RUSLAND. BELGIË. Brussel, 28 Junij. Er is alhier een makelaar (agent de ZWITSERLAND. Bern, 26 Junij. In Waadland verwacht men een druiTen- jaar, hetwelk dat. van 1834 nog ver zal overtreffen. ITALIË- SPANJE. Madrid, 27 Junij. Het gezwollen gezigt der koningin heeft aauleiding gegeven tot een zeer aangenaam vermoeden, daar hetzelfde verschijnsel plaats had bij de gezegende om standigheden, waarin II. M. zich vroeger bevond. AMERIKA- New-York, 12 Junij. De moeijelijkheden met Engeland gelooft men geheeel opgelost te zijn na het berigtdat het aanhouden van Amerikaansche schepen door het ministerie Derby was verboden. 15 1 i\ IV E j\ L A N I). Schagen den 30 Junij 1858. Berlijn, 28 Junij. Te Wielum in het gouvernement Warschau, heeft in den nacht van Vrijdag op Zaturdag 11. een hevige brand gewoed. Niet minder den 280 hnizen wer den eene prooi der vlammen. Het stadje telt 2500 inwoners Den machinen-fabrilcant de Barv, te Offeubach, is het gelukt eene cigaren-machine te vervaardigen, waarin de leemten voor alle andere dergelijke bekende machines zijn aangevuld en die zeer doelmatig is bevonden. Uit Bonn wordt gemeid, dat Lady Havelock, de we duwe van den in lndië overleden held, den generaal Have lock, die stad voor altijd zal verlaten, ten einde naar haar vaderland terug te keeren. Volgens berigten uit Cireassië, heeft Sefer Pacha de geheele provincie Retnchats den Russen in handen gespeeld. Hij zelf benevens zijue twee zonen, Ibrahim Pacha en Ahmer Aga, bevinden zich in het leger der Rassen. Onlangs ging een jong mensch te Keulen eene wed denschap aan, dat hij een millioen thaler, in biljetten 1 thaler zou dragen. Terstond berekende men, hoe veel een millioen zulke biljetten zou wegenen men bevonddat het gewigt daarvan 1594 pond bedroeg. De jongeling, aan gemaand zijnde otn de weddenschap te betalen, vermits het geen betoog behoefde, dat een mensch zulk een last niet kan dragenwendde zich tot een advocaat, die hem naar het bedrag der weddenschap vroeg. De jongeling antwoordde, dat men om drie flesschen champagne gewed had. Hierop zeide de advocaat: verklaar aan uwe tegenpartij, dat gij bereid zijt, de 1594 pond te dragen en dat zij u te dien einde een millioen Camenscheine a 1 thlr. moeten bezorgen; het is niet waarschijnlijk, dat men, om der wille van zulk een bagatel, een millioen biljetten bijeen kan krijgen." De weddenschap zal waarschijnlijk opeublijven, ten minste is men het tot nog toe niet eens omtrent de kwestie, wie een millioen Caneveeheine moet bezorgen. De familie Reinhardin Luxemburg, zal eenige milli- oenen francs van een Hindoe erven. Een Engclschman ontvangt de andere helft der nalatenschap. Eene 70- tot SOjarige dame laat thans op het slagveld van Jena aan den geliefde harer jeugd, een in 1806 aldaar gesneuvelden Saksischen luitenant een gedenkteeken oprig- ten. De dame is gedurende meer dan eene halve eeuw aan den uitverkorene baars harten getrouw gebleven en heeft elke aanvraag om hare hand afgewezen. Te Stunsdorf heeft dezer dagen de trouwplegtigheid plaats gehad van prins Heinrich XII Reusz met de rijksgra vin Anna Karolina v. Hochberg. Uit Staltgart wordt gemeld, dat men in den handel overal weder eenige levendigheid bespeurt. Volgens berigten uit Warschau, zullen de drie leger- corpen, welke geconcentreerd en omstreeks einde Augustus of begin September door den keizer geinspecteerd worden, niet minder dan 126,000 man tellen. De jong geboren zoon van prins Oskar van Zweden heeft den titel ontvangen van graaf van Wermland. Het is opmerkenswaardig, dat alle prinsen van het Zweedsch konink lijke huis naar Zweedsche provinciën genoemd zijn. JJt. Petersburg, 22 Junij. Ufichoon het hof lich, na de inwijding van de Iiaaks kerk. weder naar ïijne lomer-residenlie heeft begeven, is het liaaks-plein nog dagelijks met dtiiieade mes- schei gevuld, die elkander in den nieuwen tempel verdiiugen. Ver heven en schitterend staat daar thans de sedert ƒ9 jsren door souvereineu opgebouwde, en in 1710 door Peter den Groote gestichte kathedraal rau graniet, marmer, ijler, malachiet, albast, Ispts- lazulibrons, zilver en goud,want bout zou meu er, met uit zondering van de deuren, vergeefs aan zoeken; zelfs de bliksem afleiders zijn van platina, en de vijf kruizen, benevens de koepel, zijn met eene laag goud vao 274 ponden overlogen, welke men op een afstand van 40 wersten van St. Petersbnrg ziet schitteren. Het ontzagwekkende gebouw, met zijne 112 reusachtige zuilen, met Koriothizche kapiteelen, den rensachtigen koepel en de ontzaggelijk groote klok, die 75.000 pond weegt, met al de inwendige pracht vau porphvr, Carrarisch marmer en goud, de beeldengalerij met hare goud versiering, de gewrochten van schilder- en beeldhouw kunst, enz enz dit -lies vertegenwoordigt een kapitsal vsn 90 000.000 thlr. De gouden vazen alleen hebben eene waarde vsn 400-0110 thlr. Van de groote granietzuileo, 56 voet hoog en 7 voet middellijn, kost elk 12,000 thlr. De binnenruimte beslaat 60000 vierk voeten, en het koorgezang wordt door 1000 mannenstemmen uitgevoerd^ Bij de inwijding werd elke stem door 250 zangers vertegenwoordigd. Iu onze handelskringen wordt thans eeu plan bespro ken dat van het grootste gewigt zou zijn voor den Rus- sischen handel, indien het tot stand kwam, namelijk om Tilsit door middel van spoorwegen met de Caspische en Zwarte Zee te verbinden. Hierdoor zon Rusland den Azi- atischen transito— handel, die thans door Tnrkije gaat, in handen krijgen. chance), D. genaamd, gearresteerd onder beschuldiging van escroquerie. Uit Graubnnderland meldt men dat de zendelingen der Mormonen die van Zïirich waren aangekomen aldaar van huunen intogt aan de bevolking kennis hadden gegeven door des nachts hunne tractaatjes aan de schelknoppen der deuren vast te hechten. De inwijding der waterleiding van Lozoya heeft met het beste gevolg plaats gehad. De waterstraal heeft eene hoogte van 18 voeten boven de oppervlakte van den grond. Men schat de kosten van deze onderneming op 126 millioen realen. Van Napels wordt berigt, dat de uitbarstingen van den Vesuvius opgehouden hebben; de lavastroom is nog slechts zeer gering. Er is officieel bekend gemaaktdat gouverneur Cum- ming de stad aan het Zoutmeer was binnengetrokken zon der tegenstand te ontmoeten. Hij heeft zich geïnstalleerd, terwijl de Mormonen in de rigting van Souora optrokken. Brigham Young was reeds eenige dagen vroeger vertrokken. Het gezigt van den aftogt moet jammerlijk geweest zijn. De senaat heeft de voor eenige dagen door den president gedane benoemingen in het corps diplomatique bevestigd. Tn de vorige week heeft zich een landman P. S. te Pooldijk gemeente Barsingerhorn door ophanging van het leven beroofd. Zoo menverueemt zonde gebrek aan gras voor zijn vee, hem tot dit wanhopig besluit gebragt hebben. De examens voor onderwijzers in deze provincie zijn afgeloopen en hebben tot resultaat gehad, dat van de 49, die zich hebben aangegeven als hulp-onderwijzers, 31 zijn'toe- gelaten. Voortszijn aangenomen 1 hoofd-onderwijzer, 25 van de 30 hulp-onderwijzeressen en 9 hoofd-onderwijzeressen. Den 21 sten dezer heeft het eerste jaarlijksche examen plaats gehad in het huis van verbetering en opvoeding te Alkmaar; het werd bijgewoond door de leden vau het bestuur de leeraars, den heer voorzitter van het genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen en den heer burgemees ter der stad. Te Zalt-Bommel heeft men getracht een valschen gul den uit te geven, welke echter is aangehouden en met °een proces-verbaal tegen de uitgeefster, aan den officier van ju stitie in Tiel verzonden. Als een gevolg van de algemeene schaarschheid van het graangewas knnnen wij melden, dat eeu stuk hooiland gelegen in de gemeente Zalk, hetwelk het vorige jaar voor ƒ521 om eenmaal teliooijen werd verpacht, dezer dagen voor de enorme som van f 1036 is gegund, insgelijks om slechts eenmaal te hooijen. Naar wij vernemenzal de Amsterdamsche zeil- en roeivereeniging de Hoopden 20 sten Julij a. s., haar jaar- lijksch huishoudelijk feest door een wedstrijd op den Amstel vieren. Men meldt uit Hijuin, dat een landbouwer aldaar, die jl. Zondagavond voor zich en zijn gezin eenige hoendereije- ren had doen koken, in één derzelven, dat bijzonder groot was, bij het gebruiken eene harde zelfstandigheid ontdek te, welke bij onderzoek bleek een tweede ei te zijn, dat in het groote verborgen zat, en, ofschoon iets kleiner van schaal zoowel als van binnen, geheel gelijk aan een gewoon kippenei was. Daar hier zeer zeker geene sprake

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 3