düTtschland. Weenen30 Nov. De keizer heeft gisteren het alge- meene ziekenhuis, waarin zich alleen meer dan 1000 typhus- lijders bevinden, in al zijne bijzonderheden in oogenschouw genomen en den directeur zijne hooge tevredenheid over de inrigting te kennen gegeven. belgië. Brussel, 1 Dec. Zondag-avond is, onder het spelen van het eerste bedrijf der opera La muettc te Antwerpen, brand op het tooneel ontstaan, die echter zoo spoedig is gebluscht, dat de aanschouwers daarvan niets vernamen. De eenige schade is het verlies eener decoratie. St. Petersburg, 23 Nov. Uit eene onlangs openbaar ge maakte statistiek van het Russische rijk over 1858 blijkt, dat Europeesch Rusland, met iubegrip van Polen en Fin land, beslaat eene oppervlakte van 96,412 vierk. geogr. mijlen, Aziatisch Ruslaud, met inbegrip vau het Kaukasi- sche stedehouderschap, 239,556 vierk. geogr. mijlen, de Russische bezittingen in Amerika 17,500 vierk. geogr. mij len, te zamen 353,468 vierk. geogr, mijlen. De bevolking van het geheele rijk bedroeg 71 ^millioen zielen, behalve de Kaukasische bergvolken. In 1856 was de bevolking met 559,974 toegenomen. Er waren 8227 scholen, welke door 450,002 leerlingen, dus T75 pCt. van de bevolking, wer den bezocht. Schagen. 8 December 1858. 3. Verslag gedaan van de op 15 November 11. door Burge meester en Wethouders gehouden publieke aanbestedingen van eenige reparatiën en vernieuwing van gemeentewerken, als mede van het doen in orde brengen der onderscheidingsteekens voor de brandmeesters, kommandeurs en kwartiermeesters, en armbanden voor de verdere geëmployeerden en spuitgasten bij de brandspui ten alhier. 4- Mededeeling aan den Raad, van het besluit van Heéren Ge deputeerde Staten dezer Provincie van 17 November 1858 No. 27 waarbij werd goedgekeurd de rekening van den ontvanger de zer gemeente over het dienstjaar 1857, alsmede, dat: 5. Is naar aanleiding der circulaire van HEd. Gr. Achtb. de Heeren Gedep. Siaten dezer Provincie van den 4 November 1858 No. 9) Prov. blad No. 99) geprocedeerd tot het formeren van den staat aanwijzende het maximum van onderstand, bedoeld bij Art. 25 der wet van 28 Junij 1854 (staatsblad No. 100) voor het jaar 1858 voor deze gemeente, welke staat na geformeerd te zijn naar dien van het jaar 185S is besloten met een raadsbesluit aan de goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie in te zenden. 7. Overwegende dat met ultimo April 1859 de pacht der tolgelden op den Lagedijkerweg en het onderhoud van dien weg zal eindigen werd voorgesteld om de wederverpachtiug wat vroe ger in het voorjaar te doen plaats hebben, ten zij de Raad aldan mogt besluiten tot de afschaffing dier heffing. Werd aangaande deze zaak bepaald dezelve in eene volgende verga dering in behandeling te hrengen. De stad Annonay, departement Dröme, levert aan de Parijsche handschoenen-fabrieken de bereide geitenvellen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 3y millioen vellen, ter waarde van 4 millieen francs geleverd, 2 Dec. Brieven uit Turijn melden, dat de politie al daar een komplot tegen bet leven van keizer Napoleon op het spror is gekomen, en dat de noodige waarschuwingen naar Parijs zijn gezonden, zoodat het misdadige plan als volkomen verijdeld kan worden beschouwd. 3 Dec. Een wapensraid alhier heeft eene uitvinding gedaan die het afgaan van een geweer onmogelijk maakt, indien het niet aangelegd wordt. Het middel daartoe bestaat in eene stift, die van binnen aan het einde van den haan aangebragt is en dezen belet los te springen, en die door eene veer met den kolf in verbinding staat. Zoodra deze laat ste op den schouder ligt, drukt de veêr de stift terug, ten gevolge waarvan de baan zijne dienst kan doen. De fabrieken tc Lyon hebben tegenwoordig overvloed, aan bestellingen. Er is zelfs zoo groot gebrek aan werklieden, dat onlangs eeu der voornaamste fabriekanten van eene tot de jurisdictie der stad behoorende gemeente eene verbooging van werkloon bij trommelslag beeft laten bekend maken. Uit Hamburg wordt berigt, dat het onderzoek nopens de oorzaken van het verbraudeu van het stoomschip Austria is afgeloopen. De commissie van onderzoek heeft verklaard, dat de aanleiding tot het vreeselijk ongeluk is gelegen in een verzuim, begaan door den bootsman, dat voldoende red dingsmiddelen aan boord van bet stoomschip aanwezig wa ren, waarvar. men echter geen gebrui^, heeft kunnen maken, doordien de vlammen zich zoo buitengewoon snel hebben verbreid. Tevens heeft het gedane onderzoek aan het licht gebragt, dat de kapitein Heydtman zich naar den eisch van zijn pligt heeft gekweten. 2 Dec. Een bediende, die zijne spaarpenningen had besteed tot den aankoop van vijf aandeelen van fr. 100 in de leening van 1856 dezer stad, heeft daarop in de laatste uitloting eeu premie van fr. 10,000 en eeu van fr. 400 getrokken. Men meldt uit Rijssel, dat aldaar een paard van vrees- achtigen aard nabij den spoorweg van schrik gestorven is. Dit paard stond voor eene kar gespannen en het voertuig moest aan den gesloten slagboom het voorbijrijden van den trein af wachten. De voerman die het gebrek van zijn paard kende, hield het bij den toom vast en streelde het met de hand. De voorzorg was echter nutteloos; het paard beefde aan al zijne leden bij het hooren van het gerommel des naderenden treins en was zoo sterk aangedaan dat het nederzeeg toen de loco motief aan den slagboom was. Een oogenblik later was het dood. RUSLAND. l\ 1 M\ E X L A IN D. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Zitting van 6 December 1858 des voormiddags ten elf ure. Afwezig gebleven de Heer E. Hoekstra. De vergadering door den Heer Burgemeester geopend en voorgezeten zijnde, werden: 1. Door den Secretaris de notulen van het verhandelde in de laatst voorgaande raadsvergadering van 1 November Jl. gelezen en goedgekeurd. 2 Den raad mededeeling gegeven van het resultaat der laatst door Burgemeester en Wethouders gedane kas verificatie ten kantore vau den gemeente ontvanger. Bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten voornoemdvan den 25 November Jl. No. 12 de begrooting van inkomsten en uitgaven dezer gemeente voor de dienst van 1859 is goedgekeurd. 6 Door den Heer Burgemeester werd, namens de plaatselijke schoolcommissie den raad mededeeling gegeven van het berede neerd verslag van den toestand van het onderwijs alhier, inge volge Art. 64 der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad No. 103) hetwelk voor kennisgeving is aangenomen. 8- Door den Heer Dirk Timmerman werd voorgesteld om eene andere regeling te brengen in het plaatsen der schapeu hokken op de markt, waaromtrent na eenige deliberatiën werd besloten eene Commissie te benoemen, om de zaak te onderzoeken tot welke Commissie benoemd zijn, de Heeren Dk. Timmerman en Cs. de Pater, met verzoek dien aangaande in de volgende ver gadering een plan in te dienen. Geen der leden eenig bijzonder voorstel meer te doen heb bende is de vergadering gesloten. Jl. Zondag des namiddags tusschen 4 en 6 ure, is ten huize van WDekker te Schagen aan het Zeegebuurtje diefstal gepleegd met binnen— en buitenbraak de vermoe- delijken dader C. Stam is reeds den volgende dag gear resteerd. Een brutale diefstal, met poging tot moord, heeft in den nacht van 28 op 29 November 11. bij het dorp Watervliet, niet ver van IJzeudijke, bij den landbouwer K. van Dale plaats gehad. Vijf dieven, naar men gist, hadden zieh door mijning onder het fondament der kamer, waarin de echtgenooten sliepen, toegang verschaft. Een der boosdoeners, op het geroep om hulp door de outwaakte vrouw, sprong onmiddelijk op den nog te bed liggenden man, greep hem bij de keel; met het doel hem te verworgen; dit niet gelukkende, duwde hij hem de beide kus sens op den mond, om hem te versmoren, hetwelk mede vruch teloos was, totdat hij eindelijk hem door vuistslagen wilde afmaken, welke pogingen echter door den krachtigen tegenstand werden verijdeld. De vrouw snelde ondertusschen naar het dorp om hulp, doch kwam hiermede eerst na den afloop der wor steling aan, nadat de booswicht reeds gevlugt was. Zij vond haren man in razenden teestand terug, die de toegesnelde red ders, hen voor dieven houdende, met eeu hem in handen gekomen tweeloopsgeweer wilde nederschieten, doch werd daarin gelukkig verhinderd door de deur, welke hij in zijne verwe- ring gegrendeld en gebarrikadeerd had. Onder de worsteling hebben de overige medepligtigen uit eene in de kamer staande houten kist zich meester gemaakt van de belangrijke som van lr. 15,000, met welke som zij veldwaarts in zijn gevlugt. Van Dale heeft geene ernstige wonden bekomen, maar lijdt aan eene soort van waanzinnigheid. De stikdonkere nacht heeft alle opsporing der dieven verhinderd. C.) Bij het onlangs vermelde ongeval aan boord van Zr. Ms. schroef-korvet Medusa, onder bevel van den kap.-luitenant ter zee G. Fabius, toen liggende op de buitenreede van Batavia, hebben de volgende personen het leven verlorende marinier der 3 e klasse J. Ferluin. de matroos der 2e klasse C. va n der Laars de matrozen der 3 e klasse C. de Groot en A. J. de Molff. Min of meer belangrijk waren gekwetst: de constabel-majoor W. de Haas, de matrozen der 2de klasse H. Berends, J. J. de Jel en D. van der Vloot, de matrozen der 3 de klasse P. Man,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 2