ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (T u c c d e J a a r ft a 11 g.) N°. 41. A». 1858. DONDERDAG 8 JTJLIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. BROODZETTING. 15 U 1 T E K L A I). ENGELAND. Londen 4 Julij. Dezen zomer zal de koningin aan boord van het jagt Fairj, een uitstapje naar den Rijn doen, en te Keulen een bezoek van hare dochter, prinses Friedrich Wilhelm, ontvangen. SCHAGER -f COURANT. AstamatiaïSïBiJS rtin ÏBJI waani/in: Voor Schagenl.OO. Franco per poat door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. llrieren Franco. ïïilüS D331 AX'T33t'13kl'1130 Vaneen tolvy/" regel» behalve de 35 cent» icgelregtf 0 75. Iedere regel meerder0.15. Uroote Letter» naar de ruimte die xij be»laan. Gemeente Schagen. Ingaande Maandag, den 5 Julij 1858. Maximum van den prijs, waarnaar het brood, binnen de Gemeente Schagen, mag worden verkocht. Raadsbesluit van den 27 Januarij 1857. Tarwebrood, le. soort., per 1 N. IC. 25 ets.; 7j Once 19 ets.5 Once 12} ets.2} 06} ets. Tarwebrood 2e. soort, per IN. IC. 22 ets.5 Once 11 ets.2} 05} ets. Tarwebrood 3e. soort, per 1 N. 16 ets.5 Once 08 ets. 2} 04 ets. Roggebrood per 3 N. ffi. 33 ets.1} 16 ets.; 7} Once 08} ets. Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Schagen. Schagen den 3 Julij 1858 De Burgemeester, H. R, DE MEÈR. 7ie Secretaris, A. J. van CANTFORT. Onderscheidene detachementen zijn reeds teGravesend naar Indië ingescheept, terwijlbehalve eeuige artillerie en cavallerie, tot dat doel naar Woolwich gezonden, ook 1200 man uit het kamp te Colcliester zijn gemarcheerd, om mede naar Indië te vertrekken. De Engelsche bank heeft afwijzend beschikt op het verzoek, door een groot aantal kooplieden tot haar gerigt, om de kantoren des Zaturdags vroeg te sluiten. Dezen ochtend is door den regter een onderzoek be gonnen naar de oorzaken van het verongelukken des stoom- schips Aia op de kust van Ceylon. De koningin de prins-gemaal en hunne kinderen benevens de koninklijk Belgische familie, hebben ten vier- demale de proeven van den Amerikaanschen paardentemmer Rarey bijgewoond bij welke gelegenheid de door dezen ge temde zebra en een paard werden getoond. Ook thans ont ving de Amerikaan bewijzen van bijzonderen bijval van de zijde der genoemde aauschouwers welke door een talrijken hofstoet omringd waren. Uit de afgelegde verklaring van den erfgenaam van den titel en de bezittingen des hertogs van Devonshire de vroegere graaf Burlington blijkt, dat, na het betalen van een aantal aanzienlijke legaten, waarbij twee van 10,000, !'d. st. en een aan den ontwerper van het eerste glazen pa- eis, sir Jozef Paxton, groot 1C00, pd. st. de erfenis om- streesk 500,000 pd. st. bedraagt. De eerste koker van de Alberesbrngdie de graaf schappen Devon en Cornwall zal verbinden, is op de ver- eischte hoogte gebr; gt, weegt 2000 tot 3000 ton, en het middenpunt is 230 ,Toet boven den waterspiegel der rivier geplaatst. Alhier is eene concertzaal gebouwd, St. Jameszaal genoefad, welke de Engelsche bladen aanleiding geeft een huis ter sprake te brengen waarin toen het voltooid was, geen trap was te vinden; althans nadat de eene commissie van toonkunstenaars na de andereconferentiën met den architect, den bekenden Owen Jones, had gehouden, om alles op de beste wijze in te rigten, blijkt thans, dat het orchest de zaal schier onbruikbaar maakt. In noordelijk Lancashire schijnt de aardappelziekte zich weder te vertonnen. Voor eenige dagen werden door een landman de gerooide aardappelen voor een goed deel bedorven gevonden. Ten gevolge der nieuwe wet op de passen, worden deze thans op veel gemakkelijker wijze en tegen den verminderden prijs van 2 sh. verkregen. De berigten uit de westelijke statenzoowel als uit Opper- en Neder-Canada, schijnen geene groote verwach tingen omtrent den oogst te doen koesteren. In Michigan hadden de voorbeeldelooze regens de gunstige vooruitzigten op den oogst zeer doen verminderen. In de vorige week werden hier twee personen door een zonnesteek gedood. Een met roem bekend predikant, die onlangs eene zijner preêken in het licht gaf, ontving een bezoek van den drukker, die hem de eerste proef bragt. De tekst was geno men uit JobHuid voor huid ja, al wat de mensch bezit, geeft hij voor zijn leven li/eDe zetter had echter eene fout gemaakt en in plaats van eene l eene w gezet, zoodat er niet li/emaar wife (vrouw) stond. De predikant glim lachte, en schreef op den rand der proef: //NB. dit hangt af van omstandigheden." In Rutland-gate, Hyde-park werd voor eenige dagen een even stoute als aanzienlijke diefstal gepleegd. De dieven wisten zich door een belendend onbewoond perceel toegang te verschaffen, en ontvreemdden vijf diamanten sterren van verschillende ordes, eenige diamanten halssnoeren, bracelet ten tiara's, eenige gouden horologiën met gouden kettingen en eene menigte andere ju weelen voorwerpen, met diaman ten, paarlen, robijnen enz. bezet, ter gezamenlijke waarde van 1200 st. Er is eene aanzienlijke belooning voor hun ne aanhouding uitgeloofd. Volgens de Amerikaansehe dagbladen moet een land genoot van den hetr Rarey hel dresseren van dieren in eene andere rigting aangewend en dienstbaar gemaakt hebben aan het doen van luchtreizen. Zekere Jahnson heeft geene paar den, maar eenige dozijnen wilde ganzen getemd, welke hij voor een luchtbol gespannen heeft. Met dezen aldus toe- gerusten ballon moet hijmet wonderbaarlijken spoed, een togt van Missouri naar Arkansas hebben verrigt. De be woners iler stad Columbia, waar hij aangekomen is, heb ben dat feit gestaafd door eene verklaring, welke van vele onderteekeningen is voorzien. Te Alexandrie komen bij voortduring Eugelsche troe pen aan. De koningin en de prins-gemaal, benevens twee hun ner dochters en de koninklijke Belgische iamilie zijn de Leviathan te Deptford in oogenschouw gaan nemen. De koningin en ook de koning der Belgen gaven hunne bij zondere tevredenheid te kennen over den bouw en de inrig- ting van dat reuzenschip, alsmede over de wijze, waarop het bijkans tot voleindiging gebragt was. Bij het verl'ten van den bodemgaf de koningin nogmaals hare gevoelens te kennen over het grootsche der onderneming, welke de Engelschen in de belangrijke scheeps bouwkunst zoo ver boven alle andere volken had geplaatst. Er is eene uitgestrekte en lang volgehouden verduiste ring van gelden ontdekt bij de administratie van den York- sbire Lancashire spoorweg, gepleegd door een beambte, Ri-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1