ALGEMEEN NIEUWS-, AD VER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. N». 68. A°. 1859. (Der DONDERDAG 13 JANUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. KENNISGEVING- BU1TENLA N I). ENGELAND. Parijs 2 Jan. De regering heeft in Engeland een hengst doen aankoopen voor 112,000 fr.; deze is bestemd voor de stoeterij te Parijs. SCHAKER AotaBamiBisraiaQ iim iiini manman: Voor Schagenf 1.06. Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco, IPBHS 1311 AtTlBVBlIVlll!! Van een tot vijf regels behalve de 35 cents tegelregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Groote Letters naar de rnimte die tij beslaan. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen maken den belanghebbenden bekend, dat op Maandag den 81 Jannarij 1859, des middags ten 12 ure, in het Raadhuis aldaar, voor den tijd van circa 4 jaren, publick zal worden verpacht. BE T4»I, op den Lagedijker. Weg. De gegadigden worden uitgenoodigd te komen ter plaatse en ure voornoemdten einde te hooren lezen de conditiën welke van af heden ter Secretarie ter lezing liggen en zich zelve het meest mogelijke voordeel te verschaffen. Schaqen den 10 Jannarij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. R. DE MEÊR. De Secretasls, A. J. van CANTFORT. Londen, 3 Jan. Te Clerkenwell is zekere Gloucester voor den regter gebragt, onder beschuldiging van behalve met zijne eerste nog in leven zijnde gade nog met zes andere vrouwen gehuwd te zijn. Hij heeft de misdaad bele den, en zal nu voor het criminele geregtshof teregtstaan. Uit het getuigenverhoor, waarbij de zaal door nieuwgierigen gevnld wasbleekdat hij eens op denzelfden dag te gelijk vier meisjes ten huwelijk had gevraagd. 5 Jan. De persoon, die beschuldigd was zeven vrou wen te hebben gehuwd, terwijl zijne eerste vrouw nog leef de, is tot eene gevangenisstraf van vier jaren veroordeeld. Van deze huwelijken waren er tusschen November 1857 tot Dec. van het afgeloopen jaar niet minder dan 5 door hem aangegaan. Op 50 mijlen afstand van Bothurst was, volgens een brief van 10 Nov.een klomp goud gevonden, ter zwaarte van 120 pond en op ffi St. 5000 geschat; op dat berigt wa ren een groot, aantal gouddelvers naar die streek geijld. De verhalen van de goudvelden bij de Fitzroy—rivier hebben zich voor het oogenblik althans, niet bevestigd. Onlangs zaten onderscheidene kooplieden op een avond bij elkander en bespraken den ongelukhigen toestand van een hunner vrienden, die door een bankroet zijn geheel ver mogen had verloren. »Hoe leed doet het mij om den braven mau sprak de een. »En met zijne lieve vrouw heb ik nog meer deernis," voegde de ander er bij. Een derde meende, dat de kinderen het meest te beklagen waren, wegens de on zekere toekomst, die zij te gemoet gingen. Een kwaker, die tot hiertoe het gesprek zijner vrienden stilzwijgend had aangehoord, nam dit oogenblik van algemeene deelneming waar, en zeide: nLieve vrienden, het verheugt mij innig, dat het noodlot van onzen R. U. allen zoo zeer ter harte gaat; ook met mij is dit het geval. Doch ons beklag helpt hem niet; laten wij de daad bij het woord voegen, ik neem deel aan het ongeluk van mijn vriend met St. 1000, waarmede beklaagt gij hem?" En het gevolg was, dat de ongelukkige nog denzelfden avond weder zulk een aanzien lijk kapitaal bezat, dat hij zijne zaken kon hervatten. 8 Jan. De Engelsche bladen verhalen het volgende geval, dat bijna tot het rijk der wonderen schijnt te behooren. Maandag den 8den dezer kwam de alderman Hnmprev n het politiedistrict Guildhall. een der volkrijkste der stad op het bureau van politie, en vroeg den griffier Martin, de lijst van de te behandelen politiezaken voor te lezen. Deze antwoordde, dat er geene enkele zaak daarop voorkwam. Dit is een zeldzaam, misschien niet meer dan eenmaal in eene eeuw voorkomend geval, en te meer, omdat het op een Maan dag was en slechts twee dagen na nieuwjaarsdag, terwijl het gewoonlijk op dien dag en tegen dien tijd aan de politiebu reaus van aangeklaagden wegens zakkenrollerij, dronken schap, vechtpartijen enz. wemelt. De griffier maakte den al derman opmerkzaam, dat hij zich herinnerde, als bij overle vering vernomen te hebben, dat op zulk een zeldzamen dag de griffier den alderman een paar witte handschoenen aan bood, en verzocht hem die ook thans te willen aannemen. De Globe meldt, dat, volgens de dagbladen van Ge nua, een dienstmeisje uit die stad, begeerig om zich denzelf den naam en gelijke verdienste te verwerven, als de dienst maagd te Bologna, die het kind van de Mortara gedoopt heeft, hetzelfde heeft gedaan op een Israëlietisch kind Leone Levi genaamd. De ouders van dat kind hebben haar echter geregtelijk vervolgd, en zij is tot een half jaar gevangenis straf en eene geldboete van 50 scide veroordeeld. Het doodvonnis van het meisje te Reading, beschuldigd van kindermoord is veranderd in levenslange gevangenisstraf. Zeer vele achten dat vonnis voor de ongelukkige veel te hard. Een Amerikaan is herwaarts aangekomen, om, na eene vergeefsche poging bij de Fransche regering, de Britsche uit te noodigen, de uitvinding van zijnen zender te koopen, be staande in een vaartuig, dat zich onder het water kan be wegen ener met zijne bemanning onderscheidene uren kan blijven. Bij onderscheidene proeven in Amerika was hij vier uren met zijn schip onder water gebleven. Volgens dat stel sel, zon hij een vaartuig kunnen bouwen, dat 10 6 15 man, en ook het vereischte kruid, benevens een kanon van zwaar kaliber kan bevatten. Daarmede zou men waarnemingen kunnen doen, vaartuigen vernielen, plotseling opduiken en andere verwoestingen kunnen aanrigten en dadelijk weder verdwijnen. Voorts zou men het ook met veel vrucht bij de parelvisscherij en tot het ontledigen en vlot brengen van gezonken bodems kunnen aanwenden. Het leger der Vereenigde Staten, dat op 18,165 man is gesteld, heeft thans eeue effectieve sterkte van 17,498 man. Deze moeten alle forten bezetten en al de garnizoenen vormen, terwijl zij ook de zeer uitgestrekte grenzen moeten verdedigen. FRANKRIJK. Te Pau is eene dame uit Parijs eensklaps overleden, van tafel opstaande, viel zij, door eene beroerte getroffen neder. De doctor liet hare kleederen lossnijden, en vond in zakken, die in haar corset gemaakt waren, eene som van 12,000 francs in goud, en voor meer dan 200,000 fr. aan bankbilletten. Waarschijnlijk heeft het gewigt van dit geld de digestie belemmerd, en den dood veroorzaakt. Te Valters, in het departement Indre en Loire, heeft eene man zijn paard en zijne vrouw voor 500 frs verkocht. Toen de vrouw dit vernam, is zij met zoo veel liefde en tee- derheid op haar man aangevallen, dat deze voor dood werd weggedragen. Een vreemd contract, op vreemde wijze gera tificeerd. Te Marseille is, ter gelegenheid van het Kersfeest, de geboorte van Christus opgevoerd, even als dit in de midden eeuwen algemeen de gewoonte was. De figuren waren groote poppen, die door middel van tonwen, als in eene poppenkast, de Jaargang.) GOURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 1