ALGEEEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. V. !\f\. (Tweede Jaargang.) A°. 1858. DONDERDAG 29 JULIJ. UITGEVER P. J. G. DÏDERICH. De moord te Jeddah. ÏÏL IT i: L A IS I). ENGELAND. Londen, 25 Julij. De II est AJrican Herald bevat een brief, onderteekeud door zes passagiers op de Jtegina Coc/i, waaruit blijkt dat het eenige verschil tussclieu het emigratie- stelsel en den slavenhandel alleen in naam bestaat. Zij ver klaren daarin, dat de in opstand gekomen negers, door wel ke 11 van den equipage vermoord zijn, in boeijen naar boord waren gebragt. FRANKRIJK. Parijs, 25 Julij. De meeste Fr.uisclie bladen beschouwen ORANT. J3 jiitl a/üjj BAAimin Voor Schagenf 100. Franco per post door het gcheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. 15 r i e v o n Franco. mts naj AifiMismiii: Van een tot rijf regels behalve de 35 cents zegelregtf 0 75. Iedere regel meerder0.15. Croote I.etlers naar de ruimte die zij beslaan. Op elk menscli, die slechts eenig gevoel bezit, doch vooral op den Christen, maakt die gebeurtenis eenen allersinartelijk- sten indruk. Welk eene razende dweepzucht, zegt hij, en dat wel in de 19e eeuw! Ziedaar dan de Mahomedanen, waarvoor Frankrijk en Engeland zoo zeer de partij hebben opgenomen, waarvoor zoovele stroomen bloeds zijn vergoten, zegt een an der; waarom hebben zij de Russen hunnen gang niet laten traan? De Sultan van Turkije moge persoonlijk zulke misda den evenzeer afkeuren, als wij, nimmer zal hij de kracht heli- bendie voor het vervolg te beletten; hij moge die straffen, als ze eenmaal gepleegd zijnvoorkomen kan hij ze niet. Nog anderen zouden welligt nog eens de rol van Pieter den Kluizenaar uit de 11e eeuw willen zien herhalen en eenen kruistogt tegen de Mahomedanen prediken. Al deze en welligt nog meer dergtlijke redeneringen ge tuigen echter meer van menschelijk gevoel dan van een door dacht oordeel. Doch hoe smartelijk het een en ander ons ook moge treffen, dat belet niet, dat wij desniettemin verpligt zijn in alles met onpartijdigheid de zaken te beschouwen, zoo als ze werkelijk zijn. ik neem daarom de vrijheid een en an der tot regt verstand daaromtrent in het midden te brengen. Dat dweepzieke godsdienstijver hier ten grondslag ligt, zal zeker niemand ontkennen, en dat die dweepzucht te betreuren is even zoo min. Maar is ze nioeijelijk te verklaren? Neen. Als wij de geschiedenis naslaan vinden wij een aantal be wijzen, dat een onberaden godsdienstijver ligtelijk tot dweep zucht overslaat en zich aan de grootste buitensporigheden kan schuldig maken. Wij noemen slechts: de behandeling der in boorlingen bij de ontdekking van Amerika; de verdrijving der zoogenaamde Mooren uit Spanje; de reformatie; de vervolgin gen der Joden; enz. .VI die vervolgingen, die stroomen bloeds deden \loeijen, waren afkomstig van Christenen, die de leer der liefde en verdraagzaamheid aanhingenen toch in hunne verblinding de grootste gruwelen bedreven. Stellen wij nu hier tegenover de belijders der leer van Mahomedeene leerdie als op dweepzucht gegrond isen, geheel in strijd inet het Christendom, de vervolging van an dersdenkenden als pligt voorschrijft. Voegen wij hierbij, dat zendelingen, die ook niet altijd met den waren christelijken geest bezield zijn, alle moeiten aanwenden, om hen van hunne godsdienst af te trekkendat het Christendom daar, waar het de magt in handen heeft, (ik spreek hier uit lTun standpunt) soms zeer weinig uitlokkend is, zoo als h. v. in Britsch Indiè, dat ook hun niet onbekend is; dat de Christenen, die onder hen wonen vaak slechts eigen weelde, gemak en rijkdom zoe ken en wel soms door middelen, die niet altijd den toets kunnen doorstaanmoet dat alles hen niet wantrouwend maken? zal bij zoovele brandstof een enkele vonk niet vol doende zijn, om die te doen ontbranden? En wat gebeurt er nu? Een Christen doodt eenen geloofsgenoot. Wat de reden is, daarnaar wordt niet gevraagd; ja, zelfs al ware hun gezegd, dat eene afschuwelijke oorzaak de aanleiding is, die den Ma- homedaan tot eene onuitwischbare schande en den Christen tot eere verstrekt, dan nog ware het te vreezen, dat de ver blinding reeds te verre zou zijn gegaanom naar reden te kunnen hooren. Mij dunktik hoor hen zeggenMen begint ook reeds hier even als in Britsch-Indiê Wat doen de Chris tenen hier? wie geeft hun het regt den geloovigen Mahome- daan te mishandelen? En nog zoovele andere uitroepingen, welke de dweepzucht in het hartstogtelijk gemoed van den Oosterling doet ontkiemen. Is dat alles zoo onbegrijpelijk? Mij dunkt, in geenen deele. Men denke echter niet, dat ik voornemens ben, zulke gru weldaden slechts in de verte goed te keuren of zelfs te ver zachten. Ik heb slechts willen aan'oonendat de zaak zeer gemakkelijk te verklaren is. Doch wat is nu de pligt der daar in betrokken mogendheden? Ziedaar eene vraag, welke ik mij niet durf vermeten te beantwoorden. Of echter eene krachtige demonstratie met oorlogsbodems en krijgstroepen het beste middel is, meen ik te betwijfelen. Dat het Christendom zich vertoone zoo als het behoort te zijn, vol liefde en verdraag zaamheid zonder eigenbaat en zonder geweld of zedelijkeu dwang, en de Mahomedaan zal den argwaan ter zijde stellen; hij zal beginnen met het te hoogachten, om het welligt eiu- delijk lief te hebben en te omhelzen. Komt dat gevolg echter niet geheel uit vrijen wil tot stand, dat het dan liever geheel achferhlijve, want anders zal het steeds wrange vruchten dragen. Tot heden zijn wij in Ne 'rlaiuhc'i Indiè van dergelijke too- neelen bevrijd gebleven. Mogen de bewindhebbers door het voorgevallene leereu dergelijke klippen zoo veel mogelijk te ver mijden! Die zich aan anderen spiegelt, spiegelt zich zacht. De lijkwagen van Napoleon I, welke aan Frankrijk zal worden geschonken, wordt thans te Woohvich in orde gebragt, nadat het departement van oorlog de vereischte kosten, op 200 pd. st. begroot, eenigennate had verminderd. Het geld, benoodigd tot voltooijiug van den Leviathan, begroot op 200,000, IÈ. St. is nog niet bijeen, en uogthans moeten 65,506 1È. St. spoedig worden voldaan. Er zijn nu twee wegen voorgeslagen: bf om de inschrijving op nog gunstiger voorwaarden te verlengenbf om eene nieuwe maatschappij te vormen ,en aan deze liet afgewerkte gedeelte van dien bodetn te veikoopcn. De vier voornaamste hoofden van den opstand in Britsch-Indie, Nena-Sahib, B.ihadoor-Khande koningiu van Jliansi en de koningin van Oude hebben onderling een offensief en defensief verbond gesloten. Zij hebben over eene geduchte nmgt en aanzienlijke hulpmiddelen te beschikken, en inlandsche gouvernementen georganiseerd, die op eene geregelde wijze bestuurd worden. De lieer Montgommery, door den gouverneur-generaal tot hoofd der administratie over liet koningrijk Oude be noemd, heeft zijne demissie genomen. In den daarbij""gevoeg- den brief verklaart hij onbewimpeld, dat, indien meu in bet stelsel van berooving en gestrengheid blijft volharden, dat reeds zoo veel onheil berokkend heelt, het koningrijk Oude voor altijd verloren zal zijn, De Engelsche stoomboot TJla, in de vorige week te Cagliari aangekomen, beeft de beide electrische kabels ont dekt en aan boord genomen, welke heer Brett, twee jaren geleden, vruchteloos had pogen te leggen tusschen Sparti- vento, Bona en (Jallita. Karl Formes, de bekende bassist, beviudt zich, tot herstel van zijne gezondheid, sedert eenigen tijd in de bad-inrigting van Dr. Munde te Florence Massschuselts Eene lievige ontsteking der luchtpijptakken (bronchits) noodzaakte hein af te zien van eene voorgeuomeu reis door het Westen, waarbij hij in ITO concerten voor een honorarium van 10,000 dollars zou zingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1