Leiden, 15 Jan. Boter le kwal. ƒ0.95 a ƒ1.05; 2e kwaliteit ƒ0.80 a ƒ0.95 per N. ft. Amsterdam, 17 Jan. Tarwe bij vorigen prijs; 134 ft witbonte Poolsche ƒ340; 133 ft dito dito ƒ335; 133 ft bonte dito 329; 135 ft Kubankaƒ305; 134 ft Rostock ƒ290; 134 ft Lubeck ƒ310; 160/2 ft nieuwe Bovenlandsche265; 135 ft nieuwe Lubeck 290. Hoorn, 13 Jan. lieden werden alhier aangevoerd 13 stapels Kaas, wegende 2580 N. 8. Hoogste prijs ƒ25. Delft, 13 Jan. Boter 1ste kwal. per v. ƒ52 54; 2de dito, per v. ƒ48 51. Zutphen, 13 Jan. Tarwe 8 tt 9.50; Rogge ƒ6.12 J- 6.85; Boekweit ƒ5.50 ii 6; Aardappelen ƒ1.40 it 1.50; Bo- ter 16 h 18.75. Meppel13 Jan. Rogee ƒ5.90 ïk 6.50; Boekweit ƒ4.60 h 5.30; Aardappelen ƒ1.35 a 2; Boter, naar raming 10,000 N. 8; per vat, le soort ƒ19.50; inferieure 17 a 18.50; per 1} N. 8 ƒ1.35 h 1.50. Sneek, 11 Jan. Boter aangevoerd 243/4 en 103/9 ton, prijs 53. Leeuwarden14 Jan. Boter aangevoerd 318/4, 245/8 en 68/16 vat, prijs ƒ53. M E N G E L >V K R K. INGEZONDEN STUKKEN. 3 Koeijen 40 a ƒ50; 166 Schapen, ƒ10 a 20; £8 mage re Varken?, 8 a ƒ12; 2£ Biggen, ƒ1.50 a ƒ8. Rogge. Pruiss. bij partij iets lager; 126 ft dito ƒ195 bij partij; 117/119 8 Petersburger 174, 176 117 ftdito/172. Gerst in eendoen; 115 8 JDeensche 182101 8 Friesche "Winter ƒ149. Boekweit werd iets lager afgegeven; 120 8 Holsteinscheƒ184. Lijnkoeken ƒ11} a 14}. Toen Franklin nog zeer jong was, kwam hij op zijne reis eens in een aanzienlijk logement, welks eigenaar het hem met eene menigte nieuwsgierige en vervelende vragen lastig maakte Franklin, die voorzag, door deze wenschen nog meer door nieuwsgierigheid opgehouden te worden, verzoekt den waard zeer ernstig, zijne vrouw, kinderen en dienstboden bij elkander, te roepenwijl hij hun iets zeer gewigtigs had mede te deelen In gespannen verwachting vervulde de waard het verlangen van den jongen reiziger en toen deze al zijne huisgenooten vergaderd had, hernam hij: „Mijne vrienden, ik heb u laten roepen, om mij aan u te verklaren. Verneem dan, dat mijn naam is Benjamin Franklinvan beroep boekdrukker, in Philadelphia woonachtig, en dat ik thans op reis ben naar Boston. Mogt iemand van mijn persoon nog iets meer wenschen te wetenheb dan de goedheid, mij nu daarnaar te vragen, want van dezen oogen- blik af aan wenschte ik ongestoord te blijven. Onlangs is aan heeren Ged. Stalen der Provincie Friesland ingezonden eene opgaaf van een middel tegen de longziekte onder het rundvee, voortkomende in de Dictionarium rusticum, verbanicum et botanicum, London, 1726, 3de ed.waarvan wij de vertaling hier laten volgen: „Longziekte van het vee. Zij wijst zich aan door het opstaan of overeind rijzen en schudden der halskwab. Tot de genezing neemt menBeerenklaauw en gestampte knoflook en omwindt of omkleedt die met boter. Men doet nu eene in snijding in den kossem of halskwab van het beest, 2 duim beneden de plaats waar dat ligchaamsdeel vastzit, maakt met den vinger of met een stokje eene opening daarin aan beide zijden en van onderen en brengt dan het mengsel in die openingen. Men lette er wel op, de halskwab ter grootte van 4 vingers boven het benedeneinde in te snijdenenwanneer dit alles is veirigt, maakt men een stevigen draad vast aan het om- kleede mengselten einde ditnaar omstandighedenom de drie dagen op en neder te halen, waardoor het te spoediger zal rotten. Indien dit laatste echter niet geschiedt, dan moet het mengsel worden ververscht." De mededeeling van het bovenstaande kan welligt nuttig zijn en den veehouders tot het doen van eenige proefnemingen opwekken. Een der Engelsche wetenschappelijke bladen bevat een berigt van prof Tavlor, dat wederom tot waarschuwing kan dienen tegen het thans voor zongordijnen en behangsel in gebruik zijnde groen papier, tot welks vervaardiging het rattenkruid arsenicnmwordt aangewend, Hij had namelijk eene hoeveelheid stof verzameld, van zulk behangselpapier, zonder het aan te raken het was op eene kast gevallen in een tijdsverloop van drie jaren, dat dit behangsel op den muur zat. Die hoeveelheid bedroeg 450 grein (waarbij zich ook natuurlijk ander stof bevond). Dat stof was bijna zwart, zeer ligt en kwam gemakkelijk in beweging. Hiervan werden met den toestel van Reinsch 150 grein onderzocht, en hij verkreeg genoegzaam metallisch arsenicum, om een koperen blad van 10 vierkante duim en nosr een stuk kopersaas te bekleedeu. Daaruit werd hem bewezen, dat de dampkring in een vertrek, met zulk onvernist papier behangen, met het fijne stof van azijnzuur-arsenigzuur koper kon worden be zwangerd; want hij verkreeg gemakkelijk door warmte ar- senic-kristallen. Zij, die zulk een vertrek bewonen, ademen dit vergif in, en het kan de longen, en door plaatselijke werking ook oogen, neus en keel aandoen. Er zijn dan ook waarschijnlijk vele gevallen, waarin de gezondheid door zulk papier is ondermijnd, ofschoon die, uit gebrek van vermoe den der ware oorzaak, aan andere redenen zijn toegeschre ven. Mijnheer de Redacteur Wee» ïoo vriendelijk om mij nog een klein plaatsje in uw veel gelezen weekblad af te »taan, het lij mijn laatste woord, tegeu over de Anonime H. B. want zoo lang ik niet weet met wien ik te doen heb. en hoe geestig mijn partij ook wezen moge, zal ik mijn defen- Iie hoe gebrekkig die ook zijn mag uitstellen, tot dat een fatsoen lijke naam mij dringt om er gevolg aan te geven, want de letters II. B. kunnen ook van eene dame zijn, en ik zou bijna veronderstel len van eene oude dame, omdat er afgebroken wordt met de pen maar niet roet het hart, het kan ook iemand zijn. die met onze Polder eu straatwegen niets noodig heeft en dan is het mij geen tegenschrijven waard, dan beloof ik aan H B. bij voorbaat een spoorweg kort bij zijn woning langs, want het is zeker iemand, die Tooruit wil en (maar daar twijfel ik aan hooger op moet) kortom, hoe het ook zij, neem ik voorioopig afscheid van II. B. en van zijn kunstig verdraaijen van woorden en stellingen, en noem mij UE. Dienstw. dienaar. J. Covers Wz. De Redactie beschouwd met de plaatsing van dit stuk deze zaak voor afgedaan en zal overigens alle verdere stukken dit onderwerp betreffende weigeren Bij W. A. HAZEU, Apotheker en Chcmisl le Schapen, zijn steeds verkrijgbaar alle soorten van GENEESMIDDELEN voor de ziekten van het VEE. Voorts vele soorten van Eau de Cologne,fijne Toi- letzeepen, best Aromatiek Maag-Elixer, Bisschop Chocolade in soorten, Poederchocolade, Sago's, beste Geconfijte Gember fijne Specerijen, Zoutbroodjes, Japansche Soija, Seltserwater enz. enz. Debiteert vele middelen uit het Verkoophuis, alsmede met goed gevolg alle Theesoorten, uit het bekende huis van Houweninge en Visser te Gokinchkm, uitmuntende in wa terhoudendheid en goeden smaak. Hij neemt Commissiën op voor het huis van (le Vos en Co. in WIJNEN, te Haarlem, en is voor directe aanvra ge der gebruikelijkste Wijnsoorten, genoegzaam voorzien, terwijl bestellingen daarop ten spoedigste worden uitgevoerd. Voorts fijne LIKEUREN als Dubbele Roode eu Witte Curacao, Persico, Annissette, Creme de Rose, en Vanille, Siroop van Punsch, h 1,25 de flesch, fijne Genuaolie, ay 1 en beste Wijn-Azijn, 15 Cts. de flesch. (110) Slijters genieten een genoegzaam rabat. Prijscouranten g r a- t i s verkrijgbaar bij bovengenoemde, die zich voor deze en alle andere artikelen zijner affaire ten vriendelijkste in het vertrouwen zijner geachte begunstigers blijft aanbevelen. Bij S. KEET, zijn op heden te bekomenDames en Meisjes BOA'S Meisjes Winter MAN TELTJES en bonte KRAAGJES Heeren- Dames- en Kinder Winter HAND SCHOENEN, CASINE'SSHAWLS, alle soor ten van Heeren en Jongens bonte winter PET TEN en Poolsche MUTSEN alles naar de laatste Modes, Zij-Fluweelen voor KRAAGEN in onder scheidene kleuren en kwaliteit. Bij hem worden Rouwbanden om Hoeden vervaardigd en zijn ook tevens Rouwhoeden te be komen. (1 09) Drukkerij tan P. J. G. DIDERIC1I.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 4