DUITSCHLAND. Weenen, 12 Junij. Heden ochtend is in de hoofdstraat der voorstad Widen de lucifers-fabriek van den heer Pollak tot den grond toe afgebrand. Berlijn, 12 Julij. Uit Baden-Baden wordt gemeld, dat aldaar in het paleis van de groot-hertogin weduwe Stepha- nie van Baden groote toebereidselen worden gemaakt voor Napoleon, die binnen kort van Plombières aldaar verwacht wordt en waarschijnlijk door de keizerin zal vergezeld woiden. Frankfort12 Junij. Het bureau van het blad Deutsch- is verzegeld geworden; de eigenaar bevindt zich in de gijzeling wegens schulden. ken, is allezins begrijpelijk. Graaf de Morny is aan een groot gevaar gelukt ig ontsnapt. De disselboom van het rijtuig, waarin hij en zijne vrouw zich bevonden, brak door midden en verwondde een der paarden, dat daardoor op hol ging en slechts met groote moeite tot staan is gebragt. Graaf de Morny is er met den schrik nfgekomcn. In den cirque wordt de voorstelling voorbereid van de veldtogten van maarschalk Villars, groot melodrama in een ontzaggelijk aantal tableanx, door Eustache Lorsay, een schil der van goeden naam. De censuur heeft echter den slag bij Malplaquet gestreken, daar zij niet wil erkennen, dat de Fran- schen ooit geslagen zijn. Dit doet denken aan het verzoek van een figurant aan den directeur van denzelfden schouw burg: n Verminder mijn salaris met vijf stuivers daags, maar laat mij in Gods naam niet onder de Russen; ik heb onder de oude garde gediend en ben niet gewoon geslagen te wor den. De bladen en vooral de Patrie berigten op stellige wijze de komst van Victoria te Cherbourg. Eene particuliere correspondentie van den Eden Julij meldt, dat O'Donnell voornemens is Spanje in militaire af- deelingen te verdeelen, volgens het voorbeeld van Frankrijk. Generaal Concha en Serrano worden als chefs daarvan ge noemd. De koekbakkers van Parijs hebben eene petitie inge diend, waarin zij klagen, dat de broodbakkers ongestraft zich van hunne industrie meester maken, en dat zij daaren tegen geen brood mogen bakken. De gemeenteraad is van oordeel geweest, dat deze klagten in ernstige overweging en er maatregelen moesten genomen worden, om daarin te voorzien. Men is bezig met het vervaardigen van een model in het klein van het nieuwe keizerlijke jagt V Aigle, dat aan den keizerlijken prins ten geschenke gegeven zal worden. De geestige blijspelschrijver, de heer Brisebarre, heeft te Havre een been gebroken, terwijl hij zich met ligchaams- oefeningen bezig hield. De heer de Péne wordt langzamerhand beter. Men is bezig met de uitgave van eene bloemlezing van al het geen door dien schrijver in verschillende bladen en tijdschriften is ingezonden. De jonge prins van Oude is te Parijs gekomen, alleen om voor zijne moeder een monument op te rigten. Hij is thans bezig Fransche te leeren. Er is weder eene lading van 1000 veroordeelden naar Cayenne onder zeil gegaan. Ieder van hen kost den staat fr. 222.30. Het klimaat aldaar is zoo uitermate gezond zegt een der bladen, dat de meesten na hunne aankomst geene verdere kosten aan den staat veroorzaken. (Gezond waar schijnlijk alleen voor 's rijks schatkist; de mcesten toch overlijden dadelijk na hunne aankomst). Naar luid van berigten uit Alexandrië, hebben de Egyptische ambtenaren sedert negen maanden geen tracte- Oriijssca van een .Hormon, door hem zelveu verhaald. trvolg en slot wan A°. 41. Mijne jonge hulpelooze kinderen maakten mij hoogst bezorgdik besloot hun eene tweede moeder te geren en huwde een jong meisje, geboren te Bedfordin Engeland. Ik genoot eenige rust en eenig gelnk te midden rau mijn gezin, in weerwil der groote ontberingen, waaraan wij ons moesten onderwerpen, waut de sprinkhanen ver woestten gedurende twee jaren alle vruchten lot zeils het geringste plantje Toen ik eenmaal overtuigd was, dat er iu Brigham Young niets goddelijks, niets boven natuurlijks of geestelijks te vinden was, vreesde ik hem als een woest moordenaar en waakte met de naauw- lettendste zorg over mijue vrouw en kinderen. Terwijl ik aan een plan tot ontvlugling dacht, moest ik mijne geheimste gedachten ver bergen; echter zocht ik een middel om mij aan zulk eeu juk te onttrekken. Dikwijls gaf men mij den raad een grooter getal van vrouwen te nemen, dewijl ik nooit een hoogeren rang zou kunneu bekleeden, zoo ik er niet minstens drie had; ik verontschuldigde mij zoo goed als mogelijk was. Maar deze tegenstreving gevoegd bij eenige aanmerkingen, die ik mij tegen vrienden van Brigham Young had veroorloofd, hoe behoedzaam ik ook in het spreken trachtte te zijn, deden mij bij den profeet in ongenade vallen, en hij gaf bevel, mij, bij de eerste tegen kanting, bij de eerste klagt, die tegen mij zou worden ingebragtvan de gemeente af te snijden. Ik werd natuurlijk omzigtiger en waakte dag cn uacht. Ver schillende voorvallen volgden elkander op telkens verdwenen som mige personen, zonder dat iemand het waagde naar hen te vragen; de moord werd in openlijke meetings goedgekeurd, en te midden van den nacht droogen de spionnen in de huizen door, om diegenen te overvallen, die men van laauwheid in de leer beschnldigde. De bisschop van Springva/e ging nog verder: hij noemde openlijk van den kansel twee personen als verdacht Tan hel land te willen ver laten, en eischte dat zij zouden ter dood worden gebragt. De gene raent ontvangen. De in Engeland vervaardigde vuurtoren voor Suez vras aldaar aangekomen, doch kon niet naar de plaats zijner bestemming worden vervoerd en zal waarschijn lijk ongebruikt moeten blijven liggen, totdat de spoorweg gereed zal zijn. Te Bengai was eene ziekte uitgebroken, die men voor besmettelijk hield, weshalve een op 11 Junij te Alexandrië aangekomen Turksch schip eene quarantaine van 11 dagen heeft moeten houden. ïn de machinen-fabriek van den heerBorsig zal dezer dagen de duizendste aldaar vervaardigde locomotief vol tooid zijn. Elk afzonderlijk stuk daarvan is gepolijst, en voor den Keulen-Mindener spoorweg bestemd. Gisteren avond stortte het door de slechting reeds zwak creworden verwulfsel van het Stubcntohr van zelf in, zoodat onderscheidene arbeiders onder het puin werden bedolven. Heden heeft men reeds een lijk cn onderscheidene zwaar ge kwetste arbeiders van onder de puinhoopen voor den dag gehaald. Uit Ragusa wordt gemeld, dat de Turksche stoomboot Saom Bahriaan boord hebbende Ilagi Ferik Efendi, den ge- volmagtigde voor Bosnië en Herzegowina, benevens 240 manschappen van het wapen der genie, den 5 den dezer te Gravosa is aangekomen. Agiah Efendi is naar Mostar ver trokken. Volgens berigten uit Alexandrie, van 29 Junij jl., heeft de onderkoning een streng onderzoek doen instellen naar het ongeluk op den spoorweg, dat voor eenigen tijd den dood van den erfprins ten gevolge had. Men gelooft namelijk, dat ten deze eene misdaad is gepleegd. In het paleis des onder- konings waren twee gewapende personen in hechtenis geno men, die tot nog toe geene voldoende opheldering konden geven. Er was een man door de pest aangetast, zijnde dit het eerste geval sedert 1848. De hier bestaande vereeuiging van //ridderlijkbur- gelijke scherpschutters" heeft van de stedehouderij vergun ning erlangd, zich onder den naam van //Weener schutters- vereeniging" op nieuw te constitueren. Volgens de aange boden en reeds goedgekeurde statuten zal de strekking dier vereeuiging hoofdzakelijk zijn: opbeuring van het gezellig verkeer der burgers en bevordering der belangen van de nijverheid. Te Nischni Novogorod, in Rusland, heeft een hevige brand gewoed; meer dan 600 kramen, met koopwaren gevuld, zijn eene prooi der vlammen geworden. De schade is zeer aanzienlijk. Het schijfschieten heeft dezer dagen te Wezel weder een offer gekost. De soldaat die de schoten markeerde, be vond zich nog voor de schijf, toen een zijner kameraden aanlegde en losbrandde. De kogel ging hem door het hoofd en de ongelukkige was onmiddelijk een lijk. raai Burr, adjudant ran liet Amerikaanse!) leger, heeft mij rerhaald, dat hij later de lijken dcier ougelukkigeu heelt gezien. Toen eindelijk Brigham Young, in de lente van 1857 vernam, dat een aautal bewo ners voornemens waren, gezameolijk het land te verlaten, rigtte hij een corps op van 400 mau, onder den naam van wolfsJagcrst welke in last hadden, alten om het leven te brengen, die zij op de straat wegen. zonder vrijgeleide van den profeet zouden ontmoeten. Alle deze omstandigheden, in plaats Tan mij te doen aarselen, versterkten mij in het besluit een zoo verfoeijelijk juk Tan mij te werpen. Ik deelde mijne plannen aan mijne vrouw mede, en tot mijne groote verwondering, betuigde zij mij haar leedwezen, dat ik niet vroeger dat beslnit had genomen, zeggende, dat zij er niet over had durven spreken, maar dat zij zich nog ongelukkiger gevoelde, dan ik zelf. Maar hoe zou ik met mijue familie ontvlugteu? zij bestond nit acht kinderen, mijue vrouw, hare moeder eu haar broeder, een jongeling, die eerst sedert weinige dagen was aangekomen en nog niet ingewijd was. Na rijpe overweging werd besloteo, dat ik eeis° alleen met mijne vrouw rou ontvlugten, dewijl op mij. meer dan op mijne familie, de wraak van den profeet zou nederdalen, zoodra hij reden vond. Mijn zwager belastte zich met de overige leden van het gezin; deze zou den 6 April gedurende eeu feest de stad ver laten en zich noordwaarts begeven, in de hoop, dat de spionnen van Brigham hem eerder zouden vervolgen in de rigting der Rotsbergen en de bergengten van Californii. Mijue Tronw trok mans kleederen aau en den lslen April 1857, des avonds ten tien ure. verlieten wij de stad te voet. Ons reisgoed bestond in 12 pond beschuit, een weinig thee en suiker, een geweer met dubbelen loop, een scherpen sabel en ecuig kruid en lood. Na 25 mijlen te hebben afgelegd, kwamen wij aan de bergen, en ik oordeelde het voorzigtig de wegen, die door ruiters konden wor den gebruikt, te Terlaten, en in bijna ontoegankelijke kloven door te dringen. Een klein kompas strekte ons tot gids. De nachten waren zoo koud, dat het onmogelijk, maar ook zeer gevaarlijk zou

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 2