ALGEMEEN NIEÜWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD DONDERDAG 9 SEPTEMBER. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. II L I T E I\ I, X I). ENGELAND. Londen.6 September. Ten gevolge van de opdragtdoor een der departementen van bestuur aan een scheikundige gedaan, om te onderzoeken of het groene papier, waarmede de vertrekken der burcaux behangen waren, ook schadelijk voor de gezondheid konde zijn, ten gevolge van het rattenkruid, dat bij de berei ding gebruikt wordtis thans de verklaring gegeven (welke in het tijdschrift der maatschappij voor kunsten is afgedrukt), dat arscnikzuur alleen vlugtig wordt gemaakt bij eene uiterst hooge temperatuur; dat de nadeelen dan ook het gevolg niet waren van dat vlugtig worden, maar waarschijnlijk van het onvoorzigtig afstoffen, waardoor kleine deeltjes van de ongeglansde plaatsen afgewreven en in de lucht drijvende ingeademd werden. FRANKRIJK. Marseille, 6 September. In Syrië heerscht eene hevige gisting. De Eransclie consul te Byrutb is naar Tripoli ge gaan, waar de Christenen bedreigd werden. Door de gestren ge maatregelen van den consul was de rust hersteld. DUITSCHLAND. Weenen, 6 September. Als eene bijdrage betreffende de emancipatie der vrouwen in Zevenbergen wordt medegedeeld, dat in liet stadje Degh zekere dame, Caroliua Barton, als notaris fungeert, en de haar toevertrouwde zaken, zoowel van particulieren als van de gemeente, tot ieders tevreden heid behartigt. iV. 50. (T c e (I e J a a r g a n j0 A°. 1858. SCHAGER COURANT. AntmaidiiaïSfxua ihin ma 3 a aA/waani Voor Scliagen100. Franco per po»t door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. II r I e v e 11 Franco. twras lila &Dii2i'}ivt?2JB Van een tol vijf regels behalve de 35 cents zegelregt0 73. Iedere regel meerder0.15. Groote Letters naar de ruimte die zij beslaan. In de vorige week heeft lord Londesborough zijne pachters en hunne gezinnen, ten getale van meer dan duizend personen, op zijn kasteel onthaald. Onlangs stonden twee personen aan het spoorweg station te Kingston te spreken, en bood de een aan, het kaartje voor den ander te nemen, die dat verzuimd had, en wel op het oogenblik, dat de trein reeds in het gezigt was. Daartoe liep hij den weg over. De machinisthet gevaar ziende, waarin de man verkeerde, de seinfluit liet met alle magt spelen, en trachtte de machine tot stilstaan te brengen, doch vruchteloos; de onvoorzigtige werd ncdergeworpen en letterlijk in stukken gesneden. In de vorige week werd te Cork een heer en eene dame met eene boot aan land ge2et. Bij het uitstappen gleed de voet der dame uiten zij viel in het water. Zij ware wei- ligt verdronkenindien niet de zeer ruime crinoline haar boven water had gehouden. De machinist van een exprestrein, die 19 dezer de helling nabij Beattock afdaalde, zag tot zijn schrik, op het midden van den weg, dien hjj langs moest, een kind, omstreeks 4 jaren oud, met steentjes zitten spelen, welke het in eene kan wierp. Ophouden was onmogelijk, en de trein reed derhalve voort, terwijl de machinist gefolterd werd door de gedachte, wat de gevolgen moesten zijn. Later vernam men echter, dat het kind ongedeerd en steeds spelende was gevonden door de moeder, die het vol angst was komen opzoeken, op het verne men, dat een trein was voorbijgekomen. De Engelsche bladen melden heden, dat de transat lantische telegraaph onklaar is en de correspondentie tot na der order is verdaagd. De Times bevat een schrijven uit Alexandrie, waarin eenige bijzonderheden nopens de laatste gebeurtenissen te Djeddah worden medegedeeld. Het aantal bommen door de Cijclops in de stad ge worpen, bedraagt niet meer dan 150. De aangerigte schade is onbelangrijk, terwijl slecht 10 of 12 personen door het bombardement zijn omgekomen. De onthoofding der schuldigen had plaats door zulke onhandige beulen en op zulk een afgrijselijke wijze, dat de meeste matrozeu der Cj/clop*die gedwongen toeschouwers van de strafoefening waren, er van verbleekten. Bijna alle veroordeelden hebben, bij hunne ter dood brenging, den grootsten moed vertoond, en beleden hunne misdaad. Nabij Bouru, in Lincoln, is eene artesische bron geboord, welke thans de watermolens dier plaats aan den gang houdt. Na op eenige diepte door onderscheidene aardlagen te hebben geboord, vond men die opmerkelijke bron, welke, volgens den ingenieurin Europa slechts op ééne plaats te Parijs hare wedergade heeft. De waterstraal springt, door eigen kracht, 25 voet boven den grond op, en levert daarenboven niet minder dan 3G5 gallons per minuut. Zij geeft in één uur zoo veel water, dat daardoor in de waterbehoefte van geheel Bourn, gedurende een geheel etmaal, kan worden voorzien, indien men zelfs het verbruik van elk hoofd op 10 gallons berekent. De Globe zegt, dat, volgens een gerucht, op deSand- wich-eilandcn een decreet was uitgevaardigd, waarbij aan de Mormonen verboden werd aldaar te landen. Op de eilan den zou voorts het algemeen gebruik der Engelsche taal worden iu gevoerd. Parijw, C September. Onlang! vervoegde zich iemand bij den president van de maatschappij tegen de mishandeling van dieren, en vraagde om eeoe beloouing, voorgevende, daarop de meeste aan spraak te hebben. Op de vraag van den pr sident, wat bij dan toch wel gedaan had, verhaalde hij met een rei sch> ikkclijken omhaal van woorden, en onder hel zwaayen van een groot mes. tot groot ongeriel van den president, die eenige malen gevaar liep, niet het geduchte wapen iu aanraking Ie komen, dat hij een wolf het leven gered had, daar hij hem met zijn wapen had kunnen dooden, doch hem had laten loopen «.Maar wat deed die wolf dan toch, toen hij roo zeer iu uwe nabijheid was? was de vraag van den president. allij was bezig mijne vrouw le verslinden." Dan geloof ik vriendlief, dat gij reeds genoeg beloond zijl." Dr. Bardout, die aan het hoofd stond van de hospita len, en zijne vrouw zijn in de vorige week te Fontainebleau in huil bed vermoord gevonden. Demoordenaar, Eranzias genaamdis reeds gearresteerden was vroeger bediende bij Dr. Bardout. Alleen in de oude haven van Marseille, liggen thans meer dan 800 schepen, waarvan ruim 200 met graan geladen. In de wateren van Alexandrië vielen fanatieke Turken een klein schip aan, doodden den kapitein, deden zijne doch ter geweld aan, en staken toen het schip in brand. Zij zijn in hechtenis genomen en ter dood veroordeeld. De berigten van Boinbay zijn slechts officiële herhalin gen van de reeds vroeger door particuliere brieven mede gedeelde. De opstandeliugen organiseren huD leger weder, en het is zeker, dat de toestand der Engelsche troepen bij liet einde van den veldtogt nog slechter is dan bij den aan- Vit Praag wordt gemeld, dat de jeugdige Chzeehische schrijver Eritsch//wegens onbehoorlijk staatkundig ge drag", in zijne woning werd gearresteerd en naar het Zeven- bergsch stadje Deetsch overgebragt, welke stad hij voorloopig niet zal mogen verlaten. De hoofdaanleiding tot deze arrestatie was, dat ten huize van den heer Eritsch geregelde vergade ringen van jeugdige Czechische publicisten worden gehou den. Te Dönsöd, iu het Pesther conrtaat, had de vorige week een brutale diefstal plaats. Omstreeks middernacht kwamen twaalf gemaskerde personen genoemd stadje op twee wagens binnen rijden, namen de nachtwachten en alle personen, die zij op straat ontmoetten, in verzekerde bewaring, lieten door eenigen hunner de deur van den kerktoren bezetten, om een eventueel stormluiden te beletten, drougen hierop naar het stadhuis, w—'-'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1