Amsterdam, 27 Jan. Eergisteren middasrzijn drie vrou wen naar de gevangenis gebragt. Heden vernemen wij te dien aanzien, dat in den avond te voren een heer in den om trek van den Dam door haar aangevallen, en van zijn gouden horologie beroofd werd, terwijl zij bij de nadering der nachtwachts reeds de vlngt hadden genomen. In weer wil daarvan is het der politie gelukt, de daderessen den volgenden ochtend op te sporen en aan te houden. Dalfsen27 Jan- Bisteren ontstond alhier twist, tusschen eenige boeren en Zwolsche kooplieden, die zoodanig toenam, dat men weldra handgemeen werd. Onzen politie-agenten, wel ke zich in de nabijheid, op een verkoop te den huize Lank- horst, bevonden, werd aanstonds van het gebeurde kennis gegeven, doch deze niet op het hulpgeschreeuw verschijnende, werd de twist hoe langer hoe heviger. Na lang geworsteld te hebben, gelukte het eindelijk den koopbeden, zich van de woedende boeren los te rukken, en naar ons dorp de vlugt te nemen. Het bijna genaderd zijnde, werden zij weder on verwachts door hen aangevallen, met stokken en messen, en 's Gravenhage, 27 Jan. Een huisgezin uit den defti- gen burgerstand is na het gebruik vau anijsmelk, plotseling ongesteld geworden. Men schrijft dit toe aan anijszaad, waarin zich schadelijke bestanddeelen bevonden. 's Hertogenbosch26 Jan. De arrondissements-regt- bank te dezer stede heeft zekeren W.te Sleeuwijk woon achtig, schuldig verklaard aan het, zonder bekomen vergun ning van de bevoegde magt, verkoopen van een 20ste kooplot der 237 staats-loterij, en te dier zake, op grond van het keizerlijk decreet van 13 October 1812 en de wet van 6 Vendimaire, jaar 7, veroordeeld in eene geldboete van vijftien honderd gulden. BURGERLIJKE STAND. Geboren: 26 Jan. Cornelia Adriana, d. v. J. Schouten en G. Deutekom. 27 dito Trijntje, d. v. J. Raven en G. Brak. Ootjer, z. van A. Strijbis en M. Slik. Ondertrouwd29 Jan. W. Hulleman, wedn. van J. Boon en M. Munnich jd. Overleden: 26 Jan. G. Blankendaal oud 49 jaren. 28 dito G. Bloothoofd oud 54 jaren. 29 dito J. Sinot wed. J. Hornong oud 62 jaren. ni- rnsTij dungen. Amsterdam, 1 Eeb. Werk. Schuld 2} pCt. 64}. 3 pCt. 77}. Rusland, oude 5 pCt. 105: 1829, 5 pCt. 103 Oostenrijk, Metaliek, 5 pCt. 72; idem A, 81; idem 1851 72. Spanje, thans 1} pCt. 29}; 3 pCt. 44j|binnl. 39^.. Portugal, 3 pCt. 45}. Londen, Wisselkoers, zigt, 2 m. 11.72}. Parijs, 55} Hamburg, 35T7T 35T*T Bordeaux, 15 dagen 55} i 55} kapitein en een stuurman door eenige jongelieden aangeval len en zwaar mishandeld. Den eerstgenoemden sneed men de polsader af. Den aangevallenen zijn eenige voorwerpen ontvreemd. Reeds zijn drie personen gearresteerd. Men zegt, dat zij reeds bekend hebben, en dat ook hier weder sterke drank de oorzaak was. Te Rijssnm ambt Emden, is een voorval gebeurd, dat tot waarschuwing kan dienen. Een knaap van 7 8 jaar, die naar een bakker was geweest, kwam op den terngweg een grooten hond tegen. Het dier toonde hoegenaamd geene kwade bedoelingen; doch het kind, bezorgd voor het brood dat het droeg, zette het eensklaps op een loopen. De hond rende hierop het kind achterna, haalde het in, liep het om ver en beet het den strot af, zoodat de kleine eenige uren daarna overleed. Z. M. heeft goedgevonden te benoemen tot ridders der orde van Nederl. Leeuw. Z. H. den sultan van Termate, Tarjoel Moelki Amiroedin Iskandar Kauwlaini Sjah, en Z. II. den sultan v. Tidore, Chalifatoel Moekaram Bidawa Midaolatilwali Bifadliela Hieladjid Achmad Safijoedin Sjah Kaitjiel Arnold Alting. In het jaar 1858 hebben 40 stoombooten 281 geregel de vaarten tusschen Europa en Amerika volbragt1,000,000 mijlen afgelegd, 150,000 tonnen steenkolen verbiand, 50,000 passagiers vervoerd, en daarvoor 800,000 ffi St. passagiers vracht ontvangen. Van deze 50,000 personen verloren echter 500 het leven, door het verongelukken van de Justria en de New- York. De Fransche Moniteur de jdrmée geeft aan het beleid der Nederlandsche Redering in O. I. dei» volgenden lof: »I)e Nederlandsch-lndische krijgsmagt is niet in evenredigheid mei de uitgebreide landen, waar zij de orde handhaaft, en welke zij in de volmaakste gehoorzaamheid houdt. Die krijgsmagt telt gewoonlijk omstreeks vijftien duizend man, waarvan twee derden inboorlingen. De bewaking der belangrijkste posten, welke meestal de gevaarlijkste zijn, wordt soms aan twaalf of vijftien Kuropeërs toevertrouwd. Die dappere soldaten hebben immer tegen een doo- dend klimaat te strijden, zijn vaak zonder hoop op bijstand, en moeten stoutmoedige en vermetele vijanden bevechten »De heilrijke invloed, welke strengheid, krijgstucht en bovenal de geest van llollandsche geregtigheid op zoovele millioenen in boorlingen hebben te weeg gebragt, is van dien aard, dat de gouverneur der Nederl. bezittingen inde verre Oost met een hand vol manschappen, die onder zijn bevel staan, in weinige jaren de on rustige. woelende vorsten van Sumatra, Celehes, den Sultan van Djokjokarla en den keizer van Soerakarta heeft kunnen onderwerpen. Het moet gezegd worden, dat de Hollanders die ondernemingen tot een goed einde hebben kuunen brengen, eukel omdat zij zich niet, zooals de Eng., bij de inboorlingen, waaronder zij wonen, gehaat hebben gemaakt. Hoewel zij er te regtde grootste gestrengheid gebruikenen wij hebben vaak te Java schepen van een togt terug zien keeren met inboorlingen, die schuldig verklaard, aan de ra waren opgehangen, wordt door hen aan die lieden nooit onregt- vaardiglijk de minste straf opgelegd." Het provinciaal Geregtshof in Noord-Holland heeft heden, bij een breed gemotiveerd vonniswaarvan de voorlezing alleen meer dan een uur duurde, uitspraak gedaan in de zaak der val- sche bankbiljetten. Het Hof heeft den eerste beschuldigde, E. Reek nagel, schuldig verklaard aan het bedriegelijk namaken van twaalf biljetten der Nederlandsche bank en het des bewust ge bruik maken er van, en den tweede beschuldigde, P. J. L. Schou wenburg, aan het te kwader trouw gebruik maken van zes der valsche bankbiljetten, en heett den eersten beklaagde veroor deeld tot twaalf, en den tweeden tot acht jaren tuchthuisstraf, den eerste daarenboven tot twaalf geldboeten, en den tweede tot zes geldboeten, ieder van vijftig gulden; voorts, dat dit vonnis zal worden aangeplakt, de valsche biljetten vernietigd en de overtuigingsstukken zullen teruggegeven worden. Het arre3t is gegrond op talrijke aanwijzingen. Na het uitspreken er van hebben de beide veroordeelden luide geprotesteerd tegen hunne veroordeeling, zoodat de president den tweede beschuldigde heeft moeten doen verwijderen. Men verneemt, dat men zich tegen het vonnis in cassatie heeft voorzien. wel zoodanig, dat een hunner zwaar gewond en bedreigd werd, indien hij geen gulden gaf, vermoord te zullen worden. Hoewel reeds eene aanzienlijke volksmenigte op de been was. durfde zich niemand tegen de zoo woedende boeren te ver zetten, totdat eindelijk de heer van der Kolk, bakker alhier, en de dappere rijks-veldwachter Kanis kwamen toesnellen, ten einde de kooplieden los te rukken van hunne aanvallers. Daar genoemde kooplieden het niel wagen durfden, hunne reis al leen voort te zetten, besloten zij eindelijkzichvergezeld door den rijks-veldwachter, met geladen geweer en pistool gewa pend. naar de stad te laten brengen. 28 Jan. Dezer dagen huwde eene jonge dochter, dienst baar bij een voornaam suikerbakker alhier, en had overge nomen eene water- en vuurneriiig met een zoogenaamd snoeptafeltje, om, met de verdiensten van haren echtgenoot, daarmede hun huishoudentje te beginnen. Door bijzondere omstandigheden, bleef de jonggetrouwde nog een korten tijd in hare dienst en zou nu aanstaanden Zondag het echtelijk verblijf eerst gaan betrekken. Als een zorgzame huisvrouw, had zij echter bare maatregelen genomen, den noodigen in slag voor haar snoeptafeltje in voorraad te hebben welke voorraad de steeds nieuwsgierige politie was ter ooren geko men die zich dan ook wilde overtuigen, of de nog onbe dreven snoepgoedverkoopster geene voorde gezondheid na- deelige bonbons ten verkoop zou uitstallen. Tot veler verbazing, vond men eene enorne massa lekkernijen, boter, bloemen enz., alles puik puik kwaliteit, doch toevallig bleek bet, dat alles afkomstig was uit den winkel van haren mees ter waar men vergeten had ze zoowel te koopen als te betalen. Hiertegen viel niet veel in te brengen, en de jong gehuwde koopvrouw, iu stede van fijne bonbons in de ech telijke woning te gaan verkoopen, heeft voorloopig haren intrek genomen iu het Groote Logement op de Prinsengracht, ten einde aldaar hare wittcbroodsdagen door te brengen De persoon van J. S. v. D., Mr. verwer te Voorburg, heeft zich op 4 Jan. jl. des morgens begeven naar 's Graven hage is tot lieden niet in zijne woonplaats teruggekeerd, en schijnt spoorloos verdwenen. Op dien dag heeft hij alhier nog gesproken met den heer Steffe, meubelmaker, en met den heer Salme, koopman van wien hij heeft medegenomen 14 verfkwasten, zijnde hij des avonds, na nog eeuige oogenblik- ken vertoefd te hebben bij den koffijhuishouder Heemspeek, ten half elf ure van daar verfrol ken, met het voornemen zich naar Voorburg te begeven. Metal. Coupons 29.17} M A U KTIIEHI C. T K A. Schagen 3? Januari) 1H59. Aangevoerd vette Gelte koeijen van 35 tot 45 per N.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 3