verkoop en verhuring, UT DE IIA.M) TE K0ÖP: VERPACHTING VAN LAND. Z IJ P E. Publiek verkoopen: Publiek verhuren: Publiek veilen en toewijzen WIND-, K00RN- en PELMOLEN, Heilzaam middel voor kinderen. I M A It K T It i: H 1 G T E N. Scliagen 2 September 1§58. Aangevoerd4 Paarden; 1 etilen 1 Stier 90; 30 magere Gelte Koeijen 40 a 80; vette 13 A 55 ets per N. ft; 4 llok kei in gen 20 a 30; S20 magere Schapen G a 10; vette 14 it 20; 15 magere arhetis 6 ft 10 55 lliggen 1.50 k 2.25; Kippen 35 ets; Boter 1.13 per N. ft; Kin-Eijeren 2.30 per 100. Purmerende,7 September. Aangevoerd 239 Runderen; 7 Paarden; 104 vette Varkens van 0.33 a 0.42 per N. ft; 51 magere Varkens 8 a 12344 Biggen 1.75 a 3 per stuk 205 vette Kalveren 0.40 a 0.60 per N. ft; 18 nuch tere Kalveren van /4 a 14.50; 830 Schapen en Lammeren; Kaas. Aangevoerd 90 stapels, waarbij 9 stapels middelbare. Hoogste markt: Kleine ƒ27.75 per 50 N. tl?; middelbare 27.50; Boter gemiddeld /1.10 per N'.ft; Kip-Eijeren ƒ2.40 per 100 stuks; Eend—Eijeren/3.70 per 100. De handel iii Wol was trager, er werd weinig omgezetin het begin be steedde men voor eerste kwaliteit/1.20 later/ 122}. Alkmaar3 September. Tarwe 9.25. Rogge 7.25. Gerst ƒ6. Haver 4.75. Erwten ƒ15. Koolzaad 13.50. Mosterdzaad f 19. Kauariezaad 17. Er was zeer veel aan voer en de handel levendig. Ter stads-waag zijn gewogen 587 stapels Kaaswegende 114,128 Ned. tl'. Prijzen kleine ƒ27.25; commissieƒ23.50; middelbare ƒ27 per 50 Ned. ft. Hoorn, 2 Sept. Heden werden alhier aangevoerd 246 stapels Kaas, wegende 53,005 N. ft. Höögste prijs 26.50. Amsterdam, 6 September. Tarwe hooger gehouden, doch ter veil; 127 ft. n. Priesche ƒ275. Rogge iets hooger verkocht; 126 ft Pruiss. ƒ195; 117/118 ft St Petersburger 174, 178; 119 ft dito ƒ180 bij partij; 125 ft Galatz ƒ185; 124 ft Zweedsche ƒ185. Gerst prijshoudend; 115 ft Deensche ƒ176. Boekweit in een doen121, 122 ft Amersfoortsclie228, 231 Lijnkoeken /12 a 14}. Monnickendam1 Sept. Kleine Kaas ƒ29.50. Aange voerd 40 stapels, wegende 8531 N. ft. Broek in Waterland, 2 Sept. Kleine Kaas/27.50. Aangevoerd 41 stapels, wegende 7644 N. ft. Gouda, 2 Sept. De Veemarkt met redelijken aanvoer; de prijzen waren echter, zoo als ook van de vette Schapen, lager; ook magere Varkens waren minder in prijzen. Kaas met een aanvoer van tusschen de 60 A 70 wagen. Puike waarvan 5 a C kil. 23 it 24; minders soorten ƒ21 A 22; Schotten en Frausehe 19 tot 20} per 50 kilo. Zutphen, 2 Sept. Tarwe 8a 10.50; Rogge ƒ6. A 6.50; Boekweit 7 tot 8. Aardappelen ƒ1.40 A 1.50. Boter ƒ20.50 A 22.75. Leeuwarden, 3 Sept. Boter. Aangevoerd 773/4, 259/S en 73/16 van prijs ƒ50. Delft4 September. De prijzen der Kaas waren heden ƒ16 a 22 de 100 Ned.ft. Aanvoer 71 stap., weg. 20.604 N.ft. Boter 1ste kwal. per vat ƒ62 A 63; 2de dito per dito ƒ56 a 61. De markt vlugger en de prijzen hooger. Leiden, 4 Sept. Boter. 1ste kwal. 1.32} a 1.45. 2de kwal. 1.17} it 1.30 per Ned. ft. Meppel, 2 Sept. Rogge 5. A 6,75; Boekweit 7. tot 7.50; Aardappelen ƒ1.50 tot 2.40; Boter per vat ƒ41 it 46.50; per 1} N. ft. 1.60 a 1.80. Zwolle3 September. Tarwe 9 A 9.50dito jarige 9.50 A 9.75. Rogge Nieuweƒ6.20.fc 6.60. Boekweit Nieu we 7 a 7.50; dito jarige 7.60 A 7.80. Gerst Nieuwe 5.20 A 5.40. Aardappelen 1.20 A 2.10. Boter het pond 1.05 A 1.20 ton 22.75. Lonciensche Veemarkt. Maandag6 Sept. Aangevoerd 6500 Runderen, 26.00 Schapen 280 Kalveren, van Runderen werden slechts 5000 verkocht. ADVE ItTIATIK V LKjs De Notaris P. A. BEETS, te Nteuwediepzal op Zaturdag den 18 September 1858 des vóórmiddags ten 11 urein het logement Veerburg, inden Anna Paulotcna Po/derin het openbaar verpach ten, voor den tijd van Zes jaren: Eene SCHUUR en WONING, benevens 28 Bunders BOUW-en WEILAND, alles staande en gelegen in het Oostdeel van den Anna Paulotcna Polderaan den Veerweg, zijnde de Kavels Jfö 39, 40 en 41. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de Heeren GEERLINGS, aldaar. PUBLIËHE TE A. R. SLOOS, Notaris te HINKEL, zal op Woensdag den 22 September 1858, aau de OUDESLUIS, in de ZJJPE, des morgens 10 ure, ten huize van Mejufvrouw de Wed. C. BAKKER. LEVEND VEE, 50,000 ft extra goed gewonnen HOOI, dat zeer gevoegelijk te water kan wor den vervoerd, BOERENGEREEDSCHAP en een uiterst netten INBOEDEL. des avonds ten 7 ure, ten herberge van JAN SLIKKER, diverse perceelen, te zamen groot 11 Bunders, 86 Roe den en 60 Ellen uitmuntend en goed in 't gewas zijnd WEILAND, in den Polder K. gemeente Z1JPE en eindelijk des avonds ten 8 ure, ter laatstgenoemde plaats. 1. Eeuen kapitalen goed onderhouden, in volle wer king zijnde met bij behoorenden completen INVENTARIS, staande en gelegen op den scheidingsdijkvan de polders tle ZIJPE en ANNA PAULOWNAnabij de Oudesluis, bij het kadaster der gemeente ZIJ PI.'1 bekend in Sectie A, M 727 groot in gronde 2 Roeden 90 Ellen. En 2. Een solied en van vele gerijfel ijk lieden voorzien WOONHUIS, met twee BOETEN en ERF, staande en gelegen onder den Dijkaan de OUDE SLUIS, bij het kadaster te ZIJPE bekendin Sectie A, J\?. 681 en gedeeltelijk 682, te zamen groot circa 15 Roeden 80 Ellen. Alles breeder bij alom verspreide billetten omschreven. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris SLOOS, te WINKEL, bovengenoemd. Een stuk allerbest BOUWLAND, met eene KADE, groot 3 Bunders, 6 Roedeu80 Ellenonder Haringearspelin den Sclta- gerwaard, Kadaster Sectie C, Jfö 334 tot en met 340, bij den Notaris Abr. P. de Lange De haarversterkende eu haarontwikkelende OUD-CARTAGE- NA'S BERG-PLANTEXOLIJ is een zeer heilzaam middel om te gebruiken bij kinderen het bevordert de groei van het haar bij uitnemendheid en houdt het tevens in stand. Wat ziet men ook niet vele menschen die ten gevolge van in hunne jeugd hoofd- klieren te hebben gehad, kale plekken op het hoofd hebben; door het gebruik dezer Haarolij doet men weer nieuwe wortelel ontkie men en men krijgt eene ferme haarbol. Wie zich soms op een jeugdigen leeftijd schaamt voor een kaal hoofd (hoewel buiten zijne schuld)kan het voorkomen door het gebruik dezer Haarolij, die a 60 Cents het fleschje verkrijgbaar is gesteld hij A. BREET- 4 ELT te Delft aan het Hoofd-dépöt en verder bij. 5 Keet te Sc hagen. H J. Rekken te Amsterdam. N. B. 1'pMis Sarsingerhom. A J. van den Berekhoff Utrecht. A. J. Sanders Leiden. J. 11 Beller botterdam. J. K EV.WRDT idem. M. J. C. Ham Utrecht. G. J. Webbe Nieuuiediep. T. A. Strootman Arnhem. Drukkerij vau F. J. G. D1DKR1CU. te bevragen te Schoorldam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 4