n°. ra. ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- a°. 1858. TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Twceclc Jaargnng.) DONDERDAG 15 JULIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICfl. AFKONDIGING* ENGELAND. Londen, 12 Juntj. Te Leicester is Vrijdag een achtjari ge knaap, die bier in een flesch ging halen, gevallen, met het ongelukkige gevolg, dat de flesch brak en een der scherven in de linker halsslagader drong, waardoor het kind binnen weinige oogenblikken den geest af. FRANKRIJK. SCHAGER COURANT. AïtnBauiiHïSfiuaa nm un uumHija: Voor Schagenf 100. Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. raus M& mnmim2jö Van een tot vijf regels behalve de 35 cents segelregtf 0-75. Iedere regel meerder0.15. Groote Letters naar de ruimte die zij beslaan. De Burgemeester van Schagen Brengt bij deze ter kennisse van de Ingezetenendat het kohier voor de Belasting op het Personeel (Primitief J)?. 1) voor het Dienstjaar 18ijJ aan den Heer Rijks ontvanger op heden is toegezonden en op den 29sten Juuij 1858, door den StaatsraadCommissaris des Konings in de Provincie Noord-Hollandis executoir verklaard En herinnert alzoo een iegelijk, dat geene reclamatien tegen den aanslag, ingevolge de Wet, zullen worden aange nomen, dan die binnen drie maanden, na de bekendmaking van het executoir verklaren der Kohieren, en dus vóór of op den 28 September aanstaande, zullen zijn ingeleverd; wordende mitsdien een ieder aangenaamd, ter voorkoming van zijne schade, binnen den gemelden tijd zijne reclamatie in te leveren bij den Controleur der Divisie, met overlegging van eene Duplicaat-Kwitantie, wegens de voldoening van het geen hij tot den dag zijner reciame schuldig is. En opdat niemand hieromtrent eenigc onwetenhrid voor wende, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks behoort. Gedaan te Schagen den 7 Julij 1858 De Burgemeester room. [gef.) H. R. DE MEER. II L 1 T E 1\ L A ft l>. Vijf acres land in vrijen eigendom en nog andere voor- deelen zijn ten geschenke aangeboden, om daarop toevlngts- woningen te bonwen voor mannelijke en vrouwelijke tooneel- speelsters, welke door ouderdom of ligehaamsgebreken buiten staat zijn hun knnstvak uit te oefenen. Op 21 sten dezer zal daartoe eene vergadering in een der schouwburgen plaats hebben, onder voorzitterschap van den heer Charles Kean. De admiraliteit heeft nieuwe instructieu opgemaakt voor de behandeling van personen, welke door het vallen in het water schijndood zijn. Deze instructieD, welke aan alle landsvaartuigen en reddings-vereenigingeu zullen worden toe gezonden, zijn gegrond op de laatste nasporingen en ontdek kingen. Alvorens vastgesteld te worden, zijn zij aan het oor deel van de voornaamste geneeskundige instellingen en van 300 geneeskundigen onderworpen. Mw. Jennij Lind-Goldschmidt heeft in haar nieuw buitenverblijf te Rochampton een klein feest gegeven, bij welke gelegenheid de hier aanwezige Zweedsche zangers hun ner landgenoot eene serenade hebben gebragt, waarbij eene keur hunner nationale liederen zijn uitgevoerd. Dit bewijs van sympathie is door die kunstenares met eene vriendelijke ontvangst harer landslieden beantwoord. De 4de Julijzijnde de verjaardag van de afkondiging der Amerikaansche onafhankelijkheidis door een aantal burgers der Yereenigde Staten in Londen-Tarern alhier door een gastmaal gevierd, waaraan door den Amerikaanschen gezant werd deelgenomen. De zaal was bij die gelegenheid versierd met Amerikaansche vlaggen, de portretten van Washington en diens gemalin, en ook met een schoon afbeeldsel vaa koningin Victoriavoor die gelegenheid door H. M. ter leen verstrekt, Onder dc met het stoomschip Indus te Southampton aangekomen passagiers is een van het drietal personen, die het in de lucht springen van het magazijn te Delhi hebben overleefd. In het Oregon gebied (Verecnigde Staten) schijnt gebrek aan handen te bestaan, en vooral vrouwelijke dienst boden worden er op dit oogenblik zeer gezocht, aan welke, vooral in betrekking tot de niet dure levenswijze een vrij hoog loon wordt betaald, zijnde 2 h3 dollar per weck voor vrouwelijke dienstboden, en voor munaelijke hocvenknechts 35 tot 40 dollars per maand. Uit Britsch-Indie wordt door de inlandsche dagbla den het zonderlinge geval medegedeeld dat toen een En- gelscheman te Kussowlie zijne vrouw aan de tering had verloren, zijne vrienden dachten bij de begrafenis te wor den genoodigd, maar in die verwachting werden teleurgesteld, doordien de man de overledene had verbrand. In een visschersdorp is een openbare barometer ge plaatst, ten gebruike der visschers. Een der leden van den handelsraad heeft het toezigt op de behoorlijke plaatsing en inrigting van het werktuig gehouden, terwijl hij ook de visschers in het gebruik der schaal onderrigtte. Er liggen noch acht dergelijKc barometers te Edimburg gereed, welke in andere visschersdorpen zullen worden geplaatst. Aan de oevers van den Wijhe nabij Ross, in den omtrek van Che'tenhamzijn door de gemeente der afge scheiden doopsgezinden eenige volwassen leden, zijnde twee jonge vrouwen en eene bejaarde gehuwde dame, door den leeraar, na eene inleidende godsdienstoefening, door indom peling gedoopt. De drie vrouwen werden daartoe met eene boot in het midden der rivier gebragt en daar ingedompeld, onder het luide handgeklap der aanwizigen; het gejuich en geroep was zoo groot, dat de geestelijke overluid zijne af keuring te kennen gaf. Bij het springen van den locomotief, in de fabriek te Manchester voor Russische rekening vervaardigd, is het hoofd van een der daardoor getroffen ougelukkigen geslin gerd op het dak van een huis, dat op ISO voet afstand was gelegen. Parijs12 Julij. De heer de Lamartine is meer dan ooit van plan, zijn landgoed te Milly te verkoopen. Het totaal der te zijnen behoeve ingeschreven sommen beloopt 310, 000 fr. Er bevinden zich \ele beroemde vreemde personen in Frankrijk: onder anderen zijn graaf en gravin Sclafani, bloed verwanten der keizerin, te Biaritz, en is kardinaal Wiseman van Londen te Baguères aangekomen. Lord Cowley bevindt zich te Etiolles, om met graaf Wi alewski de bijzonderheden van de bijeenkomst van konin gin Victoria en Napoleon III te regelen. Naar men verzekert, is er, sedert het bestuur van deu heer Delangle, aan een groot getal van de naar Algerië ge- transporteerden (men spreekt van 120) verlof verleeud, om naar Frankrijk terug te keeren, nadat er een naauwkeurig onderzoek omtrent hen geschied zal zijn. Volgens de Correspondance Bullier, is de ziekte van Fuad Pacha het gevolg van den smartelijken indruk, dien een van Kou- stantinopel ontvangen berigt, omtrent zijne dochter, op hem heeft gemaakt, welke, volgens sommigen, slechts eene aangenomene dochter zou zijn, die Fuad Pacha van voornemen was te huwen. Men weet, dat dit jonge meisje, volgens Europesche wijze opge voed in den harem van den sultanof gelijk andere be- rigten luiden, in dien van den broeder des sultans is opgenomen. Indien dit feit zich bevestigt, zal Fuad Pacha dit jonge meisje niet wederzien, en het leed, dat deze tijding hem moest veroorza-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1