B 1 T E N L A IV D. ENGELAND. Londen23 Jtinij. In de afgeloopcn week is eene fami lie te Marante aangekomenom de zeebaden te gebruiken. Onder de leden van deze bevond zich eene jonge dame, die, feu gevolge van schrik en smart, over het plotseling overlij den baars vaders, vier maanden geleden, volslagen blind was geworden. Toen mi de overige leden der familie zich gin gen baden, zeide zij ook een bad te willen gebruiken. Men voldeed aan baar verlangen, en naauwelijks was zij uit de zee in dc badkoets teruggekeerd, of zij had, tot aller vreug de, liet gezigt herkregeu. FRANKRIJK- Parijs, 28 Junij. Te Colmar heeft een gevecht plaats gehad tusschen eenige man schappen van de bezetting dier stad en eenige burgers van de mindere klasse. Een der kurassiers is gedood, en zijne kameraden hebben hem willen wreken. De opstand is door middel van den bevelvoerenden "kolonel gestild en de vermoedelijke moordenaar in hechtenis genomen. DUITSCHLAND. Weenen, 28 Junij. Op het tooneel van het Carltheater mogen voortaan door de tooneelspeelsters geene crinolines worden gedragen, omdat eeue actrice, wier rol haar voor schreef in onmagt te vallen, door dit kleedingstuk daarin verhinderd, althans zeer belemmerd werd. De beroemde kunstenares Jenny Lind-Goldschmidt is met haar echtgenoot en hare twee kinderen, een iongen en een meisje, in de afgeloopen week alhier aangekomen, waar zij gedurende eenigen tijd met der woon gevestigd zal blijven. Zij heeft eene nette en afgezonderd gelegen villa betrokken Bochamplon Lotlge genaamd en op eeue mijl van Putney gelegen. Laatstleden Woensdag zijn twee mannen nabij Rora- ford in het graafschap Essex ten gevolge van een zonnesteek gestorven. Door dezelfde oorzaak heeft ook menig stuk vee ern stig geleden. De graaf van Chambord heeft aan koningin Maria Araelia van Orleans een brief van rouwbeklag geschreven, bij gelegenheid van het sterven van hertogin Helena. Op eene korten tijd geleden gehouden verkooping van slaven te Cashville in Georgïe werden eenige slaven tot de volgende prijzen verkocht: een man van twintig jaren ffist. 1401, een van 22 jaren ffist. 1300, een negerin met twee kin deren ffist. 1450, een C jarige knaap ruim ffist. 500, een 7 jarig meisje ruim ffist. 800, een 12 jarige knaap ffist. 1000 en een 13 jarig meisje ffist. 1101. Ten be^ryie. in hoe rele huizen der hoofdstad, vooral noder de mindere standen, niet alleen door het opeengeprople der bevol king;, maar ook door allerlei onreiuheden, aanleiding tot bevorde ring *n ontwikkeling van aanstekende ziekte wordt gegeven, vermeldt het verslag van een ambtenaarbelust met de inspectie der wonin gen dat hij een vertrek van weinige voeten ruimte bewoond vund door acht zwijnen twee honden - een aantal katten beseven* een man en eene vrouw. oor de varkens was wel een afzonderlijk staketsel gemaakt- maar zij liepen desniettemin gewoonlijk door hel geheele vertrek De geheele bevolking woonde vreedzaam bijeen, behalve dat de vraatzucht der varkens hunne tweevoetige huisge- nooten dwong, op een stoel staande, of op den hoogen stoelrug zit tende. hnoneu maaltijd te nuttigen. Het gerucht nopens het vinden van goud in Britsch Amerika heeft zich bevestigd. De laatst ontvangen berigten melden, dat van a'.le kanten, zelfs uit Californië scharen gelukzoekers naar Frasers-river trekken en dat het land waarschijnlijk nog meer goud dan Australië of Californië zal opleveren. Naar men wil, bestaat er bij de regering het voorne men, eene leening van 6,000,000 aan te gaan tot het zuiveren van den Teems. Op het zeilschip Boy al Charter is, door zelfontbran ding van waterdigte stoffen op reis naar Melbourne, brand ontstaandoch met inspanning gebluscht. Onlangs wilde iemand eene rat grijpen, om die aan de aanvallen van een hond bloot te stellen, waarop de rat hem in de hand beet. De man achtte die verwonding niet, omdat zij diep noch groot was; voor een paar dagen gevoel de hij zich echter ongesteld, werd naar het gasthuis vervoerd en stierf daar aan razernij. Ook omtrent het door de bladen medegedeelde nopens deu beroemden schrijver Charles Dickens ligt de waarheid in het raidden. Het feitelijke van de zaak is: hij is vpn zijne vrouw gescheiden, het hoe en waarom is echter zelfs door zijn eigen, in het tijdschrift Homehold Word» ge- plaatsten brief nog niet volkomen opgelost. Uit Algiers wordt berigt, dat maarschalk Randon, bij het feest ter herinnering aan den jaardag van de inneming van Algiers, beloofd heeft, dat de spoorwegen spoedig zul len voltooid zijn. Er heerschen voortdurend aardbevingen en verschrik kelijke orkanen. Te Sala zijn geheele rotsen ingestort, waar onder 50 huizen begraven zijn. Maarschalk Randongouverneur-generaal van Alge- rië, is, uaar men «egt, naar Parijs ontboden, om zijne mee- nins uit te brengen over de uicuwe organisatie van Algerië. Uit Brest wordt berigt, dat er groote levendigheid bcerscht bij de optniging der vlooten dat er een groot aantal werklieden is in dienst gesteld ten behoeve van de arsenalen. De beweegreden biervan moet alleen toegeschre ven worden aan de festiviteiten teCherbourg, daar er alsdan een spiegelgevecht door de vloot zal gehouden worden. Te Bar-sur-Aube is eeue zonderlinge regtsquestie beslist. Rosalie Soulot was in 1850 gehuwd met een persoon, die na het huwelijkwegens brandstichting, naar de galeijen was verwezen. Een gevolg daarvan is de burgelijke dood, en Rosalie'Soulot w-énschte, op grond daarvan, een nieuw huwelijk aan te gaan, doch de ambtenaar weigerde dit huwelijk te voltrekken. Hem is echter door de regterlijke magt bevolenhieraan te voldoen. De luitenants Hyenne en Courtiel zullen eerstdaags voor den krijgsraad te" Rijssel teregtstaan. De advocaat Leon Duval van Parijs, zal den eerstgenoemde verdedigen. Het prachtige schotiwburggebouw van Palma, op het eiland Majorka, is dezer dagen eene prooi der vlammen ge worden. De schade bedraagt 500.000 frs. Zekere MIOT, die uit Frankrijk verbannen is, heeft zich als photographist te Algiers gevestigd. Zijn adres luidt aldus: MIOT, oud-apotheker, oud-lid van den generalen raad van bet de partement Nièvre, oud-afgevaardigde van het volk, oud-ge transporteerde van 2 December 1851. De moord van den horologiemaker Pechard is gepleegd in den nacht van 29 op 30 Ang. 1857. Er was in dien nacht bij hem in gebroken, en toen hij door het geraas wakker werd en de dieven vervolgde, werd hij door een pistoolschot van een van hen gedood. De Aloniteur van heden bevat een besluit, waarbij eenige departementale inspecteurs voor het lager onderwijs zijn benoemd. Naar men verzekert zal morgen een besluit betrekke lijk de spoorwegen verschijnen. Uit Caen wordt gemeld, dat de debatten in het proces Pechard aanstaanden Maandag zullen beginnen. Er zijn in deze zaak 21 beschuldigdenwaarvan drie, Gugenheim, ook gcuoemd Mnyer, Condurier, genoemd Pascal, en Min der, genoemd Graft, aangeklaagd zijn van deu moord van Pechard, en de overige als medepligtigen, van de door deze bende gepleegde diefstallen. Het frasije boschje van Neuvaldegg, een der romaneske punten van Weenens omstrekenschijnt eene eigenaardige aantrekkingskracht te hebben voor hen, die hun leven moede zijnalthans in den loop der vorige week hebben zich aldaar niet minder dan 7 personen door ophangiug aan een boom van het leven beroofd. In de nabijheid van Arnsberg werd dezer dagen een verschrikkelijke moord gepleegd. Óp het schutteifeest teEis- born hebben namelijk vier mannen een jong mensch de keel afgesneden, nadat zij hem eerst onderscheidene wonden aan het hoofd, de borst en den rug hadden toegebragt. Men ver neemt, dat de vermoorde het verkeerde slagtoffer hunner woede is geworden, vermits de moordenaars een ander per soon bedoeld hadden. De misdadigers zijn te Arnsberg ge vankelijk binnengebragt. Naar luid van berigten uit Konstantinopel dd. 19 dezer, is de minister van onderwijs Sami Pacha tot gouver neur-generaal van Candia benoemd. Soliman Pacha is met 4 bataillons in plaats van naar Bosnië naar Candia vertrok ken. Vier nieuwe Turksche schroefstoombooten waren uit Engeland aangekomen. Uit Smyrna meldt men, dat onderscheidene spoorweg arbeiders door het nedervallen van eene rots waren veronge lukt. Den 16deD had er eene vrij hevige aardbeving plaats dieevenwel geene belangrijke schade heeft aangerigt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 2