FRANKRIJK. Parijs, 5 Julij. De hervorming van de schepen der charA Edge genaamd, die zich door de vlugt aan vervolging heeft onttrokkenmen dacht dat hij zon posen eene vreemde haven te bereiken. Er is eene groote belooning op zijne aanhouding gesteld. De hertog van Cambridgc heeft eene wapenschouwing gehouden over 6000 man te Alderhot rereenigd. Nopens het reeds door ons vermelde ongeluk op den zuid oostelijken spoorweg (een der drie in ons vorig noramer opgege ven), verneemt men thans nadere bijzonderheden, waaruit blijkt, dat daarbij 17 personen zijn gewond, waarvan sommigen zoo zwaar, dat er geen hoop op hun behoud bestaat. Een van deze, een knaap, is reeds overleden, Eene kindermeid met vier kinderen uit hetzelf de gezin, gezeten in een wagen, die door den schok sterk heeft ge leden, is, op wonderlijke wijze, als de kinderen, geheel ongedeerd gebleven. De gekwetsten zijn met zorg en moeite onder de hoopen over blijfselen der rijtuigen uitgehaald en door heelkundigen behandeld, die door den telegraaph op de plaats des ongeluks ontboden waren. Door liet voltooijen van den spoorweg tusschen Nairti en Keithis de regtstreeksche gemeenschap tusschen Londen en Inverness gevestigd. Dit opent een geheel nieuw tijdperk voor de Schotsche berglanden. De aftogt der Mormonen wordt bevestigd. Zij zullen zicb echter te broos City tegenover de regeringstroepen ver stoomboot sterken. Nadere berigten omtrent het vergaan der amerikaan meiden, dat 200 personen zijn omgekomen. L it Mexico verneemt mendat Sonora in een staat van volkomen regeringloosheid verkeert. Geheele dorpen zijn verbrand en de bewoners door de Indianen gedood. Te Santa Cruz de Mavo zijn alle mannen gedood en de vrouwen en kinderen in eene kerk opgesloten en met het overgebleven deel der stad verbrand. Gondar is in een gevecht met Pesqui- rera gesneuveld en zijn leger verslagen. Een Engelschman met name Newton, heeft der regering het plan voorgelegd, om de ruïnen van Karthago op te gra ven. De Times ondersteunt dit plan. In sommige plaatsen nabij Invernes, zag men, na een der laatst geheerscht hebbende stormen, een vreemd natuur verschijnsel. Er viel namelijk een geel en fijn poeder, dat, in vuur geworpen, met eenig gedruischgelijk buskruid ontbrandde, en geheel het aanzien van zwavel had. Op drie verschillende spoorlijnen zijn door het breken van den verbindingsketen of een ander gedeelte der stoomsle pers de wagens uit de sporen geloopen. Op den zuid-oostelij ken spoorweg zijn daarbij een twaalftal personen gekwetst, cenige wagens verbrijzeld en een gedeelte der rails vernield. Op den grooten noordelijken spoorweg zijn slechts drie per sonen meestal niet belangrijk gewond en een wagen bescha digd. Op den grooten westelijken spoorweg is de sleper gederailleerd en heeft nagenoeg 100 yards rails vernield, zon der iemand der vele passagiers te kwetsen. De Bombay Times maakt zich over den stand van zaken in Oude en Rohilcund ongerust, waar het Britsche leger door de veelvuldige raarchen was vermoeid. Pudgespore was genomen en hernomen en was op dat tijdstip door eene Iegermagt ingesloten. Generaal Ludgard was echter tot ont zet opgerukt. Odijssea van een .Hormon, door hem zeiven verhaald. J.eavenworth, Kansas, Eereenigde Stalen, 23 April 1858. Mijn naam is Frederik Loba. ik ben geboren te Zausanne in Zwitserland, waar ik persoonlijk teer bekend hen, tengevolge der roefuemingeuwelke ik Tan 1816 tot 1853 heb gedaan, om ver- eleringen aan te brengen in het vervaardigen van ga» Ik leefde in die slad als een rustig, welgesteld man, geacht door mijne me deburgers, en genoot bet voorlegt van een voortdurendeu omgang met verstandige en welopgevoede meuschen. Tegen het einde van hel j .ar 1851 hoorde ik mijne staatkundige vrienden het eerst over de Mormunen spreken. Ik had nooit den bij bel begrepen, soo als de pruteslantsche kerk ons dien verklaart, en ik had weinig eerbied toot heigeen ons dat heilige boek leert aangaande een volgend leven Ik tocht dus ijverig alles op, wat be trekking had op dat gewigtig onderwerp, en verdiepte mg voort durend in godgeleerde studiën en geschillen. Dewijl ik veel had gereisd in alle landen van Europa, was ik in •1® gelegenheid geweest, bij verschillende Tolken de algemeen aangenomen gevoelens over onte toekomstige bestemming te leeren kennen. Zij voldeden mij niet. Toen mij het stelsel der Mormonen door eenige verstandige vrienden werd voorgesteld begon ik het met de grootste aandacht te beoefenen, tonder terstond in aanraking te komen met hnnne zendelingen, welke de verbeelding mijner vrien den hadden beneveldik trachtte dat stelsel geheel te doorgronden, sonder door eenigeu invloed te worden beheerscht, dan door dien van mijne vrienden, in welken ik Tertrouwen stelde en die zelven ta goeder trouw waren. Ik kende hen als verstandige en eerlijke manneo, en dit maakte mij des te ligtgclooviger. Elke stelling der mormomsche leer scheen mij toe in overeen stemming, te tijn met de letter en den geest der Schrift. Ik begon te gelooven, dat de heilige geest en de gave der wonderen, welke Fransche vloot in schroefstoombooten wordt met ijver voort gezet Er zijn weder twee schepende Bajarcl en de Du- guesclin, gereed. Elk dezer is van 80 stukkeu en 450 paar denkracht. Men verzekert, dat de hertog van Cambriclge en vele hoofd-officieren van het Engelsche leger bij de feestelijkhe den te Cherbourg zijn uitgenoodigd. De heer 1'hiers is van plan Parijs te verlaten en zich naar Ems Ie begeven, waar hij eenigeu tijd zal vertoeven en daarna de Nederlanden en Be.lgie bezoeken, om bouwstoffen op te doen voor het. laatste deel van zijne Hmloue du consu- lat et de t empire. Koning Otto van Griekenland heeft den schout- bij-nacht Clavaud verzocht een schip naar de kusten van Creta te zenden, tot hulp en bescherming van de Griekendie zich daar bevinden. Prins Orloff heeft een eigenhandigen brief van keizer Napoleon III aan keizer Alexander II medegekregen. Horace Vernet heeft weder eene nieuwe schilderij voltooid, voorstellende eene episode uit de inneming van den Malakoff, namelijk het oogenblik, waar men den gene raal Mac-Mahon den raad geeft zijne positie te verlaten, hetgeen door hem standvastig wordt geweigerd. De laatste berigten uit Australië melden, dat de com mandant du Ronzet zich op het eiland Pines, liggende onder Nieuw-Caledonië, heeft gevestigd. Hij zal daar eene straf kolonie stichten voor politieke veroordeelden. Het onderwerp der gesprekken in de diplomatieke 'ringen loopt over eene soort legitimistisch congresdat t Frankfort zou gehouden worden wanneer de graaf de Chambord zich daar zou bevinden, Berigten uit Frankfort melden, dat de graaf thans aldaar is aangekomen. Volgens berigten uit Alexandrie, dd. 21 dezer, heeft eene Engelsche maatschappij aan den onder-koning, die in groote geld verlegenheid verkeert eene leening van 2 millioen ffi st. tegen 6 pCt. rente, doen aanbieden. De maatschappij verlangt, als waar borg, den spoorweg van Alexandrie naar Suez en het dorp Tauta, dat aan het eerste station van den spoorweg van Alexandrie naar Kaïro gelegen is. Men voegt er bijdat de onder-koning het aan bod en de voorwaarden heeft aangenomenzoodat de daartoe be trekkelijke firman nog slechts door den Sultan moet bekrachtigd worden. Tevens wordt verzekerd, dat de heer Pasquali, directeur der Egyptische bankzicli met den firman naar Engeland begeeit, die van daar waarschijnlijk, met eene krachtige aanbeveling voor zien naar Konstantinopel zal worden teruggezonden. l)e ten uit voerlegging van dezen firmanwaardoor een spoorweg en een dorp met 250Ü inwoners Engelsch eigendom wordt, zal aan de Suez- questie ongetwijfeld nieuwe hinderpalen in den weg leggen, \'olgens de laatste berigten uit China, ziin de Fransche en de Engelsche admiralen van plan de vijandelijkheden tegen Peking te wenden, en was men begonnen met te Shanghai platboomde schepen te vervaardigen, ten einde de Peï-Ho aan welke rivier die stad gelegen is, te-kunnen opvaren. Het paleis van den prefect te Chalons is bijna gereed en zal ter beschikking van den keizer gesteld worden. Deze dringt op eene spoedige voltooijing aan, daar de maire dezer plaats den keizer 15,000 francs per maand voor huur van zijn huis berekent. Naar men verzekertzou koningin "Victoria de uitnoodiging voor de feesten te Cherbourg aangenomen hebben. Dit zou aan de eertijds den apostelen geschonken werden, op nieuw aan een uit verkoren volk waren ten deel gevallen, hetwelk zich de Jltihgen van den jongsten dag noemde, en dat de hemelen op nieuw waren geopend; dat God en Zijne Engeleu de wereld hadden bezocht, en Joseph Smithden uitverkorene des Ileerenals opperhoofd en aartsvader hadden aangesteld, ik was reeds een aanhanger dier leer. toeu ik kennis maakte met zekeren Laurens Snow, die door een der twaalven was onderwezen, en voorzitter der morraonische kerken in Zwitserland en Italiëiiij gaf mij zoovele bewijzen en trad in zoovele bijzonderheden, dat mijne verbeelding ontvlamde, zoodat ik zonder verder onderzoek tot de Mormonen overging en door mijn voorbeeld drie regtschapen burgers van Lausanne mede slepte. ik hoorde zeggen, dat de Utah-vallei door God was gekozen tot verblijf voor de reinen van harte, en dat de bewoners aldaar bevrijd bleven van de straffeu en kastijdingen, die de overige menschel» tranen doen storten; dat de zegeningen des hemels alleen deu Mor monen ten deel vielen, dal in die heilige vallei eeu bestendige vrede heerschte, dat er geen bedrog, geene misdaden gepleeegd werden, en dat de heiligen daar in volmaakte veiligheid voortleefden, be vrijd van onrust en vreeze. Later werden mij de oogen geopend; maar ik wil voortgaan. Ik werd gedoopt met mijn gebeele gezin, en ik besloot mijnen stand in de maatschappij en mijn stil, gelukkig leven op te offeren, om mij met een zoo gezegend volk te vereeni— gen. Men had mij verzekerd, dat in de Ulah-vallei alleriei fabrie ken en werkplaatseu waren, en dat ik door mijne wetenschappelijke en werktuigkundige kennis gemakkelijk in de behoeflen van mij en mijn gezin konde voorzien. Uok verkocht ik met onverschilligheid alles wat ik bezat; ik ontdeed mij daarvan legen eiken prijs, en nam den 25 September 1853 mijn ontslag als directeur der gas fa briek te Lausanne. Ik vertrok terstond naar Jmerika en kwam deu 8 December daaraanvolgende te St. Louis, in JJissouri, aan, om van daar met mijne familie Utah te bereiken. Weinige dagen later bragt zekere

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 2