Weenen 17 Jnnij. liet is thans bepaald, dat vorst Da- niëlo bij de beraadslagingen over de Montenegrijnsche aan gelegenheid niet,zal worden vertegenwoordigd. BELGIË. Brussel, 17 Junij. De hitte in dit land is buitenge woon en op vele plaatsen begint men zeer groot gebrek aan water te krijgen. AMERIKA- New-York, 3 Junij. De Mormonen hebben generaal Cumming verdreven en maken zich tot een hardnekkigen strijd gereed. ft IKKE IV L A N 1). Schagen den 23 Junij 1858. Barsingerhom, 19 Junij. Het hooigewas en nagras van 7 bunders weidland, genaamd de Deeltjes, toebehooren- de aan deze gemeente, werd heden in het openbaar verpacht voor de nooit gekende som van 1115. Tn 1846 bragt de zelfde verpachting op 252.25 en de laatste tien jaren door een gerekend, was de opbrengst ƒ572.90 's jaars. Sprang, 18 Junij. 'len bew ijze, dal het vee aaumerl e- lijk in prijs is verminderd, kan dienen dat op eene publieke verkooping in deze week eenige melkgevende koeijen zijn verkocht voor 46 it 50, voor welke men verleden jaar gemakkelijk 150 a 160 zou hebben kunnen bedingen. Loon-op-Zand18 Junij. Door de aanhoudende droog te begint zich hier ook gebrek aan drinkwater te openbaren. Bij geen der thans levenden is het bekend, dat er ooit zoo weinig water op deze plaats in den grond is geweest. De grachten om het kasteelalwaar altijd toch nog water te vinden was, zijn geheel droog, zoodat de tuinman er zelfs in heeft gezaaid. Hoorn, 17 Junij. Als een bewijs van de hier heerschen de hitte, dient dat, gisteren een os, van de markt te Purme- reude komende, onderweg door de hitte bezweken en eene koe dood in het land gevonden is. Alkmaar, 19 Junij. Gisteren arriveerde alhier de nieu we sierlijke schroefstoomboot Zaamtroom J)S 2 bestemd voor de vaart op Zaandam en het Nieuwediep. Heden och- teu'i w erd in hel bijzijn van deD Commissaris desKonings een proeftogt gedaan, die aan de verwachting heeft beantwoord. KAftTOXGEREGT. 2. P. R. te Wieringerwaardbeschuldigd van het afscheu ren van aangeplakte bekendmakingen veroordeeld in eene geldboete van ƒ1 en in de kosten. Volgens berigteu uit Teheran dd. 20 Mei verkeerden de Turksche grensprovincie Adcrbidsehan in opstand en werden 7.ij door Turkscnen Kurde overvallen. Men verneemt, dat eenige Russische oorlogschepen bevel hebben ontvangen, Kroonstad te verlaten en zich naar de Middellandsche zee te begeven. Men wil weten, dat hun ne bestemming in de Adriatische zee is. Onder de nieuwe mode stoffen, die van Parijs hier zijn aan gekomen, bevinden zich ook ananas-dameskleedjes. De uit de bladen van de onderscheidene ananas-soorten gewon nen vezelen worden reeds sedert lang in llrazilië en China tot de vervaardiging van kousenmutsennetten enz. ge bezigd. De stof onderscheidt zich vooral door hare zacht— en ligtheid. «Saarloul*. 17 Junij AIMt -ord Tour Tnigr (ipn K> ukkfr.dr.t!T brjr«»ri>, Sic drn vnrigra d.R door ccnc mug (rch*»c. w... «dkc w..r.ch.jnlijk »p en doof hel miltvuur untrd». dier k.d geulen co tooducudu mrl dru .teek het verg.lt io bel ligrhum v.n den ongelukkige orerbr.gldie weinige urn d..rn. ouder de hev.g.te pijnen den gee.t g.f. Het lijk «wol .00 ...el eo tn vervel.,ikkel.jk op. d.l mn hel ■iel tenger boven ..rde kon l.len B.j devo gelegenheid wo.dt de .and.chl gevmligd op do unvergerfl.jkr onvrr.rhillighrid v.n vele l.ndlieden en eigeaaore vin luier. die doode mollen, muiten en», open l.len liggen, in pla.l. v.n die nntiddelijk onder de narde Ie .eh.rreln. Heef! ren paarden» liegwr.p en., op rood.nig een onlhindnd ligch.am gerei en d.n k.n h.»r beet of .leek vergiftigend wreken en den dood In ge volge hebben. Bel i. ra.du.rn wanneer men door een inuel gevoelig ia gehelen dn C" at. dadelijk mei gee.1 van ulmiak Ie bevoehligea waardoor bel gevaar kan wor- afgewend. "Volgens berigten van Tampico, heeft Vidauri, zich te Montereij teruggetrokken. Hij wacht daar op een aantal geweren, die te New-York waren besteld. Een dagblad van Charlotteville zegt berigten ontvan gen te hebben, waarbij het landen van eene lading Afrikanen aan de Parelrivier wordt bevestigd. Te Schiermonnikoog heeft een jongeling op jammer lijke wijze den dood gevonden. Hij wilde namelijk met het hoofd in een konijnenhol dringen waardoor het zaud neder- stortte en hem bedekte. Toen men den volgenden dag zijn lijk vond, zat een hond, dien de ongelukkige had mede genomen, nog als wachter bij het doode ligchaam zijns meesters. Men meldt nit Nijmegen dd. 17 dezer: Dezer dagen was een huisgezin alhier bijna het slagtoffer van vergift gewor den, Man, vrouw, kind en meid werden na den maaltijd ernstig ongesteld, zelfs zóó, dat men, niettegenstaande alle geneeskundige hnlpaan liet behoud van man en kind wan hoopte. Bij onderzoek moet het zijn gebleken dat onder de tostelein, die men 's middags gebrnikt had, vergiftig on- ruid is geweestdat in blad en vorm bijna niet van ge noemde groente te onderscheiden is. Te Leiden zal over 1858 eene plaatselijke belasting van ƒ69000 worden geheven. Uithoofde van de aanhoudende en drukkende hitte, welke tegenwoordig heerscht, wordt aan de werklieden van 's rijks marinewerf te Vlissingen een rusttijd verleend van voormiddags 11 ure tot des namiddags 2J ure; de daardoor verloren uren worden des avonds door later werken ingehaald. In eenen kuil te Baarswijkbij de thans heerschende droogte gegTaventen einde water te bekomenhad gisteren een kind van vier jaar het ongeluk al speleude te geraken, met het jammerlijk gevolg, dat het daaruit levenloos werd opge haald. De leerlingen van het lijceum te Havre hebben den keizerlijken prins een klein jagt ten geschenk gegeven. Het is van gepolijst spinsbek twee el lang, en de machine be staat in een uurwerk, dat eene schroef in beweging brengt; het legt 8000 el in een kwartier af. Wij maken onze lezers opmerkzaam op een niet onbelangrijk natuurverschijnsel. In het midden der zuide lijke helft van het thans naar ons toegekeerde deel der zonneschijf is eene zeer uitgebreide groep vlekken zigtbaar. De vier meest uitkomende vlekken hebben eene uitgestrekt heid van meer dan 21 millioen vierk. mijlen. Te Roermond is den 14den dezer uit de kerk van het semiuariun eene zilveren kroon gestolen. De dader is nog niet ontdekt. Den volgenden dag zijn in dc kerk van Maas- niël door zekeren Adrien Zeider twee kroonen ontvreemd. Deze persoon^die zich niet, zoo als velen, met eene kroon te vreden stelde, maar tweeof misschien drie kroonen stal, is in verzekerde bewaring genomen en reeds vroeger drie malen veroordeeld geweest. De gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten tot vaststelling eener strafverordening tegen het verkoopen te koopstellen of voorhanden hebben van bedorven of schade lijke levensmiddelen, en van eene verordening op de keuring daarvan. Met betrekking tot de in omloop gebragte valsche Nedcrlnndsche bankbiljetten van 25, gedateerd 16 Febru- arij 1847, waaronder de handteekeningen van den heer Fock, president, de heeren Crommelin en Melvil, directeuren, en dm heer Croockewit, secretaris, verneemt men, dat te dier zake zich in hechtenis bevinden de vermoedelijke vervaar diger, een lithograaph, Duitscher van geboorte, en een tweede persoou, verdacht, deze opzettelijk in circulatie te hebben gehragt. De dood van den beroemden Ary Seheffer wordt al gemeen toegeschreven aan de smart en den schrikdie hem getroffen hebben bij den dood van de hertogin van Orleans. Van Engeland teruggekeerdwaarheen hij gegaan was om de laatste eer aan de ongelukkige bannelinge te bewijzen is hij ziek geworden eu heeft het bed niet meer verlaten. Onge veer vier weken geleden heeft hij de serie van acht schilde-- rijen voltooidwaarop hij dc voornaamste episoden uit den Faust van Goethe heeft voorgesteld. Ter waarschuwing van minkundigen, om niet ligt- vaardig dus genaamde arcana aan te wendenwordt uit Zie- rikzee gemeld dat, in de gemeente Ouwerkerk eene kudde schapen aan de luis lijdende, de eigenaar, overigens een zeer kundig en geacht landbouwer, besloot een Engelsch middel van inwrijving daartegen aan te wenden, met het ongeluk kige gevolg, dat het eene schaap het andere aflikkende, allen de vergiftstof binnen kregen, de ooren lieten hargen en krop gezwellen kregen, zoo dat zeer spoedig een twintigtal is ge storven waaronder een ram ter waarde van f 40. Als een bewijs van eerlijkheid diene, dat een scharen slijper te Leiden, Barend Kerseboom genaamd dezer dagen ƒ200 aan bank-en muntbiljetten vond, die hij op de eerste aankondiging in de Leidsche Courant aan den eigenaar ter hand stelde. Deze bleef niet achter hem daarvoor ƒ25 te schenken. Als een bewijs, hoe zeer de tegenwoordige droogte, en de daaruit voortvloeijende schraalheid der weilanden, belangrijken invloed uitoefent op de boterbereiding, moge dienen, dat in de vorige week te Delft ruim 9000 Ned. ponden boter minder ter markt warendan op den markt dag van 18 Junij 1857. Zitting van 23 Juuij 1858. 1. P. L. te CallanUoogbeschuldigd van helmroof, ver oordeeld in eene geldboete van ƒ1 en in de kosten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 2