Zwolle, 13 Jan. Had men onlangs hier het ongeval te betreuren, dat twee kinderen van 10 jaren, voor het wegne men van eenige druivenelk tot 8 dagen gevangenisstraf door de re<>tbank veroordeeld waren, thans verneemt men dat jl. Dingsdag den 11 den dezer, door het prov. geregtshof in Over- ijsel, een 16jarig knaap uit Steenwijk, met name J. R., ter zake van diefstal van circa 12 noten, ter waarde van drie centen, gepleegd door middel van inklimming in den tuin van den burgemeester te Steenwyk, is veroordeeld tot drie maanden een zame opsluiting, en in de kosten der procedure, Arnhem, 14 Jan. Dezer dagen zijn hier en elders in de goud- en zilversmeden-winkels goederen aangehouden en in beslag genomen, als zullende voorzien zijn van een nage- maakten of valschen rijksstempel, bestemd voor kleine in- landsche gouden werken van 4 gehalte of iVo's- uitslag van het onderzoek wordt met belangstelling te gemoet ge BURGERLIJKE STAND. Geboren: 15 Jan. Jenny, d. v. I. A.Lenson en M. Groen. Getrouwd: 12 Jan. K. Blom jm. te Oude Niedorp en C. Berling jd. te Schagen. 13 dito C. Langerijs wedn. vau E. Hemrae, en J. Bruijn jd. te Oosthuizen. Overleden: 16 Jan. Een levenloos aangegeven kind van J. Metzelaaren G. de Graaf. Aaltje Zwart oud 25 jaren. BEL IVSTIJ DINGEN. Amsterdam, 18 Jan. Werk. Schuld 2} pCt. 64|. 3 pCt. 77|. Rusland, oude 5 pCt. 105}; 1829, 5 pCt. 103 Oostenrijk, Metaliek, 5 pCt. 74}; idem B, 75}; idem 1854 71. Spanje, thans 1} pCt. 30}; 3 pCt. 44} binnl. 41t'j. Portugal, 3 pCt. 45f. Londen, Wisselkoers, zigt, ƒ11.75. 2 m. 11.65 Parijs, tt 56{| 55T»g Hamburg, 35} n 35} Bordeaux, 15 dagen 55} u 55} M A IV K T B E IV I G TEN. Purmerende, 18 Jan. Aangevoerd 37 Runderen; 8 Paarden; 51 vette Varkens; van 30 tot 36 ets. per N. 8. 5 magere Varkens; van 2. tot ƒ4.50 per stuk. 28 Biggen; van 7. tot ƒ9.50 per stuk. 47 vette Kalveren; van 65 tot 85 ets. 47 nuchtere Kalveren; van f 1 tot ƒ7 per stuk. 602 Schapen en Lammeren; Kaas. Aangevoerd 44 Stapels kleine Gras 25.50. Hooi 24 per 50 N. 8. Boter; van ƒ0.95 tot ƒ1. per N. 8. Kippen-Eijeren; ƒ3.25 per 100 stuks. 36 Ganzen; a ƒ3.10 per stuk. 12 Zwanen a ƒ8. Zwolle, 14 Jan. Tarwe ƒ8.37} a 9; dito rnwar. ƒ9.50 è9.87}; Rogge f 6.40 a 7; Boekweit 5 a 5.90; Gerst ƒ4.60 a 5.20Paardenboonen ƒ5.80Duivenboonen ƒ7.10; Aardappelen 1.25 a 1.70; Boter per Ned. 8 ƒ0.90 a 1.05; idem per ton ƒ24. Alkmaar, 15 Jan. Aangevoerd 12 Paarden, ƒ30 aƒ60; frater beveiligden. De uitspraak zal later plaats hebben. De N. R. C. en Arnh. Ct. zeggen bij de vermelding dezer zaak: Als de gemelde wet werkelijk deze daad strafbaar doet zijn, dan wordt hare intrekking toch waarlijk hoog tijd Z. M. heeft de vereischte bevelen uitgevaardigd, om eene nominatieve opgave te ontvangen van de corpsen infanterie, omtrent zoodanige kapiteins der verschillende regimenten van dat wapen, welke verdienen in aanmerking te worden gebragt, voor eene eventuele overplaatsing bij het regiment grenadiers en jagers. Bij ministeriële beschikking van 3 dezer, is vrijdom van port verleend voor de briefwisseling, te voeren tusschen de commissie belast met de regeling der provinciale tentoonstelling van nijverheid te Amsterdam, te houden in 1859, en de Com missarissen des Koniugs in de provinciën, de hoofden der gemeentebesturen en de besturen der vereenigingen tot bevor dering van nijverheid. De gemeenteraad van Haarlem heeft in de vorige week het adres aan de Tweede Kamer, ter zake van den Noord-Hol- landschen spoorweg, vastgesteld. De plaatselijke geneeskundige commissie te Rotterdam heeft bevonden, dat onder het van buitenland ingevoerd anijszaadhet zaad van de gevlekte scheerling (dolle kervel), hetwelk tot de narcotische vergiften behoort, aangetroffen wordt. Als eene bijzonderheid deelt men mede, dat H. Ele- veld, arbeider te Gieten, prov. Drenthe, In bet afgeloopen jagtsaizoen heeft geschoten 93 hazen, 336 patrijzen, 21 houtsnipperen 28 konijnen. Den 12den dezer is voor de arrondissements-regtbank te Middelburg gepleit in de zaak van de vordering dier gemeente tot afgifte der helft van den schat, waarvan wij reeds bij her haling hebben melding gemaakt. Het Openbaar Ministerie zal over 4 weken conclusie nemen. In de vordering van de Wed. W. de Visser, tot het bekomen van een aandeel in genoemde helft, is eene remissie van acht dagen verleend. De Duitsch-Hollandsche actiën-maatschappij de Vul kaan, te Duisburg, heeft het voornemenin de omstreken van Ober-Ingeheim Ebersheim, Groot en Klein Winternheim, de voorkomende mijnen van ijzer- en bruinsteen (manganium) erts te ontginnen. Naar wij vernemen, is aan de belanghebbenden door het bestuur reeds van dit plan mededeeling gedaan. Men schrijft uit 's Hage: Naar men verneemt, zal het personeel der ambtenaren bij het Departement van Koloniën binnen eenige dagen worden vermeerderdhetgeen door steeds aangroeijende werkzaam heden noodig zou zijn. Mmcyoorspelt, dat de nieuwbenoemde Mr. voor hun naam Én h^ben, wijl bij enkele Departementen, en wel het van genorVoloniëoveel voorliefde bestaat voor regtsge- bij de spe venaren. ('Alkmaar, 11 Jan. Gepasseerde nacht, omstreeks 12} ure, ontdekte men brand, ten huize van zekere J. Michels alhier, winkelier in glas- en aardewerk. Het vuur nam weldra zoo hevig toe, dat in zeer korten tijd het bovenste gedeelte van het huis, waar de ramp schijnt aangekomen te zijn, ge heel en al was afgebraud. Gelukkig dat men nog bij tijds genoemden Michels, die in ziekelijken toestand verkeerde, uit de vlammen heeft kunnen dragen; terwijl een nog zeer jeugdig knaapje uit een der vensters sprong en door de aan wezigen werd opgevangen. De oorzaak van den brand is nog niet bekend. Naar men verneemt, is wel het perceel niet het eigendom van den bewoner, doch geenszins de inboedel en winkelgoederen voor brandschade verzekerd. zien,en men vraag', of van rijkswege ook de kenmerken van valschheid, in het belang van het publiek, openbaar zullen gemaakt worden, gelijk dit bij nagemaakte munt speciën het geval is. STAAT die BEVOLKING ie de GEMEENTE SCHAGEN. op 31 December 1858 mann. Trouw, totaal. Wettig gedomicilieerde bevolking op 31 Dec. van het jaar 1857 1224 - 1115 - 2339 Bereken, van de wettig gedo micilieerde bevolking van hel jaar. mann. vr. totaal. Totaal der geboorten 39 35 74 ld. derperton. dieiich geves- tigd hebben in de gemeente, 138 149 287 Gexamelijk 177 184 361 Totaal der sterften 42 47 89 Id. der person. die de gemeente verlaten hebben 120 130; 230 Gexamelijk 162 177 339 {meer bij te voegen 15 7 22 minder af Ie trekk. Wettig gedomicilieerde bevolk.op 31 Dec. van het jaar 1858 1239 - U2Ï - 2361 Berekening der feitelijke bevolking. mann. vr. totaal. Getal per», niet behoorende tot de welt. bev. der gemeente, op 31 Dec. van het jaar 1858 in de gemeente aanwezig 48 64 112 Getal pera. behoorende tot de welt. bev. der gemeente op 31 dec. van bet jaar 1858 nit de gemeente afwezig36 72 108 f meer 12 4 Verschil I minder. 8 Mann. vr. totaal. Feitelijke bevolking op 31 December 18582251-1114 - 2365 Wegena eenige zetfouten in onz vorig nummer wordt bovenstaande nog eens in zijn geheel geplaatst. Metal. Coupons 29.45 11 Schagen13 Januarij 1859. Aangevoerd 6 nuchtere Kalveren ƒ6 9; 120 vette Scha pen van f 6 tot 18: 40 Biggen 2 a 4; Kippen 60 100 c. Eenden 60 70 ct.; Zwanen ƒ4.50 4.75; Boter 93 a 96 ct. per N. Ktp-Eijeren ƒ2.50 2.70 per 100 stuks.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 3