Amsterdam, 15 Junij. Werk. Schuld. 2} pCt. <(4|'t 3 pCt. 70.} Rusland, onde 5 pCt. 105J-, 1829, 5 pCt. 103}; Oostenrijk, Metnlick, 5 pCt. 75}; idem A, ^0{;idem 1854 ,0. i Spanje, thans 1} pCl. 26}; 3 pCt. lij: bimrl. 3t,'s- Portugal, 3 pCt. *6 Londen, Wlusdlkoers, fci«rtf /'ll.72'. 2 ui. /'II.05. Parijs, i, 55.}. Hamburg, n 33|'c. 3l|. Bordeaux, 15 dagen 50 55.;. MENGELWERK- A I» V i<: El T T 1 KV Oud-Cartagene'd Berg-PlantenOlij' oor (.animeren was de vraag zen geanitmHd iot vaste prijzen. Varkens flnntiw. Aan de lijn waren 752 ltnnderrn, 11.040 Schapen en Lammeren, 12 Kalveren en 105 Var- 1 ens. iii;I nsTi.ii>i\<;i:.\. Metal. Coupons 28.52 Invloed van nuttige tiifriiif/ifi/yrn op de zedelijkheid. (lader doalpnefie inrijjliiijjcn der Goddelijke regering die de Re delijkheid middellijk le hulpekoinea mogeu wij vooral brengen nuttige uitvindingen. Door dete worden namelijk a de beletselen der redelijke ont wikkeling verminderd of 6 dc aansporingen tol dezelve vermeerderd of c het gebruik der rei beleriugsmiddelen verpligteu d de zede lijke werkkring zelf uitgebreid Elke uitvinding, die den mensch in slaat stelt, om zijne phvsie- ke behoelten gemakkelijker te bevredigen en zich de noodwendig heden des levens zonder eene al Ie groole aanwending van tijd en kracht te verschaffen vermindert de beletselen der zedelijke out- wikkeling. Immers, zoo lang bel de voornaamste zorg en hel hoofd werk de* meuschen zijn moet, urn zjrji en den zijneu hel noodzake lijkste onderhoudt te vei schaffen, blijft htf dici lyk ruw; bij heeft in dezen toestand noeh tijd norh lust, noch gelegenheid m nan iels boogers te denken De gesteldheid van alle wilde, zich met jagt en visscberij generende vol ken, en van de geringste, met ai moede eu aanhoudenden zw aren arbeid strijdende klassa onder geciviliseerde volken, is daarvan bet bewijs Hetgeen dus den mensch de vervulling der noodzakelijkste be- behoeft. n gemakkelijker maakt, veroorzaakt, dal bij lijd en kracht tot iets anders ovn houdt, en geeft voor zijne hoogeie vatbaarheden speelruimte, bevordert hierdoor zijne ontw ikkeling in bet algemeen, en dus ook de oefening zijner zedelijke krachten, (lm deze reden reeds zijn herders volken raenschelijker, dan die van de jagt leven; om deze reden werd de uitvinding van dou akkerbouw «le meest vaste grond- slag «ener boogere vorming; om deze reden beerscbl ouder de voi- keu, die in het bezit der meeste uitvindingen en kunsteu zijn, door welke men zich een rijkelijker onderhoud verschaffen kan ook de Meeste zedelijkheid; om deze redeu verheffen zich ouder zulks vol ken dikwijls zelfs menschen b. r. laudlieden en handwerkers, tot eeuen buitenge wonen trap van verstandelijke en zedelijke beschaving, omdat zij, bij den overvloed, dien buil beroep verschaft, niet allen tijd winnen, om naar iels boogers le stieren, maar ook de middc- leu daartoe in handen hebben. Zelfs de uil vindingen der weelde kun nen bieronder gerekend worden. Terwijl tij. namelijk. I.rl gr voel verfijnen, en in zonder lieid den tia voor orde, schoon heid en volm «aktlirid opwekken, *crwi|«leren «ij ruwe ongevoeligheid en mskra het ■acuactieüjLe gemoed vatbaarder voor aller wat tol redelijke vorming brho.irt co die begunstigt. Even toO dikwijls worden door nuttige uilt indingen b dn opwekkiegen lot srddijke ontwikkeling rermeerderd. Vele uitvin lingeri g>'\cu ui d leien aan de hand. dn>»r welke men rirh tegen onrejgf- vaardige en gewelddad ,;e aanvallen nad< ukkelyk en met gevoelige schade rwir den beleediger reid*difen aan vrienden daairntegeu en tulkeu die daarom verrocken, tr#/ d oen kmn. Elke uitvinding van de ten aard ia eene beweegreden te ticc r ooi regt- vaardig te «nn de gegronde aaiapraken van anderen lo achten een goed gedrag ouiltei hen iu liet o>.g Ie ImuJen eti 'hun welgevallig le worden Oe oorlogen telvc moeten in den rclfdcu graad korter en «cldsarner wurdeu in welken de uitvindingen om den vijanden spoedige en groole afbreuk te doen. ver meerderen. ai» andere uit vindingen kan ge-n gebruik gemaakt worden ala men niet trkerc redelijk goede hoeda nig bi den beril. Vele euchco arbeidtaainheid eu g-duld roo als vele handteringen en kuu.lrn andere moed eu wel beraderiheid a'a b'-rgt.ouw aeheepvaarl en alle da w er kraambeden bij welke men met vermogende, ligt gevaarlijk wordende v<w»r werpen en krachten der natuur |e doen lieefl nog andere oorrigtigbeid eu beleid roo als de koophandel met aijne menigvuldige berigheden; de menale eindelijk, naauwkeurigheid, liefde tot orde eerlijkheid ra trouw ecu braaf viin.üeltjk gedrag omtrent andere utenreben, welker medewerking men noodig h«vft, of welken men «Jcb wil aanbevelen: d«^rtoe behoort ook weder de Iraudel en elke beroepvbengkeiJ van eettig belang. Nood - •-.gelijk morsten de uitvindiugen welker uitoefening zoodanige eigennItappprn fooron- dricteit aanvporingea worden om tich deielve eigen te maken eu tij moeten deren ri*vloed hebben, loo lang men «anderelvt: gebruik maakt. Ne uitvindingen, eindelijk, i;e ia bet rijk drr tretên schappen plaat» hebben, leveren alle, meer of minder, eeoen •„i.wa* van kundigheden die op de tedelijke natuur werken, en aanmoedigingen tot bet goede geven kuuaen. Üat nuttige u.tvindingen ongemeen veel toebrengen kunnen c om bet gebruik der middelen tot verbetering te rerhgten is van aelf klaarblijkelijk. Als «ij. namelijk, de betrekking tusscben de meosclien err derselver omgang: als ;u in Minderheid de sekcre bewaring, de gemakkelijke mededeeli'.g en de algemeenc verspreiding van gevondene waarheden, van gewigtige ervaringen en nuttige beng ten bevorderen, roo verschaffen a.j aan datg-ne. wat brjxondere mens. beo, afsooderlyke standen, bijzondere volken tot roering, tot waarscbuwiog opwekking en verbetering hekben of gebad hebben, ecne algemoeoe bruikbaarheid, en veroortaken. dat men alle hulpmiddelen der «edchjke vor ming welke er immer geweest rijn. als bet ware rondom nch verramelen. en tut rijn ftfordeci gebruiken kan. In d<« oprigt rijn dus de uitvindingen der echeepranet, des handelt, der echt ij/kuuet, en in zonderheid der boekdrukkunst, van eeo ouberekenbaar nut voor de zedelijkheid van ons geslacht geweest, eu tullen in de band d« r Voorzie- •igbrid nok in liet vervolg de werk:aaif>s*e middelen tol bewaring en verspre.ding van bet goede r.p aarde klijreu. f «edelijka werkkring «elf, eindelijk, wordt door elk* nieuwe uitvinding, waartoe tjj ook b*i rekking hebbe htfehreidV\ a«ii elke uitvindKig ermee, derf de voor werpen. die wij behandelen, ot de wijzen waarop wij te behandelen kuuneticu hier door wordt ook de sloffe menigvuldige*. op wflkc wrij onze vrijheid oelenen. -n rede lijkheid betoon en kunnen. Ernc menigte van uitvindingen is daarenboven r.i eene •kibbel'innige gesteldheid, eu kan even «on ligt slecht als gued aangewend woidru: de tutvicJu*!{eu üri ueeide tijn alle van dere soort. Hierdoor nu wordt de gelegenheid en de noodzakelijkheid, om voorrigtigheid, gemoedelijkheid, telfbeheersching, onthouding, beleid en andere deugden tn betooi.en, ia liet oneindige vermeerderd; de redelijke oelenings- kring van eeoen mensch, die onder een teer beschaafd volk eu in overvloed leeft, is *®el grooter, dan die vao hem, welk onder een weinig beschaafd volk en in eeneu lekoefligm staat leeft; maar L.j den ecisten kost bet juist daarom ook neer inspan- '■iff O® deugdzaam te i\j», dan l.i dén «aderen, lco veel blnlt uit al brt tot hictta* ü.d tn ti.ar d. inri.tin-'rn, door crn...lit. -.r.t .U» di-nr» .,m ket •or-d. j-- Ir m.k™ rn I. Dal dil ■Wteilidr, b.j a het-..brvuk. 5,. dc mrn.chclijk. rkr.rdhe.d ,.r. oud.hrr n,r. .llr.lr. uilr...dl^g«, S™..lUWdl. 1^1. i. onl.lb.rr gr*.Ilrn. rn op rrnr in hr. oo,lorprndr wlj.r hrrr.kt rn nog brrrikt «o.dl, lorrro do gr.chirdc..i. ro drgrhjVwbr oOdrr*i..diue on«odrr- jprekeïijk. D Hei 1*58. p) 7,1 Roberte*n iieeckiedeirn* Imerika I D. hl. 353. A. U. Plan van Keuioaflilige Ondernemingen. T»>CC ren»aclitiRe plannen liin in ilcn laatslen tijd geopperd. Mrn wil dc natnni lijka afscheiding, die lusschon Engeland en frankrijk beslaat, uit den weg mimen Unlangs heeft een I ranselt noeuieur, d- heer Thomé de Garmond voorgesteld, Krank rijk en Engeland door middel van een tunnel mei elkander le vereenigen; deie tunnel ion 100 diep gegraven worden, dat zijn verwulfsel, op het hoogste pont, door een Utt roetres houge aard- en rots laag vau <len waterspiegel gescheiden zal zijn. Nn treedt een Eugelsch mge- ni-ur de heer Bojd met een nog slonter plan !e voorschijn; hij wil lie verbinding door middel van eene brug bewerkstelligen, die op haar hoogste" pnnt !)1 metres hoven den wateispiegel zal liggen. Komt een van de lieide plannen tot stand, dan zal een spoorweg den reiziger in ongeveer een uur van Eiige'sch op Fransch grondgebied brengeu. De tunnel ran Gaimuud, die 22 80 metres onder het water zal li"-en, zal uit een cjlindervormig gewelf beslaan, breed 9, hoog Tm"., in concaveu ni'tm, naar beide tegenovergestelde oeïers oploo pend, doch zoo. dat de helling nergens meer dan vijf duizendste be draagt Zij zal vaneen dubbel spoor en aan weerskanten van hooger liggende paden voor voetgangers iooi zien, door duizenden gasvlam men verlicht en, zoo noodig, door reusachtige luchtpompen vau versche lucht voorzien worden De heel Gramond heefl berekend, dal dit lenzen welk binnen zes jaren voltooid kan worden eu dal de kosten niet veel meer dan 170 millioen fr. zullen bedragen. De bril- van llovd. of beter gezegd, de bovenzersche tunnel, zal op 191 pilaren of liever torens rusten, welke 500 Engclsche voelen van elkander inhei kanaal gebouw d zullen worden. Deze torens zul len op den bodem der zee een omvang van I'00, op de hoogte van den waterspiegel 150 voel hebben eu in een punt van lt'0 voel u'l- loopen. Op deze punt. die boven den tunnel uitsteekt, zou men een door middel van gas verlichten vuurtoren aanbrengen alsmede eene clcclrieke alaimklok, om storm en nevels op veilen afstand aan te kondigen lle tunnel, voor een dubbel spoor bestemd, zou 30 voet breed, 50 voet hoog zijn, door billijke glazen ramen verlicht en door openingen van versche lucht voorzien worden, welke men in de torens zon kunr.eu maken. Ilij zon 300 voet hoven den waterspiegel gebouwd worden, zoodat alle schepen, daar de hoogste masten niet meer dan 217 voet meten, er inet geinak ouder zonden kunnen doorvaren. Urn het gevaar en nadeel van hol stootcn tegen zoovele torens te vermijden, zouden deze op de oppervlakte van het water van elastieke tempons. iu caoutchouk gewikkeld, vooizien worden, waardoor de stoot onschadelijk wordt. De heer lioyd hoopt deze onderneming biuncn 3 jaren te voltooijen eu raamt de kosten op 750 millioen Ir., welk kapitaal volgens zijne berekening in 8 jaar gedekt kan zijn. Ilij schat namelijk, de inkomsten, voortvloeiende uit het overbrengen van passagiers op 3 millioen fr. en die voort komende uit het transport vau koopwaren, op 130 milloen ir. Pit HnarvcrsteiWnd' til lltuiroiitwikkt lend geneesmiddel is zamciigesteld uitliet plantenrijk der door de natuur op de Bergen van Oud-Caitageua gitreld. De uitum/rtiztr Plan ten steeds opmerkt r en natuuronderzoek!r vond door toe vallige omstandigheden aanleiding urn de kracht dier eigenaardige en door hare omgeving zóu vreemdsoortig g<plaatste Plant eu onderzoeken, met dit; zekere ertuig iig (hit-deze Plant, dusdanig, te op deze Metaal 1 rtsbergen Begroeid iets krachtigs tot bi nezinr moesten bezitten. onderzoek bleek Kot üpu.npk al dat zij Ier tipe /.ijde getemperd ter andere zijde ondersteund door andere ingre diënten eene buitenge»oue ontw tkkeling au het haar op verschillende liaarsoortige wezens te weeg bragt zoodat hetzèlve aldus /.amenBesleld een uitrauntcml haarvesst^r- keml eu haarontuikkeleml midtlel mag genoemd worden. Vele Proeven hebben dit met dezelfde zekerheid bewezen. Men gebruikt dit middel als Pommade. Een weinig op de Hand waarmede men het haat ipwrijft is voldoende om oogeublikkelijk het Haaruitvallen te doen verminderen en zeer spoedig geheel te doen ophouvlcn, zoodat men in plaats van gewone Pommade of Haamlij dit mi Pul bijna kosteloos kan gebruiken. He ptijs dei rtesóbji s i- gestold opribf'ents voorzien in neu vetklsringsbiliet getetkrnd door den. lloofd-Ptpóthoii- der A. Breedveld Az. te Vttr'l. S. K l i tr Scha gen J.B,Upxan Barsinge/horn J Sanders, Leiden A. Reynaidt, iaem G.J. Wubbe Aieuwcdiep H J. Beiicn, sdmstei dat/* A..f vau tien Lei khofl L trciht J. H, Kellt.r, Rotterdam M. J. C Ham L-trecht T. A. Struotu.4^érnhitn Drukkerij vau P. J G DIDtRfCÜ.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 4