n I IMN E IN? L A ft l>. DUITSCHLAND Weenen, 12 Junij. Binnen kort zal eene verordening worden openbaar gemaakt betrekkelijk de kolonisatie in Hongarije. Zij zal de voorwaarden bevatten, die aan eene onderneming tot kolonisatie zullen zijn verbonden, de voor- deeltn, welke den kolonisten zullen worden toegestaan, enz. Berlijn, 11 Junij. Te Karlsbad zijn reeds 2000 badgas ten aangekomen. Omstreeks het midden van Junij e. k. wordt de koning van Griekenland aldaar verwacht, voor wien reeds een hotel gehuurd is. Frankfort, 11 Junij. Naar luid van berigten uit St. Petersburg, heeft de nieuwe minister van onderwijs Kowa- lewski bereid» een ontwerp tot vermindering van het school geld en tot de oprigting van elementaire scholen voor boeren, die in Rusland tot heden onbekend zijn, in gereedheid gebragt. Men verzekert ook dat de universiteit te Wilna zal hersteld worden. Schagen, den 15 Junij 1858. 2". De Voorzitter geeft mededeeling dat. door Burge meester en Wethouders, de uit te voeren vernieuwingen en reparatien aan de gemeente eigendommen en fabrikage zijn opgenomen, brengt te dien einde het bestek ter tafel om aan de goedkeuring van den raad te onderwerpen, hetwelk na Exarninatie en het formerender daartoe betrekkelijke voor waarden werd goedgekeurd met bepaling, dat, uithoofde der spoed vereischende omstandigheden vooral ten opzigte van het opslaan der palen en leunings voor de aanstaande paar denmarkt een publieke besteding zal plaats hebben op donderdag den 17den dezer des namiddags ten twee ure hetwelk aan geacht wordende belangstellende timmer- en metselaarsbazen in de gemeente zal worden kenbaar ge maakt, 4'. Tot leden van het stem bureau, ter verkiezing van een lid voor de tweede kamer der staten generaal zijn bij meerderheid van stemmen benoemd de Heeren C. Kruijer en W. Vader en tot plaats vervangers de Heeren C. de Heer en Dk. Timmerman. 50 Met algemeene steramen goedgekeurd de post opde gemeente begrooting voor 1857 als bcloouing voor den opzigter der gemeente werken gesteld op f 20 bij overschrij ving te verhoogen met. 20 en alzoo te brengen op f 40 en even zoo voor het loopende jaar 1858. 60 De voor zitter tc kennen gevende dat de post voor druk- en bind werken waarvan op de begrooting 1857 eene komst van f 120 is toegestaan niet toereikend is blijkt ns de deelaratien daar toe betrekkelijk, verlangt voor dien post eene verhooging bij af en overschrijving op de begrooting, is na deliberatie besloten het voorstel aantehouileu tot nader ontvangst van alle daartoe betrekkelijke rekeningen. 7». Benoeming van de commissie voor de loting en het onderzoek der schutterij in gevolge art. 11 en 15 der wet op de schutterij zijn benoemd de Heeren C. de Heer en C. de Pater. De assurantie-maatschappijwaarbij het groote ma gazijn le grand Condé verzekerd was, heeft geweigerd schade te vergoeden, op grond dat de oorzaak van den brand toe te schrijven is aan onachtzaamheid. Te Ch&teau-Thierrij zijn eenige kooplieden genoodzaakt geweest ,om een twintigtal varkens, die zij ter markt gebragt haddente begravenof in de rivier te werpendeze beesten waren door de drukkende warmte eensklaps dood eevallen. Te Fontenay heeft hetzelfde plaats gehad met het hoorn vee. Brieven uit Algerie drukken de grootste tevredenheid uit over de plannen van organisatie en de benoeming van prins Napoleon. De kolonisten zien daarin eene verzachting van den militairen dwang, eene voogdijschap, die van zoo menige nuttige onderneming heeft doen afschrikken en de kolonisatie heeft tegengewerkt. Men spreekt op nieuw van een bezoek dat koningin Victoria het Keizerlijke paar bij gelegenheid der feesten te Cherbourg zal brengen. Ja, deze zouden, naar men beweert, alleen daarom tot de maand Augustus uitgesteld zijn, dewijl de koningin verhinderd is zich vroeger naar Frankrijk te be geven. Als een bewijs, hoe zeer de drukpers aan banden ligt, kan dienen, dat, een paar dagen geleden, zekere heer Becker, fabriekant van copieerpersenveroordeeld is tot 50 francs boete, omdat hij eene dusdanige pers, die in het vonnis eeu gevaarlijk werktuig genoemd wordt, aan een handelshuis had verkocht. Eene wet van 22 Maart 1852 verbiedt dit te doen zonder verlof der politie. Het is ongelooflijk, welke moeite het kostom zoodanig verlof voor het verkoopen van eene drukpers te verkrijgen. Uit Marseille wordt gemeld dat het aldaar met den han del zeer treurig gesteld is, en slechts in graan gaat iets om. Voor eenige dagen is op het Kanaal een verschijnsel waargenomen, dat de oudste zeelieden zich niet kunnen herinneren. Eene zeebeving namelijk deed het water plotse ling en snel naar de havens van Dover en Calais stroomen, w aarbij vele vaartuigen een hevigen schok ontvingentegen elkander stieten en min of meer schade bekwamen. Zoo als reeds als vermoeden is opgegeven zijn de bur gers, die in de zaak van den heer de Pene gewikkeld waren, buiten besehuldiging gesteld, en zullen derhalve de militairen voor de krijgsraden teregtstaan. De heer de Pene is naar Parijs gevoerd, hetgeen zijn toestand eenigzins verergerd heeft. Op denzelfden dag, dat er zulk een hevige brand in de magazijnen Ie grand Condé ontstond, was er ook brand in een der kelders van de bank. Door spoedig aangebragte hulp was de vlam spoedig gebluscht. Er zal weder eeu nieuw blad te Parrijs verschijnen, getiteld Ie Jovrnalophage (de couranteneter); het zal in poëzie geschreven zijn en op onbepaalde tijden uitgegeven worden. Even als in Herzogewina, worden ook in Bosnië vrij corpsen opgerigt. Te Sarajevo werden 1500 paarden aange kocht, die voor het transport der ammunitie en levensmiddelen bestemd zijn. Het aantal ongeregelde troepen zal op 20.000 worden gebragt, vermits deze inzonderheid voor den oorlog in een bergachtig land geschikt zijn. Eerdaags zullen zich onderscheidene Europesehe inge nieurs naar Batum begeventen einde de zilvermijnen in die streek te exploiteren. Uit Holstein wordt gemeld, dat aldaar eene tropi sche hitte heerscht, namelijk 26 graden Reaumur in de schaduw. Uit Flensburg wordt gemeld, dat sedert eenigen tijd dagelijks met den Zuid-Sleeswijkschen spoorweg 20 tot 40 fraaije artilleriepaarden worden verzonden. De koopers spreken Fransch en hebben (zij zijn met hun drieën) ieder een tolk bij zich, die Deenscb en Duitsch verstaat. Algemeen zegt men, dat deze paarden voor de Fransehe regering worden aangekocht. Ten gevolge hiervan, zijn de prijzen van goede trekpaarden aanmerkelijk gerezen. Uit Worms wordt gemeld, dat prinses Frederik der Nederlnden aan het comité tot oprigting van een gedenk- teeken voor Luther 131 fl, 15 kr. heeft doen toekomen. Men verneemt, dat de keizer en de keizerin van Rus land zich den 24sten der volgende maand naar Archangel op reis zullen begeven. Uit Munchen wordt gemelddat de landdag waar schijnlijk in de eerste helft van de maand September eerst komende zal geopend worden. VERGADERING van dkn GEMEENTERAAD. Zitting van 7 Junij 1858. Tegenwoordig de Heeren H. R. de Meêr, Voorzitter, Dk. Timmerman, C. de Heer, C. de Pater, en E. Hoekstra. Afwezig de Heeren W. Vader, en C. Kruijer. De Voorzitter opent de Vergadering, lo. Worden de notulen van het verhandelde in de ver gaderingen van 28 April en 26 Mei j. 1. gelezen en na ee nige wijzigingen, goedgekeurd. 8". De Heer E. Hoekstra doet liet voorstel om de spui- goot tusschen de hoog en laagzijde, met een gemetseld verwulf te doen digt metselen, met openlating van eenige tusschenvakken om dezelve te kunnen schoonmaken, doch alzoo de uitvoering van dit hoezeer oppervlakkig geringe werk bij de meerderheid der leden bezwaren ondervond is het voorstel aangehouden tot betere overweging. 8°. Gelezen een in gekomen brief van Heeren kerkvoogden der hervormde gemeente alhier, te kennen gevende dat zij zich bezwaard achten voor hunne administratie, om voort durend bijgelegeuheid der kermis alhier, aan de gemeente het vrije gebruik zonder genot van eenige schadeloosstelling van het kerkhof te laten, en zij zich aan hetzelve gedurig onkosten moeten getroosten voor het egaliseren enz. op grond waarvan zij voorstellen, bij wijze van schadeloostelling s' jaarlijks ten behoeve hunner administratie aan hen der op brengst van de door kramers uitbetaald wordende staan gelden af te staan hetwelk zij naar billijkheid achten niet te veel te zijn, waar omtrent na deliberatie met kerkvoog den is over een gekomen en besloten aan hen jaarlijks voor dat gebruik eene bepaalde som van ƒ25 uittekeeren. Na nog over eenige huishoudelijke zaken van minder aanbelang gehandeld te hebben en geen der leden eenig bijzonder voorstel meer te doen hebbende is de vergadering gesloten. Volgens berigten van St. Louis, is het laatste detache-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 2