BEKENDMAKING BURGERLIJKE STAND. Geboren: 19 Junij. J. z. v. J. Munter en A. Dekker. Overleden, 16 Junij. D. Kroone o. 6 j j. J. Boon o. 23 j. 17 dito J. Kosscn o. 3 j. M ÏÏKTIt1-IUGTEN. Purmerende, 22 Junij. Aangevoerd 170 Runderen, 13 Paarden, 82 vette Varkens, van27 tot 34 ets. per N. ft 6 Magere Varkens; 81 Biggen/I 25 tot/3, 50 per stuk 185 vette Kalveren 50 tot 70 ets. per N ft; 60 nuchteren Kalveren/125 tot/ 2, 25 per stuk; 384 Schapen en Lam meren; Kaas 335 stapels waarbij 18 middelb. klein gras 2250 Boter f 1,05 per kop en in potten 95 tot/1 per N. ft; Kip-eijereu220; Eend-eijeren/3,50 per 100. Alkmaar, 19 Junij. Ter markt zijn aangetoerd 482 stapels Kaas, wegende 101,696 N. ft; kleine gras dito ƒ22.65; dito commissie ƒ16; dito middelb. f 22.50 Tarwe ƒ9. Rogge f 6.75. Gerst/6.50. Amsterdam 21 Junij. Tarwe tot iets hoogere prijzen verkocht; 132 fi'. n. wit bonte Poolsche ƒ325 hij partij; 132 ft. n. bonte dito 320 bij partij; 131 ft. dito dito ƒ310; 130 ft. Kubanka ƒ210 bij partij; 133 ft. n. Groninger ƒ270 134 ft. n. bovenl. 285 160/2 ft. dito dito ƒ275; 157/2 ft. dito dito 265. Rogge stil, alleen bij gerijven verkocht; 129 ft. n. Pruiss. 198 128 ft. n. Belgische ƒ196 116/118 ft. n. Petersburger 168G72. Boekweit 117/123 ft. Holstein ƒ225,240 118 ft. grove Oost-Priesche 210. Hoorn, 17 Junij. Heden werden alhier aangevoerd 365 stapels Kaas, wegende 89,650 N. ft. hoogste prijs ƒ22. Zutphen, 17 Junij. Tarwe ƒ8.50 a 9.50. Rogge 6.50 tot 7.50 Boekweit ƒ7.50 tot 8.50 Aardappelen ƒ2 tot 2.75. Boter ƒ17.50 h 19.50. Meppel, 17 Junij. Rogge ƒ6.25 tot 7. Boekweit ƒ6.75 h 7.75. Aardappelen 1.15 tot 2.40 Boter per j vat 35 tot 40; per IJ N. ft 1.40 a 155. Delft, 17 Junij Boter 1ste kwal. per vat 58 a 60; 2de kwal. per dito 52 k 56. De prijs weer hooger, vooral in puike kwal. Sneek, 15 Junij. Prijs der Boter 39. Aanvoer 1292/4, 798 ton, prijs der Kaas 19 a 24. Aanvoer 31,187 N. ft. Leiden, 19 Junij Boter. 1ste kwaliteit ƒ1.15 k 1.27 J; mindere/0.95 a 1.12 J; verkocht 8460. BEtTRSTlJl>I]\GEN. Amsterdam, 22 Junij. Werk. Schuld. 2£ pCt. 64; 3 pCt. 76 Rusland, oude 5 pCt. 105»; 1829, 5 pCt. 103J; Oostenrijk, Metaliek, 5 pCt. 75|; idem A, 86-J; idem Spanje, thans lj pCt. 263 pCt. Portugal3 pCt. 46j. Londen, Wisselkoers, zigt, ƒ11.70. Parijs, Hamburg, n Bordeaux, 15 dagen Metal. Coupons 28.40. INGEZONDEN STUKKEN. De Burgemeester van Schagen; maakt bekent dat de collecte voor de Gewapende dienst, zal geschieden op Vrijdag en Zaturdag den 25 en 26 in plaats van op den 22 en 23 dezer. Schagen den 22 Junij 1S58. De Burr/emtetter voornoemd. II. R. De MEÈR. Schagen den 1? Junij 1859. Aangevoerd 3 Stieren; 10 Gelde Koeijen 60 tl 80; 7 vette 45 5 55 ets. per N. ft; 2 Hokkelingenƒ20 a 25; 150 Scha pen 8 tot IC; 900 Lammeren ƒ150 6; 70 Biggen fiweeksche 1 2; oudere biggen 3 tot 6 naar kwaliteit Boter 80 tot 82 ets. per N. ft; Kip-Eijeren ƒ2.20 h 2.25 Eend-Eijeren ƒ3.25 a 3.30 per 100. Maandag 21 Junij. Niettegenstaande het gunstige weder was de heden gehouden Paardenmarkt, zeer weinig bezocht, een gering getal paarden (slechts 180) was aangevoerd daar onder eenige goede rijpaarden die tot/200. konden gelden de werk en trekpaarden konden van 100. tot 160. gelden en de andere mindere soorten werden tot zeer geringe prijzen verkocht handel was er bijna niet te bespeuren. 1854 76t't. binnl. 38}. 85 55» Tï' 2 m. ƒ11.62}. v 55}}. S4j. 554. Werkinrlgling te Schaffen. Dikwijl» is devraagdoor ons gedaan: »ls het Bultig eeoe werk- inrigting >u de gemeente te beiilteD, en wordt de armoede daar door bevorderd of geweerd Veatigeo wij onze aandacht op de fabriek steden en kleinere plaatten, de uitkomst ia over hel algemeen niet zeer bemoedigend; want ofschoon iu den regel op die plaatsen juist geene groole armoede ia, eo oiet alleen jun-cn maar zelfs oudenen kreupelen niet zelden in de gelegenheid zijn in hunne beboetten te Toorzien, bestaat er nagen-ieg geene bi deeling; doch eene enkele etoomis in het fabrikaat b r. het stijgen in prijs dei grondstoffen, of geringe verkoop der goederen, enz. kan soms hooderden arbei ders op eeuen dag hnn middel vau bestaan ontnemen, hetwelk dikwijls in weinig lijd» de grootste ellende en armoede ten gevolge heeft, terwijl ongelukkiger wijze het zedelijke, en wetenschappelijke der opvoeding, van die fabriek arbeiders maar al te dikwijls wordt verwaarloosd, rn die menschen daar door voor de maatschappij en andere bezigheden alz het ware geheel ongeschikt zijn geworden. Werkverschaffing in eene gemeente in ecuen tijd, dat er anders voor die klasse van menschen niets te verdienen is, is geheel iets anders, en naar onze bescheiden meening eene heilzame en nattige zaak, wanneer dezelve maar oordeelkundig wordt toegepast. liet is voor den weldenkendeu en eeigevoeligen mensch aange namer, in een tjjd dat er andeis niets, Ie verdienen is, één gulden te verdienen dan twee gulden door de weldadigheid te ontvangen, of bij bedekte behoefte, schulden te moeten maken bij bakker of winkelier, waar hij meest overtuigd is, dat dezelve den volgenden zomer bijna, of in het geheel niet, zullen kuuuen worden voldaan. liet was dan ook mede om die reden, dat een tiental jaren gele den algemeen hel plan, om in deze gemeente de gelegenheid te ver- schatfenura iu den winter te werken werd toogejuicht, en in weinige dagen velen gelden tot de daarstelling vau een gebouw henoodigd werden iugeteekend (wij meeneu pin 7UU. «V el is waar, er bestoud iu ueze gemeente eene spiuuerij, doch deze scheen alleen door een bepaalde k.asse bezocht te kunnen woideu; daarbij zijn de veidieiisleu in die spinnerij gering, eu wat wij er nog be paaldelijk meer tegen hebben, is, dal uier het algemeen detelre door vrouwen (die beter te huis behooreu f en kmuereu [die in de school moesten zijn J wordt bewerkt. Eene tweede werk ïurigtuig meer bepaald voor mannen en aan komende jougeliugeu kou niet anders, dan aau elk weldenkende welkom zijn, en de wijze, waaiop eene vennuoltchuji lussclieu de drie verschillend armbesturen [de It C armen, de Diaconie en het wees huis der Uerrormde gemeente] werd gesioten, getuigden tan den algemeenen bijval. De vlasbouw, tot heden alleen voor de Znidhollandcrs aangelegen, zoude voortaau iu deze gemeente op gioulere schaal bewerkt wor den. De vlazserij kwam tot stand. Bereidwillig, zonder eenige vergoeding van tijdverzuim of iets anders, namen uit ieder armbealuur een paar leden de welkzaam- heden al» commissarissen van loezigt over de vlasserij op zich, terwijl aan den boekhouder eene kleine vergoeding werd toegezegd. Jaarlijks werden eenige velden met vlas bezaaid eu verder hier, door anders meestal bedeelde personen bewerkt. Ben negental jaren bleef die inrigting beslaan; geduieude dien lijd weid er wel eens gesproken over schulden, doch er was nog vrij wat vlas voorhan den, enz.tot dat eindelijk, door liel publiek maken van het ver handelde in de raadsvergadering van 12 Dccem ber lü57 vrijalgemeen bekend werd, dat er een te kort tan p. m. twee duitend gulden bestond, en dien ten gevolge de vlasserij of vlas bewerking in deze gemeente had opgehouden te beslaan. V oor oos, en vele andere per sonen, welke nnuder in dadelijke aanrakiug met de vlascommisaie waren, was dat eene groole teleurstelling, en vele vragen deden zich als het ware rau zelve voor. \ooreersl: is dal te kort over één, meer, ol negen jaren? lleeft er jaarlijks eene behoorlijke alsluiting der rekening tnsachcn den boekhouder eu de venuooten dat zijn de armbesturen] plaats gehad? Is er geregeld een jaarlijksch verlies geweest, of zijn er enkele ongunstige jaren, waardoor dat te kort is ontstaan? Is de genoemde een verlies over het geheele tijdvak [9 jaren] dan is het voor eiken vennoot nog geen honderd gulden per jaar, eu zuude die som in de bcdeeling niet bespaard zijn? Zoo neen, hel ware nog eene kleine opofleriug, in vergelijking van hel verdiende eu uitbe taalde arbeidsloon; of was men de zaak ouderling niet meer goed eens Wat kan de reden zijn, dat eene industrie die elders mime balen afwerpt, hier een nadeelig saldo geeft? Jloesl het bereide vlas, s-mtijds ontijdig ter markt gebragt worden, om financicele redenen Ween soliede personen waren de geldschieters en de interest bere kend a zes percent per jaar kon toch ook zoo teel kwaad niet doen. Waren de administratie kosten zoo hoog? Ween: ik meen vijfen zeventig gulden per jaar voor den boekhouder, en misschien p. m. vijf en tw iniig gulden voor papier, pennen, inkt en correspondentie; de commissarissen deden hun werk gratis Werdt er misschien wat veel voor tomsumtie in rekening gebragt? Wij gelooven het niet; wat kwaad kun dertig of veertig galden voordien post per jaar aan de zaak doen En bedraagt het geregeld wel die som lleeft er fraude plaats gehad Wjj gelooven het niet: zes com missarissen waren toch wel in staatde werkzaamheden behoorlijk te controlereu en al waren er in den beginne kwade praktijken door de arbeiders gepleegd geweest, bet zuude in een tijdvak van negen jaren wel ontdekt ziju geworden; en de administratie waa immers aan den heer C. de Beer toevertrouwd, een man. die jaren lang de algemeene achting, ja bewondering zijner vrienden genoot; een man, die misschien honderden zaken in order bragt, die jaren lang in kerk- en armen administratie als eerste persoon werkzaam was; die door allen, die in kerken aimen administratie geroepen werden, beschonwd werd als de alléén dergelijke zaken kundige man. Aan wieu zou men de hoofdleiding van deze onderneming waar al de armen van behagen onder betrokken zijnbeter kunuen toe vertrouwen, dan aan hem, die in de administratie grijs geworden is? 31aar waar moeten wij dan toch de oorzaak en de gerolgen van den ongelnkkigen en nadeeligen afloop dezer voortreffelijke zaak zoeken? Wij weozchlcn zoo gaarne, dat die redenendoor mid del van dit blad algemeen bekend gemaakt werden door hen, die daartoe in slaat zijn; het is immers eene zaak, die de algemeene belangstelling heeft opgewekt. Dat de werkinngtiug door de Tennooten, de commissarissen en den boekhouder ondoordacht opgeheven is, mogen wij niet veron- derstellen; de zaak was van te groot belang voor deze gemeente, om er los over heen te stappen; het is waar, er moet door de vennooten bijgepast worden, of zij hebben dat reeds gedazu, maar zou het onmogelijk zijn geweest, dat bij een naauw gezet onderzoek, met een negen jarige ondervinding des noodig door een, der zaken kundig persoon gesteund, de vlasserij op voordeeliger wijze kon be stuurd en beheerd worden, en in plaats van nadeelig even als bij onze naburen— productief wierde gemaakt? (J.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 3