord. Het schip is prijs gemaakt en met eene Epgelsche equipage naar Siërra Leone opgezonden, otn door den prijsraad veroordeeld te worden. De mayor an Slego en twee stedelijke ambtenaren, tot gevangenisstraf veroordeeld, wc-gens valschhcidge pleegd bij do- laatste verkiezingenhebben zich naar den kerker begevenwaar zij dadelijk in de gevangen kleeding zijn gestokeu. Donderdag zijn van Liverpool naar Quebee gezeild 200 vrijwilligers voor de C'anadasche tirailleurs, benevens hunne vrouwen en J}50 kinderen. Parijs, 1 4 Junii. Er is te Parijs gebrek aan kerkhoven; er zal een nieuw bij Gentilly ingerigt worden. De toestand van den lieer de Pene gaat sterk vooruit; er bestaat weinig gevaar meer voor zijn leven. fit Bristol wordt gemeld, dat het muziekcorps der nale garde van Parijs«enige dagen geledenin de waarbij meer dan itartiona open lucht een concert heeft gegeven, 40,000 personen aanwezig waren. Men verzekert, dat bij den brand van het magazijn ymiul Gom/é- 1 50,000 francs in bankbiljetten verbrand zijn. Het.magazijn was verzekerd voor de som 1,800,000 fr. De oorzaak vnu den brand schijnt eene outvlamming te zijn van eene gazen japon, aan een dei gnzliehten; de vlammen sloegen int 80 vensters, en op ditoogenblik is alles nog een rookeude puinhoop, bet treurig overschot van 5 huizen waaruit bet magazijn zamengesteld was. De buitengewone hitte verhindert de jagt te Fontai- neblcau, en om den tijd aangenaam dopr te brengen houdt men zich met liet kaatsspel bezig; de hceren Barra en Garpin, die daarin zeer sterk zijn, zijn uit Parijs ontboden. Men verneemt, dat vorst Dauiëlo bevolen heeft, dat er c-enc kerk zou gebouwd worden, ter beriniiciiiig van de over winning bij Grahovo. Een ander besluit beveeltom 40 dagen voos de gesneuvelden te biddentu verbiedt dat iemand over zijne grootere dapperheid dan anderen roeine daar iedereen zich even dapper heeft gedragen. De hiUe is zeer sterk, 33 h 34 graden; de oogst en de wijnstok beloven veel, de koolzaadplanl staat zeer goed en de zijde belooft eene goede opbrengst* De Gazelle de Eranee meldt, dat het berigt, als zou de heer de Pene naar Parijs vervoerd zijngeheel onjuist is. Dit zal nipt geschieden vóór aanstaanden Woensdag. Zijn toestand gaat vooruit, en zelfs heeft hij gisteren voor zijn huis eenjge.passen g^oopen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1