algemeen advertentie- en nieuws-, landbouwblad, N«. 39. (T u e e (1 c J a a r ff a n ff.) Ao. 1858. VOOR IIET SC It AG EN KANTON EN OMSTREKEN. DONDERDAG 24 JUNIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. 15I I T E IN L A N D. ENGELAND. Londen, 17 Junij. De Globe deelt mede, dat op 24 Aug. 1849 de Gazetta vfficiale di Milano, onder de personen, gestraft wegens het niet vieren van 's keizers geboortedag, ook twee vrouwen vermeldt, tot stokslagen veroordeeld, en wel: FRANKRIJK- Parijs, 19 Junij. De onderkoning van Egypte 1 ppft be sloten, om bij zijn leger, dat ongeveer 15,0(0 man sterk DU1TSCHLAND Berlijn, 17 Junij. Voor eenige dagen is eene ge- SCHAGER COIIRAI Aiinaïaaajsfai'jjs nu IMJ ianaosjn: Voor Schagenf 100. Franco per posl door het gcheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. II r I e v m Franco. 3-312J8 122 ttVmnOtmO Van een tut vijf regels behalve de 35 cents zegel regtf 0"5. Iedere regel meerder0.15. Groote Letters naar de ruimte die sij beslaan. Ernesla Galli, van Crtmona, zangeres, ouderdom 20 jaren40 stokslagen. Maria Conti, van Florence, zangeres, ouderdom 18 jaren, 80 stokslagen. Te Sydèuham is een stoute diefstal met braak van eene groote hoeveelheid zilverwerk gepleegd in den tijd dat een politie-agent een voor het huis litrsendschijnbaar zwaar beschonken inau naar het politie-bureau br»gt. Later bleek, dat diens dronkenschap had moeten dienen tot het bevorde ren van het plan der dieven, tot welke hij behoorde. Alen is de daders op het spoor. Een hier ontv angen telegram berigt, dat er in Marokko oorlog ontstaan was en dat de vijandelijkheden begonnen waren. De keizer had Meqainez verlaten en was het gebied van Zemour op 2ti Mei binnengetrokken, na in westelijke rigting te zijn voortgerukt. Men verzekert, dat de koningin, indien gewigtigc gebeurtenissen dit niet beletten, tegen Julij hare dochter te Berlijn zal gaan bezoeken. Uit Indië wordt gemeld, dat de hitte aldaar zóó groot is, dat elk Europeaan, die na des ochtends 10 ure op weg is, zijn leven in gevaar stelt, terwijl de manschappen zelfs in hunne tenten veel van de hitte hebben te lijden, naardien de thermometer dikwijls op 116° staat. De heer Henry Kecne, secretaris van de Commercial Bock Companyis tot 6 jaren dwangarbeid veroordeeld. Ilij had zich namelijk aan verduistering van verschillende aan genoemde maatschappij toebehoorende sommen, ten bedrage van 8 h 9000 St. schuldig gemaakt. Voor eenige dagen werd een ambtenaar bij het post kantoor, die belast was met het sorteren der brieven, tot 6 jaren dwangarbeid veroordeeld, omdat hij de vrijheid had genomen, sommige brieven, die banknoten inhielden, te openen en z:ch het kostbaar papier toe te eigenen. Door de wel overlegde wijze, waarop hij bij het plegen der diefstallen te werk ging, wist hij de politie gedurende eenige maanden zijn spoor bijster te doen worden. is het stelsel van veldartillerie in te voeren dat door den keizer van Frankrijk is uitgevonden. Frankrijk is nog niet van plan de questie van Cochin- china op te geven, doch zal waarschijnlijk eerst met die ex peditie beginnen, als de zaken met China geregeld zijn. Op bevel van den keizer, zullen in het kamp van Ch&- lons proeven genomen worden met gegroefde kanonuen; eene halve batterij zal daarmede voorzien worden. Men verneemt, dat kapitein Doineau noch met Feruck Khan naar Per zie vertrokken noch in eene vesting opgeslo ten is; hij houdt zich te Oran op, alwaar men hem met zij ne oiden en epauletten door de stad ziet wandelen. Ilij de schier ondragelijke hitte die hier heerscht, hebben velen don nacht in dag veranderd, ten einde de meer gema tigde temperatuur van het etmaal te genieten. Ten gevolge daarvan wemelt het boseh van lloulogne dan ook van equi pages en allerlei rijtuigen van des avomls 9 ure tot 's ochtends 2 ure. ATad. O' Connell heeft het proces, dat haar door Mlle Sarnh Félix was aangedaan, wegens het namaken van een photographisch portret van Kachel, verloren. De heer de Péne is gisteren te Parijs aangekomen en zijn toestand is door de reis niet verergerd; hij gaat steeds vooruit, doch vereischt groote zorg. (lelijk de Patrie meldt, zoudeu er gedurende het verblijf van den keizer te Cherbourg meer dan 100 Eugel- sche schepen aldaar aanwezig zijn, aan boord waarvan de hoogste Eugelsche aristocratie zich bevindt. Ook geeft dat blad nog niet alle hoop op, dat ook koningin Victoria Frankrijk zou bezoeken. De hertog van Alodena heeft aan de in zijn staat wo nende vroegere Fransche militairen verboden dc St. Hele- na-medaille te dragen. Onderscheidene legitimisten, die, met liet oog op de tegenwoordige Fransche toestanden, zich kortelings naar Frohsdorf lebben begeven, om den graaf de Cham- bord van hunne onvoorwaardelijke gehechtheid te verze keren, zijn aldaar zoo koel ontvangen, dat zij, teleurge steld, herwaarts terugkeerden. heele waggon-lading nieuw geslagen pasmunt ten bedrage van 80,000 th., van af een Silbtrgroscheu tot een Pfennig, naar Bückebnrg verzonden. Een gelijk transport ging voor eenige weken derwaarts. Alen roemt zeer de onpartijdigheid, en regtvaardigheid, v. iarmede de jongste bevorderingen bij het leger door den prins a l'i:niss<.u zijn bcwukstGh^L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1