DEKillIVr, Js ADV i: KT KA' T I KA, TE KOOR 6000 Bossen De Commissionairs in Effecten, DE LANGE DE MORAASte Alkmaarbevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van Binnen- en Bnilenlandschc Effecten, het plaatsen en afschrijven van kapitalen in het Grootboek van Nationale Schuld en verdere werkzaamheden tot den handel in Geldswaardig papier betrekkelijk. 1. De zeer gerenommeerde en florissante HERBERG van ouds genaamd het //Touins", thans s'Landswelvarenzijnde een HUIS en ERVE, met ruime Stalling en Inrid, en grooten vruchtbaren TUIN, alles staande en gelegen te Schoorldam, onder Warmenhuizen, kadaster Sectie D «fe -128, groot broeden, 10 ellen, en onder Schoorl, Sectie D fe 491, groot 36 roeden 50 ellen. 2. Twee uitmuntende stukken WEILAND, ge legen onder Schoorl, Sectie C, .fel. 32 en 33, te zamen groot 6 bunders, 19 roedeu, 90 ellen. en Jf lo- £ene HUISMANSWONING, ERE en TUINte Kalverdjk ge meente Haringcarspel, met W El- en BOUWLANDonder HaringcarspelSectie B, .1? 57, en onder Warmenhuizen, Sectie C, .fes 33,' 35, 37, 39, 43, 54, in het geheel groot 17 Bunders, 75 Roeden, 10 Ellen. 3°. Eene HUISMANSWONINGBOET en ERVE in den Oudendijk, onder Oude Niedorp met WEI- BOUW- en BOSCHLAND, onder Oude Niedorp, Sectie A,.fes 102, 104, 103, 1 OS»,109, 110 111, 112, 113, 315, 316, 317, 318, en onder Nieuwe Niedorp, Sectie A, .fes 89, 106, 190, 192, 182^ 183, 184, 185, 188, 186,187, 191 189, 207, 208; in het geheel groot 41 Bunders, 22 Roeden, 70 Ellen. 4". Eene HUISMANSWONING, SCHUUR en ER VE in de Campen, onder Oude Niedorp, met WEI- en BOUWLANDonder Oude Niedorp Sectie A „fes 116,115, 114,314, 132, 133,134, 312, 320, 322323en onder Nieuwe Niedorp, Sectie A, fes 206, 219; inliet geheel gtoot 24 Bunders, 55 Roeden, 40 Ellen. 5°. Vijf stukken allerbest WEILANDonder Alk maar, in de Achterineer en het Overdie; Sectie F, .fes 47, 48, 156, 19, en 20, te zamen groot 5 Bun ders, 28 Roeden, 30 Ellen. UDR'JiJ!SlPhirJt3inï33. Men vraagt zoo spoedig mogelijk ineenen Kruidenierswinkel een jongeling liefst met het vak bekend, en van de P. G. Reflectcrendcn adresseren zich met Franco brieven onder letter H. aan het bureau dezer courant. staande uitmuntend geschikt om per schip en per as ver voerd te kunnen worden. Adres bij Jb. VERRY,Wz. Kolhorn, 17 Junij 1858. Mede bevelen zij zich aan als Correspondenten en Agen ten van de Brand-waarborg-maatschappij, gevestigd te Utrechtonder Directie van den heer J. C. Schuurman. xls Men is van meening, om ten gevolge van sterfge val, op Maandag den 28 Junij 1858, des voor middags ten 10 ure, in de HERBERG, van ouds genaamd het //Toliuis", thans, s' Landswelvaren, ten huize van de Erven Jan Best en Grietje Kroon te Schoorldam, in het openbaar te verkoopen Te aanvaarden lo. Julij 1858. Op Woensdag, den 30 junij daaraanvolgende, des voormiddags, ten 10 ure, zal men, in de bovengenoemde HERBERG, publiek, om kontant geldverkoopen: MEUBELEN, HUISRAAD en INBOEDEL, Boe ren- en Bouwgereedschappen, Rijtuigen en Tui gen, Levend Vee, en zoo voorts. Alles breeder bij biljetten omschreven. Nadere informa- tien zijn te bekomen, ten kantore van den Notaris Abr. P. DE LANGE, te Schoorldam. Men is van meening, om in de zaal „Harmo nica" inde Lombardsteegte Alkmaar, op Vrijdag, den 2den Julij 1858, des middags, ten 12 ure te veilenen op vrijdagden 9den Julij 1858 ter zelfder ure, finaal te verkoopen: Afes 200, 207, 209, 211 242, 278, 279, Sectie 2c. Eene HUISMANSWONINGBOET en ERVE, BOOMGAARD en TUINmet WEILAND en BOSCHJE, in den Heer Hugowaard, aan de Oostzijde van den Hi'uldelwegSectic B„fes 5354 55, 59, 63, 65, 311 312, 313, 31 1, 31o, 317 318, 319, 320, 321, 322, te zamen groot 26 Bunders, 2p Roeden90 Ellen. Van deze perceel en zjn de Landerijen op 1°. Jann arij en de gebouwen op 1°. Mei 1859, te aanvaarden. 6". Een MOESTUINonder Alkmaarbuiten de Kcn- nemerpoort, en de Laan EgelenhtrgSectie E, Nrs. 129 en 434ter grootte van 7 Roeden91 Ellen. Te aanvaarden 1°. April 1859. 7°. De Grondeigendom van Twee WARMOE- ZIERSTUINENonder Alkmaarbuiten de Keu- nemerpoort. De Kooprnr» zullen gedeelte van den hoop prijs,dien zij op Woensdag den 1 December 185S moeien beta lentegen 4\pCt. 's jaar»onder Hjpolhecair verband, van het gekochteonder zich kunnen houden. //De bewijzen van eigendom, de veilconditiën en de kadas trale kaarten liggen ter inzage ten kantore van den Notaris Abr. P. DE LANGEte Schoorldamalwaar de meer uitgebreide Beschrijving der perceelen afzonderlijk te be komen is." Toen onlangs de brandspuiten werden beproefd en zich menig gebrek daarbij openbaarde, ontstond bij velen de ge dachte wals er nu eens brand ware geweestzouden zulke spuiten toch weinig effect doen." Zoude het niet raadzaam zijn, dat inen die proefnemingen meermalen 's jaars deed plaats hebben liet politie reglement bevat een aantal arti kelen, over het brandwezen, doch in dat opzigt diende het naar ons oordeel wel eenigzins te worden gewijzigd. Een inwoner tan Schagen. Is de plaatsing van de mestvaalt van den Heer Koelman in de Papestraat niet in strijd met het politie reglement In allen gevalle moet zij een nadeeligen invloed op de ge zondheid uitoefenen van de bewoners dier straat door de verpestende lucht, welke daardoor wordt verbreid; zonder nog te spreken van het walgelijk gezigt, dat daardoor ont staat en zeker weinig tot verfraaijing van Seliagen toebrengt. Het komt ons voor," dat het Gemeente bestuur daar omtrent gemakkelijk met den Heer Koelman, welke toch geneesheer is, eene schikking zou kunnen treffen. X Een vriend van zindelijkheid. Drukkerij van P. J. G. D1DERICH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 4