(Tw ccilc Ja<1 rgang.) N®. 63. Agj* A®. 1858. ALGEMEEN NIEUWS-, ALVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD DONDERDAG 9 DECEMBER. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. ENGELAND. Londen, 30 Nov. Voor het Britsch museum zijn hon derd kisten met oudheden uit Knidus en Halicarnassus, in Klein-Azië, aangekomen, benevens vijftig kisten oudheden uit Carthago, De eerste bezending is eene nieuwe vrucht van de opdelviugen onder leiding van den Ëngelschen vice-con- sul te Mytilene, den heer Newton; daurbij is een kolossaal beeld van een liggenden leeuw van parisch marmer, 10 voet lang, 6 voet hoog, ter zwaarte van 160 centenaars. SCHAGER COURANT. Aimnia'ia'isïBijs ntn iiin manniun: Voor Schageof 1.00. Franco per poit door hel gebeele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. Brleren Franco. ÏB1JÏ Uil AlTiBÏJtmiB Van era tot vijf regelt behalve de 35 centa zegelregtf 0 75. Iedere regel meerder. 0.15. Uroote Lettera naar de ruimte die zij bealaan. lï U 1 T E r> L N I). Ten aanzien van de Galway—Amerikaansche stoom vaart kan nu worden medegedeelddat de drie bestelde stoomvaartuigen schroefschepen zullen zijn van 330 voet lengte, 38 voet breedte, ett 2200 paardenkrachten. Deze schepen zullen varen tusschen Galway en New-York en St. John en Newfoundlaud aandoen. De schepen moeten keurig worden ingerigt en alleen bestemd ziin voor passagiers en de postpaketten. In de kajuit zullen 200 personen kunnen aan zitten, terwijl er plaats voor 300 passagiers 3de klasse zal zijn. Door deze bestelling zullen op de fabriek van de bee- ren Palmer en Allport te Jarron 3000 personen gedurende het aanstaande jaar arbeid hebben. De aannemers van de reusachtige Victoria-brug te Montreal hebben gedurende den afgeloopen zomer met zoo veel inspanning doen arbeiden, dat men hoop mag koeste ren het trotsche gedenkstuk van 's menschen ondernemings geest en vermogens, reeds in October 1859, in plaats van Jannarij 1860, voor liet verkeer te zien openen. Zoodra deze schalm van den spoorwegketen voltooid is, zal die eene on afgebroken lijn van 1200 mijlen vormen, tusschen Checap en de Atlantische kust bij Quebec en Portland. Nadere berigten uit China melden, dat onlangs te Swatow een orkaan heerschte, die vreesselijke verwoestingen heeft aangerigt. De schepen werden verre op het land ge slingerd. Meer dan drie duizend Chinezen verdronken en meer dan twee honderd jonken werden vernield en als een hoop op elkander geworpen. Vele huizen zijn verwoest en men schat op niet minder dan 3000 8 St. de verliezen, welke die orkaan den 21 en 22sten September veroorzaakt heeft. Van de 21 gestrande 3chepen is er slechts één dat niet beschadigd werd. De Gazelle zonk met 80,000 8 St. aan boord. Slechts de kapi tein en vier Laskars ontkwamen het gevaar van te verdrin ken. De golven verhieven zich twintig, soms vijftig voet hoog. Men vierde juist het feest der lantaarnen. Onder de. slagtoffers telt men 200 Chinesche dames. In verschillende rigtingen op een afstand van 30 mijlen van Swatow heeft men de vreeselijke uitwerkselen van den orkaan gevoeld. 1 Dec. De Canada Great Western spoorweg heeft thans drie wagens doen bonwen, die des nachts tusschen Windsor en Suspension Bridge zullen rijden en waarin de reizigers voor slechts 50 cents (ƒ1.25) gemakkelijk op een bed znllen knnnen uitrusten. Van St. Louis schrijft men het volgende geval, dat wederom een treurig gevolg is van het misbruik van sterken drank. Henry Nierman, een 50jarig man, die vroeger eene voorname betrekking in Hannover bekleedde, en langen tijd als regter van een hoog geregtshof aldaar fungeerde, werd den 9den October beschonken op straat gevonden en door den recorder, wegens die overtreding, tot eene boete van 3 dollars veroordeeld. De voorheen hooggeachte man bezat geen vriend meer, om zelfs deze nietige som voor hem te be talen, en door het niet voldoen van dat geld moet hij zoo lang in het werkhuis blijven, tot hij de som heeft afverdiend 2 Dec. Een officiel herigt is bekend gemaakt van Bom- bay, 9 Nov. houdende het berigtdat de proclamatie der koningin, bij gelegenheid' van het overgaan van het beleid der Indische ziken aan het regtstreeksch beheer der kroon, den 1 sten dier maand aldaar afgekondigd, een goeden indruk had te weeg gebragt. Generaal Michel had bij Kurrai eene groote overwinning behaald, waarbij 3000 opstandelingen de wapens hebben nedergelegd. De thans omdolende muiteling Tantia Topee heeft doen vragenwelke voorwaarden hem zouden worden toegestaan, indien hij zich overgaf. De vesting Berwha, in het koningrijk Oude, is door de Ëngelschen ingenomen. In het rijk Oude zijn onderscheidene vestingen ingenomen. Beni Madho heeft met eene krijgsmagt van 20,000 man de Ëngelschen hij Saourwa aangevallen. De laatstgenoemden zijn echter verwirvnaars gebleven. In Centraal- Indie is Tantia Topee bij Snllutpore door generaal Michell geslagen. Het genoemde hoofd der muite lingen had nog slechts 7000 gedemoraliseerde manschappen onder zijn bevel, welke met ijver werden vervolgd. De resident te Hyderabad belette door zijne maatregelen, dat de opstandelingen zich kouden uitbreiden. Den volgenden dag zou de proclamatie der koningin door het geheele land worden afgekondigd. Volgens thans ontvangen berigten, aangaande het in nood verkeerende schip Bombay, is het op 27 Nov. gepraaid door de Jmazon, die te Qneenstown is aangekomen; toen waren al de masten over boord geslagen en daardoor de helft der equipage gekwetst of gedood; de overige waren be zig een noodtuig op te zetten, daarin bijgestaan door de aan boord zijnde militairen. 3 Dec. Dezer dagen is een ijzeren vuurproefhuis voor Vancouverseiland, ten behoeve van de bank van Britsch Noord-Amerika ingescheept. Het gebouw is 7 voet hoog, 9 voet diep en 7 voel breed. De ingBng wordt door twee den- ren gesloten. Het geheel is 13 ton j centenaars zwaar. Een brief uit Indië, alhier ontvangen, meldt het vol gende: De doodelijke uitwerking van den opium, de in Indië, voor de vergiftiging der Chinezen wordt gekweekt, is niet minder noodlottig voor de Indianen, dan voor de bewoners van het Chinesche keizerrijk. In Bengalen toch, te midden der opium-plantingenis het, dat ds Indische opstand is uitgebarsten het is te midden der ijlhoofdigheiddoor het vergift van den opium veroorzaaktdat de Cipayers de gru welen van Cawnpore hebben gepleegd. 4 Dec. De luitenant ter zee Lnckraft, die des nachts het geschut van het onder zijn bevel staande schip nabij Queenstown heeft doen lossen, is door den krijgsraad uit de dienst ontslagen, maar in zulke bewoordingen dat men denkt hem op halve soldij te zien stellen. FRANKRIJK. Parijs30 Nov. Er heeft heden een dubbel duel plaats gehad: vooreerst tusschen den heer Aillemessant, directeur van den Figaro, en den heer Naquet, en tweedens tusschen den heer Lucas, redacteur der Figaro, en den heer Pluncket, directeur van het Palais-Royal, wegens het opnemen van artikels in dat dagblad, die beleedigend zijn voor den heer Pluncket. Ieder der 4 strijders is gewond, doeh niet ge vaarlijk. Woensdag zal de gravin van Landsfeld (Lola Mon- tes) te Dublin in de Rotunda eene voorlezing honden over Amerika en zijne Tolken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1