oOBOiDERS WEIDLAND, n v i: ktkatiki. Purmerende, 1 Febr. Aangevoerd 52 Runderen; 10 Paarden; 78 vette Vaikens van 30 tot 38 ct. per N. ft; 9 magere dito van f 8 tot 10; 54 Biggen van ƒ3.50 tot 5; 53 vette Kalveren 65 a 85 ct. per N. ft; 50 nuchtere dito van ƒ5 tot 9; 574 Schapen en Lammeren; Kaas. Aangevoerd 70 stapels kleine. Hoogste markt ƒ26.75 per 50 N. ft; Boter van 1.05 tot 1.Ö7J per N. ft; Kip-Eijcren ƒ2.75 per 100 stuks. Alkmaar, 29 Jan. Aangevoerd 8 Paarden,ƒ30 a/80; 1 Kalf; 131 Schapen 10 aƒ 20; 58 magere Varkens, 10 a20; 40 Biggen/1.50 aƒ3. Amsterdam, 31 Jan. Tarwe. Poolsche als voren; roode lager verkocht; 160/2 nieuwe bovenlandsehe 256; 158/2 ft dito ƒ248; 132 ft bonte Poolsche 322; 135 ft witbontc Poolsche ƒ340; 130 ft nieuwe Bovenlaudsche ƒ255; 160/2 ft dito ƒ250, 253. Leiden, 29 Jan. Boter le kwal. 1,10 a122}2e kwaliteit/0.97} a 1.07} per N. ft. Delft, 27 Jan, Boter le kwal. per vat ƒ56 a 57; 2de ƒ50 ik 55. Hoorn, 27 Jan. Aangevoerd 16 stapels Kaas, wegende 4640 N. ft. Hoogste markt/26.25 Gouda, 27 Jan. Kaas zonder aanvoer. Hooi-Boter ƒ47 per 50 kilo. Meppel27 Jan. Rogge ƒ5.20 a 6.50; Boekweit ƒ4.60 a 5.40, Aardappelen f 1.50 ik 2; Boter met minder aanvoer, geraamd op 11,800 N. ft; per vat. le scort ƒ21; inferi eure 18 ik 20; per 1 N. ft 1.40 a 1.60. Zutpben 27 Jan. Tarwe 8.50 h 9.50; Rogge ƒ5.85 ik 6.30; Boekweit 5 a 5.75; Aardappelen ƒ1.40 ik 1.50; Boter 19.50 ?v 20. Sneek, 25 Jan. Aanvoer van Boter 206/4 en 144/8 ton V52. I E (i F I. W F R k. JPSsüL/ om op Zaturdag den 19 Februarij 1859' tc verhuren: Nuchtere kalveren ƒ6 a 9; 83 vette Schapen 5 h 14; 12 Varkens magere 9 tk 12, vette 42 ets. perN. ft; 50 Biggen 3 a 7; Kippen 80 a 100 ct. Eenden 60 a 75 ct. Boter 90 4 93} ct. per N. ft; Kip-Eijerenƒ2.50 h 2.60 per 100 stuks. Rogge bij partij 5 lager; 130 ft Pruiss. ƒ210: 122 ft dito ƒ182; 126 ft dito ƒ195; 116 ft St. Petersb. 165, 167. Gerst in een doen; 114 ft Deensche ƒ172; 113 ffiZweed- sche ƒ177. Lijnkoeken ƒ11 a 14. Zwolle, 28 Jan. Tarwe ƒ8.25 a 8.75; dito ruwarige ƒ8.87} a 9.37}; Rogge 6.20 ik 6.70; Boekweit ƒ5.10 a 5.70; Gerst 4.60 a 5; Paardenboonen ƒ6.50; Duivenboonen ƒ6.75; Aardappelen f 1.35 a 1.95. Boter per N. ft ƒ0.90 a 1.18; dito per ton ƒ23.75 ik 24.25. I.onelensche Veemarkt Maandag 31 Jan. Aangevoerd 3570 Runderen159S0 Schapen 100 Kalveren. Trage markt. In hel begin der vorige week ontmoette een zeer bekend en so- lied koopman, de heer S.te Montmartre in Frankr' k eeue dame, die hij in zijne jeugd zeer goed gekend, doch in vele jaren niet teruggezien had. Zij verhaalde hem, dat zij zeer gelukkig gehuwd was, en noodigde hem uit haar naar liuis te begelijdeu. Hieraan Toldeed hij en waa gedurende een paar uur in een zeer aangenaam gesprek met merrouw II. gewikkeld, toen eenklapa haar echtgenoot in herigrn toorn binnenvloog, den heer S. aangreep, hem voor den verleider zijner iroow uitschold, en dreigde hem met een piatool te zullen dooden, indien l ij niet dadelijk 30,000 francs achadereegoeding gaf roor de hem aangedane schande. De heerS verklaarde die som niet bij zich te hebben, en daarop stemde B tne in hel geven van 6 acceptatiëu. ieder van 3000, en 2 ieder ran 6000 francs Niette genstaande den geleden angst, kwam hij op hel gelukkig denkbeeld, om xich een bewijs van deze geldalpeisiug te verschaffen, en rroeg hij den, heer B. om een stukje papier, ten einde de verschillende vervaldagen te kunnen opleekenen lle heer B. scheurde toen uit een schrijfboek een stokje papier, en met dat bewijs ging de heerS. dadelijk zijne aanklagt bij de politie indienen. Beide eehtgenooten zijn in hechtenis genomen en hebben hunne schuld reeds bekend. Het rolgende verhaal strekt tot voorbeeld, hoe de rreedzaamste huisdieren kunnen ontaarden, zoodat men ook met deze voorzigtig- tigheid dient in acht te nemen. Eene weduwe in de Bue des Vignes (voorstad Vauginard), wilde iu de Torige week, tegen h t vallen van den avond als naar gewoonte, haren hond zijne dagelijksche middng-poitie voortzetten, toen het dier (zijnde eene groote zware helhond)in plaats van de liefkozingen zijner meesteres te beantwoorden, op eene vervaarlijke wijze tegen haar begou te grommen. In het eerst s'oeg zij daar geen acht op, omdat haar Castor Tan een wild ras afkomstig zijnde, de kwade gewoouteo, die hem eenigermale van nature eigen waren, in weerwil van alle moeite, die haar overleden echtgenoot zich daartoe had getroost, nog niet geheel en al had afgeleeid, terwijl overigens de huisgenooten, doordien hij aan een stevigen keiling achter het hnis was vastgelegd, geen overlast ran hem te lijden hadden eu juist die geaardheid door hen als eene uitmuntende eigenschap van den trou wen wachter werd op prijs gesteld Zijne meesteres wilde zich evenwel voor dezen keer die knorrige hui niet zoo maar goedschikt laten welgevallen en zocht, door hem op eene gevoelige manier hij de ooren le pakken, het ongehoorzame dier tot zwijgen te brengen, toen eenklaps de hond mei herigen rnk tegen haar opsprong, haar op den gtond wierp en niet slechts hare kleed eren iu Aaiden scheur de maar tevens haar zoo gevoelig de tanden in de borst zette, dat het bloed haar in het gezigt spatte. In bet eerste oogenblik door den schrik verbijsterd, ontbrak haar de kracht om iemand te hulp le roepen en eerst toen het woedende dier in zijne razernij de loe- gebraele wond met de nagels Terdcr had opengereten en haar op den linkerarm het vleesch lot op hel gebeente had doorgebeten, werd zij door de huisgenooten, die op het geweldig rnmoer kwamen toeschieten, met veel moeite ontzet. Op dat oogenblik kwam zij weder genoeg lot hare bezinning, om de anderen te waarschuwen, dal zij den hond. die als dol en razend aan de ketting rukte en met vlammende oogen zijne meesteres nakeek, ter voorkoming ran verdere ongelukken terstond moesten doodschieten. Terwijl zij nu naar hare kamer werd gebragt, besloten een paar buren, die insge lijks op het gerucht waren toegeschoten, en het op den lasiigen wachthond reeds lang voorzien hadden, dan ook maar dadelijk hieraan le voldoen, waartoe zij hem met een louw een sltik om den nek wierpen, ten einde hem door verworging uit den weg te ruimen. Naauwelijks stonden zij evenwel gereed, om den strik aan te halen, toen de hond zich met zulk eene geweldige inspanning losrukte, dat niet slechts het touw maar ook de ketting brak. Zonder zich verder om zijne beide aanranders le bekommeren, vloog hij het hnis in en snelde regelregt naar de kamer zijner meesteres, die hij zeker op nieuw zou hebben aangevallen, indien een dei- aanwezigen niet nog tijdig genoeg de kamerdeur gesloten had. Door die verhindering nog meer verwoed, loopt hij oogenblikkelijk terug, blijkbaar om zijne woede aan de twee huren te koelen, die hem op hel open erf te lijf waren geweest, doch dezen hadden reeds de vlugt genomen. Hoor liet alarm; hetwelk zij op de straat veroorzaakten, kwam de comm-ssaris van poficie, die zich toevallig met eenige marechansés daar in de nabijheid bevond, opdagen en gaf order om in de eerste plaats den hond dood te schieten. Hit geschiedde, en nu eerst was het den huisgenooten mogelijk geneeskundige hulp voor de ongelukkige vrouw in te roepen. Gelijk men wel kan den ken, bevindt zij zich in een Irenrenswaardigen toestand, doch, volgens de verklaring der heelmeesters, bestaal er evenwel nog veel hoop, dat zij in het leven behouden zal blijven Na hel dooden van den hond, heeft de commissaris van policie het dier door een be voegden reearts doen onderzoeken, eu daarbij is gebleken, dat de razernij niet, gelijk men eerst dacht, door een aanval van dolheid was te weeg gebragt. T. C.) Een contract is een contract. Een boer kwam in het voor jaar van 1856 in eene drukkerij in Indiana, om het ver schuldigde van eene advertentie, door hem in het altlaar uitgegeven dagblad geplaatst, te voldoen, Bij die gelegenheid betuigde hij zijn leedwezengeen abonnement op het blad te kunnen nemenomdat hij geen geld had. „Welnudan hebt gij toch hoenders", zeide hem de redacteur. „Ik wil u mijn dagblad een jaar lang zendentegen ruiling van hetgeen eene hen u dezen zomer zal opleveren''. „Aangenomen", antwoordde de landman, in de meenig eene voordeelige overeenkomst te heb ben gesloten. De tijd verliepde boer ontving geregeld zijne courantbespeurde van lieverlede met verwonderring, hoe veel nuttigs en leerrijks daaruit voor hem en zijne familie was te putten, en schaterde nu en dan van lagchen over de luimige verhalen, snedige gezegden cn anecdoten, die hij daarin las. In het begin van October meldde de boer zich weder in het jotirnalistische heiligdom aan, met de woorden„Ik kom u betalen; wil het n verschuldigde in ontvang nemen", Lagchend voldeed de redacteur aan de uitnoodiging, en zie, de boer begon met hem achttien kiekens en vier dozijnen eijeren te overhandigen, die te zamen, naar den minsten prijs gerekend, eene waarde van 2} dollar hadden zijnde een dollard meer dan de abonnementprijs van het dagblad. „Het i« onzin en ljgen", sprak de boer, „indien iemand zegt, dat hij niet bij magte is om eene courant te houden; mijn hoenderhok is nog vol, en ik mis deze iu het geheel niet, toch heeft de eene hen mijn blad betaald, want ik hoop dat gij tevreden zijt", „Volkomen, het is meer, dan gij schuldig zijt; ik zal u het overschot teruggeven". Volstrekt niet; een contract is een contract; ik ben reeds rijkelijk betaald door uw blad, en mogt een of ander mijner buren zeggen, dat hij zich niet op uw blad kan abonneren, dan zal ik hem antwoor den dat een zijner hoenders het betalen kan". En zoo scheidden zij als goede vriendenterwijl de boer verklaardedat hij het blad zelfs niet zou opgeven, indien het nog eens zoo duur was. A' De Notaris P. A. BEETSis voornemens" des voormiddags ten 11 ure, in liet Logement Veerbirg, in deu Anna Pauloicna Polder, in liet openbaar voor den tijd van zes jareu, gelegen in het Westdeel van gezegden Polder, aan den Gras- en Boermansicegin verschillende perceelen, nadere onderrigtingen te bekomen bij den Heer GEERLINGS iu dien Polder. fzrfj Drukkerij ran P. J. G. DIDERICH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 4