Berlijn, 6 September. In de nabijheid van Warschau is de zer dagen eene afschuwelijke misdaad gepleegd. Eene moeder van vijf kinderen, die eene ongeoorloofde liefde voor een jongmensch koesterde, trachtte haren echtgenoot fe vergiftigen; doch door eene vergissing dronk hare oudste dochter het daartoe bereide glas le dig en gaf weldra, in het bijzijn der moeder, onder de hevigste stuip trekkingen den geest. De moeder werd hierdoor zoo zeer getroffen, dat zij krankzinnig werd en in dien toestand naar de bosschen vlood, en aldaar onderscheidene dagen rondzwierf. Het is der jus titie eindelijk gelukt haar in handen te krijgen. Bern6 September. De nalatensebap van Chr. Merian Burchhardt, dezer dagen te Bazel overleden, wordt op 24 millioen francs geschat. Madrid4 Augustus. Uit Melilla wordt gemelddat de Mooren zich hoe langer hoe meer vijandelijk betoonen. Zij bezitten thans drie stukken geschut en veroorzaken groote schade. Men is op straat evenmin zeker als te huis, en mogt het waar zijn dat zij, zoo als men verzekerd heeft, zich spoe dig van een mortier zullen meester gemaakt hebbendan zal de stad eerstdaags platgeschoten zijnsedert eenige dagen heeft de infanterie reeds 12,000 patronen verschoten en 700 ka nonschoten gelost. De troepen, die dag en nacht dienst doen, zijn geheel af van vermoeidheid. Men had gehoopt, dat de brigade-generaal Buelta, aan het hoofd van 10,000 man, de vijanden zou verjagen, doch tot nu toe is dit niet geschied. New-York, 18 Augustus. De Amerikaanscbe bladen bevatten een aantal bijzonderheden omtrent de feesten, vooral te Ntw-York gevierd, wegens het verbinden van En geland en Amerika met den telegraaph-kabel. Rome, 6 September. De klagten over de rooverijen zoowel in de steden als ten platten lande nemen zeer toe. Nu eens wordt een stadje door eene rooverbende overvallen en brand schatting geëischt, dan weder eene diligence aangehouden en geplunderd, vervolgens den landbouwers het graan ontstolen en dergelijke. Schagen 8 September 1858. van de gemeentekas meester, en verlieten hierop de plaats, zonder dat men tot nog toe hun spoor heeft kunnen terugvinden. Te Paderboni heeft dezer dagen een brand gewoed, waardoor 17 huizen, waaronder de pastorij in de asch wer den gelegd. De burgemeester verloor daarbij het leven, door dien een schoorsteen op hem nederstortte. De stad Astrakan heeft door de ontploffing van een kruid magazijn zwaar geleden. Men verzekert, dat de helft van de stad door den schok en de helft van het overige ge deelte door een brand is verwoest. ZWITSERLAND. In de vorige week verkondigden vreugdeschoten den bewoners van Berndat de reusachtige spoorweg-traliebrug den tegenoverliggcnden oever van de Aar had bereikt. De brug is 500 voet lang, en ligt 150 voet boven den water spiegel. Voor eenige dagen trad een vreemdeling, van de post komende, een koffijhuis te Lucern binnen, en antwoordde op de vraag, wat hij verlangde: Laissez—moi tranquille! (Laat mij begaan). Hij deed de knoopen van zijn rok en vest open en betoonde zich zeer onrustig. Men zond naar een genees heer, en toen deze kwam, verklaarde hij dat de man verloren was. De vreemdeling haalde nog eenige keeren adem en was toen een lijk. SPANJE. Uit Barcelona meldt men, dat nabij een dorp in Katalonië zes meisjes van 13 tot 23 jaren des avonds van den 23sten van eene katoenspinnerij alwaar zij werkzaam waren, door eene bergachtige streek huiswaarts keerende, door 2 jongelingen werden aangehouden en een voor een achtervolgens den hals afgesneden. Drie der meisjes leefden nog, doch naar allen schijn zal slechts een daarvan in het leven blijven. Men schrijft de gruweldaad aan minne wraak toe. De moordenaars zijn nog niet gevat. AMERIKA. ITALIË. Het is te wenschcn dat de regering door krachtdadige maat regelen spoedig hieraan een einde make. Bij het hof van appèl is dezer dagen een misdadiger wegens poging tot moord tot 15 jarigen dwangarbeid veroordeeld, namelijk zekere Traggiai. Ofschoon getrouwd en huisvader had hij steeds omgang met gemeeue vrouwspersonen, en een van die zelfs naast de echtelijke woning gekamerd. Zijne vrouw, een voorbeeld van lijdzaamhaid en trouw, zweeg om haren man en kinderen het dagelijksch brood niet te doen verliezen. Zij werd ziekom deze lastige getuige zijner buitensporigheden uit den weg te ruimen gaf hij haar onder voorwendsel van kalmerend poeder gif met eigeu hand. Doch dit mislukte. Als toen besloot hij onder een ander voorwendsel haar door middel eener klysteer verdund salpeterzuur toe te dienen. Hij verzocht eene vriendin der vrouw het noodige te bezorgen. Doch deze door den opmerkelijken reuk verschrikt, draalde en wierp het vocht weg. Daar ook dit moordplan mslukle, besloot hij zijne vrouw terwijl zij sliep, onder voorwendsel van Camillenthee, gesmolten lood in den mond te gieten. Bij het halfdonker der ziekekamer goot de ellendeling dit op tanden en lippen. Bij het ondervinden der razende pijn sloeg de vrouw met kracht om zich heen, en het gesmolten lood verbrandde haar hals, schouders en heupen. De ongelukkige wist thans wat er zou gebeurd zijn, doch tevens lag haar man voor haar op de knieën en bad om vergiffenis. Zij gaf aan zijne bede gehoor, en verdroeg de hevigste smarten om den vader harer kinderen te redden, 's Anderen daags werd door eene buurvrouw, welke haar bezocht, een doctor gehaald en deze de oorzaak bevroedende, deed aangifte bij het geregt. Ook hier wilde de edele vrouw eveneens haren man verschoonendoch moest eindelijk de waarheid bekennen. De misdadiger was aan vankelijk met eene zijner bijzitten op de vlugt gegaandoch werd achterhaald. Het tegen hem geslagen vonnis kan men niet te hard noemen. it i i; x L A r\ i>. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Zitting van 30 Augustus 1858. Tegenwoordig al de leden. De vergadering door den Heer Burgemeester geopend en voorgezeten zijnde, werden 1. De Notulen van het verhandelde in de laatst voorgaande vergadering van 2 Augustus 11. gelezen en goedgekeurd. 2. De voorzitter noodigt de Commissie, in wier handen de rekening dezer gemeente en bijlagen over het jaar 1857 tot onderzoek gesteld is, uit, om over hare bevinding te rapporte ren, waaraan werd voldaan bij monde van den Heer C. de Heer, te kennen gevende, bij het onderzoek der rekening aau- leiding te hebben gevonden tot aanmerkingen, en der Commissies aandacht heeft getrokken, dat er onderscheidene kwitantiën in voorkomen van verrigt bijwerk aan de gemeente eigendommen en fabrikagie, boven en behalve de gewone jaarlijksche publieke aanbesteding der te verrigten gemeente werkenhetwelk leidt tot meerdere en buitengewone uitgaven, weshalve de Commissie het raadzaam acht om voor het vervolg eene nadere opname in de gemeente te doen plaats hebben van al zulke werken, die noodig geoordeeld zullen worden hersteld of vernieuwd te worden, om daarna publiek te worden aanbesteed, waartoe bij deze het dagelijksch bestuur wordt uitgenoodigd, welk voorstel algemeen werd goedgekeurd. En ha nog omtrent eenige posten opheldering gevraagd en door den Heer Burge meester ten genoegen gegeven zijnde, werd de rekening goed gekeurd en vastgesteld, als: in ontvang op eene som van ƒ9149.12 in uitgaaf 8590.97 zoodat het batig saldo bedraagt 5 58.14 J- 3. Door den voorzitter werd ter tafel gebragt de door Burgemeester en wethouders opgemaakte begrooting der Plaat selijke inkomsten en uitgaven, voor het jaar 1859, en overeen komstig Art. 203 der gemeente wet, den raad ter onderzoeking aangeboden, bedragende dezelve de beraamde inkomsten op 9608.14^. en de uitgaven op 9604.50 welke begrooting ter onderzoeking in handen eener Cjminissie der raadsleden is gesteld om daarover te rapporteren. 4. De voorzitter brengt ter tafel eene door Burgemeester en Methouders ontworpen verordening, tot heffing van schoolgel den van de schoolgaande kinderen in deze gemeente enz., welk ontwerp den raad is voorgedragen, waarop na deliberatie werd besloten, om, vermits in hetzelve eenige wijzigingen te brengen zijn, het nader onderzoek te verdagen, tot eene vol gende vergadering. Na de mededeeling van eenige ingekomen stukken, die allen voor kennisgeving zijn aangenomen, of wier uitvoering aan het dagelijksch bestuur is opgedragen, en geen bijzondere voorstellen meer gedaan zijnde, is de vergadering weder gesloten. JL Donderdag werd bij het departement Schagen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de tweede zomervergade- ring gehouden. De opkomst der leden was zeer talrijk. Nadat door den heer W. F. Alewijn, welke als afgevaardigde de alge» meene vergadering te Amsterdam had bijgewoond, verslag van zijne zending was gedaan, werden verschillende zaken in behan deling genomen, welke ten bewijze strekten, dat bij het Departe ment waarlijk lust bestaat om in den geest der Maatschappij werkzaam te zijn. Vooral blijkt dit uit het genomen besluit, om eene Departementaal-zangschool op te rigten, waarop elk lid het regt zal hebben een leerling te plaatsen. Wij gelooven, dat daardoor in eene werkelijk bestaande behoefte zal worden voorzien en hopen, dat die inrigting eene algemeene mede-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 2