ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Tncedc Jaargng.) N°. 47. t*L0A°. 1858. DONDERDAG 19 AUGUSTUS. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. AFKONDIGING- li L ITEN L A IV l>. ENGELAND. frankrijk! DUITSCHLAND. SCHASER COURANT. AiDaBiajinaïsus Jtu ui] «AABMD: Voor Scha;nf 100. franco per post door hel geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Courantent 0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. II r e v e n Franco. 1P22JS i>32 AïTxiiïjïmin Van een tot vijf regelt behalve de 35 centt tegelregt0-75. Iedere regel meerder0.15. («roote Letters naar de ruimte die zij betlaan. De Burgemeester van Behagen, Brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen, dat bet premitief Kobier van het Pateutregt, dienst 185}, op den 18 Augustus 11. door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, is executoir ver klaard; En herinnert alzoo een iegelijk, dat geene reclamaticn tegen den aanslag, ingevolge de wet, zullen worden aange nomen, dan die binuen drie maanden, na de bekendmaking van het executoir verklaren der Kohieren, en dus óór of op den 17 November aanstaande, zullen zijn ingeleverd; wordende mitsdien een ieder aangemaand, ter voorkoming van zijne schade, binnen den gemelden tijd zijne reclamatie in te leveren bij den controleur der divisie, met overlegging van een duplicaat-kwitantie, wegens de voldoening van het geen hij tot den dag zijner reclame schuldig is. En opdat niemand hieromtrent eenige onwetenheid voor wende. zal deze worden afgekondigd cn aangeplaktwaar znlks behoort. Gedaan te Sch-agen den 17 Augustus 1858. De Burgemeester. H. R. DE MÉÉR: Londen, 11 Augustus. De markies van Qiieensberrv, die kort geleden zijnen vader in den familietitel is opgevolgd, heeft, naar het berigt van het Glasgow Morning Journal, door een ongelukkig toeval gisteren zijn dood gevonden; bij gelegenheid dat hij namelijk met zijn jagtopziener aan het jagen was, wilde hij, na het lossen van een schot uit zijn dubbelloopgeweer, dit weder laden, toen het andere schot afging en de kogel zijn hait doorboorde. Het corps der zeesoldaten zal met. 5000 man ver meerderd worden. Als een nieuw bewijs van de groote sterfte onder de koelies, welke naar verschillende landen worden gevoerd, kan dienen, dat het schip Compelitor, van Boston, onlangs met koelies vau China te Havana aangekomen, van Swatow was venrokken met 380 koelies, waarvan, vóór het bereiken van Havana, reeds 127 overleden waren; had die bodem geene zeer korte reis gemaakt, dan zou dit getal nog veel grooter geweest zijn. De Times hondt zich tegenwoordig bijzonder met de aangelegenheden van China bezig. Het blad verlangt, dat de Europesche mogendheden den keizer van het Hemelsche rijk zullen noodzaken, om de duurzame vestigiug van Eu ropesche gezanten te Peking goed te keuren, ten einde der Chinezen bevolking te bewijzen, dat de Europeanen niet als schatpligtigen komen, om concessiën te vragen, maar als magtige natiën, die bepaalde eischen kunnen doen. Eenige dagen geleden is er van Dublin een telegram naar Xewfoundland gezonden, bevattende de woordenTe Dublin is het 12 ure des middags. Hoe laat is het in Xewfoundland „Acht ure des avonds." Dit antwoord was binnen anderhalf uur ontvangen. Eenige dagen geleden heeft zich eene geheele school wal- risschen, ten getale van omstreeks 150, in de ilinck en later bij Stornoway vertoond. De inwoners hebben er 33 van bcmagtigd. Uit gebrek aan handen en vaartuigeu had men niet meer kunnen vangen. De visschen, «elke men gevangen had, waren tusschen 10 en 30 voet lang. De Leviathan (vroeger Great Eastern)waarvan het afioopen alle dagbladen van Europa zoo geruimen tijd heeft bezig gehouden, zal thans, nu men er niet in heeft mogen slagen, door het uitgeven van aandeelen tot eenc betrek kelijk zeer kleine som inschrijvingen voor het ontbrekende kapitaal te verkrijgen, ten gevolge van het besluit, in eenc vergadering der deelhebbers genomen, in het openbaar wor den geveild. Parijs, 14 Augustus. Het Zwitsersche gouvernement heeft aan het Fransche de uitlevering van den kapitein en den stuurman van de Heluétie, door wier toedoen het onge luk op het meer van Genève is gebeurd, aangevraagd. Uit Chio wordt van 81 Julij gemeld, dat de eerste Russische stoomboot daar met handelswaren was aange komen. De geestdrift van de bevolking was zeer groot. De haven wemehle van booten en kleiue vaartuigen; de Grie ken omhelsden de equipage en kusten zelfs het schip. Den 5den dezer zijn te Amrey-Lingey 76 huizen, 700 stallen, schuren en wijnpersen, eene prooi der vlammeu geworden, ten gevolge waarvan 82 huisgezinnen van have en goed beroofd zijn. Men schrijft de oorzaak van den brand aan de ouvoorzigtigheid cener vrouw toe, die het vuur van den oven niet genoegzaam had uitgedoofd. Onderscheidene personen te Parijs hebben eene soort van proclamatie, van het revolutionair comité te Londen uitgaande, per post ontvangen. Dit document, dat in hevige bewoordingen is vervat, schijnt echter geen invloed te kun nen uitoefenen. De kannonnade te Cherbourg beeft zulk een diepen indruk op de ooren der bezoekers gemaakt, dat velen eenig- zins lmrdhooreud zijn geworden. Een der eerste bankiers van Parijs, onder anderen, die op de E'jlau aanwezig was, is, niettegenstaande hij zijne eehoororganen met watten had gebarricadeerd, volslagen doof geworden. De Malta Times berigt, dat een dweeper den vice-ko- ning heeft willen vermoorden; hij had zich in diens bed verborgen. In het verhoor antwoordde hij: wGod heeft mij gezonden." Hij is onmiddelijk onthoofd. Uit Calcutta loopen de berigten tot den Sden Julij. Het Engelsche leger is werkeloos. De cholera heerscht sterk in die stad, en de Hamburgsche consul is een der eerste slagtoffers van die ziekte geweest. Weenen, 14 Augustus. De keizer heeft aan den beken den humorist Saphir, die thans aan waterzucht lijdt, en wiens toestand door de geneesheeren als hopeloos wordt be schouwd, eene ondersteuning van 500 fl doen toekomen en hem te gelijker tijd doen mededeelendat hij (de keizer) voor zijne dochter zou zorg dragen. Saphir heeft, behalve deze dochter, nog een zoon, die als luitenant bij de infante rie geplaatst is. Triëst 15 Augustus. Er tiju berigten ontvangen nit Bombay en Calcntta van 5 Julij en nit ilong-kong ran 22 Junij. 8a de her neming ran Gwalior naren de rebellen aldaar nog 15,000 man sterk. Neder-Bengalen is xeer geteisterd. De gevangenneming van Nena Sahib wordt niet bereatigd. Generaal Lngard "keert naar En geland terug. Up de Andamman eilanden werden 82 ontrlugte en weer teruggekeerde misdadigere opgeknoopt De Fraaeche schroef stoomboot St. Louis is den 16deu ran Calcntta te Singapor aan gekomen. Vier van Kroonstad komende Russische stoomschepen waren den Jösten Juuij van Singapor orer Hong-Kong naar den Amur gesleiend. Te Tieataio hadden reeds bijeeokoassten tnsschea de Europesche gerolmagtigden en twee Chioesche onderhandelaren plaats gehad. De heer Bhassiroa is met nieuwe instructiëo voor baron Gros aangekomen. Te Canton werd het al meer ea meer on veilig, terwijl de braros hoe langer hoe stoutmoediger worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1