DUITSCHLAND. Weenen 21 Jan. Dezer dagen werden twee Israëliten tot assessoren bij het landgeregt voor strafzaken alhier be noemd. Het is de eerste maal, dat de belijders dezer eeredienst hier tot zoodanige eereposten zijn verheven. Berlijn, 26 Jan. Te Keulen hebben de aanzienlijkste landhuishoudkundigen van den omtrek eene maatschappij tot het fabriceren van beetwortelsuiker opgerigt. BELGIË- Brussel, 28 Jan. Gisteren morgen was het gerucht in omloop, dat er in de herberg Cour de Paris eene dubbele poging tot moord was begaan. Turijn, 27 Jan. De Indepedente deelt een door den schrijver zeken aan Pierre Napoleon Bonaparte toegezonden krijgslied mede, dat tegenwoordig op geheel Corsika gezon gen wordt. Het voert den titel: La voce del Corsi (de stem van den Corsikaan) en den datum van 10 Dec. 1858. De eerste vier regels luiden aldus: «/Corsikanen te wapen! Het Fransche vaderland, rijk aan schittereude wapenfeiten, ont plooit de keizerlijke banier tot bevrijding van Italië. liI N NE N L A I\ I). Schagen, 3 Februarij 1859. legas overliet. Op het oogenblik zijn er 26 gevangenen, wier te- regtsteüing men verwacht. Na het vertrek van den heer Sabatier naar Suez (men weet, dat hij aldaar mei de Duchayla den 18den is aangekomen) zullen er twee Engelsche schepen op de reede van Djeddah blijven. De vice-koning van Egypte is te Cairo, en houdt zich bezig met het maken van toebereidselen voor de feesten, welke ter gelegenheid van de afdamming van den Nijl op den 28sten zullen plaats hebben. 26 Jan. De vermaarde leeuwenjager, Jules Gérard, bevindt zich thans te Parijs. 28 Jan. De wijzp, waarop de keizer van Annam zijne schatten bewaart, is nog al bijzonder. In het paleis te Hué is een groote put, inet hooge muren omgeven; men kan slechts door één raam in de kamer des keizers in dien put zien. Door dit raam werpt men ieder jaar een stuk van een boomstam van zeer hard hout; dit stuk is uitgehold en vol met gouden en zilveren staven, geld en edelgesteenten, welke schat door afpersingen van het volk verkregen is. Nimmer wordt er iets uit die ontzaggelijk groote schatkist genomen, zoodat er milioenen en milioenen aan waarde aan de circu latie onttrokken worden. De bewaarders zijn de eerlijkste, de onomkoopbaarste, die er te vinden zijn, en zoo gevreesd, dat niemand het wagen zal, hem te naderen;het zijn krokodillen. 29 Jan. In geheel Frankrijk worden toebereidselen tot den oorlog gemaakt. Eenige dagen geleden, zegt de Courtier de lyovtrok ken aan het spoorweg-station twee reusachtige wagens, toe- behoorende aan den lieer Lees Wilson, van New-York, de algemeene aandacht. Deze voertuigen, opmerkelijk door hunne hoogte en hun zonderlingen vormbevattpn als ware het een bazar van al de werktuigen voor strafvoltrekkingen, zoo oude als nieuwe, welke de heer Wilson op zijne vele reizen heeft kunnen bijeenbrengen. Daaronder bevindt zich ook eene zeer goed onderhouden guillotinede eerste, die in 1793 op de Place Maubert, te Parijs, gebezigd werd. De eigenaar van deze zonderlinge collectieuit de ten toonstelling waarvan hij in Amerika en Engeland aanzien lijke winsten heeft getrokken, komt thans van Londen. Tot nu toe, heeft hij in geene enkele stad van Frankrijk verlof kunnen bekomen, om ziju kabinet ter bezigtiging van het publiek open te stellen. 27 Jan. In een artikel: L'Empire c est fa paix! waar schuwt de Oester. Ztg. den keizer der Franschen, de men- schenslagterij van zijn oom niet op nieuw te beginnen; hij zou anders binnen kort geheel Europa tegen zich hebben gelijk eenmaal Napoleon I. 28 Jan. Te Rome is de notaris Arnaud tot een jaar gevangenzitting veroordeeld, omdat hij een ontvanger der belastingen, met wien hij in twist was geraakt, in het aan- gezigt gebeten en het daardoor gruwelijk misvormd had. Te Praag heeft men parapluies van caoutchouc ver vaardigd, die men zeer gemakkelijk in den zak kan dragen, en welke daarenboven het voordeel hebben dat zij bij ster ken wind niet omwaaijen. 27 Jan. Naar luid van berigten uit Rome, dd. 22 Jau., werden de koning en de koningin van Pruissen door het re- geuachige weder belet, hunne uitstapjes naar de omstreken voort te zetten. Intusschen gingen HH. MM. voort de merk waardigheden der stad zelve te bezoeken. In de bibliotheek van het Vaticaan merkte de koning een hem bekend heer uit de Rijnstreken op en liet hem door zijn adjudant bij zich ontbieden, «Gij zijt sterk geworden", dns sprak hem de koning aan. wik wensch", was het antwoord, //dat het ver blijf te Rome Uwer Majesteit even heilzaam moge zijn". Ik gevoel mij wel, hernam hierop de koning, //alleen in mijn hoofd is het niet, zooals ik het wel wenschte". -- 28 Jan. Proffessor Martin heeft prinses Friedrich Wilhelm als accoucheur bijgestaan. Op uitdrukkelijk ver zoek van den prins-regent, was ook Dr. Schönlein bij de verlossing tegenwoordig. Bij de laatste weeën werd H. K.H. geaetheriseerd. Men meldt uit St. Petersburg, dat 100,000 verlofgan gers bevel hebben gekregen, om zich weder bij hunne regi menten te voegen. Over het veldmaterieel zou tevens eene inspectie worden gehouden. De herbergierster, de weduwe Montfort, die sinds eenigen tijd met hare dienstmeid in vijandschap leefde, bragt haar dien morgen met een scherp mes eene zware wonde aan het voorhoofd toe; de dienstmeid maakte zich meester van het mes en gaf harer meesteres eene diepe snede in de keel. De buren waren op het geroep en geschreeuw weldra toegesneld; de politie werd verwittigd, en eenige oogenblikken later werden de twee vrouwen naar hetSt. Jans Gasthuis gedragen. Volgens een ander gerucht, had de dienstmeid, Johanna Coppyns genaamdhare meesteres 150 frs. geleend. Op hare terugvraag kreeg zij van de weduwe een slag met een stook- ijzer, waarop zij met een messteek antwoordde. Ofschoon de wonde der weduwe Montfort zeer gevaarlijk is, wanhoopt men niet haaT te redden. De dienstbode is slechts 27 jaren ond. In de omstreken van Turnhout heeft zich eene ziekte onder de varkens geopenbaard, en wel de dusgenaamde kool- typhus of het St. Antonies- vuur. Zij is niet alleen besmet telijk voor de varkens, maar ook voor den mensch, indien hij een ziek of aan die ziekte gestorven varken aanraakt; zelfs de kleinste wond aan de hand, wordt hierbij doodelijk. 29 Jan. Naden drievoudigen diefstal in de kerk der Augustijnen te Antwerpen, die tweemalen de gouden keten en eens de gouden kroon van het Maria-beeld heeft doen verdwijnen, zijn thans ook een aantal zilveren herinnerings offers uit de kapel achter het hoofdaltaar der L eve Vrou wenkerk aldaar gestolen, zonder dat men de misdadigers op het spoor heeft kunnen komen. De dader der drie eerste dieverijen schijnt thans in handen der justitie te zijn. De voorlezing van den Nederlandsche predikant, van Oosterzee, over de oude en nieuwere natuurkunde, heeft in de Letterkundigen Kring te Antwerpen veel bijval gevonden. Te Berlaimont, in het Noorden van de provincie Luik, is een meisje van achttien jaren ten gevolge van een hevige schrik, plotseling gestorven. In het bosch van Mor- mal wandelende, werd zij, op het zien eener buitengewoon groote hagedis, door zulk een vrees overvallen, dat zij het bewustzijn verloor; eenige oogenblikken daarna gaf zij den geest, niettegenstaande de haar spoedig toegebragt te hulp. In de laatst gehouden vergadering van den gemeenfe- raad te Mechelen, waarin beraadslaagd is, welk persoon zou worden voorgesteld door het nog op te rigten stand beeld, waarvan de vervaardiging is opgedragen aan den heer L. Royer, leeraar in de beeldhouwkunde aan de koninklijke academie van beeldende kunsten te Amsterdam, en te Mechelen geboren, is met verwerping van de voorstellen, om daartoe te bestemmen den Mechelschen burgemeester van M achtendonk (16de eeuw), van de Zijpe, regtsgeleerde of den baron de Stassart, daartoe gekozen Michiel Coxie, beroemd schilder, bijgenaamd de Vlaamsche Raphael, in 1509 te Mechelen geboren en in 1592 in 83jarigen ouder dom overleden. Het zal in het stadhuis geplaatst worden en dienen tot pendant van het standbeeld voor Faydherbe, evenzeer een Mechelsch kunstenaar, vervaardigd door den heer de Boy, thans conservator der beeldhouwwerken van het Louvre te Parijs, en, even als de heer Royer te Mechelen geboren. ITALIË. Reeds voor de derde maal heeft men den degen, des standbeelds van Karel-Albert in het paleis van den senaat gebroken gevonden. De Tol op den Lagedijkerwegdie vroeger insgelijks bij verpachting de gemeente jaarlijks eene som van 40 a .ƒ80: kostte, is jl. Maandag, verpacht met alle onder houd voor rekening van den pachter, voor eene som van f 440een sterk bewijs dat de verhooging van prijzen niet alleen op landerijen van toepassing is. Tn de vorige week des avonds zijn te Yeendam een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 2