ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (I)erde Jaargang.) N°. 69. pf o A«. 1859. DONDERDAG 20 JANUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. KENNISGEVING- »E TOL BEKENDMAKING- AFKONDIGING- It U I T E N L A N I). ENGELAND. SCHAGER "fCOURANT. AMBVBnMBtMM 7111 XMl mgilHlia: Foor Schagenf 1.00. Franco per poat door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. SM 33 Xia JtliTIMlOtlllO: Van ten tot vijf regels behalve de 35 cents zegelregt. 0.75. Iedere regel meerder. 0.15. Groote Letters naar de rnimte die zij beslaan. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen, maken den belanghebbenden bekend, dat op Maandag den 31 Januarij 1859, des middags ten 12 ure, in het Raadhuis aldaar, voor den tijd van circa 4 jaren, publick zal worden verpacht op den Lagedijker Weg. De gegadigden worden uitgenoodigd te komen ter plaatse en ure voornoemd, ten einde te hooren lezen de conditiën, welke van af heden ter Secretarie ter visie liggen, en zich zelve het meest mogelijke voordeel te verschaffen. Schagen den 10 Januarij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Be Burgemeester, H. R. DE MEÊR. Be Secretaris, A. J. van CANTFORT. De Burgemeester der gemeente Schagen Brengt ter kennisse van Brandmeesters, Kommandeurs, Kwartiermeesters, officieren en alle bij de Brandspuiten de zer gemeente in dienst zijnde, stokmannen, dat hunne on- derscheidings teekenen als zoodanig, naar de voorschriften van het policieregleuient, in orde gebragt, door hen, van den 20sten tot den 28sten der maand Januarij 1859 van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure, ter secretarie k"'j, -i wprden afgehaald. jinnert een iegelijk aan het bepaalde bij art. 175 va n '"md politiereglement, houdende dat bovengezegde, bfHj^'jften, geemploijeerden, met geldboeten zullen wor- gestraft, ingeval zij niet van hunne onderscheiding .eekenen zijn voorzien. Schagen 15 Jannarij 1859. Be Burgemeester. H. R. DE MEÈR. De Burgemeester van Schagen, Brengt bij deze ter kennisse van de Ingezeten, dat het Kohier der Grondbelasting, dienst 1859. op den 7 Januarij 1859, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, is executoir verklaard; En herinnert alzoo een iegelijk, dat geene reclamatien te gen den aanslag, ingevolge de Wet, zullen worden aangeno men, dan die binnen drie maanden, na de bekendmaking van het executoir verklaren der Kohieren, en dus vóór of op den 15 April aanstaande, zollen zijn ingeleverd; worden de mitsdien een ieder aangemaand, ter voorkoming van zijne schade, binnen den gemelden tijd zijne reclamatie in te le veren bij den Controleur der Divisie, met overlegging van eene Duplicaat-Kwitantie, wegens de voldoening van het geen hij tot den dag zijner reclame schuldig is. En opdat niemand hieromtrent eenige onwetenheid voor wende is deze afgekondigd en aangeplaktwaar zulks behoort. Gedaan te Schagen den 15 Januarij 1859. Be Burgemeester voornoemd, H. R. DE MEÊR, Loilden, 16 Jan. Ten gevolge van het gebruiken van een drank, toebereid in een ijzeren, met zink bekleeden, of gegal- vaniseerden ketel, zijn twee personen zeer ongesteld geworden. Bij het onderzoek der vloeistof door een scheikundige, is ge bleken, dat zij eene aanmerkelijke hoeveelheid azijnzuur zink bevatte. Daaruit is wederom bewezen, dat gegalvaniseerde ijze ren ketels niet geschikt zijn tot het koken van wijn of vruchten enz., naardien het daarin bevatte zuur een deel van het zink oplost en eene zeer vergiftige zelfstandigheid vormt. Een arbeider nabij Bristol is overleden door de ge volgen eener beethem door eene kat toegebragt. Men heeft hier berigt ontvangen, dat de heer Mor- phy te gelijk met twintig personen schaak zal spelen, zon der naar het spel te zien. Niet ver van Carlisle leeft thans eene vrouw van 103 jaren, waarbij de opmerkelijke bijzonderheid plaats heeft, dat zij jaren achtereen eene bril hebbende gedragen, die thans niet meer gebruikt, omdat zij, gelijk zij het noemt, een nieuw gezigt heeft gekregen, en thans zonder bril kan zien. Uit Noord-Amerika meldt men, dat de methodistische dames van Cincinnatiedie des Zondags de kerk niet kunnen bezoeken hare bedienden derwaarts zenden om het visite kaartje hunner meesteres op het altaar te leggen. De toenemende kennis in onze eeuw heeft praktijken doen ontstaan, die vroeger onbekend waren. Zoo hebben thans een aantal stroopers bedacht, op het wild niet te schieten, ten einde de jagt-opzieners niet opmerkzaam te maken, maar het te vangen met graan, dat met strychnine is toebereid, waardoor het snel gedood, doch het leven der koopers en verbruikers in groot gevaar wordt gebragt. Te Sheffield werd in de vorige week, in het huis van een slagter, eene vreeselijke ontploffing gehoord, van een zwaren schok vergezeld. Bij onderzoek bleek het, dat men, door eene opening, een grooten tinnen kan met kruid in den kelder had doen nederdalen en vervolgens ontvlammen, om op die wijze het huis in de lucht te doen vliegen. Gelukkig is echter nie mand gekwetst. Dr. Danbeny, hoogleeraar in de scheikunde aan de hoogeschool te Oxford, die vele nasporingen omtrent vulka nen en aardbevingen heeft gedaan, is naar Napels vertrok ken, om de Vesuvius en diens werking waar te nemen. Een heer had eene weddingschap aangegaan, om met zijne ponie den weg tusschen Lyna en Harborough, een afstand van 20 mijlen (6f uur gaans), binnen het uur af te leggen, hetgeen in 52 minuten door hem is volbragt. Te Islington is deze week eene oude vrouw gestorven, die zeer behoeftig geacht en van eenige dames wekelijks on derstand ontving. Toen men haar dood in haar vertrektje vond, onderzocht men dit, en ontdekte in een kolenkistje eenige rollen, bevattende St. 1600 aan banknoten. De geestelijke der SL Pauluskerk te Brighton, bezig zijnde met het in oogenschouw nemen van eenige herstellingen viel, door het breken van den vloer onder zijne voeten, in een put, die een diepte heeft van 80 voet In den val stak hij echter met veel tegenwoordigheid van geest beide armen uit, zoodat hij boven de diepte bleef hangen. Gelukkig schoten eenige arbeiders op het gekraak toe, en verlosten den achtings- waardigen man, zonder dat hij eenig letsel had ontvangen, uit zijn gevaarlijken toestand. Brigham Young, de Dalai Lama der Mormonen, heeft zich met zijne belangwekkende godsdienst" een vermogen van 3 millioen dollars verworvenwelligt is dit echter nog niet eens het onzedelijkste geheim van de geheele Mormonen- godsdienst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 1