Amsterdam, 15 Dec. Werk. Schuld 2} pCt. 64,*,. 3 pCt. 75». Rusland, onde 5 pCt. 106J; 1829, 5 pCt. 104}; Oostenrijk, Metaliek, 5 pCt. 78}; idem A, 871; idem 1851 78*. Spanje, thans 1} pCt. 303 pCt. 46} binnl. 42,*,. Portugal, 3 pCt. 47|. Londen, Wisselkoers, zigt, ƒ11.75. 2 m. 11.67}. Parijs, u u Hamburg, 35 Bordeaux, 15 dagen 55}. u 55} burgerlijke stand. Overleden: 4 Dec. N. Rogzeveen oud 12 weken, over leden te Rijp- 11 dito C. W. Dekker oud 67 Jaren. J. Koning oud 25 jaren. Purmerende, 14 Dec Aangevoerd 116 Runderen; 2 Paarden; 89 vette Varkens van 33 tot 36 ets. per N. ft; 17 magere dito van /7 tot 12 per stuk; 111 Biggen van ;1 tot 1.50 per stuk; 68 vette Kalveren van 60 tot 80 c. per N. ft; 56 nuchtere dito van /4 tot 9; 852 Schapen en Lammeren; Kaas. Aanvoer 105 stapels, waarbij 11 stapels middelbare; kleine/27 per 50 N. H'; middelb. /32.50; 530 Ganzen a 2.60; 17 Zwanen a 5.25 per stuk; Boler. Gras/1 p. N. ft. Schei of Hooi 0.90; Kip-Eijeren/4.50 per 100 stuks. Alkmaar, 10 Dec. Tarwe ƒ8.50. Rogge ƒ6.75. Gerst 6. Haver J 5, Paardenboonen8.25; bruine dito 1.50. Kanariezaad /'13.75. Groene Erwten J 22; craauwe dito 26. Kapsijuers 22. Mosterdzaad t 18. Amsterdam, 13 Dec Tarwe flaanw; 133 ft witbonte Poolsche 333 132 ft bonte dito 325. 134 ft Lubecker 310; 159 ft nieuwe Gron. /'240 zakmaat; 132 ft nieuwe Geldersehe 270. Rogge iets lager afgegeven; 120 ft Pruiss. ƒ185; 123 ft dito 190 bij partij; 124 ft Galatz 187 bij part ij 117 ft jar. Petersb. 167 bij partij, 117/118 ft dito J 170, 1 76; 116 ft dito 174. Gerst in een doen; 103 ft Friescbe winter /'163; 110 ft Mannh. 188. Boekweit prijshoudend; 120 Holts. 190. Lijnkoeken li} ft Gouda, 9 Dec. De Veemarkt was beden met vrij goeden aanvoer; alle soorten, vooral Gras-Kalveren, werden vlug verkocht; Schapen traag; vette Varkens als voren; magere vlugger. Van Kaas waren tegen verwachting nog ongeveer 20 partijen diverse soorten aangevoerd, welke, naar kwaliteit tot 20 h 23 vlug verkoch* werden. IIooi-Boter 40 h 42 ets. per N. ft. Leiden, 11 Dec. Boter le kwal. ƒ1.02} a 1.17}; min dere ƒ0 90 5 1. Verkocht 5360 N. ft. Hoorn, 9 Dec. Heden werden alhier aangevoerd 93 stapels Kaas, wegende 24,845 N. ft; prijs ƒ26.50. Zutphen, 9 Dec. Tarwe ƒ8.50 h 9.75, Rogge ƒ6.40 a 6.80; Boekweit 5.50 a 5.75; Aardappelen ƒ1.25 h 1.50; onwaar berigt over het voorgevallene met den predikant der Hervormden alhier geplaatst. Wij zullen daarom de zaak eeni- germate toelichten. De predikant Witteveen had sedert eenigen tjjd oneenigheid met den kerkcraad en verre het grootste ge deelte zijner gemeente. Slechts een ouderling trok zijne partij. Zij die zijne denkbeelden niet naren toegedaan beschouwde hij buiten de gemeente. Hij diende eene klagt over verre gaande zedeloosheid tegen een der ouderlingen in bij het klassikaal bestuur. Voor het feit, dat voor jari n gt leden zoude geschied zijn, waren geene bewijzen; hij stelde zijuen kerke- raad voor, om tot God te bidden en op de i n g e v i n g e n die de leden dan ontvingen, zonde de klagt bebouwd worden. Eene zoodanige klagte, zonder eenig bewijs, en waarbij de schuld dan nog slechts door een paar kerkeraadsleden bij ingeving werd erkend, is door het klassikaal bestuur af gewezen. Maar nu wendde de kerkcraad zich tot het klassi kaal bestuur en beklaagde den predikant, dat hij de gelden, die met eene bus bij de catechisatien worden ingezameld, aan het doel onttrok. De bus wees aan dat de gelden voor de armen waren en de diakenen bezaten den sleutel. De gel.len werden er evenwel ui'genomen en voor de zendelingszaak uitge geven. Voor die zaak geeft de heer Witteveen zich zeer veel moeite en heeft daarin veel verdiensten. Het klassikaal bestuur vermaande den predikant om er eene tweede bus voor de zende lingen te zetten, dorh de gelden in de bus voor de armen gecol lecteerd, aan de diakenen uit te keeren. Hij verklaarde als herder der gemeente aan dusdanige aanmaningen geen gehoor te moeten geven. Daarop censureerde hij den voorzanger en koster, een man zeer in de gemeente geacht, zonder eenige aanleiding dan, dat deze in den twist over de diaconie-gelden gesproken had. Die censuur sprak hij met eenen ouderling uitde overige kerke- raadsleden verklaarden er zich tegen. Hij beschouwde ze daarom, als geene stemhebbenden. Het klassikaal bestuur heeft hem daarop aangeraden die censuur in te trekken en het onregt aangetoond Nu volgden beschuldigingen tegen dat bestuur. Van daar verzen ding naar het provinciaal bestuur, hetwelk den pred'kant heeft gehoord, aangemaand en meende dat het onregt hersteld zou worden. Toen dit niet geschied is, heeft dat bestuur hem voor een half jaar in zijne bediening geschorst. Van dat vonnis werd hem op de wettige wijze kennis gegeven; hij verklaarde in hooger beroep te zullen komen. Met de uitvoering werd daarom gewacht; maar nu bleek het, ook uit later gedrukte en verspreide brieven, dat hij met een hooger beroep geenzins een beroep op de synode bedoeld had, maar op God. Uit dit feit kan meu alleen den man en den inhoud zijner stukken beoordeelen. Op deze wijze bij de reglementen voorgeschreven werd hem daarop kennis gegevendat hij gedurende zes maanden geene dienst meer kon verrigtendat de consulent zou optreden. Er werden geruchten verspreid, dat hij zich aan het vonnis niet on derwierp en dus tegen wil en dank op zou treden. Ten einde ongeregeldheden tusschcn zijne weinige aanhangeis voor te ko men, schijnt het provinciaal kerkbestuur die geruchten aan den procurfur-generaal en commissaris des konings te hebben mede gedeeld eu bijstand verzocht. De rijksveldwaclit, acht man sterk en daaronder een tot de R. C. godsdienst behoorende, was dan ook op den zondag in het dorp Ermelo; voorts bevonden zich daar de burgemeester, een veldwachter en brigadier gemeente veldwachter uit Harderwijk, die voor de gemeente Ermelo eene buitengewone aanstelling bezit en met. den predikant bekend was, daar deze vroeger sergeant-majoor bij het koloniaal werf depot was geweest en van daar ging studeren. Het bleek dan ook dat de voorzorg goed was. Ongeveer een uur toch voor den tijd dat de godsdienstoefening gewoonlijk eenen aanvang neemt, begaf de geschorste predikant, in ambtsgew aad, omringd van zijne partij, niet zeer talrijk, zich naar de kerk. Daar waren slechts drie rijksveldwachters en de genoemde uit Harderwijk aanwezig; de overigen en de Roomsch Katholijke waren buiten de kerk geplaatst. Toen de predikant den predikstoel wilde beklimmen, heeft de buitengewone veldwachter van Ermelo hem herinntrd aan het vonnis en gezegd, dat hij niet mogt opklim men. Terwijl hij hierbij naar gronden vroeg, zijn zijne aanhangers verzocht binnen de ktrk te gaan en de omgeving van den predikstoel, voor hen niet bestemd, vrij te laten, waar aan voldaan werd. Eerst nadat den predikant was gezegddat de policie daar was om de wet in ,iaam des Konings te handhaven, heeft hij gehoor gegeven en nam hij in de bank voor predi kanten onder de toehoorders plaats. Eenigen tijd daarna kwam de consulent met den kerkeraad en heeft de godsdienstoefening zonder eenige stoornis plaats gevondenzooals nu ook nog altijd geschiedt. De predikantvolhoudendedat hij geen kerkelijk gezag erkent, ofschoon toch bij zijne bevestiging zich onderworpen hebbende aan de kerkelijke tucht en door dat gezag aangesteld, heeft eenen brief jrerspreid, die gewis niet onbeantwoord kan blijven, al was het alleen om bet onwaardig oordeel over ge achte mannen, en eindelijk zich tot den Koning en de Tw eede Kamer gewend. Het laatstgenoemd adres schijnt volgens de S t a a t s-C o u r a n t ook uit naam van ouderlingen te geschieden maar de ouderlingen zouden daarmede onbekend zijn. Men zegt, dat de predikant thans ten zijnen huize voor het hem getrouw ge- blevene kuddeke preekt. Ziedaar de toedragt der zaak, die welligt minder geschikt was, om in dagbladen opgenomen te worden, maar nu dit toch eenmaal geschied is ook voorgesteld moet worden zoo als hjj is. is i: in sr i.iih x r. i:]\~ Metal. Coupons 30.02}. KAftTO.UÊREGT. Zitting van 9 December 1858. 1. C. I., te Zijpe. beschuldigd wegens het afwezig zijn bij de oelening inet de brandspuit aan dc Schagerbrug in de Zij pe, vrijgesproken, kosten voor den staat. 2. B. de B., te Z ij p e, veroordeeld vvegens het bij den loop der brand aan het Zand in de Z ij p e niet aanwezig zijn, boete f 2 of 1 dag gevangenis en in de kosten. 3. J. B., te Z ij p e, veroordeeld als bij No 2, boete/2, of 1 dag gevangenis en in de kosten. m n i; t r> i: i\ i t iy~ Scliagen 9 December 1838. Aangevoerd 2 Paarden; 22 Gelte Koeijen magere ƒ30 a 70, vette 45 a 55 ets. per N. ft; 3 Graskalveren ƒ5 a 9; 9 Nuchtere Kalveren/3 a 9; Schapen 50 magere/'7 h 10, 70 vette ƒ13 a 20, 8 magere Varkens 7 a 10; 80 Biggen 1.50 a 3:50; Kippen 50 a 100 ets.; Eenden 45 a CO ets.; Boter/1.03 a 1.07 per N. ft. Kip-Eijeren ƒ3.25 a 3.50 per 1Ó0 stuks. Ter stadswaag zijn gewogen 301 stapels Kaas, wegende 73.616 N. ft. Prijzen; kleineƒ27; commissie32; middelb. 33.50. 14}.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 3