II 10? ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Derde Jaargang.) i\°. 73. t*LM A°. 1859. DONDERDAG 17 FEBRUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. KENNISGEVING- ENGEL A[ND. Londen, 7 Febr. Onder de wets—ontwerpen, aan het par lement onderworpen, behoort ook dat ten aanzien van de jury. Voortaan zouden de jurys vóór hare afzondering van de noodige levensbehoeften worden voorzien en behalve een stemmig verzoek tot verder zamenzijn niet langer dan zes ure opgesloten mogen blijven. Mogt na verloop van dien tijd het verdict niet met algemeene stemmen genomen zijn, dan zou het kracht erlangen, indien dit ten minste door 9 leden was uitgebragt. FRANKRIJK. Aliüp COURANT. fiBsaaasaaaïSïnaas Tiia saus laaanijia: Voor Schagenf l.OO. Franco per po»t door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. ürieven franco. 3>»138 233 Üï7ïï7ia?110t Van een tot rijf regel, behalve de 35 cent. zegelregtf 0.75. Iedere regel meerder. 0.15. Uroote Letter, naar de ruimte die iq be.laan. Oproeping voor de Loting. TTet Plaatselijke Bestuur van Schagen verwittigt de inge schrevenen voor de Nationale Militie van dezen jare, dat de Alphabetische Naamlijst, van alle de Personen, die aan de ligting van dit jaar moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal liggen ter Secretarie alhier van Maandag den 7 Februarij tot Maandag den 21 Februarij 1859, des mor gens van 10 tot 1 uur; ten einde een ieder in staat zoude zijn, om, ingeval hem op die lijst eenige personen of om standigheden mogten voorkomen, die op dezelve nog zou den behooren te worden aangeteekend of weggelaten daarvan aan den Heer Militie-Commissaris kennis te geven; met last om zich op Dingsdag den 22 de zer, des morgens ten 11 ure, te bevinden te Schagen, vóór het Raadhuis ten einde aldaar voor de dienst der Nationale Militie te loten, en redenen van vrijstelling hebbende, die, alsdan op te geven; alsmede om de bewijzen tot staving der- zelve, en bij de Wet gevorderd, uiterlijk binnen de vijf da gen, na de loting, over te leggen aan het Bestuur der Gemeente. Schagen den 7 Februarij 1859. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, TT. R. DE MEÊR. Dc Burgemeester van Schagen, Brengt hiermede ter kennisse van belanghebbenden dat, ingevolge mededeeling van zijne excellentie den Heer Com missaris des Konings in deze provincie, het getal der door deze gemeente te leveren manschappen voor deze ligting bedraagt, voor gewoon Contingent 7 man Schagen den 15 Februarij 1859. Be Burgemeester voornoemd, H. R. DE MEER, KUITEN L A N I> Prof. Owen heeft in het koninklijk instituut Vrijdag avond eene voorlezing gehouden over eene nieuwe apensoort, kortelings in Centraal-Afrika ontdekt, en welke, meer dan alle andere bekende soorten, den mensch nabijkomende, den naam van Gorilla draagt. Het dier, dat regtop loopt en eene lengte van vijf voeten heeft, is den mensch niet genegen en komt soms een neger onder een boom voorbij waarop zulk een aap is gezeten, dan grijpt hij hem onvoorziens bij de keel, ligt hem op en houdt hem zooiang vast, tot hij verworgd is. Alhier is wederom iemand op de openbare straat door drie personen beroofd en aan de gevolge van de ondervonden mishandelingen overleden. Een Engelsch tijdschrift zegt, dat men met zekerheid den ouderdom van paarden kan nagaan, indien zij boven 9 jaren oud zijn. Op dien leeftijd, namelijkkrijgt het paard in 't ooglid een rimpel, die vervolgens ieder jaar met eenen anderen vermeerderd wordt. Door het invallen van een huis te Targuay, dat voor eenigen tijd heeft plaats gehad, is een echtpaar, dat daar woonde, levenloos onder het puin weggehaald. Ten gevolge van de bepalingen eens bestaanden testaments, waardoor een groot verschil in den overgang der bezittingen kon voortvloeijen, moest door de regtbank worden uitgemaakt wie van beiden het eerst gestorven ware. Ofschoon het lijk der vrouw nog warm was, toen het werd gevonden, heeft de regtbank beslist, dat de man het laatst had geleefd, 11 Febr. De Galeshead Observer zegt, dat de vrouwen thans haar waren spheer hebben gevonden. Deze is omstreeks 27 voet in den omtrek en van ijzeren of baleinen hoepels vervaardigd, onder den naam van crinoline. Het sorteren der brieven aan boord zal nu algemeen worden ingevoerd aan boord der poststoomers tusschen Southampton en Alexandrië, en ook tusschen die haven en Marseille. Te Nieuw Londen in de Vereenigde Staten is de bark Laurens, die door de wijze van uitrusting verdacht werd een slavenhaler te zijn, op het oogenblik dat zij wilde uit zeilen, door den Marshall der republiek en eenige ambtena ren in beslag genomen en de kapitein benevens het scheeps volk naar den regter verwezen. Den lOden Januarij was te Savannah de bark Angelita onder gelijke verdenking aan gehouden. Volgens berigten van Hong-Kong 80 Dec. lijden de Franschen aldaar bij voortduring aan hevige ziekten. De Anameschen bouwen langs de rivier Vue een aantal forten. De bisschop Retord is uit gebrek gestorven. De koningin en de prins-gemaal hebben de 10 van den keizer van Marokko ten geschenke ontvangen paarden, in oogenschouw genomen. Pater Gavazzi heeft in de St. Jameszaal alhier eene redevoering over Olivier Cromwell gehouden. Die geestelijke, een vurig bewonderaar van den puriteinschen heerscher, belooft de oprigting van een monument te dienst eere te be werken. Op de Great Western Railroad, loopen sedert een paar weken slaapwaggons. Zij bestaan in drie rijen van 86 bed den, op stalen veëren met haarmatrassen en warme bedek king. Overigens hebben deze slaapwagens alle gemakken van een slaapvertrek, waarin de dames haar eigen salon hebben. Men verwacht te Woolwich spoedig bevel te ontvan gen tot het naar lndië inschepen van een groot gedeelte der daar in garnizoen liggende koninklijke artillerie. Twee ba- taillons zouden bestemd zijn om een blijvend deel der Indische krijgsmagt uit te maken. Parijs, 9 Febr. Te Perstrein werd den 15 Jan. een kind geboren, dat slechts een oog in het midden des voorhoofds had. Het overleed negen dagen later. De heer Vuile, profes sor te Brest, heeft eene photographische afbeelding van dit monster aan de academie van Parijs gezonden. 11 Febr. Uit Turijn schrijft men, dat keizer Napoleon ijverig bezig is om den paus met koning Yictor-Emmanuel te verzoeneu. Men spreekt zelfs van een concordaat als ge volg van deze verzoening. 12 Febr. De Moniteur bevat een besluitwaarbij een onderzoek der quaestie aangaande de vergrooting van Parijs en de lijn van octrooi tot aan de vestingwerken bevolen wordt. De uitvoering zal den lsten Jan. 1860 plaats hebben en Parijs in 20 arrondissementen verdeeld worden. Eenige

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 1