BELGIË. Brussel, 4 Julij. Men zegt, dat generaal Totfleben naar Antwerpen vertrekken en de vestingwerken in oogenschouw nemen zal, ten einde zijn advies uit te brengen over de ques- tie der gedeeltelijke of algeheele uitlegging der stad. Gent28 Junij De inhuldiging der vanen door de maatschap pij vau ond-wapeubroedersin dienst zijnde bij Z. M, Willem 1 koning der Nederlandenheeft met veel plegtigheid plaats gehad, In eene redevoering, door een lid van het bestuur der maatschap pij uitgesprokenwerd haar doel aangeduiden de wensch uit gedrukt, dat de goede inzigten van den kring mogten vervuld worden. Xaauwelijks was de maatschappij haar locaal binnenge treden, of de voorzitter stelde voor, eenen noodlijdenden broe der, die nog geen regt tot onderstand had, eene vrijwillige gift te verleenen. Op dat enkel verzoek snelden al de broeders toe; om den hulpbehoevende te ondersteunen, en het opgehaalde geld werd hem dadelijk toegezonden. Weenen, 5 Julij Bij ke zerlijk besluit, is de Galicische spoorweg-linie aan den Noorder-spoorweg afgestaan, en wel de linie van de Pruissische grenzen tot Krakau, voorts de de twee zijtakken van Tszczakowa naar de Russische gren zen, en van Trzebinje naar Oswieczin. Schagen, 7 Julij 1853. verzoenende bemiddeling van den koning van België toe te schrij ven zijnwiens wijsheid en vastberadenheid tot een spreekwoord in geheel Europa zijn geworden. De beroemde verdediger van Sebastopolde Russische eneraal Tottleben, is alhier aangekomen en heeft oninid- elijk een bezoek aan den minister van oorlog eu den in specteur der fortificatiën gebragt. DUITSCHLAND. Dezer dagen stonden hier 16 knapen teregt, van 13 tot 16 jaren oud; zij hadden elkander, deels op straat, deels op de zondagschool, leeien kennen, en vormden eene dievenbende, die biunen den tijd van vier maanden niet minder dan 90 diefstallen pleegde, en onderscheidene voorwerpen, ter waarde van meer dan 1000 fl, ontvreemde. Een hunner, de jongste en kleinste, fun geerde als kapitein der bende. Hij spoorde steeds de plaatsen op, waar een diefstal te plegen waswees die zijnen makkers aanen nam het ijverigste deel aan de koenste ondernemingen. De bende was in sectiën verdeeld en stal alles, wat haar voor de hand kwam. Voor de regtbank toonden zich de jeugdige booswichten eerder opgeruimd en vrolijk dan ter neer gedrukt, en bekenden zonder omwegen. Sommigen werden tot 14 dagen arrest, anderen tot een jaar zware kerkerstraf veroordeeld. Een Weener dagblad verhaalt, dat een rijk particulier aldaar, zijn vermogen, om eene tot nog toe onbekende redenniet aan zijn zoon willende nalateuzijne geheele fortuin, ten bedrage van 170,000 fl.tegen bankpapier verwisseld en dit kort vóór zijn dood aan de vlam beeft prijs gegeven. Men verzekert, dat Engeland, Pruiesen en Oostenrijk geheel eensgezind zijn in de Montenegrijnsche aangelegen heid en die der Donau- vorstendommen. Berlijn, 4 J nlij. De koning en de koningin van Pruis- sen hebben uitdrukkelijk verzocht, om op hunne reis naar Tegernsee van elke eerbewijzing, plegtige ontvangst, bege leiding enz. verschoond te mogen blijven. II II. M M. reizen in liet- strengste incognito, onder den naam van ilrson Pratt mij de beuoeming tot president ad interim van de mormooi6che kerk Ie St. Louis: Ik moet bi-kennen, dal de Betrek kingen, waarin ik geraakte mei de verschillende leden dier kerk. mij geen gunstig denkbeeld van hunne eerwaardigheid gaven Zij waren bedriegers, afiellers en schelmen, die alle grondregelen der sedeleer, welke ik het meest eerbiedigde met voelen traden, hetwelk mij dagelijks duidelijker werd. Ilaar vernam ik ook, dat de kapi tein (lunuisson niet door de Indianen was gedood, sro als men mij in Zwitserland bad gezegd, maar dat hij door de Mormonen was vermoord; benevens vele andere rooverijen en moordeu, die mijn gemoed in opstand bragten. Toch hield ik mij overtuigd, dat hun gedrag bij Brigham Yonng niet bekend was, en nog minder door hem goedgekeurd werd, en dat ik toch in dien profeet wel alle deugden en kenmerken van een godsgezant zou vinden, ik vertrok dns vol vertrouwen naar de stad der vallei. Kaauwelijks had ik de stad Lcavenworth Terlaten, of ik verloor door de cholera de hel ft mijner reismakkers; onder deze bevond aich ook mijne vrouw, die met liefde en vertrouwen mijne beslem ming gevolgd bad Ik bevond mij nu alleen met zes kinderen, waarvan het oudste 12 jaren en het jongste 6 maanden oud was. Evenwel zette ik moedig den togt voort, zonder te twijfelen, en beschouwde de droefheid, die mij de Voorzienigheid toezond, als eene beproeving, die mij nuttig was. Ik had twee wagens beladen met de goederen en koopwaren, welke ik nit Europa had medege nomen; een en ander konde eene waarde hebben van acht a negen dnizend dollars; twee mormonische gidsen geleidden mij door de Vlakten, en ontstolen mij eiken dag zooveel zij konden. Hnnne on beschaamdheid werd grooter, naarmate wq het doel onier ren m- derkwamen. Nog altijd bleven mijne oogen gesloten nog altijd beschouwde ik Brigham Young en zijn volk als voorbeelden van dengd en eerlijkheid. Zoodra ik aangekomen was. nam Brigham Yonng mij op in zim rijtuig en bragt mij in een huis, dat op een zijner eigendommen ras aangebouwdhij bood het mij ter bewoning aan, met het genot graaf en gravin v. Zollcm. Uit Elherfeld wordt gemeld, dat men aldaar in den avond van 15 dezer aan den westelijken hemel een gTOoten vuurkogel heeft waargenomen. Volgens berigten uit Bergstrasse, hebben de lage prij zen van den tabak de lust tot het planten van dat artikel aanmerkelijk bekoeld, zoodat er dit jaar niet het derde ge deelte der hoeveelheid van het vorige jaar werd geplant. Voor eenige dagen werd te Stokholm het standbeeld van Berzilins op het granieten voetstuk geplaatst. De ont hulling zal eerdaags plaats hebben. De Zeit deelt mede, dat de koning van Pruissen, vóór zijn vertrek naar Tegernsee, bij kabinetsorder, de leiding der staatszaken aan den prins van Pruissen op nieuw voor den tijd van drie maandeneindigende 23 October e. k., heeft opgedragen, olgetis de Pr. Corr. zal de technische commissie tot regeling der Montenegrijnsche grenzen den ]5dcn Julij te Ragnsa bijeenkomen en zich van daar respectievelijk naar verschillende punten begeven waar zij door de haar op gedragen taak wordt geroepen. De Schillers-vereeniging te Narbach heeft eene op roeping trerigt aan alle vereerders van den grooten dichter, om haar milde bijdragen te doen toekomen voor een in het volgende jaar voor Schiller op te rigten gedenkteeken in zijne geboortestad. Men weet, dat in 1859 de honderdste verjaardag van dit zoo gevierde genie invalt. A ftoubladet deelt mede, dat met de laatste nit Fin land te stokholm aangekomen stoomboot de bedroevende tijding was aangebraert. dat eenige dagen te voren een hevi ge brand te Helsingfors uitgebroken en een groot aantal hnizen eene pTooi der vlammen was geworden. Bij het ver trek der boot was men den brand nog niet meester. III N E L A I) Dezer dageu heeft zich te Middelburg korten tijd opgehouden een persoon, die voorgaf te zijn de markies de Sussigny, wonende te Parijs. Daar die persoon verdacht werd gehouden vau in Belgie een paard te hebben ont vreemd en te zijnen voordeele verkocht, werd door den offi cier van justitie bevel tot voorloopige aanhouding uitge vaardigd. Hij bevond zich echter reeds aan boord van de stoomboot naar Rotterdam en is aldaar door de politie, die per telepraaph van zijn vertrek verwittigd was, onmid- delijk bij de aankomst der stoomboot, in verzekerde be waring genomen. In de afgelopen week is te Amsterdam brand ont staan, in de lijnbaan van Marcussen op de schans bij de Raam-barriérewaardoor 27 percelen werden in de asch gelegd. Door de werking van 35 brandspuiten is het gelukt den brand spoedig meester te worden. Een pijpvoerder is met verwonding aan den arm, naar het gasthuis gebragt, overigens heeft men daarbij geene ongelukken fe betreuren. Men schrijft uit Barneveld, dd. 28 dezer: Met ge spannen verwachting wordt de afloop te gemoet gezien eener uiterst belangrijke kwestie: het geldt de actie van een tol gaarder contra drie crinolines. Deze ambtenaar werd ge noodzaakt zijn tolboom te openen bij gebrek aan ruimte van den neven-doorgang, bet tarief voorzag het geval uiet. Men van eeoige landerijen, onder voorwaarde, dat ik roij met het ver vaardigen van buskruid sou onledig houden Hel was eene vrij onaangeuame gewaarwording, toen ik bemerkte, dat alles, wat men mij had verhaald van de schoonheid en vruchtbaarheid van (Jtah een verziusel was, en dat de grond integendeel weinig geschiktheid voor den laudhouw opleverd N\ einige dagen later outving ik den titel van proressor in de scheikunde en opperpriester. Toen werd ik ingewijd in alle stellingen en geheimen der Mormonen, zoodat ik hunne plannen en handelwijze leerde kennen. De sluijer viel, en ik zag vol angst, in welken toestand ik mij bevond: aan het einde der wereld, belast met eene talrijke familie en beroofd van alle middelen om in haar onderhoud te voorzien, stond ik daar te midden van een bedorven en zedeloos volk. ik was overtnigd, dat Brigham Young de bewerker was van alle geheime moorden, diefstallen, aanrandingen, rooverijen en andere misdaden, welke in die vervloekte landstreek plaais hadden. Spoedig zag ik, dat de veelwijverij het grootste geluk en do hoogste wet in die maatschappij was, ten einde aan de zinnelijke lusten voldoening te geven, en al het edele, teedere en fijne van het vrouwelijk karakter te vernietigen, waardoor de vrouw eene soort vau koopwaar wordt. Jk heb afschuwelijke dingen bijgewoond met welker beschrijving wen boekdeelen zou kunnen vullen. Mmner heb ik een dief, of een moordenaar zien straffen, olschoon de misdaden in de gemeente Diet zeldzaam waren; de broeders van brigham Joong en een zekere Lorenzo Joung onderscheidden ticll vooral door hunne woestheid. Wanneer echter iemand beschuldigd werd van aanmerkingen te hebben gemaakt op de kerk of hare leden, dan verdween hij plotseling, zonder dat men meer van hem hoordo spreken. Wij gevoelen geene roeping, de voorbeelden, welke de sebrijvar unbiili, ia ons b^d over te nemen bid. /'crtolg en slot in een tolgend nommtr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 3