Parijs, 16 Jan. De verloving des tweeden zoons van baron James Rothschild met de dochter van een advocaat, die naau- welijks een vermogen vaD 200,000 fr. bezit, maakt hier veel gerucht. Men verwondert zichdat de schatrijke bankier zich met een betrekkelijk arm meisje gaat in den echt verbinden. Gelukkig denkt er de heer Rothschild anders over, en oordeelt wijselijk, dat hij middelen genoeg bezit, om de inspraak van zijn hart te kunnen volgen. En, wanneer een Rothschild dit niet kon, wie zou het dan vermogen! Het ware te wenschen, dat men over het algemeen, by het sluiten van huwelijken, meer het hart dan de financiën raadpleegdehet zou nie mand zal het ontkennen een magtigen dam aan het zeden verderf van onzen tijd stellen. DÜITSCHLAND. Weenen15 Jan. De ruimte, die door de uitlegging der stad zal worden verkregen, zonder die te rekenen, welke voor stedelijke gebouwen, pleinen, boulevards enz. benoo- digd is, is toereikend, om er 300 groote en kleinere huizen op te bouwen en wordt op eene waarde van IJ milioen geraamd. Frankfort, 15 Jan. Te Saarbrücken heeft een man, in een aanval van krankzinnigheid, zijne vrouw, moeder van drie jonge kinderen doodgeschoten. Brussel, 16 Jan. Een treffend voorval heeft voor eenige dagen te Ostende plaats gehad. De heer Sweetlove, zoon, lag op het uiterste; zijn vader stond aan het bed, benevens vrouw en kinderen van den stervende. De grijsaard is eensklaps in eengezonken en overleden, op hetzelfde oogenblik als zijn zoon. Men kan oordeelen, welk schrikkelijk tooneel de talrijke daar tegenwoordige familie voor oogen had, en hoe groot hare wan hoop is nu hen beide ondersteuners in eens ontrukt zijn. ZWITSERLAND. Bern, 15 Jan. De Zwitsersche manufacturen, houden thans in 1600 fabrieken en ateliers 250,000 arbeiders bezig. RUSLAND. St. Petersburg, 9 Jan. Te Moskau hebben de studen ten een hun mishagenden professor uitgefloten. Op verzoek der curatoren werden eene menigte studenten gearresteerd; hierop verklaarden 300 hunner, dat zij de academie zouden verlaten; de collegiën waren reeds op het punt van gesloten te worden, toen van Petersburg het bevel aankwam, om de zaak niet tot bet uiterste te drijven. Langs dezen bemidde lenden weg kwam gemakkelijk eene verzoening tot stand, vooral toen de minister van onderwijs, op last des keizers, in persoon te Moskau verscheen. Tien studenten werden van de academie verwijderd, den overigen werd alles vergeven. AMERIKA. -esch, New-York, 28 Dec. Te Kansas hebben ni- Tonge, regeldheden plaats gehad. Eene bende van 200 mair "Bei- het fort Scotten men zegt dat 5 of 6 personen gedood IS I A ft E L A IVI). Schagen, 19 Januarij 1859. FRANKRIJK. Een banketbakker te Marseille heeft alleen op Nieuw jaarsdag voor ruim 225,000 fr. aan banket verkocht; het vorige jaar verkocht hij op dien dag slechts voor 110,000 fr. Het in de vorige week gehouden bal was allerprachtigst. De officiële quadrille was zamengesteld als volgt: De keizer en ladv Cowleyde keizerin met den Spaanschen ambassadeur Mon; prins Napoleon en prinses de Chimay; prinses Mathilde en de Zweedsche ambassadeur, prins Murst en gravin von Hatzfeldtprinses Murst en de Deensche ambassadeurde hertog van Montebello en mevr. Rouher; graaf Walewski en de jeug dige prinses Murat. Men sprak over bijna niets anders dan de oorlog; het mee- rendeel der ministers, senateurs en afgevaardigden schenen den oorlog te duchten, en waren zeer bevreesd voor de gevolgen; het militaire element daarentegen verlangde zeer naar den krijg, en was overtuigd van den goeden uitslag; de officieren gaven elkander rendez-vous te Milaan. In één woord, men was het eens, dat de oorlog ophanden was. Er zijn weder berigten van Alexandre Dumas; hij heeft Scliamyl niet ontmoet; daar hij het noodige vrijgelei de niet kon verkrijgen. Hij wordt spoedig terug verwacht. Uit Milaan wordt gemeldt, dat vele jonge lieden Lom- hardije verlaten, om zich aan de militie te onttrekken. 60 desereurs zijn reeds aan den plaats-commandant te Milaan opgegeven, en er is een regiment Uhlanen naar Tessino ge zonden, om het overtrekken over de grenzen van dienstplig- tigen te beletten. De arrestatiën zijn in de stad zeer menigvuldig, en ook in de provinciën en vooral te Pavia. Een der professoren aan de hoogeschool, onderanderen, is gisteren uit zijn huis opgeligt. Men maakt toebereidselen, om een koffijhuis aan den ingang der Champs Elysées, in zijn geheel, langs een drie voudig spoor te verplaatsen en alzoo ruimte te verkrijgen voor een der nieuwe perken. De verkiezingen van de 38,000 gemeenten van het rijk, zullen van den 15den tot den 25sten op de mairiën ter visie liggen van de 10 millioen kiezers, ten einde die te ve rifiëren en, zoo noodig, te rectifiëren. De Moniteur bevat thans het rapport van den heer Coste aan den keizer, over de proefnemingen, om de golf van Saint—Brieue met oesters te bevolken, op 's rijks kos ten volvoerd. Met den besten uitslag zijn banken met drie millioen oesters op 1000 bunders uitgestrektheid water aan gelegd. Dit geschiedde op houten toestellenvan geen groo teren omvang dan een korenschoof, waarop 20,000 oesters ontwikkeld worden, die, na het bereiken van zekeren graad van groei, tegen een prijs van fr. 20 per 1000, fr. 400 ver tegenwoordigen. De goede uitslag en de bron van winst, die daaruit voor de streken nabij de genoemde golf moet vloei- jen, heeft den heer Coste den raad doen geven, in driejaren 12,000 bunders der zee alzoo in cultuur te brengen, zoowel nabij Frankrijkals bij Corsica en Algerië. Dezer dagen werd een Engelschman wegens schulden gearresteerd. Niettegenstaande hij weigerde zijne rotting af te gevenontnam men hem die, daar dit door het reglement wordt geschreven. Achttien maanden bragt hij in de gijze ling door, terwijl hij geen dag liet voorbijgaan, zonder in het Engelsch om zijn stok te vragen, daar hij geen woord Fransch verstond. Eindelijk heeft men medelijden met zijne manie en geeft hem het verlangde voorwerp terug. Hij schroeft bedaard den knop af, haalt een rolletje banknoten uit den stok, betaalt de 35,000 francs, die hij schuldig is, benevens de kosten, en vertrekt opgetogen met zijne rotting in de hand. De Wiener Zig. bevat een artikel, waarin het dé juistheid en stiptheid der militaire bewegingen doet uitto- men. Terwijl den lOden de voorhoede der eerste brigade Mi laan is binnengerukt, was den 8sten reeds een nieuw beschik baar corps te Weenen aangekomen. Nog doet het officiële blad uitkomen, dat de bewegingen der troepen zonder mel denswaardige geldelijke opofferingen hebben plaats gehad. Berlijn, 15 Jan. Bij het naderend tijdstip der beval ling van de prinses van Prnissen, is Dr.Clarke, lijfarts van koningin Victoria, reeds alhier aangekomen. Bij die gelegen heid heeft de zorgvuldige moeder hare dochter twee wiegen gezonden, voor het geval, dat haar door den hemel tweelin gen mogten worden geschonken! BELGIË. Het steeds zoo voorzigtige St. Perersburger (Russische) dagblad bevat thans ook een artikel over de Italiaansche aangelegenhedenwaarin het veel symphatie voor Lombar- dije aan den dag legt. Het blad zegt onder andere dat dit land, in verhouding tot zijne bevolking, veel te zware belasting heeft te dragen welke bewering door cijfers wordt gestaafd. Niet onduidelijk doet het artikel uitkomen, dat een eventuele oorlog St. Petersburg niet zal worden af- Lord Chavendiah en zijne vrienden, die eene expeditit naar de vallei der Roode rivier hadden ondernomen, zijn te St. Louis tergggekeerd, nadat men sedert eenigen tijd schier tot de overtuiging was gekomen, dat zij door de Indianen van West-Minnesota waren gedood. Een Amerikaansch fregat is te San Francisco van de Freejee-eilauden aangekomen, waar het de inboorlingen had getuchtigd, die de bemanning van een klein schip vermoord, gekookt en opgegeten hadden. Het fregat heeft de geheele stad in brand gestoken. Omstreeks 50 "wilden zijn gedood of gewond. Jl. Maandagavond woonden wij de Tooneelvoorstelling van de ILH. van Beem en Corop. bij. De hoofdrollen werden zeer goed uitgevoerd, ook de overige personen deden mede het hunnen om door hun spel een goed ensemble daar te stellen, waardoor de stukken zeer goed werden afgespeeld. Wij verwachtenin de volgende maand weder eene voorstel ling, en hopendat eene goede keus der alsdan op te voeren stukken, de Schouwburg weder even vol bezet zal doen zijn. Het kantongeregt te Gorinchem heeft den 6den dezer de bekende zaak der dertig bouwlieden wegens schending der Zondagswet behandeld. Bij die behandeling is het ge bleken, dat die gebeurtenis zich heeft toegedragen, gelijk reeds vroeger werd gemeld, namelijk dat zij hun hooi voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 2