ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. \T°. 71. (Dei DONDERDAG 3 FEBRUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. 151 i t e rv i. a rv n. ENGELAND. Londen, 25 Jan. Voor de politie-regtbank te Liverpool, waar een beambte van den spoorweg, die in ienst beschon ken was geweest, teregtstond, verklaarde de soliciteur, namens de maatschappij, dat het haar niet genoeg scheen zoodanige beambte te ontslaan, maar het publiek diende de overtuiging te verkrijgen, dat, onder de bestaande wetbe paling. de regter hem kon straffen. FRANKRIJK. Parijs, 23 Jan. Een Attdaluzisch herder heeft eene guitar vervaardigd, die de algemeene bewondering gaande maakt en bestemd is tot een geschenk voor keizerin Eugènie. Dit instrument is een waar meesterstuk; het telt meer dan tien duizend mikroskopisch kleine deeltjes, die insnijdingen, teekenen, sieraden in bas-relief, enz. vormen. Hetgeen dit werktuig nog merkwaardiger maakt, is, dat de herder bij de vervaardiging zich alleen bediend heeft van een potlood, een passer en een mes. li C Jaargang.) fttH 3>'il23 UlAiü«3)3»; Voor SchadenI.OO. Franco per post door hel geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Ilrieven Franco. ïïjiis ii23 AiuMaimin V»n een tot vijf regelt behalve de 35 cent» tegelregt0.75. Iedere regel meerder0.15. Uroote Letter» naar de roimte die tij betlaan. 26 Jan. Men denkt, dat de Greot Eastern in het mid den van Julij den eersten proeftogt naar deo Atlantische Oceaan zal doen, ten einde men den gang van het vaartuig in alle opzigten kunne nagaan. Het plan ter uitrusting is niet alleen gemaakt, maar dc contracten zijn reeds geteekend, en de aannemers moeten 15 Febrnarij beginnen en, op ver beurte eener zware boete, binnen vijf maanden gereed zijn. De grootc eetzaal zal de volgende afmetingen hebben lengte 120, breedte 47 en hoogte 9 voet. Voor elke klasse der pas sagiers zullen er onderscheidtne badkamers zijn. De contrac ten zijn met drie firmas gesloten, waarvan eene al bet nog ontbreken ijzerwerk, de tweede de masten en het want, en de derde het beschieterswerk leveren en de zalen en slaap vertrekken voltooijen zal. Een der pachters van den hettog van Boxburgh, door tegenspoeden gedwongen den grondeigenaar te verzoeken, zijn pacht-contract, dat nog onderscheidene jaren te loopen had, te doen eindigen, en dit tot een hoogeren huurprijs aan een ander verpacht, zijnde, heeft de hertog aan zijne ontsla gen pachter het verschil van pachtprijs over al die jaren, ten bedrage van meer dan 1000, pd. st. uitbetaald, om daarme de een ander bestaan te zoeken. Uit den Missouri Democrat blijkt, dat in den laatsten tijd weder negers in Noord-Amerika ingevoerden tot hooge prijzen verkocht zijn. In Detroit was de dochter eens grondeigenaars met een neger en bediende haars vaders naar Canada gevlugt, waar zij zich in den echt hadden doen verbinden. 27. Jan. De jnweelen van den koning van Delhi zijn door sir E. Campbellonder escorte van een bataillon in fanterie, te Cawnpore aangebragt en daar tot verdere bewa- riug aan een gedeelte van het 80ste regiment overgegeven. Door de Montgomery ConfecLeration wordt, om de buitengewoon hooge opbrengst, als eene zeer groote zeld zaamheid, eene openbare verkooping van slaven gemeld, welke, ofschoon zeer talrijk, niet in eene stadmaar in het dorp Autaugaville plaats had en vier achtereenvolgende dagen duurde. Er was een aantal van 170 slaven, waaronder ouden en gebrekkigen, en welke Dll. 160.000 hebben opge' bragt. Een 14jarig meisje werd voor Dll. 1985 en een jon geling voor Dll. 2160 toegeslagen. 28 Jan. Thans berigten ons de Eng. bladen de beval ling van princes Frederik Wilhelm. De koningin had binnen zes minuten de tijding van Berlijn ontvangen. 29 Jan. De koningin en de prins-gemaal ontvangen, ter gelegenheid der bevalling van prinses Friedrich Wilhelm, aanhoudend gelukwenschingen uit den vreemde. Eergisteren namiddag zijn er niet minder dan 18 ontvangen, waaronder eene van den keizer en de keizerin der Franschen. Bij het bekend worden dier bevalling heeft een groot deel der inwo ners de vlaggen uitgestoken. De prins-gemaal heeft gisteren namiddag een stuk metalen geschut geïnspecteerddat op de zeeroovers van Borneo veroverd en te Woolwich van affuit voorzien was. liet zal in de wapenverzameling van het kasteel indsor geplaatst worden. De telegraaph-ingenieur Allan heeft, onder presidium van het parlementslid Brown, voor de voornaamste reeders en handelaren te Liverpool eene voorlezing gehoudenover zijn stelsel van zee-telcgraphie. Hij toonde daarbij onder scheidene proeven van den door hem vervaardigden onder- zeeschen kabel, die veel ligter en buigzamer is, dan die bij de transatlantische maatschappij in gebruik. De metaaldra den worden bedekt door eene dubbele laag gutta percha, en voorts door een bekleedsel van zamengestelde zelfstandigheid, welke zoo taai en buigzaam als leder is. De zwaarte is 10 centenaars per mijl en in het zeewater niet meer dan 2 centenaars. De aandacht van liet bestuur der Mersey-dokken te Liverpool is gevestigd op het gevaar om raketten tot nacht signalen voor stoomschepen te bezigen; hoofdzakelijk is dit het gevolz van de omstandigheiddat eene raket, welke met zulk een doel opgelaten was, op het dek van een Neder- landsch schip viel en bijna het schip in brand zou hebben gestoken. De zaak is nu aan eene der sub-commissiën op gedrager, om te worden onderzocht. Donderdag namiddag ontving de politie te Liverpool kennis, dat het grootste gedeelte der bemanning van een Araerikaansch schip schier alle kleurlingenoproerig was geworden. De politieambtenaren begaven zich aan boord en herstelden, tenminste tijdelijk de orde. De oproerige manschappen konden echter niet aan land worden gebragt, omdat, gelijk de Liverpool Dai/Sj Poel zegt, zij onder be scherming der Amerikaansche vlag waren, doch men vrees de voor ernstige gevolgen van dien opstand. Te Dublin is een hnis ingestort, waarbij echter geen der bewoners letsel heeft ontvangen, doordat zij het kort te voren, uit vrees voor den bouwvalligen toestand, hadden verlaten. Een oude man en vrouw, nog het laatst daarge- bleven, waren nog gelukkig ongedeerd door eene achterdeur ontkomen. Er zijn echter vele goederen door het vallende puin en hout vernield. 25 Jan. De gemeenteraad van Vaucouleurs heeft 10,000 francs tot oprigting van een standbeeld voor de maagd van Orleans bestemd; de naburige departementen zullen eveneens tot het bijdragen daartoe worden uitge- noodigd. Een schrijven uit Alexandrie bevat eenige raededeelingen aangaande de zaken te Djeddah. Den 3den Januari; had zich de gang van zaken ten nadeele vau de Cristenen gekeerd. Namik Pacha was van Mekka teruggekomen en had uitgevaardigddat geen Christen de stad mogt bewonen; dat het verboden was, ge durende den nacht vuurpijlen als signalen te werpendaar dit der bevolking schrik kon aanjagenen dat door de geheele be volking aan de gebeden in de moskee moest voldaan worden. De Turksehe commissaris kon niets in het belang der beschaving doen. Overigens is zijnen magt zeer beperkt. De heer Sabatier wilde de schuldigen aan den moord van de Fransche en Eogel- sche consuls op de plaats zelve verhooren en doen straffendoch de Turksehe commissaris had geantwoord, dat hij geen regt over leven en dood had en dus alles aan de verantwoording zijner col Ao. 1859. GOURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 1