Gorinchem, 6 September. Als een voorbeeld van het goed gewas der aardappelen in deze omstreken kan dienen, dat de landbouwer G. K. voor eenige dagen van één struik 143 groote en kleine pollen gerooid heeft. In het algemeen is de hoeveelheid en hoedanigheid dier vrucht alhier aller- wege goeden hoort men weinig van bederf spreken. De prijzen zijn dan ook 1 a 1.40 het mud voorde beste. Wijk-aan-duin, 5 September. Het laat zich aanzien, dat de aardappelen dit jaar een zeer goed gewas zullen ople veren, hetgeen bij de massa, die hier geteeld wordt, zeker niet van belang ontbloot is. Ook is er van de ziekte tot nog toe geen spoor te vinden. Oosterland 6 Sept. L 1. Zondag is alhier, bij gelegenheid der oogst-predikatiede aanzienlijke som van ruim ƒ150 ge- colecteerd. Aangezien de bevolking slechts 1000 zielen bedraagt en, in vergelijking van naburige gemeenten, weinige landbou wers daaronder telt, mag dit wel als een navolgenswaardig voorbeeld worden vermeld. Nieuwediep, 6 September. De sterke drank heeft hier weder een offer geëischt. Een paar sloeperliedeubeiden vaders van huisgezinnengeraakten heden ochtend in de haven in twist, over de verdeeling van eenig verdiend geld. In opgewonden toestand, zoo als het meerendeel dezer lieden doorgaans is, liep die twist spoedig zoo hoog, dat de een den ander een slag met een roeiriem op het hoofd ghf, ten gevolge waarvan deze in het het water viel; daaruit spoedig in de sloep geholpen, liep hij naar zijne woning, maar gaf een oogenblik daarna den geest. Zoo zijn weder twee huis gezinnen het offer vau dit verpestende vocht. 's Gravenhage6 September. Alhier is gearresteerd de bediende van den heer T. v. B., die zich aan een belang rijken diefstal van geld en papieren vau waarde moet hebben schnldig gemaakt. BURGERLIJKE STAND. Geboren, 29 Augustus. M. C. H. d. van M. Langeveld en M. C. vau der Eb. Overleden, 29 Augustus. W. Reek Echtgenoot van J. Klerk oud 42 jaren. 2 September. A. d. van L. Hoekstra en D. Gijzen. liïïl KST 1.11)I GEN Amsterdam, 7 September. Werkel. Schuld. 2J pCt. Rusland, oude 5 pCt. 106^; 1829, 5 pCt. 104{; Oostenrijk, Metaliek, 5 pC. 761'ï; idem A, 87|; idem 1854 78--. Spanje, thans 1^ pt. 28 J|; 3 pCt. 44^ binnl. 39f§. Portugal3 pCt. 471. Londen, Wisselkoers, zigt, ƒ11.80. 2 m. 11.75. Parijs, u 56 j. Hamburg, Bordeaux15 dagen Meermalen is de kwestie ter sprake gebragt, of een ge neesheer ten platte lande, die geneesmiddelen aan zijne lijders levert, en als zoodanig de gemeente-armen bedient en dus leve ringen aan de gemeente doet, onbevoegd zou zijn zitting in den gemeenteraad te nemen. Thans is deze vraag in dien zin beslist, dat, aangezien in de gemeenten ten platte lande de uitoefening van de geneeskundige praktijk, in den regel, met de levering van de geneesmiddelen gepaard gaat, de gemeentewet, door de uitoe fening van de armenpraktijk met het lidmaatschap van den raad niet onvereenigbaar te verklaren, moet geacht worden aan een lid werking van de zijde der leden moge ondervinden. De zaak der herhalingschool is verdaagd tot de eerst volgende verga dering in October, en ofschoon de deelneming niet zoo alge meen was, als men wel zonde wenschen, (getuigen het aantal jongelieden, die als ledigloopers 's winters over de straat slen teren) hopen wij toch, dat deze inrigting als naar gewoonte met November zal worden geopend, en dat alle weidenkenden hunnen invloed zullen aanwenden om het bezoeken derzelve te bevorderen. Moge de bloei van het Departement steeds toenemen, opdat de leden nog meer nut tot stand kunnen brengen, dan reeds nu geschiedt! De verjaardag van Z. K. H. den Prins van Oranje op 4 dezer is alhier op de gebruikelijke wijze, door het uitsteken van vlaggen van het raadhuis en andere gemeente- en parti culiere gebouwen plegtig gevierd geworden. Omtrent de feestviering te Amsterdam, ter gelegen heid der verjaring van Z. K. H. den Prius van Oranje, vernemen wij het volgende. Na aankomst van II.H. Majesteiten verzamelden zich ten 8 ure onderscheidene liedertafels van bijna 300 leden op de beurs, en vertrokken ten 8J ure, voorafgegaan door het liar- monie-orchest van den heer Slumpffnaar het paleis. De trein werd vergezeld en gesloten door een groot aantal personen die ieder een staf, waaraan een aantal schakel ballons bevestigd waren, in de hand hielden. Voor het paleis aangekomen werden eenige zangstukken uitgevoerdwaaronder een feestgroet aan den Prins van Oranje, gecomponeerd door den heer R. IIol, op woorden van Dr. II. G. II. Groenewrgenwij zouden gaarne deze schoone verzen hier laten volgen, indien plaatsgebrek ons zulks niet belette. Na afloop daarvan trok de stoet weder, vooraf gegaan van hetorchest van den heer Stumpff, naar de beurs terug en begaf zich daarna naar het feestelijk versierde locaal F r a s c a t i alwaar alstoen concert werd gegeven. Zaturdag ochtend daaraanvolgende circa tien ure, had er eene groote revue op den dam plaats door de schutterijin fanterie, cavallerie, artillerie, mariniers en de leden der verschillende sectiën van het Metalen Kruis met hunne bannieren. Ten 12 ure stapte Z. M. de Koning, ver gezeld door Z. K. H. den Prins van Oranje, uit het paleis en nam onder groot gejuich der aldaar verzamelde menigte de verschillende afdee'.ingen in oogenschouw, daarbij zijne hoo- ge tevredenheid over een en ander betuigende. Omstreeks 12f ure traden Z.M. de Koning en Z.K.H. de Prins van Oranje het paleis weder binnenen trokken de troepen en de leden van het Metalen Kruis weder af. De in den omtrek verzamelde menigte stroomde toen naar het Fuuen en de Botermarkt, alwaar ten IJ ure de volksspelen zouden aanvangen. Ten half 2 ure namen de spelen op de Botermarkt een aanvang, waarbij 191 mededingers naar de ingekoinene prij zen dongen, als: mastloopcn, balk- of boegsprietloopen, wedloop in zakken, wedstrijd in hangende manden, ring of tobbenspel, geblinddoekte maaltijd, tonloopen, koekslaan, dubbeltjeshappen, rolplankspringen, turfrapen, enz. Toen ten 3 ure alles in vollen gang was, verscheen Z. K. II. de Kroonprins op het terrein, welke na overal te zijn rondgeleid de commissie zijn bijzonderen dank betuig de en het terrein verliet. De algemeene illuminatie des avonds heeft de stoutste verwachting overtroffen, vooral de hoogesluis, het monument op den dam, het stadhuis, de nederlandsche bank, het post kantoor, alsmede de kalverstraat, nieuwendijk, en de 2 stoom- booten op het IJ, terwijl op beiden vuurwerk werd afgestoken. Hiermede was het feest tot viering van den 18den verjaar dag van Z. K. H. den Prins van Oranje afgeloopen. Vervolgens hebben maandag jl. een zeilwedstrijd op het IJ plaats gevonden en den volgenden dag harddraverij en grondlegging voor het paleis van volksvlijt. Na afloop waarvan de geheele vorstelijke familie weder van Amsterdam is vertrokken. Bij alle de verschillende feesten hebben volstrekt geene ongeregeldheden plaats gehad, hetgeen ten voordeele der goede regeling der policie en van Amstels burgerij ten bewijs strekt. van den raad met de uitoefening der praktijk ook de levering van geneesmiddelen aan de door hem behandelde behoeftige te heb ben willen toestaan. Eenige oud-leerlingen van wijlen den heer J. van Wijk Roelandszoon hebben het plan in den loop van 1869 eene reünie te Kampen te honden. In de vorige week heeft er in de nieuwe Kotterdamsche gasfabriek eene geweldige ontploffing plaats gehad, waardoor twee werklieden ernstige brandwonden hebben bekomen; een hunner vreest men, zal zijn gezigt er bij verloren hebben. Door de arr.-regtbank te Appingadam is bevel van gevangenneming uitgevaardigd tegen den ondermeester op de hoofdschool aldaar, M. II., oud 22 jaren, verdacht van gepleegd te hebben valschheid in onderhandsch geschrift, bepaaldelijk door van een schoolopziener in dat district gel den op te nemen (te zamen ongeveer f 200), onder afgifte van acceptatiën, onderteekc-nd door mevrouw S.-d' A., en een zelfschuldige borgtogt, welk een en ander hij wordt vermoed te hebben nagebootst. Te Tiel is een meisje, die daar bij hare betrekkingen was gelogeerd, zoodanig van de trappen gestort, dat zij aan de gevolgen is overleden. Te Spanbroek werd in de vorige week een bedelaar door een brigadier op bedelen betrapt, en door denzei ven naar den toren getransporteerd, ten einde daar eenigen tijd te worden opgesloten. Bij den toren aangekomen wist de bedelaar zich vrij te maken en den brigadier in het voor zich bestemde hok op te «luiten, en ontvlood. Eenigen tijd daarna eerst miste men den brigadier, dien men eindelijk na lang zoeken in de plaats des gevangenen vondsmachtende van honger en dorst. 64jf; 3 PCt- 77 iV Metal. Coupons 29.11\. 35 5 Ti» 55|. 55|. 35. 55f.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 3