BURGERLIJKE STAND. Contraboek der Staatsloterij. vleit zich, dat de uitspraak bevredigend zul zijn en de cri nolines tolvrij zullen worden gehouden, door die gelijk te stellen met kinder wagentjes, mits uitsluitend kinderen vervoerende." Op deze wijze houdt men de zaak buiten koninklijke tusschenkomst. Xoo wij wel ondcrrigt zijn, is ééne der stoombooten, welke van hier cp 's Hertogenbosch dienst zouden doen, ter oorzaak van hare breedte afgekeurd, terwijl de andere boot nog op stapel ligtzoodat die dienst vooreerst wel niet in werking zal komen. Barsingerhom3 Julij. De rekeDing van den plaatselijken ontvanger dezer gemeente, welke heden ter algemeene inzage is nedergelegd, bevat eene totale ontvangst van ƒ12282.02 eene totale uitgaaf van „21187.72} en sluit alzoo met een voordeelig saldo van 1094.29} Onder de ontvangsten komtonder anderenvoorwegens lan'dhuren /"2379; hoofdelijken omslag/2000; opcenten op s' rijks directe belastingenƒ1092.77} heffingen voor het gebruik van ge- gemeentelijke inrigtingen 637.44; belasting op de honden/50.25; belasting op de openbare vermakelijkheden ƒ55; policieboete ƒ59.16} De buitengewone ontvangsten bedragen ƒ1930; en de ontvang sten wegens vroegere diensten komen op de rekening voor tegen ƒ4078.39 Onder de uitgave komt voor: Wegens jaarwedden van den Burgemeester, de Wethouders en den Secretaris, met inbegrip voor de presentiegelden der raads leden, ƒ650. Wegens jaarwedde van den ontvanger 100; onderhoud en lasten van gemeente eigendommen ƒ818.29} kosten der openbare veiligheid en brandweer/622.60}; kosten van het lager onder wijs/ 1503.90}; subsidie aan diakonien ƒ300; belooning van vroedvrouwen ƒ255.50; pensioenen ƒ30; vernieuwing van den to ren en vergrooting der school te Barsingerhomƒ6361.50. 't Zand4 Julij. Heden namiddag woedde alhier een hevige brandwelke de woning van de wed. Gortermede bewoond door B. Meijer, koopman in manufacturen, in de asch legde. Er is slechts weinig gered. Gelukkig heeft men geen ander ongeluk te betreuren dan dat de zoon van B. Mei jer in het aangezigt eenige brandwonden heeft bekomen. Gorinchem, 5 Julij. Dezer dagen heeft zich een rondrei zend persoon bij eenige inwoners te Hardinxveld, vervoegd voorgevende zich als boekbinder te Gorinchem gevestigd te hebben. Na eenige kerkboeken, waaronder zelfs een paar met zilveren sloten, ter inbinding ontvangen te hebben, heeft hij niets meer van zich doen hooren. Dit strekke ter waarschu wing om nietteligtvaardig zijn goederen aan onbekende per sonen toe te vertrouwen. 8' Hertogenbosch, 4 Junij. In de vorige week des avond 10 ure, is buiten de Ortenpoort een jongeling van 20 jaren onverwachts overvallen en van zijn geld beroofd, door een persoon, die zich onkenbaar had gemaakt. Genderen, 4 Julij De aanhoudende droogte, die wij sedert weken ondervinden, heeft uiterst nadeelig op het te veld staande vlas gewerkt; de meeste vlasbouwers hebben het omgeploegd en zomergarst daarvoor gezaaid, hetgeen wan neer wij niet spoedig nat weêr krijgen weinig zal opbrengen. De te veld staande aardappelen lijden ook veel door het schrale, drooge weder, en de plant vertoont veel loof, maar weinig knollen; het schijnt alsof de kiem zich uitsluitend in loof ontwikkelt, en enkel naar boven werkt. Ondertrouwd: 4 Julij M. Deudekom A. Daalder. M U K T B E 1U G T E N Schogen, 1 Juli) 1858. Aangevoerd 2 Paarden; 1 Stier; 36 Gelde vette Koeijen 45 55 ets per N. ft; 7 Hokkelingen ƒ15 tot 25; 10 NuchtereKalveren f 50 tot 5; 260 geschoren Schapen 13 21; 26 Lammeren 2 tot 5; 40 Biggen ƒ1.75 tot 2.50; Kippen 60 tot 75 ets; Eenden 30 a 35 ets; Boter 89 93 ets per N. ft; Kip-Eijeren ƒ2.20 2.30; Eend- 3.25 8.30 per 100. Purmerende, 6 Julij. Aangevoerd 294 Runderen voor puike vetten soorten werd ƒ200 besteed; 116 Paarden 72 vette "Varkens 32 tot 88 ets. perN. ft; 18 magere Varkens 7 k 12 per stuk; 328 Biggen 1.25 tot 3.50 per stuk; 218 vette Kalveren 45 k 65 ets. per N. ft; 35 nuchtere Kalveren ƒ3 k 6 per stuk; 508 Schapen en Lammeren; Kaas Aangevoerd 276 stapels waarbij 16 stapels middelbare hooeere prijzen hoogste markt kleine Gras 28 per 50 N. Boter ƒ1 k 1.05 en ƒ1.10 per N. ft; Kid-Eijeren ƒ2.40 Eend-Eijeren 8.40 per 100. Amsterdam, 5 Jtilij. Tarwe ruim prijshoudend; 123 8 n. witbonte Poolsche ƒ843 bij partij; 131 ft dito dito 345; 130 ft dito ƒ840 bij partij; 180 ft. dito dito ƒ850; 128 ft oude bonte dito ƒ325; 121 ft u. Nassau Dietze ƒ820 a. b. Zaan bij partij; 131 8 dito dito dito ƒ316 a. b. Zaan. Rog ge in het begin hooger, later lager afgegeven; 125 ft n. Pruiss. 212, 218, 215 bij partij; 119 ft. Archangel ƒ192 bij partij; 119, 120 ft Petersburger 190. 192 bij partij; 117, 118 ft. dito ƒ120, 192; 116 ft. dito 186. Gerst hooger; 114 ft Deensche ƒ204; 106 ft. Oldamm. Winter ƒ180. Haver ter verzending verkocht 100 ft. Koningsb. 10}; 90/2 ft Oost-Friesche ƒ5. Boekweit 5 k 10 hoo ger; ft Amersfoort 250, 118, 121, 124 ft. Holstoin ƒ232, 258, 258. Monnickendam, 30 Junij. Kleine Graskaas ƒ26.50, Aangevoerd 53 stapels wegende 11495 N. ft. Broek in Waterland, 1 Julij. Kleine Graskaas ƒ27.75. Aangevoerd 42 stapels wegende 8336 N. ft. Hoorn. 1 Julij. Heden werden alhier aangevoerd 813 stapels Kaas, wegende 72,415 N. ft; hoogste prijs 28. Alles ging vlug van de hand. Leiden, 3 Julij. Boter 1ste kwal. ƒ1.25 tot 1.40; min dere dito ƒ1.10 k 1.22; vorkoebt 7420 N. ft. Delft, 1 Julij. Boter 1ste kwal. per vat ƒ36 tot 46; 2de kwal. 56 tot 62; Kaas 14 k 20} de N. ft. Aanvoer 68 stapels, wegende 18,033 ft. Sneek, 29 Junij. Prijs Boter 49; aanvoer 1082/4 en 83/8 ton, prijs der Kaas ƒ25 tot 38; aanvoer 20,255 N. ft. Meppel, 1 Julij. Rogge ƒ6.50 k 7.50. Boekweit ƒ6,50 tot 7.70. Aardappelen 1.80 tot 2.50. Boter per J vet ƒ43 tot 47 k f 50; per 1} N. ft. 1.70 tot 1.90 Zutphen, 1 Julij. Tarwe 9 a 10. Rogge 7.30 k 8.10. Aardappelen ƒ2 tot 3. Boter 12 tot 23 ets. Liondenschc Veemarkt. Maandag 5 Julij. Aangevoerd 8890 Runderen, 30,800 Schapen, 415 Kalveren. Alles zeer flaauw. BELKSTUIHiXGEN. Amsterdam, 6 Julij. Werk. Schuld. 2' pCt. 644; 3 pCt. 76}. Rusland, oude 5 pCt. 106; 1829, 5 pCt. 103}; Oostenrijk, Metaliek, 5 pC 76}; idem A, 87; idem 185 4 76}. Spanje, thans 1} pCt. 273 pCt. 43} binnl. 38'. Portugal, 3 pCt. 46}. Londen, Wisselkoers, zigt, ƒ1170. 2 m. ƒ11.62} Parijs, 56t3t. Hamburg, 35. n Bordeaux, 15 dagen 55} u Metal. Coupons 28.35. 55}. 35}. 55}. A I» VEItT KX TIE1. Ten huize van Dk. Ursem zal accuraat contraboek der 236ste Staatsloterij worden gehouden waarvan de trek- ting begint den 12 Julij ek. en waarvoor nog heele—en gedeelten van loten fe bekomen zijn bij L. A. Cohen ten huize van P. Marees te Schagen. De Rhumatische Lijders kunnen dezer dageu niet genoeg attent gemaakt worden op het juist geschikte weder, om zich vau den grond hunner kwalen, door het gebruik der ABSHAUBBLN'S of ANTIRHUMATISCHE WATTEN, te ontdoen. De warmere lucht werkt zeer harmonisch met deze bereide Watten en is de oorzaak der kwaal eenmaal weggenomen, (wat nu zeer gemakkelijk is) dan is men later veel minder vatbaar. Huidziekten, van welken aard ook Brand of Brandingswonden worden zeker en spoedig door dezelve genezen. Neme elke Lijder daarvan de proef, het welke men voor 25 Cents kan doen, dan zal het mij tot zoo vele getuigen der waarheid verstrekken. Bereider en Hoofd-Depóthouder te Delft A. BREET- Y'ELT Az. die tot waarborg der echtheid de Billetten onderteekent. S. Kxït te Schagen J. B. UrxiH Bartingerhom ■V J. Sasoxss Leiden A. Reynardtidem G. J. Wubbe A ieuucdiep H. J. R [«in te Jmsterdam A J. van den BerekhoffUtrecht J. H. Ktuti, Botterdam j M. J. C. Ram Utrecht I T. A. STKOOTMAN Arnhem Drukkerij ran F. J. G, DJDtRJCH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 4