ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER-I ^1/ TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Tweede Jaargang.) N°. 40. t£0 A°. 1858. DONDERDAG 1 JULIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. AAN DE LEZERS DER SCHAGER COURANT. Dewijl plaatsgebrek de Redactie reeds menigmaal genoopt liceftstukken uit te stellen tot een volgend nummer, of soms geheel ter zijde te leggen, heeft zij besloten het hoofd der Courant te verkleinen, om plaats te winnen. Tevens heeft zij gemeend de woorden voor liet Kanton Schagen en Omstreken te mogen weglatendewijl zij minder gepast schijnen voor een bladdat bijna evenveel bui ten als binnen het Kanton wordt gelezen. Bovendien is de uitdrukking minder naauw- keurig, dewijl er gemeenten tot het Kanton behooren, welke geheel ongenegen schijnen hunne belangstelling in een dergelijk orgaan aan den dag te leggen. De Redactie houdt zich overtuigd hierdoor eene ware verbetering aan de inrig- tnig van het Weekblad te hebben aangebragt. Zij meent het dan ook met vrijmoedigheid bij voortduring aan de belangstelling en de medewerking van alle wcldenkenden te mo gen aanbevelen. Rf.d. Regenwaterbakken. LOTING VOOR DE SCHUTTERY. PUBLICATIE- H. R. DE MÉÉR, Burgemeester. SCHAKER IS GODRANT. nitiiijaïiriaïSïBiua 7tii Mia m&AOiiaD: Voor Schageu1-00. Franco per poit door het gebeele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Terzchijnt iedereo Donderdagmorgen. Brleren Franco. anus 13a ÜD73a33B713D: Van een tol vijf regelt behalve de 35 cents zegelregtf 0-75. Iedere regel meerder0.15. Groote Letters naar de ruimte die zij bealaan. Wij lazen deze week in de 2e Editie van het Handelsblad, eene opgave van heete en drooge zomers van af de zevende eeuw tot heden. Uit dat overzigt wil men afleiden, dat wij na dezen, nog drie (tot 1861) heete en drooge zomers te wachten hebben. Wat nadeel die buitengewoon heete en drooge zomers aan menschen, vruchten en producten te weeg brengen, is te al gemeen bekend, om daarover uit te weiden, en het ligt niet in ons plan om in wijdloopige beschouwingen te treden; ons doel is alleenom de besturen opmerkzaam te maken op eene zaak, waardoor in de behoefte aan drinkwater voor de menschen kan worden voorzien of althans tegemoet gekomen; namelijk: het. maken van regenbakken. Te Schagen bestaan twee schoone gelegenheden eene bij de E. C. Kerk en eene bij de kerk der hervormde ge meente. Bij beide kerken loopen jaarlijks duizenden emmers waters nutteloos weg. die, opgevangen wordende, in drooge tijden de geheele gemeente konden verkwikken. De ondervinding heeft geleerd, dat maar bij eene matige droogte reeds dadelijk behoefte aan zuiver drinkwater ont staat, en hoe dan in tijden van buitengewone droogte? De vraag zal misschien wel gedaan worden: wie moet dat bekostigen Door de kerkbesturen was zulks het wenschelijkst, doch zien deze er tegeu op, die kosten ten behoeve der gemeente te doen, laat dan het gemeentebestuur subsidie geven, of het geheel voor eigen rekening laten maken. Bij beide ker ken konden ligtelijk vergaarbakken gemaakt worden van 20 tot 50 kub. ellen inhoud, en het is volgens onze meening geene onverschillige zaak, ook ter bevordering der gezond heid, waarvoor het toch wel waardig is zich eene opoffering tc laten welgevallen. N. Burgemeester en Wethouders tan Schagen, mat en bij deze aan de belanghebbenden bekend, dat de nlpkabetische naamlijsten Van de ingeschrevenen voor dei Schutterij ter inzage van een iegelijk zullen liggen op het Raadhuis dezer Gemeente, van dingsdag den 29 Junij tot diugsdag deu 6 Julij daaraanvolgende, ten einde eenieder in staat zoude zijn, om, ingeval hem eenige personen of omstandigheden mogten bekend zijn, die op dezelve nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moe- ten worden weggelaten, zulks aan het Bestuur kennelijk te maken. Dat de loting voor de Schutterij tusschen de ingeschre venen van dezen jare, klasse le.zal plaats hebben onder toezigt eener Commissie nit het Bestuur, ten Raad- huize dezer Gemeente, op dingsdag, den 6 Julij des voor middags ten 12 ure precies; wordende de belanghebbenden bij deze gelastzich ter plaatse en op dato vermeld te laten vinden, ten einde aldaar voor de dieast der Schutterij te loten, of zulks door behoorlijke, bij de gedachte Commissie bekende, gemagtigden te laten doenzullende voor hen, die persoonlijk afwezend mogten blijven en zich niet op voren staande wijze hebben doen vertegenwoordigen, door een der Leden van de Commissie worden getrokken. Dat dadelijk na den afloop der loting op voorschreven wijze, eene naloting zal plaats hebben, ten behoeve van diegenen, welke tot de loting verpligt zijnde, buiten hun toedoen, niet onder dezelve mogten zijn begrepen geworden, alsmede ten behoeve dergenenwelke, ofschoon in andere Gemeenten reeds geloot hebbende, sedert de laatst voorgaan de inschrijving, in de Gemenmte zijn komen wonen, eD der vreemdelingen, welke, sedert die inschrijving, in de termen zijn gevallen, om als ingezetenen te worden aangemerkt. En dat eindelijk den belanghebbenden personen bij de loting de gelegenheid zal worden opengesteld, om de redenen van vrijstelling, waarop sommigen aanspraak zouden mo gen maken, ter kennisse van de genoemde Commissie te brengen, met aanduiding van het artikel der wet en het on derdeel van dien, waarop zij hunne reclame hebben gegrond. Te Schagen, den 29 Junij 1858. A. J. van CANTFORT, Secretaris,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1