OPENBARE VERKERING, L A II. LANDERIJEN, PUBLIEKE VERHURING, Meppel, 0 Pee. Rosrcrc#/6 5 6.75; Boekweit J 4.60 a 5 50; Aardappelen ƒ1.35 a*2; Boter met levendigen handel (aangevoerd 15,500 N. ft) per vat 15 17.50; per N. 1.25 1.85. Leeuwarden, 10 TVe. Boter. Aangevoerd 308/4, 241/8, en G5/16. Prijs J 44.50. Delft, 9 Dcc, Boter le kwal. per vat ƒ50 a 52; 2de dito per dito ƒ45 h 40. Sneek, 7 Pee. Prijs der Boter ƒ43: aanvoer 370/4 en 138/8 ton Prijs der Kaas ƒ24 a 27; aanvoer 1470 N. ft. Zwolle, 10 Pee. N. Tarwe 8 5 9.25; ruwarige dito ƒ9.50 h 0.75, N. Rogge J 6.50 5 7; N. Boekweit >4.90 h 5.70 N. Gerst 5 h 5.60; Aardappelen ƒ1.15 5 1.65; Boter per N. ft. 80 a 95 ets.; dito per J ton ƒ19,25 5 19.75, Broek in Waterland, 9 Pee. Kleine kaas ƒ26.50. Aangevoerd 24 stapels, wegende 49.88 N. ft. Moimickendam8 Der. Kleine kaas ƒ26.50. Aange voerd 13 stapeis, wegende 34.Cl N. ft. INGEZONDEN STUKKEN. A i» v e: UT i1t1k v. 150 Bunders Heilzaam Middel voor Kinderen. Boter 15.50 a 16.50. Aan de raarVt waren: 60 mud Tar we, 250 mud Rogge, 15 mud Boekweit, 20 mud Aardappe len, 20 vaten Boter. Loiiflensclic "Veemarkt. Maandag 13 Pee. Aangevoerd 61*24 Runderen, 23000 Schapen, 175 Kalveren. Stemming onveranderd. Groote gebeurtenissen fin de wereld als Inrfig- tingen ter bevordering der zedelijkheid. f er volg cn *S lot. y> Alleen onfier stormen kon de edele ]»lant opproeijen; alleen *door liet st tijd en tegen valsche aanmalinjjcn moest de z»«l<* moei- »le der mensclieii de uverwiiiuitig verkrijgen; ja dikwijls scheen zij wonder haar zuiver doel zelfs te bezwijken. Maar zij bezweek niet. »Do zaadkorrel uil de asch van het goede ging cn «les Ie sehooner »op, en. mei bloed bevochtigd, kwain zij meest tol cenc onverwel- «kelijke kroon. «Het machinenvrerk der rcvolutiën misleidt mij dus niet meer; »h'*t is voor ons geslacht zoo noodzakelijk, als voor den stroom »zijne golven, opdat Jiij geen staande poel worden Steeds veijongd »iu zijne gedaanten, ontwikkelt zich de Genius der humaniteit, en »lrekt palingenetisch onder volken, generaties en geslachten vooit.» 3) Eene geheele bijzondere overweging verdient de meer algemeenc samenhang, en de nadere gemeenschap, die door groote gehenrte- uisseu der wereld tusschen de volken der aarde bewerkt worden Deze verhindlenis toch is leeds als middel van onderwijs van gewigt; want zij maakt eenen voortgang van kundigheden, eene ruiling van inzigten, eene mededeeling van ervaringen en uitvin dingen mogelijk, die voor de zedelijke vorming allezins vonideelig worden kou. Tot een voorbeeld kan de vei spreiding der Grieksche hescliaving door de veroveringen van ytleaandiren de uithiei- ding van den geziglski ing voor de Europesche volken hij de kruis- togten dienen. Zij kan in het bijzonder non het hart eene uitbreiding geven, clie de ware zedelijkheid buitengewoon bevordert. Jloe nadir de volken der aarde bijeenkomen, hoe meer zij door de inagt van groole ge beurtenissen gedwongen worden, om in bestendige vei bind ten issen te treden, en een met dezelve oteieenkenislig gedrag in acht te nemen; des te meer gaat die afkeer verloren, dien men voor vreem den gevoelt, des le meer verdwijnt die schadelijke, op oorooi deel- lcn gegronde, uationa'c l oep moed, die dtu igaars met zoo veel ongeregtigheden gepaard gaat; «les te meer vei/achten en verbete ren de zeden, die aan ieder volk eigen zijn, elkander; des le Jigler ontwikkelen zich, ten minste in hetere gemoederen, de gewaarwor dingen van eene algemeene goedwilligheid, en eene zekoro were!«l- biirgeriijke gezindheid, die «le cln istelijke roersel»rnliefde niet missen kan liezen invloed zal de, door de gebeurtenissen «Ier we reld bcwpiklc vereoniging der volken te meci hebben, hoe miider Jiet daai hij plaatshebbende *eikecr gewinzuchlig cn eigenbelang- zoekend is. Men zie eindelijk 4) op den nieuwen (ocslaud, op de veranderde c.rde der dingen, die het uitwerksel en ge\o!g van groote gebeur tenissen is; cu het zal in liet uog loopeu, hoe heilzaam voor ware zedelijkheid God dezelve weet te maken. Deze nieuwe toestand, die zich, uit >ulkc omwentelingen oiitwikkeld. is scn.li <U alleen de voorwaardeonder welke cenc hoogere zedelijke vorming mogelijk is. Zoo weid de wereld door de betrekking, waarin zoo vele vol ken door de Jiomeinsche veroveringszucht tot elkander gehragt werden, vatbaarder voor den invloed, dien het Christendom heb ben moest: (Zie Herder Cesch Deel I58 ƒ303.) en door de volks verhuizing weid de groud tol die volkomenheid gelegd, tot wel ke Europa zich verhief. Somtijds ontslaan uit groote wereldgebeurtenissen dodt lijk ge- wigtige vooideelen voor den zedelijken toestand van geheele volken, en tijdperken. Dit ware het geval bij de invoering des Christendom?; (ZieHer der 17 deel geheel bij de Hervorming in de I6W eenw, bij het ein- de van flen deitigjaiigen oorlog door den Westfaalschen vrede. Lees; Putter Geest der ft'est f. vrede. 1795.) Somtijds eindelijk, vertoouen zich de voorware zedelijk heilzame gevolgen eener wereldgebeurtenis eerst lateren zijn dan onover zienbaar. Zoo was het bij de kruistogten der middeleeuwen, bij deu ondergang van het Oosfersché Keizertijkdoor welken zoo vele geleerde en beschaafde Grieken in het Westen gedreven werden; hij de ontdekking van Zmerika enz. Overigens verhaalt de geschiede nis gebeurtenissen genoeg, die wel den toestand der wereld veran derden, maar bij welke geen merkelijk gewin vcor het rijk der zedelijkheid kan aangewezen worden. Aie voor de hoogere vorming van ons geslacht eenen tijd lang zelfs hcoj si na«!eelig waven en ecuen trenrigen stilstand veroorzaakten. Ilerinneit u «Je veroveiin- gen der Chaldetrs «>n«!er J\ ee bucadnezar, der Hunnen ouder Zttil- lader siralicren ondei de Aali/s, en ten slotte die der Turken. der Tar/aren onder Zxngischan cn Ti/nar. Maar, overweegt men, dal toch ook zulke gebeurtenissen eene over het geheel heilzame inspanning der menscbelijke krachten waren: het in zoo vele opzigten gevvigtige verkeer onder de volken tW aarde bevorderden, en voor de wetenschappen en de heschaving- wprrên openden, die anders voor dezelve gesloten zi.uden gebleven zijn dan zal men ook niet kunnen stellen, dat zij zonder alle niet voor de beschaving der menschheid geweest zijn. Dirktharn. 1858 A Hr"- Op Woensdag den 5 Januarij 1859, (Jes voormiddags te elf ure, ten huize van Jacob Bergen, kastelein, aan het Zand, i:i de ZIJPE, van gelezen in het Oosltleel van deu Anna Paulowna Polder. Nadere informatien zijn te bekomen bij den Heer J. L. T. Groneman, aan het Zand, in de ZIJPE. %S DIRECTEUREN der Ond. BRAND WAARBORG-MAATSCHAPPIJ, te Austkrdam brengen ter kennisse van belangstellenden, dat tot hunnen Correspondent te SCH.lGEN is aangesteld, de lloog Welgeboren Heer Jonkhr. W. F. Alewijn, bij wien men zich gelieve te vervoegen tot bet bekomen van verlangd wordende inlichtingen, betref fende deelneming in genoemde Maatschappij. Amsterdam, Directeuren voornd. 10 Nov. 1858. de JOXG en Comp. Op Donderdag den 23 December 1858, op het Baadhuis te Schagen 's middags 12 ure. van de uit de buur zijnde behoorende aan verschillende Corporatiën te Schaden, te zamen 35 perceelen gelegen te Schagen, Zijpe, Barsingerhorn, Valkoog en Haring- carspel. Alles breeder bj biUelien. Nadere informatien te bekomen bij deu Heer C. de HEER te Schagen. ZEGT HET VOOBT. De Haan ersterkende en liaarontwikkelde Oud-Cartagena's Beig Planttnolij is een zeer Heilzaam Middel om te gebrui ken bij kinderen, bet bevorderd de groei van het haar bij uitnemendheid en houd het tevens in stand, wat ziet men ook niet vele meuschen die ten gevolge van in hunne jeugd hooidklieren te hebben gehadkale plekken op het hoofd I.ebbendoor het gebruik dezer Haarolij doet men weer nieuwe wortels ontkiemen en men krijgt een ferme haarbol. Mie is er die zich (hoewel buiten zijnen schuld) soms op eene jeugdige leeftijd zich niet schaamt voor een kaal hoofd men voorkomen het door deze Haarolij die a 60 cents het flesehje, verkrijgbaar zijn gesteld bij A. BREETYELT. Az. te Delft, aan hel Hoofd-Dépot. Yerder verkrijgbaar bij S. Krti te Schagen. IJ. Boots alkmaar. II. eu B. IV ie bols Purnicrtnd. i J. li. lira.it Barsingerhorn. t». j wibbi: Aieuwtdiepa. nchbavibdijk JJitversum. H. J. Ti imsse Haarlem. Eu meer bekende Dépóls. Drukkerij van 1'. J. G. DIDEKICU.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 4