ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. iV. 64. A°. 1858. (Tweedc Jaargang.) DONDERDAG 16 DECEMBER. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. li l I T E L I). ENGELAND. Londen, 5 Dec. De onderkoning van Terland hoeft oene belooning uitgeloofd- van 100 St. voor het ontdekken van ieder, die deu afschuwelijken eed in de geheime veree- nigiug der r»6at«/-mannenen van 50 K St. voor het ont dekken van elk persoon, die dezen eed hebben afgelegd. FRANKRIJK. Parijs, 5 Dec. Volgens het te Parijs uitkomend tijd- schrill Archires Israélile», bestaat er plan om eene gravure uit te geven, waarop het rooven van den jeugdigen Mortara uit het huis zijner ouders op den 25sten Junij jl. voorgesteld is. Een bekend kunstenaar is reeds daartoe uitgenoodigd, eu de voorloopige inteekening ter bestrijding der hooge kosten is geopend. DUITSCHLAND. Weenen 8 Dec. Te Como is thans een moiistcr-regts- geding aanhangig. Het betreft niet minder dan 610 dief stallen, die van 1849 tot 1858 op de Lombardisch Yenetiaansche spoorwegen zijn gepleegd. Het aantal be schuldigden bedraagt 507, waarvan zich 85 in arrest bevinden. De processtukken beslaan 63 bundels eu 9010 afzonderlijke stukken. Het is opmerkenswaardig, dat zich onder de beschuldigden geen enkel ambtenaar beviigjt. SCHAKER COURANT. AsiairimiiiMïatita mn imii aüüDDam Voor Schagen1.0®. Franco per post door hel geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten 0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. ÏJIIIÜS 121 &l)73W>3B?2AO: V»n een tot rijf regel* behalve de 35 cent* tegclregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. (Iroote Letter* naar de ruimte die lij bcilaan. Ten aanzien der Victoria—brug te Montreal in Cana da, het grootste werk van dien aard in de geheele wereld, van welke wij reeds vroeger berigten gaven, bestemd om het gronte spoorwegnet van Canada en Amerika te voltooi- jen, heeft men berekend, dat de vervroegde voltooijiug van de brug aan de spoorweg-maatschappij een voordeel van li St 70,000 A S0,000 zal opleveren. Bij den aanbouw dezer brug worden thans gebezigd 5 stoombooten, 63 vaartuigen, 3 beweegbare en 17 vaste stoommaehines, 3 stoommachines tot het vervaardigen van klinknagels en nog een aantal an dere werktuigen. Het getal arbeiders bedraagt 3281. C Dec. Aan het stedelijk bestuur van Calais is eene red dingboot ten geschenke gezondenwaarop eene zilveren plaat, in het Engelsch en Fransch, het opschrift voert, dat het vaartuig geschonken is als bewijs van dankbaarheid voor den ijver en de zelfopoffering, waarmede eeuige loodsen en zeelieden dier ha venstad de manschap eener gestrande Engelsche brik hadden pogen te redden, hoezeer dit slechts ten aanzien van een enkele was gelukt. Op een ontvangen verzoek heeft de admiraliteit bevel gegeven de kiel van een oud fregat tot eene kapel voor zee lieden op de Tvne te bestemmen. Dc Grenoet Ttfegtaph spreekt van eene nieuwe wijze o:n eene boot voort te stuwen, door den beer Buchanen uitgevonden. De toestel wordt roeimacbine genoemd en door twee hefboomen in beweging gebragt. In plaats van aan den achtersteven, zit de schroef in het midden der kiel en is ge heel voor het oog verborgen, terwijl zij het vaartuig met veel spoed doet vooruitgaan. De eerste termijn der extra belasting voor het onder houd der buitengewone politiemagt, in het kerspel Kyie,in lrland waar de heer El>' door een der Riband-mannen werd vermoord is zonder moeijelijkheden betaald. De last drukt het meest op de kleine pachters, en dit te zwaarder, omdat al de bezittingen van den vermoorde en diens broeder van die belasting vrijgesteld zijn. In weerwil van deze vermeer derde politiemagt is tot nu echter geen spoor des moorde naars ontdekt. 9 Dec. Te Snnderland hield de leeraar Rees, jl. Zon dag eene predikatie en voer daarbij tegen de crinolines uit. Hij zeide o. a., dat niemand der dames meer plaats op de banken zijner kapel mogt innemen, dan daarop was afge deeld, en dat de zitplaatsen niet ingerigt waren voor de tegenwoordige overdreven afmetingen sommige menschen buiten den tempel sluiten of den vrome verhinderen moes ten het evangelie te hooran prediken. 8 Dec. Ten gevolge van den mist, heeft er Maandag avond op den noordelijken Londenschen spoorweg, een ongeluk plaats gehad aan een trein, die, van Ilampstead herwaarts rijdende, iets over den tijd het station te Hakuey had bereikt, en waarbij men bezig was de passagiers op te nemen. Op dat oogenblik hoorde men een anderen trein aankomen, doch de dikke mist, belette een enkel van de gemaakte seinen te zien. Daardoor reed de locomotief met snelle vaart tegen den stil- staaudeu trein, verbrijzelde het achterste rytuig van de 2de klasse beschadigde de twee volgende wagens, een van de lste en een van de 3de klasse, en kwetste een aantal personen Dooden zijn er als door een wonder niet gevallen, en hoewe sommigen zeer ernstig gewond ziju, gelooft men niet dat er gevaar bij is. De meesten worden in verschillende gasthuizen alhier verpleegd. Op dezelfde lijn had er bij Caledonian Road eene botsing pluats tusschen een goederen- en een passagierstrein, en door den mist, op den oostelijken spoorweg, eene dergelijke tusschen twee passagierstreinen. Door beide voorvallen zijn personen gekwetst. 5 Dec. Te Tournay-sur-Odon heeft het volgende voorval plaats gehad. Een sergeant der cavallerie begaf zich laatstleden Zondag daarheen, met een bevel van inhechtenisneming van ze keren Dbermiliy, beschuldigd van het maken, eu uilgevtn van valsche munt. De sergeant liet'zijn huis omsingelen en vond i'hermiliy in gezelschap van de vrouw, met welke hij leefde; toen het bevel was voorgelezen, toonde Dhermilly zich zeer bereid den sergeant te volgen, doch verzocht eerst een glas wijn te mogen drinken. Hij schonk zich een glas in en dronk het leeg; dadelijk kreeg hij hevige stuiptrekkingen en binnen weinige oo- genblikken was hij dood; hij had zich het leven benomen door middel van salpeterzuur. Men berigt de aankomst van een wezenlijken nabob van het eiland Réunoin, den heer de Kerveguen; hij bezat drie millioen francs rente, hij is vader van twee kinderen; de dochter werd reeds te Marseille door eene geheele menig te trouwlustige jongelieden opgewacht, doch zonder ge- wenschl resultaat. 8 Dec. De regtbank moet uitspraak doen in een zeer ingewikkeld proces. De stad Parijs heeft onlangs een huis aan gekocht, met het doel dit te slopen; in afwachting van het gunstige oogenblik daartoe, had zij het verhuurd aan etne school- houderes, mad. Macquard. Deze dame liet een smid komen, om eene kagchel te zetten, en bij die gelegenheid vonden der werklieden vele zakken met goudstukkenmet het borstbeeld van Lodewijk XVI. Nu beweert de stad, in qualiteit van ei genares van het huis, dat de schat haar behoort; mad. Macquard beweert hetzelfde, op grond, dat zij in het bezit van het huis was; de smidsknechts zeggen, dat zij eigenaars zijn van een gedeeltedaar zij den schat gevonden hebbendoch de baas betwist hun dat regt, op grond, dat zij bij hem in dienst waren. Dit is echter uog niet alles, want op eenige zakken was een kaartje gehecht met den naam van den bisschop van Glaudèves en op andere stond de naam van den abt Duclos. Nu komt de heer Thirion van Rijssel opals erfgenaam van den bisschop, en de staat voor het aandeel van den abt Duclos, daar deze zonder erfgenamen is gestorven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1