T 0 II IS 0 LA HlB iHTf lli ALMANAKKEN. REGISTERS LOTERIJ ZONDER NIETEN. VREEMDELINGEN, Broek in Waterland, 2 Pee. Kleine Kaas ƒ25.50 Aanvoer 16 stapels, wegende 2797 N. Leiden, 4 Pee. Boter. 1ste kwal. ƒ107} a 1.20, min dere 92} c. a ƒ1.05. Verkocht 5360 N. Leeuwarden, 3 Dec. Boter. Aanvoer 320/4, 267/8 en 70/16 v. Prijs 45. Sneek, 30 Nov. Prijs der Boter ƒ47; aanvoer 352/4 en 108/8 ton. Prijs der Kaas ƒ26.50 a 30; AanVoer 2623 N. ffi. Meppel2 l)ec. Rogge /6 h 6.70; Boekweit ƒ4.70 a 5.40; Aardappelen 1.35 2; Boter. Aangevoerd 15,000 N. fS. Prijs per -} vat 34 a 40; per 1J N. /'1.35 a 1.47 J. Zutphen2 Dec. Tarwe ƒ8 a 10; Rogge 6 60 h 6.80; Boekweit ƒ5 30 5 5.90; Aardappelen ƒ1.15 a 1.40; Boter ƒ18 19.50. Zwolle, 3 Dec. N. Tarwe ƒ9 h 9 37}; dito rnwarige N. ƒ10 h 10.12}; N. Rogge ƒ6.35 k 6.75; N. Boekweit /5 a 5.80; N. Gerst ƒ5 h 5.40; Aardappelen ƒ1.17} a 1.70; Boter per N. K 85 ets. h ƒ1; dito per ton 20,50 a 21. M E G E L W E R K. A DVEItTKIT I E P. J. van der BURGH. P. J. G. DIDERICH. Nacht v e r b 1 ij f h o u <1 c n tl e Horologiemakers Goud- en ZilversmedenKas houders, Juweliers, Winkeliers in Goud en Zilver enz, enz. enz. DUBBELDE ENKHUIZER 1859. Londensche Veemarkt. Maandag 6 Dec. Aangevoerd 4150 Runderen, 16800 Schapen, 108 Kalveren. Betere stemming. (■rootc gebeurtenissen In de wereld nis lnrlg- tingen ter bevordering der zedelijkheid. De geschiedenis doet ons in de oude en latere lijden schokken en omwentelingen opmerken, die men met regt groote gebeurtenis ten der wereld noemen kan, omdat zij eeoen invloed hadden, die of dadelijk, of allengskens door een groot gedeelte van ons geslacht gevoeld werd, en ccncn nieuwen invloed of toestand der wereld voortbragt. Doorgaans waren deze gebeurtenissen verbonden met de omwerping van geheele rijken, met de verwoesting van groote lan den, met den ondergang van ontelbare menschen; zij bragten eene verwarring voort, die somtijds vele jaren, somtijds eeuwen lang voortduurden, voor dat zich daaruit eene betere orde en een meer gewenschie toestand ontwikkelden, (tok kan men niet ontken nen, dat zij in hare naaste oorzaken dikwijls het werk waren van eigenbaat en onbeteugelde harlstoglen, en dat zij n;et anders kon den tol stand gebragl worden, dau door eene reeks van verschrik kelijke gewelddadigheden, welke misdrijven en buitensporigheden van allerlei aard tengevolge hadden. Doch, desniettegenstaande moeten zij geteld worden ouder de inrigtingen, die tot bevordering der zedelijkheid op aarde gemaakt zijn; en de invloed, dien zij in dit opzigt hebben moesten, en inderdaad gehad hebben, verdient zorgvuldig opgemerkt te worden. liet is, namelijk 1) buiten twijfel, dat juist deze gewigtige uilkomsten leerzaam plegen te zijn, en over zedelijke waarheden een nieuw licht verspreiden. Aan geheele volken en leeftijden kan het niet duidelijker, dan door zulke schok ken getoond worden, hoe ongeregeld en verderfelijk de woede der harlstoglen is; welk een wezenlijk onderscheid er is tusschen regt en geweld: hoezeer alle ware welvaart der volken daarvan afhangt, dat het regt alleen geldt; welke inrigtingen en maatregeleu voor bet geheel weldadig en instandhoudend, welke nadeelig en ver woestend plegen te zijn; wat een vaste wil, eene ingespannen werk zaamheid, en een wel overlegd gebruik der menschelijke kracht vermag; tot welk eene hoogte de menschelijke natuur het in het goede en in het kwade breogen, en welke voorbeelden van ondeugd in deugd zij geveu kan. Daar nu de menschheid zulke nadrukkelij ke en aanschouwelijke lessen van tijd tot tijd noodig heeft, als zij niet in eene voor de zedelijkheid hoogst nadeelige ongevoeligheid, of in eene niet minder schadelijke zedelijke twijfelzucht zal verzin ken, zoo moet men elke gebeurtenis, welke haar zulke waarheden opdringt, en hare erkeutenis als het ware afdwingt, als eene in- rigtiug van oefening en verbetering voor ons geslacht beschouwen. 2) Hoe menigvuldig en afschrikkend ook de buitensporigheden en gruwelen zijn, die bij zulke hevige schokken plegen voor te komen: dat zij te gelijkertijd dienen, om bij afzonderlijke menschen en bij geheele maatschappijen en volken groote zedelijke krachten te ont wikkelen, en aanleiding te geven tot verhevene daden van edelmoe digheid, standvastigheid en zelfverloochening, is buiten twijfel. Immers de geschiedeuis van alle omwentelingen is vol voorbeelden van dezen aard, en zou van dezelve nog veel meer be vatten als de stille inspanningen der deugd, en hare meer weldadige, dan in het oogloopende werkzaamheid, in de verwar ring van alles vernielende en omkeerende gebeurtenissen, niet dik wijls over het hoofd gezien werden. Dit is inzonderheid het geval hij de proeven van veikleefdhejd, grootmoedigheid en liefde, die in tijden van algemeenen nood, en vau een, geheele staten overweldi gend, verschrikkelijk lot, door bijzondere meoschen en leden van onderling naauwverbondene familiSo gegeven worden. Maar zelden wordt een berigt van dergelijke dikwijls heldhaftige en buitenge wone deugden uit den algemeenen ondergang gered: verre de meeste voorbeelden van dezen aard worden in de heerschende verwarring noch opgemerkt, noch gewaardeerd; in de geschiedenis, welke zich bovendien niet met het bijzondere bemoeijen kan, gaat dezelve bij het verhaal van de uiterlijk gewigtige daadzaken voorbij. Des te ernstiger moet deze invloed van de groote gebeurtenissen der we reld behartigd wurden, wanneer er gehandeld wordt van de mid delen, die de goddelijke regering pleegt aan te wendeu lot bevordering der zedelijkheid op aarde. De beroemde Herder zegt in zijne Geschiedenis der menschheid 9 D. p. 212. Goudene keten der «beschaving derhalve, gij, die de aarde omslingert, en door alle individu's tot den troou der Voorzienigheid reikt, s»dert ik n «aanzag, en in uwe schoonste schalmen de gewaarwordingen van •vaders en moeders, van vrienden en leeraars naspoorde, is mij de •geschiedenis niet meer datgene, wat zij mij aoders toescheen, een gruwel der verwoesting op de aarde. Ontelbare euveldaden staan «daar, met hatelijken lof omsluijerd; ontelbare andere staan daar «nevens, in hare geheele hatelijkheid, om toch de spaarzame ware verdienste van huroauiteit te onderscheiden, die op onze aarde altijd stil en verborgen omwandelde, en zelden de gevolgen kende welke de Voorzienigheid uit haar leven, als den geest uit de stofte deed voorkomen. Wordt vervolgd. Bij brieven van meerderjarigverklaring, door den Hoogen Raad der Nederlanden op den 19den November 1858 verleend, goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 26sten November 1858, J\fp. 49, zijn aan CORNELIS VADER, wonende in de Gemeente CaUanlsooggegeven al de regten bij de Wet aan meerder jarigen toegekend, behoudens de bepalingen van art. 478 van het Burgerlijk Wetboek. Geschiedende hiervan aankondiging ter voldoening aan artikel 486 van gemeld Wetboek. 's Gravexhagk, den 29sten November 1858. Procureur bij den Hoogen Raad. of De ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat hij voornemens is, de door St. NICOLAAS achterge laten Voorwerpen op nader te bepalen dag, te verloten, tegen ƒ0.7 5Wiet lot. De loten zijn van nu af te bekomen, en de Voorwerpen dagelijks te bezigtigen. Schagen, den 8 November 1858. i Bij S. KEET, zijn op lieden te bekomenDames en Meisjes BOA'S Meisjes Winter MAN TELTJES en bonte KRAAGJES, Heeren-, Dames- en Kinder Winter HAND SCHOENEN, CASINE'SSHAWLS, alle soor ten van Heeren en Jongens bonte winter PET TEN en Poolsche MUTSEN alles naar de laatste Modes, Fluweelen voor KRAAGEN in onderschei dene kleuren eu kwaliteit. Bij hem worden Rouwbanden om Hoeden vervaardigd en zijn ook tevens Rouwhoeden te be komen. Bij den Boekdrukker en Boekhandelaar P. J. G. DIDERICH, te Schagen, zijn te bekomen: VOOR Prijs .60 Cents. VOOR Prijs 17} Cents. Drukkerij t«b f. J. G. DIDÜRICH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 4