Delft, 26 Junij. De prijzen der Kaas waren heden ƒ16, 2 2de 100 N. ft. Aanvoer 78 stapels, wegende 22,236 N. ffi. 1 INGEZONDEN STUKKEN. kan zijn van goocheltoeren van een Robin of Bosco, wordt het geval ons als eene wonderlijke speling der natuur medegedeeld. {F.- C.) Hardenberg26 Junij. Onder de menigvuldige na- deelen, welke nit de schaarschte van het hooi voortkomen, kunnen wij vermelden, dat dezer dagen meer dan 100 bo venlanders of zoogenaamde pikmaaijers zijn teruggekomen, zonder werk te kunnen krijgen, hetgeen vermoedelijk ten gevolge zal hebben, dat die 'menschen hunne dringende uit gaven niet zullen kunnen bestrijden. BIRGERLIJKE STAND. Geboren: 22 Jnnij. E. d. van A. Snaas en S. Rreed. Ondertrouwd: 26 Junij. S. Keet jm. te Schagen en E. Timmermans jd. te AmtierJam. Overleden: 26 Junij. M Vis o. 28 j. G. Kroone o. bij na 8 m. li KI 11ST 1.1 Ik 1X EI* Amsterdam, 29 Junij. Werk. Schuld. 2{ pCt. 64}; SpCt. 76f. Rusland, oude 5 pCt. 106^; 1829, 5 pCt. 103{; Oostenrijk, Metaliek, 5 pC 75; idem A, 87jj idem 1851- 76*. Spanje, thans IJ pCt. 26ji; 3 pCt. 43|binnl. 3SJ. Portugal, S pCt 46^. Londen, Wisselkoers, zigt, ƒ1170. 2 m. ƒ11.621. Parijs, 50J. Hamburg, 35. Bordeaux, 15 dagen 55f Met al. Conpons 28.37 M A li K T li K li 1 T E N. n H n 55 j. 85. 55{. Metingen den 24 Junij 1858. Aangevoerd 1 Paard; 2 Stieren; 7 Gelde vette Koeijen 45 55 ets. per N. ft; 8 Kalf Koeijen 60 tl 80; 80 geschoren Schapen 14 tot 18; 50 Lammeren 2 tot 5; 4 Varkens 30 Biggen 1.25 tot 1.50; lloter 861 a 93 ets. per N. ffi; Kip-Eijeren ƒ2.30 5 2.35; Eend-Eijcren ƒ8.20 a 8.25 per 100. Purmerende, 29 Junij, Aangevoerd 283 Runderen; 21 Paarden; 80 vette Varkens, 27 tot 33 ets. per N. ft; 7 ma- •.gere Varkens /'Hit 13; 89 Biggen ƒ1,80 tot 4,75; 223 vette Kalveren 45 tot 65 cis. per N. ffi; 55 Nuchtere Kalveren ƒ2,50 tot 8,25 per stuk 480 Schapen en Lammeren; Kaas 212 stapels- waarbij 9 middelb. hoogste markt kleine gras ƒ26,50, middelb. gras ƒ23,50 per 50 N. ft; Boter ƒ1, tot- 1,10 enkele 1,15 per N. ft'; Kip-Eijeren 2,25. Eend—Eijeren ƒ3,10 per 100. Alkmaar, 25 Jnnij. Ter markt aangebragt 794 stapels Kaas, wegende 168,189 N. ffi; kleine Graskaas 24; dito Commissie- 20; dito middelbare 22. Tarwe ƒ9. Rogge ƒ6.50. Gerst ƒ6. Haver ƒ5.50. kanariezaad 18. Amsterdam, 28 Junij. Tarwe tot hoogere prijzen ver kocht 129 ffi oude bonte Poolsche 333; 181 ffi n. boute dito 810, 217; 126 ffi oude bonte dito ƒ305; 132 ffi n. Nassau Dietze ƒ290; 132 ffi dito dito ƒ298 bij partij; 158/2 ffi. n. Bovenl. ƒ210; 169/2 ffi dito dito ƒ280; 129 ffi dito Friesclie 275. Rogge tot hoogere prijzen met veel handel; 126 ffi. n. Belgische 200; 128, 129 ffi n. Pruiss. 200; 124, 126, 127 ffi dito dito ƒ160, 194 h 106; 123 ffi jarige dito 190; 122 ffi dito dito dito (a/b. Zaan) ƒ185; 126 ffi Galatz ƒ188 van boord; 121 ffi TaganTog 185; 117,118, 220 ffi Petersbnrger ƒ173, 174, 178, 116, 118 119,120 ffi dito 171, 175, 177, 179; 113, 120 ffi dito ƒ166 180. Gerst iets hooger; 112 ffi Peensche ƒ174; 118 ft' Dantziger ƒ179; 104 ffi Friesehe winter ƒ165. Meppel, 24 Junij. Rogge ƒ6.25 7.15. Boekweit ƒ6.50 tot 7.70. Aardappelen 1.30 2.40. Boter per 4 vat ƒ38 44 per IJ N. ffi. 1.50 k 1.65. Zutphen, 2 Jnnij. Tarwe 8.75. i. 9.75. Rogge 6.75 7.60. Boekweit 7 tot 8. Aardappelen 2 tot 2.75. Boter ƒ20. tot 20.50. Gouda, 24 Junij. Kaas met vrij ruimen aanvoer 100 partijen ving verkocht 6 7 kilo's tot ƒ18 èk 19, dito dito van 5 tot 6 kilo 's tot 17 18 schotten tot ƒ16 161 uit schot 14 a 15 alles per 50 N. ffi. Leeuwarden, 25 Junij Boter. Aangevoerd 922/4, 805/8 en 86/16. v. Prijs 42. Door het slechte grasgewas kan er weinig Boter gemaakt worden en is deze duurder, dan ooit op dezen tijd des jaars het geval is. Hoorn, 24 Junij. Heden werden alhier aangevoerd 425 stapels Kaas wegende 104,099 N. hoogste prijs 23.50. Leiden, 26 Junij. Boter le kwal. 1.20 1.32,; min dere soort ƒ1. tot 1.15; verk. 8360 N, ffi. Monnikendam 23 Junij. kleine Graskaas ƒ22,25 aangevoerd 63 stapels wegende 13915 N. ffi. Broek in Waterland, 24 Junij. kleine Graskaas 22, aangevoerd 66 stapels, wegende 13150 N. ffi. Londensche Veemarkt. Maandag 28 Junij. Aangevoerd 3785 Runderen 28,350 Schapen, 410 Kalveren. Dc Vaccine. Den Heer L. te S. Beminde Vriend Daar in uwe gemeente de kinderpokken heerschen, konde ik niet langer wachlen om uwen geëerd en brief te beantwoorden, waarin gij mij de vraag doet: ol me» zich en den zijnen de kinderpok km mag laten inenlen? Ontvang dan als een bewijs mijlier toegenegen heid. de volgende aanteekeningendie ik uit eene geachte bron geput h b; ik wensch dat ze ti alzins welkom zullen wezen. Om uwe vraag te beantwoorden moet men hier deels op algemecne deels op bijzondere gronden letten, lu het algemeennamelijk, is het zeker, dat men het regt heeft en verpligt is, om een onvermij delijk gevaar, zoo veel mogelijk, onschadelijk te maken, liet inenten der pokken nu, draagt, naar langdurige overeenstemmende erva ringen, ongemeen veel daartoe bij, om het groote gevaar, hetwelk met deze krankheid verbonden is, voor vele duizenden te vermin deren en hen voor mismaakthedeu, voor den dood zelfs te bewaren. Dut het voortbrengen der kunstpokken dit nut waarlijk heeft is door schrandere mannen zoo duidelijk bewezen, dat men of zeer partijdig, of zeer onkundig zijn moet, wanneer men dit nog ontken nen wil. Zoo lang dus hel gevaar, om door de natuurlijke pokken aangetast te worden, nog zoo groot en onvermijdelijk is, als het, bij de tegenwoordige omstandigheden in der daad is, schijnt de inenting een niet alleen geoorloofdmaar ook pligtmatig middel te zijn, om zich zeiven, en diegenen, voor welker onderhoud men zor gen moei, tegen dat gevaar te beveiligen. De geleerde hant bestrijdt in zeker werk de regtmaligheid der inenting met de aanmerking dat hij, die zich daaraan onderwerpt, in een veel bedenkelijker geval des pligtgebods is, dan de zeevarende, die ten minste den slorm niet maakt, aan welken hij zich toevertrouwt. Maar, zoo de zeeva rende geheel in het geval van dengenen waie, die de pokken niet gehad heeft, zoo hij zeker ware, dat een natuurlijke, hoogstgevaar- lijke slorm hem gedurende zijne reis, en wel onvoorziens overvallen zoude, als hij dien niet door een< n zelfgemaaktenveel ligteren voorkomt wat dunkt u mijn vriend! zoude hij dan niet zeer ver standig handelen, wanneer hij zich door dezen laatsten, op eenen tijd, dat hij dien best koude doorstaan, tegen den anderen beschei mde Trouwens men heeft nog andere tegenwerpingen tegen de regt maligheid der inenting gemaakt, die Michaëlis zeer treffend be antwoordt in zijne Zedekunde Di. bl. 313. Geheel anders zal men echter daarover moeten oordeelen, zoo dra er werkzame verordeningen tot eene gehcele uitroeijing der pok ziekte gemaakt worden. Het gevaar, van de pokkeu te moeten doorstaan, wordt dan verminderd, en houdt eindelijk geheel op. Het wordt hij gevolg dan eene gewetenszaak, om, met de vorige gelijkenis sprekende, eenen kuusligen storm te verwekken, als er geen natuurlijke meer te vreezeu is, dat is, het pokgifl door inenting te onderhouden, en dc geheele uitroeijing van hetzelve te beletten. Js dus de iiilroeijiug der pokken eene mogelijke en uitvoerbare zaak, (immers daarvoor wordt zij door kundige en onpartijdige Aitsen géhoiiden?) dan wordt de inenting van dezelve in den zelfden graad ongeoorloofd, in welken werkelijk aan eene uitroeijing gear beid wordtmaar tot daartoe moet het elk vrijstaan, zich legen dit verschrikkelijk kwaad te beschermen, zoo goed als hij kan, en zich dus van de inenting te bedienen. Zoo veel hiervan in hel al gemeen.Maar is het de vraag: of men voor zich of de zijnen van deze nuttige uitvinding gebruik moet makendan moeten ook nog zekere bijzondere gronden io overweging genomen worden. Hel komt hier namelijk vooreerst op de overtuiging aan die men van het reglmatige en geoorloofde van dit middel heelt. Wie hieraan nog twijfelt, en voor verwijtiogeu van het geweten vreest, ingevalle de zaak mislukken roogt, die is zeker verpligt, om dezelve na te laten, en op hem zouden wij kunnen toepassen Hom 14 vs. 23. Maar hij zal zich tevens ook zoigvuldig hebben te beproeven, van waar zijn alkeer tegen een middel ontslaat, dat zigtbaar zoo nuttig is, en door zoo vele wijze en gemoedelijke mannen goedgekeurd, aanbevo len, en met het gelukkigste gevolg aangewend wordt. Zulk een redmiddel uit onkunde, uit partijdigheid uil blinde verkleefdheid aan het oudeuit bijgeloof, of eene andere onedele reden te ver werpen, is zonde, en eenen Christen onwaardig. Overigéns heeft men bij deze bijzondere beslissing op de omstandigheden en gele genheden te zien, die men heeft en hebben kan, als men zich van de inenting der pokken voor zich zeiven, of voor de zijnen bedienen wil. Dit moet namelijk, met de behoorlijke voorzigtigheid, en onder het opzigt van zulke personen kunnen geschieden, die met de ver- eischte manier van behandelen genoegzaam bekend zijn, opdat men zÜn geweten in allen opzigte behoede, en met die voorzigtigheid te werk ga, die ieder bij eene zaak van zoo veel gewigi betaamt. Doch de hier geopperde zwarigheden verminderen bij de zoogenoemde accine of inenting der koepokken zóó ongemeen, en de waar schijnlijkheid, om de pokziekte door dit middel geheel te verdringen, wordt zóó groot, dat een redelijk Christen niet alleen geene ge gronde zwarigheid meer hebben kan, om zich en de zijnen door de koepokken tegen de natuurlijke te beschutten, maar Hat hg het zelfs als phgt moet aanzien, om tot deze zoo uiterst weldadige uit vinding bij te dragen. Het achting1.1. D. Junij 1858. •- A. D. H. Drukkery van F J. U. DIDLRICH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 4