BURGERLIJKE STAND. Geboren1 Dec. Aafje en Pietertje tweeling dochters v. J. C. Oudejans en A. Mul. Ondertrouwd: K. Oom wedr. van M. Hoogland en W. Zeel wed. A. Wit. Overleden: 22 Nov. J. Dekker o. 71 j. 25 dito A. Dekker o. 65 "j. 25 dito S. de Moei o. 63 j. 26 dito P. Holstein o. 68 j. H ANTONGEREGT. 2. F. B, te Zijpe, veroordeeld wegens weigering van dienst bij gelegenheid vaa brand, bij verstek, boete van ƒ5 en in de kosten. 3. A. Z., te Zijpe, veroordeeld wegens het arglistig ontvreemden van veldvruchten, gevangenisstraf van 6 dagen en in de kosten. 4. K. J., te Wieringerwaardveroordeeld wegens het laten losloopen en weiden van vee aan den weg, boete 1 en in de kosten. in: ij n s r 1,11) i in o i: i\ Amsterdam, 6 Dec. Werk. Schuld 2} pCt. 64x7,. 3 pCt. 75}. Rusland, oude 5 pCt. 1OG41829, 5 pCt. 104; Oostenrijk, Metaliek, 5 pCt. 78}; idem A, 87}; idem 1854 471. Spanje, thans 1} pCt. 30j50; 3 pCt. 45} binul. 41}}. Portugal, 3 pCt. 46}}. Londen, Wisselkoers, zigt, ƒ11.77}. 2 m. 11.70. Parijs, 55}}. 55,^; Hamburg, 34} Bordeaux, 15 dagen 55}. 55}. Al A II K T 11 EIUGTE N. Hoorn, 2 Dec. Heden werden alhier aangevoerd 110 stapels Kaas, wegende 28,316 N. 8; prijs ƒ26. Alkmaar3 Dec. Tarwe 8; Rogge ƒ6.60; Gerst ƒ6; Haver 5; Paardenboonen f 8; Bruine dito ƒ11.50; Groene Erwten 20; Graanwe dito ƒ24, Kanariezaad 13.50|; Mosterdzaad ƒ19. Ter stads-waag zijn heden gewogen 274; stapels Kaas, wegende 63,546 N. 8, Prijs: kfeine ƒ26.50; Commissie ƒ31.50; middelb. ƒ33.50. Amsterdam, 6 Dec. Tarwe bij kleinigheden als voren; 132 8 bonte Poolsche ƒ320; 133 8 dito dito ƒ330; 18 4 8 witbonte dito ƒ335, 337; 126 8 oude boute dito ƒ290; 132 8 Nassau ƒ298; 134 8 Lubeck ƒ310; 133 8 Gel- dersche ƒ270; 134 8 jarige Bovenl./280; 160/2 8 oude dito ƒ285. Rogge. Gedroogde bij kleinigheden lager ver kocht; ongedroogde als voren; 124 8 Fransche ƒ192 bij partij; 114, 116, 119 8 Petersb. 170,174, 176,180; 125 8 jarige Belg. 193 cont.; 142/2 8 nieuwe Iulandsche ƒ192. Gerst als voren; 107 8 fijne Zweedsche ƒ160; 112 8 nieuwe Deensche ƒ178. Haver prijshoudend; Koningsb. ƒ9} per 100 kilo. Boekweit onv randerd; 119/120 8 Hol stein ƒ188, 190. Lijnkoeken ƒ11} a 14}. Monnickendam, 1 Dec. Kleine Kaas 27.75, Aauvocr 8 stapels, wegende 1566 N. 8. A. C. Swaters, en de mariniers der 3de klasse W. Rietbroek en J. Oosterlaan, terwijl nog vier anderen ligte wonden hadden bekomen. De uitwerking van het springen heeft aan de schroefkorvet Medusa nog al schade veroorzaakt. Omtrent de oorzaak van dit ongeluk kan geen beslissend oor deel geveld wordendaar geene enkele van de voorzorgen ver zuimd is; die bij het doen van ernst-exercitiën zijn voorgeschreven. Z. K. H. de Prins van Oranje heeft den grenadkr D. Vogt, ridder der Militaire Willemsorde, en die meer dan veertig jaren trouwe en eerlijke dienst telt, een gouden ho- rologie geschonkeu. Z. K. H. onderhield zich persoonlijk met den militair, en rigtte op zeer welwillende wijze het woord tot hem bij het overhandigen van het geschenk. In de Revue spiritualiste, een te Par\js uitko mend tijdschrif,, wordt met veel lof melding gemaakt van onzen landgenoot, den magnetiseur Siemclink, schrijver van het werk „De onsterfelijkheid onthuld." Er wordt daarin gezegddat deze heer een meisje te Utrecht, dat aan hysterie en verlamming lijden de was, geheel genezen heeft. Hierbij komt echter de volgende bijzonderheid voor. De heer Siemelink heeft deze patiënt gemag netiseerd, terwijl zij te Utrecht en hij te Amsterdam was, dus op een afstand van acht uur. Een attest, door deu vader van het meisje, een zeer achtenswaardig ambtenaar te Utrecht, afgegeven, bevestigt dit, en meldt, dat de heer Siemelink afgesproken had, dat hij haar op Zaturdag den 24sten Julij des avonds tusschen 8 en 8j uur, zou magnetiseren. Tegen dien tijd werd echter niets van den magnetischen invloed bespeurd, doch eerst tusschen 9 en 9j uur. Toen de heer Siemelink een paar dagen later zijne patiënt bezocht, verklaarde hij niet op het bepaalde uur te hebben kunnen magnetiseren, daar hij door iemand was opgehoudeneu het eerst van 9 tot 9} uur gedaan te hebben. De heer Siemelink zal eerstdaags een nieuw werk uitgeven over het leven na den dood. Men deelt aan de Prov. Dr. Cl. het volgende mede: Naar wij uit eene goede bron vernemen, is de Hervormde predikant W., te Ermelo, voor zes maanden in zijne bedie ning geschorst door het klassikaal bestuur van Arnhem, wegens het uitoefenen van de censuur over een lid zijner gemeente, wiens gedrag daartoe aanleiding gaf. Den 17den Oct. jl, is een detachement infanterie te Ermelo gekomen, om te verhinderen, dat de predikant den predikstoel betrad; er moet zelfs geweld gepleegd zijn. De predikant heeft zich te dezer zake tot den Koning gewend. In den nacht van 24 op 25 November jL, is onder de gemeente Hoedekenskerkevan den zolder, uit twee gesloten boerenkistenin het huis, bewoond door en ten nadeele van de landlieden Joh. Grim en Cornelis Keulenbroek, door mid del van buitenbraakinklimming en binnenbraak gestolen eene som van ƒ345meestal bestaande uit rijksdaalders en enkele guldensmet de vier linnen geldzakken waarin die gelden zich bevonden. Het Journal dei Débats deelt mede, dat de heer As ser, van Amsterdam, een middel uitgevonden heeft om in ge wonen drukinkt photogranhische beelden af te trekken. De daarvan door hem geleverde proeven moeten, naar het oor deel van deskundigen, bijzonder gelukkig zijn uitgevallen, en daar zij zich niet alleen gunstig onderscheiden door het duidelijke en uitvoerige der détails, maar ook veel goed- kooper te verraardigen zijn, terwijl zij tevens naar zich uit de chemische compositie en bewerking laat afleiden, duur zame beelden doen ontstaan, is bet wel mogelijk, dat deze nieuwe uitvinding in de photographie eene gewigtige ver andering te weeg zal brengeu. De Minister van Oorlog heeft aan directeuren van het paleis van volksvlijt te Amsterdam, vergnnningverkend, ee- nige wijzigingen te maken door het afbreken enz. aan de cava- lerie-caserne, gelegen op de Schans bij de Utrechtsche poort. Men leest in den Schat der gezondheid,int onder den titel van //Spaansch meel" voor eenigen tijd te Zaandijk (en waarschijnlijk ook elders) aan de bakkers, voor een zeer ge ringen prijs, eene stof aangeboden werd, die bij mikrosko- pisch eu scheikundig onderzoek gebleken is, bij na geheel uit gips te bestaan. Wanneer men hierbij nagaat, hoe het ook uit de bekende vergiftiging in Engeland onlangs gebleken is, dat de suikerbakkers aldaar in groote mate gips gebrui ken, mag men wel eens zijne aandacht op de gewrochten der bakkers vestigen. 's Gravenhage, 6 Dec. H. M. de Koningin heeft het den morgen een laugdnrig bezoek bij Z. K. H. den Prins van Ornrje gebragt. Heden, den verjaardag van wijlen Z. M. Koning Willem II, heeft men op het voetstuk van het stand beeld van dien Vorst weder een fraaijen bloemenkrans nedergelegd. Zitting van 2 December 1858. 1. W. L., te Zjpe, veroordeeld: a. wegens het laten loopen van vee op eens anders in den oogst staanden grond op 8 Julij 1858, b. wegens hpt laten loopen van vee op eens onders in den oogst staanden grond op 12 Julij 1858, twee geldboeten ieder van 3 en in de kosten. 5. D. H., te Wieringerwaardveroordeeld ter zake als bij 4, boete 2 en in de kosten. Metal. Coupons 29.95. Schagen 3 December 1858. Aangevoerd 5 Paarden van ƒ20 tot 50; 14 Gelte Koei- jen magere ƒ20 ik 70, vette 45 k 55 ets. per N. 8; 4 Gras kalveren /'O ik 8; Schapen 140 magere 6 11, vette ƒ14 ik 18; 90 Biggen 1.75 a 3; Kippen 60 ik 80 ets. Eenden 45 h 60 ets.; Boter 1.03} ik 1.06} per N. 8; Kip-Eijeren ƒ3 ik 3 25 per 100 stuks. Purmerende, 7 Dec. Aaangevoerd 156 Runderen; 12 Paarden; 93 vette Varkens van 32 tot 27 ets. per N. 8; 2 magere dito; 73 Biggen van ƒ1.50 tot 3.50 per stuk; 42 vette Kalveren van 60 tot 30 ets. per N. 8 43 nuchtere Kalveren van f6 tot 12 per stuk; 714 Schapen en Lamme ren; Kaas, Aanvoer 74 stapels middelb. Kleine 26.75 per 50 N. 8; 480 Ganzen k/2.50 per stuk; 3C Zwanen a 5 per stuk; Boter Grasƒ1.10 a 1.15 per N. 8, Schei of Hooi/]; Kip-Eijeren ƒ4.50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 3