Hoogeveen, 11 Junij. Ten gevolge van den lagen wa terstand is men hier genoodzankd het drinkwater te koopen, terwijl de turf die hier gevoegzaam voorhanden is, niet dan te<ren schrewend hooger prijzen tc verkrijgen kon. Almkerk, 8 Junij. Op de heden alhier gehouden paar denmarkt waren ruim 300 paarden aanwezig. De handel was niterst slap; de besteden prijzen voor de 3 en 4jarige, zoowel als voor de aftandspaarden zijn niet op te geven, daar er bijna in het geheel geec handel gedreven werd. Vreemde kooplieden waren op de markt niet aanwezig. Geboren: 8 Junij J.z. van nu wijlen J. Meijer en van C. Mcrz. 11 dito S. M. d. van W. Ilullemai: en van J. Boon. Overleden: 9 Junij. K. Ranke o. 9 j en 8 m. 11 dito K. Kos o. 49 j. 12 G. Zwart o. 2 w. Alkmaar, 11 Junij. Ter markt zijn aangebragt 567 stapels Kaas, wegende 123,091 8; kleine gras dito ƒ21; dito comm. 20; dito middelb. 21; kleine kooi dito 19; dito commissie ƒ15.52; dito midb. 16.75. Granen. Erwten f IS Tarwe 9 Rogge 7 Gerst ƒ6.50. Haver 5.50. Amsterdam, Tarwe flaauw; 131 ffi. n. witte bonte Pool- sclic f 316 131 8 bonte dito 310 133 IÉ n. Nassau Dietze 273 130 IÉ. Kubank./247; Rogge bij vorige prijzen met meer handel; 124, 125, 126 129, 120 8 n. Priuss. /175, 177, 179, 185, 187 bij partij; 121 8. jarige Belgische/180 117/119 8. n. Petersburger/'162, 166; /foekweit/ lager met weinig omgang; 123 8 Holstein/240 bij gerijf. Delft, 12 J unij. De prijzen der Kaas waren heden ƒ14 tot 20 de N. 8. Aanvoer 90 stapels wegende 25,529 N. 8. Zwolle, 11 Junij. Tarwe 8.25 9.25; Ruwarige dito 10.35 h 10.50. Rogge ƒ6.371 N 7.10. Boekweit 7.25 a 9 Aardappelen ƒ2.50 a 3. Boter N. IÉ. ƒ0.75 a 1 ton F18.57 a 19.25. Hoorn, 10 Junij. Heden werden aangevoerd 221 stapels Kaas wegende 55,142 N. 8; hoogste prijs gras ƒ22; licoi f 19. De markt was tamelijk vlug. Zutphen, 10 Junij. Tarwe8.50 tot 9.50. Rogge ƒ6.30 a/'6.90 Boekweit ƒ1 a 9. Aardappelen 2 tot 2J5. Boter ƒ16.75 a 17.75. Meppel, 10 Junij. Rogge ƒ6.30 tot 7 Boekweit 6.80 tot 7.60. Aardappelen 2 tot 3.60. Boter per vat /'32 38; per 1J N. 8 1.30 a 1.45. Gouda, 10 Junij. Kaas met vrij ruimen aanvoer, omtrent 70 partijen ter markt, waarvan de puike kwaliteit tegen 15 tot 16, de mindere soorten tegen 14 a 15 per 50 kil. verkocht werden. Leiden, 12 Junij. .Boter lste kwal. ƒ1.15 a 1.274; dito 2de 95 c. a ƒ1.10 per N. 8. Leeuwarden, 1*1 Junij. .Boter. Aangevoerd 1037/4, 301/8, 114/16; prijs 36.50. ment der Utha-expeditie naar het fort l>eavenworth vertrok ken. Nopens het vorderen der vredes-onderhandelingen verneemt men niets. Men verneemt, dat sedert eenige dagen in omloop zijn gebragt, Bankbilletten van de Nederlandsche Bank van/" 25, welk hillettcn gebleken zijn valsch te wezen. De tot nog toe ontdekte stukken bevatten allen den datum van 16 Febr. 1847, en de handteekeningen van den heer Foek, president, de heeren Crommelin en Melvil, directeuren, en den heer Croockcwit, secretaris; het nummer is verschillend, maar bij allen tusschen 800 en 900. Op de stoomboot tusschen s' Hertogenbosch en Maas tricht, was de dienstmaagd van den hofmeester met hare kleederen te digt bij het kombuis gekomen, waardoor die vuur hadden gevat. De kapiteindit bemerkende, wierp haar oogenblikkelijk in het water, sprong haar na en redde haar zoodoende van het vuur en daarna van het water. Den nachtwacht W. Janssen, tevens buitengewoon veldwachter te Huizen, trof een schromelijk ongeluk. Geïn formeerd, naar men zegt, dat zich op eene aangeduide plaats verdachte personen ophieldenhad hij zich tot opsporing enz. gewapend met een geladen pistool met dubbelen loop, welk wapen hij later overgehaald in zijn broekzak had ge stoken. Na alzoo zich reeds op verscheidene plaatsen opge houden te hebben zonder hieraannaar het schijnt, meer te denkenging eindelijk bij het opstaan het pistool af en verwondde zijn dijbeen op eene vreeselijke wijze. De onge lukkige is vader van een talrijk huisgezin. In den avond van den 4den dezer zijn van de Lutine nog geborgen 3 zilveren en den óden Junij 4 gouden en 5 zilveren staven. Men schat het geborgene tot op heden op circa 3 tonnen gouds. De Chinesche emigranten zijn op de reede van Parama ribo aangekomen. Hoewel de gezondheidstoestand vrij voldoende was, leden echter sommigen aan een huiduitslag, die echter, naar men hoopte, na eene verpleging van 24 u- ren zou hersteld zijn. Het gouvernement heeft 175 dezer emigranten in dienst genomen en de anderen, op 12 na, waarover het nog niet had beschikt, geplaatst bij verschil lende eigenaren van plantages, enz. De heer van Cleef, uitgever vau de Amerzfoorlscle Covrautis wegens het plaatsen van eene aankondiging eener vreemde loterij, veroordeeld tot eene geldboete van ƒ25. Dat het warme weer in de laatate dagen er toe heeft hijge dragen, om de hijeu weelderig en laatig te maken, daarvau aag men in de gemeente Kinster» ol<l het gelukkig zeldzüme voorbeeld. De laudbouwer H M., den 3deu dezer bezig zijnde op het land met twee paarden Ie werken, werd omstreeks 11 uur des Toormiddags eensklaps met zijn span paarden zoodanig en zoo herig door eene tallooze schaar bijen aangevallen dat men moeite had, één paard weg te leiden naar het huis, en het ander op het land al spoedig stierf, terwijl hij zelf, deerlijk gehavend, met inspanning zijne be trekkelijk nabij gelegeu woning kon bereiken. Hij zelf is gelukkig zonder gevaar, doch ook het te buis gebragte paard is den volgen den dag gestorren. Welk een pijnlijke toestand het moet geweest zijn, zegt een oorgetuige, laat zich uit hel geschreeuw der «li.ren ligtelijk afleiden. Vooral het hoofd, als oogen, ooren, mond, enz. was het, waar zij beleedigd waren. Een bewijs, hoe instictmatig zij de edele declen zeer goed weten te treffen. Gisteren, den 5deu Juuij, zijn 8 paarden van een anderen landbouwer in deze gemeente ook deerlijk door de bijen geteisterd, en aan hun pijnlijken toe stand en geschreeuw is het te daukeo, dat men door het gebeurde wel- ligt meer opmerkzaam gemaakt,ze heeft w. ten te redden. Men rreest, dat ran deze laatsten er ook zullen sterren. Eene oorlogsverkla ring zelfs ran bijen, zoo handig in haar werk, kan men derhalve gevaarlijk noemen B\\ de bestaande reglementaire bepalingen, namelijk de bijeu 50 ellen te plaatsen ran den publieken weg, wa gen wij de opmerking te maken, of het Ouk doelmatig zou kunuen worden genoemd, dit aan te vullen in dier voege, dat men ook 50 IN'ed. ellen vau eens anders eigendom moet blijven, tenzij met diens ¥ergunning. Wij vernemen dat dezer dagen de volgende brutale baldadigheid en diefstal onder de gemeente Mijdrecht heeft plaats gehad. Zeker land bouwer in den vroegen morgen naar zijn land gaande miste eene koe, die hem al spoedig bleek ontvreemd en in zijn eigen land geslagt te zijn, want tot zijne niet geringe verbazing zag hij de huid ran dat dier om eene andere koe heen gehangen tei w ijl men de ingewanden om de ho rens gebonden had. Dienzelfden nacht is er bovendien nog uit een aan grenzend stuk land vermoedelijk door denzelfden persoon of personen- eene andere koe weggenomen, die op de markt te Utrecht gebragt is en aldaar verkocht moet zijn voor /70. De kooper meende ech- ter argwaan te mogen voeden en stelde den rerkooper vooreerst ƒ30 ter hand. onder voorgeven van niet meer bij zich te hebben, en verzocht hem een oogenblik te wachten, daar hij de ontbrekende 40 van een zijner kennissen zou leenen. De verkooper, wegens het lange wegblijven van den ander zich niet veel goeds voorspellende, verwijderde zich nu zoo spoedig hij maar kon, naar zijne woning- waar hij echter niet /ang daarna door de van Utrecht afgezonden politie gearresteerd is. ^ij nader onderzoek werd ook het v/eesch aer ges/agte koe ten zijnent gevonden.(N. E. C.) Op de jaarmarkt op 8 dezerr te Ulzen gehouden, wer den, ten gevolge van de schaarschte van voeder, -Siggen verkocht voor de nooit gehoorde som van 0 cents, terwijl koeijen bijna geene koopers vonden. RANTONGEREGT. Zitting van 15 Junij 1858. 1. J. K. en D. K. te Schagen beschuldigd wegens het af snijden en uitplukken van gras, van eens anders land; vernietiging der dagvaarding; de kosten voor de staat. 2. J. W. te Bartingerhorn, beschuldigd wegens het uiten van beleedigende uitdrukkingen tegen een rijksveld wachter; onbevoegd verklaard, de kosten voor den staat. 3 C. M. te Zijpe beschuldigd wegens het zetten van ha- renstrikken, veroordeeld in eene geldboete van ƒ24. alsmede in eene gevangenis van 7 dagen en in de kos ten. BlRGERLUkE STAM). m n ktb l ii i t i: Schagen den ÏO Junij i§5§. Aangevoerd 2 Paarden; 3 Stieren ƒ60 a 80, 12 Gelde magere Koeijen 70 it 100; 6 Kalf Koeijen ƒ60 a 80; 4 Mokkel. 20 it 25; 300 Schapen ƒ10 tot 18; 1500 Lam meren ƒ2 tot 7; C Bokken 1 tot 3-50; 3 magere Varkens 16; 165 Biggen 2 it 6; Boter ƒ80 tot 87 ets. per N. tl'. Kip- Eijeren 2 tot 2.10; Eend-Eijeren 3.30 tot 3.40 per 100. De handel in allerlei soort van Vee is zeer gedruht en traag geweest. Het marktberigt van Purmerende is ons heden niet ge zondenwij hebben maatregelen genomen om een dergelijk verzuim in 't vervolg voor te komen. Londensche Veemarkt. Donderdag 10 Junij. De handel in Runderen was heden zeer slap. Schapen in dezelfde stemming als 11. Maandag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 3