Berlijn, 8 Dec. De koning heeft de aan de kroon be- P0TUGAL. Lissabon, 7 Dec. De berigten aangaande de aardbev'ng, hangen een verschrikkelijke tafereel daarvan op. Vele per-, sonen zijn uit hun bed geworpen: de muren schudden zoo hevig, dat men de kruk van de deur niet beet kon krijgen; er werd een onderaardsch geluid gehoord, dat met de he vigste donderslagen overeenkomst had. Evenwel heeft men wéinige ongelukken te betreuren gehad en slechts enkele oude gebouwen zijn ingestort. Op zee was de.beweging zeer hevig, en men was bevreesd dat, er met-de Gal'/a en de Colignj ongelukken waren gebeurd, daar beide schepen ver- dweueu zijn. RUSLAND- St. Petersburg, 5 Dec. De zucht tot. praal en pracht schijnt in Rusland meer geldverspilling te bevorderen en verwoesting aan te rigten dan in anderelanden. Het Journal Amusant verhaalt te dien opzigte de volgende anecdote. AMERIKA. New-ÏOlk, 24 Nov. Volgens een dagblad van New-York bestaat de legennagt der Vereenigde Staten thans uit 19 linie regimentente zamen 14,000 soldaten van alle wapenen. De militie der V. S. wordt op 3,000,000 geschat, waarvan de staat New-York alleen 500,000 man levert. Er zijn 1105 officieren (met inbegrip van 100 heelmeesters), waarvan 850 in de mili taire scholen zijn gevormd, en 255 door de burgerlijke autoriteiten zijn benoemd. Van deze officieren zijn 1060 inboorlingen, 14 Ieren, 8 Franschen, 6 Engelschen, 3 Duitschers, 5 Schotten, 1 Oostenrijker, 1 Italiaan, 1 Pool, 1 Spanjaard, 1 Cubanees en 1 Turk. De drie overige zijn op zee geboren. ZWEDEN. Stockholm, 30 Nov. Op eene aanvraag van den predi kant te Halmstadt, hoe hij zich had te gedragen ten opzig Schagen. 15 December 1858. s' Hertogenbosch, 7 Dec. Wonter Vos, die den 2 de zer door ons Provinciaal Hof, ter zake van brandstichting, tot de straffe des doods is verwezen, die zijne misdaad steeds halsstarrig heeft blijven ontkennen, eu die bij het aanhooren zijner veroordeeliug zulk eene voorbeeldelooze koelbloedig heid aan den dag iegde, heeft th->ns zijne euveldaad rouw moedig bekend, van de cassatieafge/ien en zich in de genade des Konings aaubevolen. Breda, 1 0 Dec. Als een bewijs van de getrouwheid van een hond, vermeldt men, dat dezer dagen die van wijlen den heer Nahuijs, voor eenigen tijd op de Burgst overleden na den dood van zijn heer aanstonds naar het kerkhof Zuijlen liep, en op of nabij het graf eene opening maakte, van waar hij niet was te verdrijven. Op dezelfde plaats bragt hij eenige jongen ter wereld, en na door de boeren aldaar voor een spook, later voor een wolf te zijn aangezien werd het trouwe dier dezer dagen door hen afgemaakt. hoorende kasteelen, met uitzondering van zes, waaromtrent Z. M. zich nog eene beschikking heeft voorbehouden, aan den prins-regent afgestaan. De zes kasteelen waarover nog niet beschikt"iszijd SanssonciCharlottenhof, Charlotten- burg, Erdmannsdorf, Stolzenfels en Briihl. Aan het hof van den prins-regent zullen na nieuwjaar onderscheidene feeslen worden gegeven. Ook blijft men nog steeds verzekeren, dat koningin Victoria omstreeks het ein de van den winter weder herwaarts zei komen, ten einde haar klein-kindimmers de bevalling van prinses Friedrich Wilhelm wordt tegen genoemden tijd te gemoet gezienten doop te honden. Als een bewijs van het veelvuldig gebruik der crinoli ne, in weerwil van den oorlog, dien de mannen haar ver klaard hebben wordt gemeld dat een agent hier ter stede van eene fabriek te Solingen, waar de stalen vederen wor den vervaardizdalleen aan provisie op genoemd artikel binnen 6 maanden 1200 thaler, en een ander azent van dezelfde fabriek te Weenen 1400 thaler heeft verdiend. De eigenaars der fabriek zelve hebben binnen den tijd aan een jaar een aanzienlijk vermogen door dezen tak van nijver heid verworven. In het aanstaande jaar zullen de in Rusland bestaande 180 dazbladen met niet minder dan een honderdtal worden vermeerderd. Volgens berigten uit St. Petersburg neemt de stroom der landverhuizing naar het onlangs door Rusland verwor ven Amur-gebied uit alle streken van het Russische rijk ontzaggelijk toe, hetgeen niet te verwonderen is, als men in aanmerking neemt, dat dit gebied in menig opzigt, en inzonderheid in vergelijking met een groot deel van Rusland zelf, het land van belofte vloeijende van melk en honing" mag genoemd worden. De czaar, een groote dienst willende beloonen, die een der lagere ambtenaren hem bewezen hadverzocht dezen hem met zijne vrouw te Peterhoff te komen bezoeken. De vrouw, wenschende een' staat te voeren, dien zij niet bezat, verpande de jaarwedde van drie jaren baars echtgenoots, om eiken avond in een nieuw toilet aan het hof te verschijnen. Spoedig kwam dit de keizerin ter oore, die, der ijdele ver kwistster eene les willende gevenhaar op zekeren avond bij het vertrtk van het paleis zeide: Weet gij wel, dat gij sterk te beklagen zijt, dewijl gij eene zoo slechte naaister hebt Zij heeft u zeker geen enkel kleed gemaaktdat u past, omdat gij eiken avond van kleed veranderd?" De hier gevestigde Israëlieten hebben het voornemen spoedig eene meeting te houden, ten einde te beraadslagen over de wijze van protesteren tegen den roof van het kind Mortara. te van de begrafenis van een Mormoon, die aldaar was overleden, heeft de kroonprins-regent geantwoord, dat er geen hinderpaal bestond, om den overiedende eene Christe lijke begrafenis te doen teil deel vallen. AFKONDIGING- Pe Burgemeester van Schagen. Breugt bij deze ter kennisse van de Ingezetenen, dat het 2de kwartaals Kohier van het Patentregt op den 3den De cember 1858, door den Staatsraad, Commissaris des Ko- nings in de Provincie Noord-Holland, is executoir ver klaard En herinnerd alzoo een iegelijk, dat geene reclamatien tegen den aanslag, ingevolge de Wet; zullen worden aange nomen, dan binnen drie maanden, na de bekendmaking van het exicutoir verklaren der Kohieren, en dus vóór of op den 13 Maart aanstaande, zullen zijn ingeleverd; wordende mitsdien een ieder aangemaand, ter voorkoming van zijne schade, binnnen den gemelden tijd zijner reclamatie in te leveren bij den Dnblicaat-Kwitantie, wegens de voldoening van hetgeen hij tot den dag zijner reclame schuldig is. En opdat niemand hieromtrent eenige onwetenheid voor wende, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulke behoort. Gedaan te Schagen den 13 December 1858. De Burgemeester roornd. H'. R. DE MÉÉR. III IN i\ E L i\ I>. Als een bewijs hoe zeer het verbruik van gas te Delft, sedert een jaar is toegenomen, mag dienendat gedurende de afgeloopen maand November door de fabriek voor p. m. ƒ1000 meer aan gas werd afgeleverd, dan in de maand November des vorigen jaars. Ofschoon tot dit meerder verbruik wel eenigzins heeft bijgedragen, dat er in den laatsten tijd veel mistig weder heeft gehecrscht, waardoor het gas des avonds vroeger werd ontstoken, zoo moet het toch ook gedeeltelijk worden toegeschre ven aan den toenemenden bloei, waarin de gasfabriek zich mag verheugen. De heer C. L., te Suriname, heeft, als curator bij het departement der onbeheerde boedels, en van weesmeester, een deficit van 30,000 in zijne kas gemaakt. Hij bevindt zich dien ten gevolge in arrest, en is bij gouvernements-dis- positie van 26 Oct. in genoemde betrekking gesuspendeerd. Door den Minister van Oorlog is aan de maatschappij tot leniging en opbeurig der behoeftigen, door het verschaf fen van werk, te Breda, de leverancie opgedragen van 1700 katoenen hemden, 500 linneu handdoeken, 300 linnen voorschoten, 400 gebreide katoenen slaapmutsen en 500 paar vetlederen muilen, zijndo deze voorwerpen bestemd voor de militaire hospitalen In het aanstaande voorjaar zal er op het proefveld nabij Waalsdcrp, onder de leiding van den laten luitenant Sluiter, van het 1ste regiment vestingart lerie, wederom eene nadere proef plaats hebben met het ijzeren kanon van 80 ft, met verlengde wrijving pijpjes, uit de fabriek van de firma Bollee en O., te Amsterdam. Wij vernemen, dat de beide personen, dezen zomer te Amsterdam aangehouden, wegens het vervaardigen en uitge ven van valsche bankbiljetten, naar den procureur-generaal in Noord-Holland zijn verwezen. Vele omstandig!eden hebben medegewerkt tot het gedurende langen tijd voortduren de instructie. Men leest in de Tielsche Courant: Ermelo6 Dec. De dagbladen, ook het uwe, hebben een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 2