HUISRAAD en INBOEDEL. ~J&~ IH VERKOOPINGEN aangekondigd eerst den 9 Julij bij <le wed. (1. KOMEN en den 10 Julij bij de wed J. KOOL te Sc/utgenen later aangekondigd tegen 16 en 17 Julij E. K. handhaaft). Het aal mij aangenaam zijnmijnheer de Redacteurwanneer gij hiervoor een plaatsje in uw weekblad wilt inruimen. Schagen 12 Julij 1858. J. ïD'jimaaTDnDan Het stuk van B. kan in dit nummer niet worden opgenomen. Ongeteekende of inet potlood geschreven stukken worden niet geplaatst. 1:1 kstij i> IAC.I: i\. 55}}. 35T't. 55 j. Amsterdam, 13 Julij. Werk. Schuld. 2} pCt. 64}; 3 pCt. 76J. Rusland, oude 5 pCt. 106}; 1829, 5 pCt. 103J; Oostenrijk, Metaliek, 5 pC 75|; idem A, 87J; idem 1854 76}. Spanje, thans 1} pCt. 27TSÉ; 3 pCt. 43}} binnl. 38}. Portugal, 3 pCt. 46}. Londen, Wisselkoers, zigt, ƒ1172}. 2 m. ƒ11.65 Parijs, 56 J. Hamburg, 35rsT. Bordeaux, 15 dagen 55} Metal. Coupons 28.42}. M A 11 K T IS i: K 1 T E I\ behagen, 8 .Vn 1 j 1858. Weinig aangevoerd en stuggen handel. 3 Paarden; 14 vet te Gelde Koeijen ƒ0,45 a 0,50 per Ned. ft; 4 Kalfkoeijen ƒ40 h. 70; 106 vette Schapen 13 a 19; 18 Lammeren 2 h 5; 60 Biggen ƒ1,50 a 2,50; Kippen ƒ0,60 a 0,70 Eenden ƒ0,30 h 0,40; Boter ƒ0,97 A 1 per Ned. ft; Kip- Eijeren 2,20 A 2,25 per 100; Eend-Eijeren 2,90 A 3 per 100. Purmerende, 13 Julij. Aangevoerd 213 Runderen; 27 Paarden; 102 vette Yarkens vlug verkocht van 31 tot 35 ets. per Ned. ft; 9 magere Varkens van 6 tot 14 per stuk; 133 Biggen van 1 tot 2.50 per stuk; 185 vette Kalveren van 45 tot 55 ets. per Ned. ft; 28 Nuchtere Kal veren; 458 Schapen en Lammeren; Kaas. Aangevoerd 187 stapels, waarbij 14 stapels Middelbare. Kleine gras 28.50; Middelbare gras 27, per 50 N. ft; Boter, begin 1.05, later 1.01, gesloten 1.15; Kip-eijeren ƒ2.40 per 100 stuks; Eend-eijeren 8.40 per 100. Alkmaar9 Julij. Aangevoerd 655 stapels Kaas, we gende 134.415 Ned. ft. Prijzen: kleine 29; Commissie ƒ29; middelsoort 28, 50; allen per 50 Ned ft. Tarwe ƒ9,50. Rogge 7. Gerst ƒ6,25. Hoorn8 Julij. Aangevoerd 316 stapels Kaas wegende 74,502 Ned. ft; hoogste prijs ƒ27,50. Ofschoon de markt lager was, was zij toch geanimeerd. Amsterdam, 12 Julij. Tarwe prijshoudend; 131 ft; nieuwe witbonte Poolsche 347; 133 ft nieuwe Nassau Dietze ƒ824; 162/2 ft nieuwe Kleefsche ƒ340; 163/2 ft; nieijwe Geldersche 320; 160/2 nieuwe bovenl. 812 156/2 ft nieuwe Geldersche 308. Rogge ruim prijsh. 125, 126 ft nieuwe Pruissische 207, 212; 118 ft Petrrs- burger 184; 118, 113, 120 ft dito ƒ182, 184, 186 bij partij; 117 ft dito ƒ180 bij partij. Haver Petersb. ƒ10} per 100 kilo. Boekweit onveranderd; 121, 122, 124 IC Hol- steinsche 258, 256, 263. Monnikendam 7 Julij. Kleine graskaas 27.50; Aan gevoerd 31 stapels, wegende 6622 N. ft. Broek in Waterland, 8 Julij. Kleine graskaas26; Aangevoerd 53 stapels, wegende 9547 N; ft. Gouda 8 Julij. Kaas. Aangevoerd ongeveer 25 partijen. Men noteerde puike kwaliteit 22}; mindere soort 20 a 21; Fransche en Sehotsehe ƒ18 a 19. Zutphen8 Julij. Tarwe 9,75 A 10,75; Rogge ƒ7,10 A 7,80; Boekweit ƒ7,60; Aardappelen 3,50; Boter 21,76 A 22,75. Meppel8 Julij. Rogge ƒ6,50 A 7,60; Boekweit ƒ7 a 8; Nieuwe Aardappelen 5 a 6 Boter een weinig in prijs ge daald, per vat ƒ44 A 49; per 1} Ned. ft ƒ1,60 A 1,85. Leeuwarden, 9 Julij. Boter Aangevoerd 874/4; 307/8; en 110/16 vat, prijs ƒ47,50. Leiden 10 Julij. Boter. 1ste kwal. ƒ1.20 a 1.32}; 2de kwal. 1.05 a 1.17} per Ned. ft. Delft, 10 Julij. De prijzen der Kaas waren heden ƒ14 A 22 per 100 Ned. 8, Aanvoer 82 stapels, wegende 23,724 Ned. ponden. Zwolle, 9 Julij. Tarwe ƒ9,75 A 10,50; ruwarige dito 11,25 A 11,50; Rogge ƒ7,10 A 7,75; Boekweit 7^50 A 8; Aardappelen Nieuw e 4 A 6; oude 2,40 a 3,80; Boter ƒ1 a 1,15 per ft; 22.50 r-»r v*t. I.oiulenwche Veemarkt. Maandag 8 Julij. 1060 Runderen, 12,210 Schapen cn Lammeren, 651 Kalveren en 140 Aarkens. AHVE RTB1TIEI. Vl|f-en-twintig jarige Kc lil vereen! ging i van DIRKKEET, g met JANNETJE DE VAAN. Getrouwd: SI MO N KEET, van Schagen ai met ELMIRE ELEONORE TIMMERMANS, van Amsterdam. Schagen11 Julij 1858. De Burgemeester van Schagen, verwittigt den belanghebbende, dat binnen zijns Gemeente is gevonden een S C H A A P, en dat de eigenaar hetzelve kan terug bekomen, tegen voldoening der gpmaakte kosten. Bij niet afhaling zal hetzelve ter voldoening aan de bepalin gen van het policie reglement over 8 dagen publiek worden verkochten wel op Donderdag den 22 dezer, des middags ten 12 ure, voor het Raadhuis. Schagen 13 Julij 1858. De Burgemeester voornoemd II. R. DE MEER. Men is van ineening, om op Dingsdag den 20 Julij 1858 des voormiddags ten 10 ure, ten hui ze van J. Visser, aan den Eenigenburg gemeente St. Maartenin het Openbaar, om Contant geld te Verkoopen 2 Kabinetten, 1 Kabinetstel, 1 Glazenkast, 1 Kastje, 1 Aanregtbank, 1 Friesche Klok, 1 Kag- chel, 1 Gortlade, Bedden met toebehooren, Klee deren, Vleeschkuip, 2 Zoutkisten. Spiegels, Schilderijen, TafelsStoelen, Waschtobbe, Em mers, Porselein, Koper-, Tin-, Blik-, Aarde-, en Glaswerk, en verder: alsmede 1 Schuitje en eene partij Turf en Hout: en voorts nog eenige GOIDE* en ZILYKRE\ SIERADEN als Voor ijzer, Voornaald, Zijnaalden, Kapspel- den, Ringen, Bloedkoralen Ketting en Bootje, Kaperhaken. Knipbeurs. Ketting, Kruis, enz. WOKDEV TOT VAHEKE AAV liOMMGIVG UITGESTELD. Bij W. A. Hazeu Apotheker en Chemist te Schagen, zijn verkrijgbaar alle soorten van GENEESMIDDE LEN voor de ziekte van het VEE, naar de beste voorschrif ten bereid. Yoorts vele fijne soorten van EAU DE COLOGNE, best AROMATIEK MAAG-BITTER, TOILETZEEPEN' SPE CERIJEN, LIMONADE SIROOP, LIMONADE GAZEU- SE, artikelen uit het verkoophuis te Amsterdam, LIEYEN- DAGS KAASKLEURSEL, enz. enz; Tevens heeft hij de eer bij deze te berigten, dat hij gesorteerd is in beste WIJN-AZIJN a 0.15 de flesch, en fijne GENUAOLlE van 1 en 1.25 de flesch, alsmede fijne LIKEUREN als: DUBBELE WITTE en ROODE CURA- CAO, ANISETTE, PERSICO, SIROP van PUNSCH, enz. en met succes debiteert alle theesoorten van het bekende huis van HOUWENINGE en YISSER, uitmuntend in geur, waterhoudendheid en goede smaak. Yan alle hier ge noemde eu ongenoemde artikelen zijn Prijscouranten Gratis verkrijgbaar. Drukkerij van P. -I. DIDP^ICD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 4