Weenen 7 Febr. De gemalin van den uit het jaar 1848 bekenden lieer Penner v. Fenneberg bevindt zich sedert eenige dagen met hare kinderen hier ter stede, ten einde den keizer te verzoekenharen echtgenootdie thans te N e w~ï ork aan geestverbijstering lijdt, den terugkeer naar het vaderland toe te staan. Berlijn, 10 Febr. De heer Rarey, de beroemde paarden temmer, bevindt zich thans hier ter stede en zal aanstaan den Woensdag in de koninklijke rijbaan voor de paarden liefhebbers zijn geheel stelsel praktisch ontvouwen. De prins-regent die in het afgeloopen jaar in Engeland gelegenheid had, Rareys verdiensten te leeren kennen heeft hem uitgenoodigd, om aanstaauden Dingsdag eene voorstel ling voor de koninklijke familie te geven. Frankfort8 Febr. Naar luid van berigten uit St. Pe tersburg, heeft de Amurmaatschappij te Irkutsh besloten, om voor hare kosten eene telegraaphlijn van Moskau door geheel Siberie tot aan de kusten der Stille Zuidzee aan te leggen. De maatschappij verlangt van de regering niets anders, dan dat zij de rente waarborge van het te besteden kapitaal. Turijn, 6 Febr. Uit Rome wordt dd. 27 Jan. gemeld, dat eene gebeurtenis in eene loge van den schouwburg Torre di Nona sedert twee dagen het onderwerp van alle gesprekken uitmaakt. De rijkste man van Rome, vorst Torlonia, de eige naar van dien schouwburg, had zich in eene der beste loges met zijne gemalin geplaatst, die, gelijk bekend is, een zwak verstand heeft, om de opera Lucretia Borgia aan te hoo- reu. Eeu oogenblik nadat een treffend duet op het tooDeel was aangeheven, stoof de vorstin van haren zetel op, greep haren gemaal bij het hoofden deelde hemwoedendeen aantal oorvegen toe. Men kan zich voorstellen van welke aard het intermezzo was, dat daardoor bij het publiek ontstond. Het lagchen dreigde geen einde te zullen nemen. New-York, 25 Jan. Volgens berigten van Haïti was de hoofdstad in staat van beleg verklaard, en voerde Salou- que zijn leger in persoon aan. Schagen, 16 Februarij 1859. privilegiën zullen geschonken worden aan de verkoopers van sterke dranken en de eigenaars van huizen, welke buiten de tegenwoordige grenzen wonen. De voorteékenen van den oorlog doen zich in menigte voor. Zoo zou generaal Delarue, commandant—en-chef der gendarmerie, èenc bijeenkomst met den keizer gehad, en aan Z. M. een rapport aangaande dc officieren der gendarmerie ingHien® hebben. Ook zou het ministerie van oorlog een aantal karabijnen met gegroefde loopen besteld hebben. Voorts verhaalt men, dat het Grieksch vuur op nieuw door een 2'den luitenant der artillerie ontdekt is. Er is ecne com missie benoemd om aangaande deze ontdekking te rapporte ren. .Men zal zich herinneren, dat dit vuur onbluschbnar is en onder water brandt, ca dat deze uitvinding der oudheid sedert eeuwen verloren is gegaan. DUITSCHLAND. Met het oog op de in alle Oostenrijksche tuighuizen heerschende beweging, en de groote militaire bedrijvigheid in het algemeenhoudt men in wel-onderrigte kringen het breken van den oorlog steeds waarschijnlijker. Van de Russische grenzen schrijft men, dat de krijgs toerustingen en troepenbewegingen in Rusland sedert eenige dagen aanmerkelijk zijn. Tc Koningsbergen heerscht bij voortduring eene tem peratuur van 4 tot 6 graden warmte, die men in deze maand sedert 24 jaren niet heeft waargenomen. Uit Bonn meldt mendat ook üuitschland zijnen Morpliy heeft, zijnde een 21jarige jongeling, die acht par tijen, zonder er naar te zien, te gelijker tijd speelten geen enkel spel verliest. Terwijl acht leden van de in die stad gevestigde schaakclub hunne blikken zorgvuldig op hunne borden hielden gevestigd, zag de heer Berthold Suhle, student in de wijsbegeerte aan de universiteit aldaar, niets dan de rookwolkjes, die aan zijn sigaar, welken hij niet liet uitgaan, ontsnapten. Twee van zijne tegenpartijen waren zoo gelukkig parlie remise te maken wie der overigen niet zoo verstandig was, de partij op te geven, werd in een bepaald aantal zet ten het schaakmat aangezegd. ITALIË. AMERIKA. Te Nebraska waren twee paardendieven door het te hoop geloopen gepeupel met geweld uit de gevangenis ge haald en, overeenkomstig het Lynch gebruik aan een boom opgehangen. an daar was ook berigt ontvangen dat er nabij Fayette- ville een boschbrand uitgebarsten was, die vele eigendom men bedreigde. it i J\ E i> n De persoon van H. W., vóór eenigen tijd te Goes gearresteerd, als hebbende zich tijdeus de Belgische revolu tie schuldig gemaakt aan desertie, is door den krijgraad in Noord-Braband deswege veroordeeld tot tien jaren kruiwa- genstraf c. e. Onlangs stonden voor de arrondissements-regtbank te Arnhem teregt twee personen, aangeklaagd van een schat, op het land van den baron Nahuys, nabij Harderwijk, on langs door hen gevonden en bestaande in eene aarden vaas, waarin eenige gouden penningen verborgen waren welke hun ah vinders slechts voor de helft toekwam, niet aan den eigenaar te hebben verantwoord. De regtbank heeft deze beide beklaagden, met aanneming van verzachtende omstandighe den, tot eene gevangenisstraf van acht dagen veroordeeld. Het berigt, door sommige dagbladen dezer dagen medegedeeld, dat de zaak van den generaal G. zou zijn ver wezen naar den procureur-generaal bij het Provinciaal Ge- regtshof in Zuid-Holland, is onjuist. De voorloopige instructie afgeloopen zijnde, zijn de stukken gesteld in handen van den procureur-generaalter examhatiegelijk dit steeds geschiedt, om naderhand de noodzakelijkheid van eene nieu we behandeling voor te komen. (R. C.) Uit Dragten meldt men van den 8sten dezer, dat daar dien dag de zoo beroemde os van den heer v. d. Sluis, van Ilemrik was aangevoerd. Het dier is 5 jaren en 8 maanden oud en wordt door deskundigen geschat op 2000 halve Ned. ffi. De koopers J. Kalf en diens broeder, de eerste van Dragten en de andere van Gorredijk, laten hem in de voor naamste plaatsen als Heerenveeu, Akkrum, Gorredijk en Leeuwarden bezien. Te Deventer heeft een persoon een brandenden zwa velstok in een geheim gemak geworpen. Daardoor ontstond eene ontploffing, zoodat zijn leven in gevaar is. Het collegie van wetenschappelijke keurders te Am sterdam, bevonden hebbende, dat een der hier te stede ver kocht wordende augurken koper bevat, doordien er, bij het inleggen daarvan, met het doel om de kleur te verfraaijen, Spaansch groen wordt bijgemengd, waarschuwt de ingeze tenen tegen het gebruik vooral der hoog groen augurken, als voor de gezondheid hoogst schadelijk, De dierentuin te Rotterdam is in het bezit gekomen van een orang oetang,]van Borneo, aangebragtiu het Nieuwediep, met het brikschip Libra, kapt. P. van Os, toebehooreude aan de heeren Aues van Dam. Door de goede zorgen van den gezagvoerder, gedurende de reisbevindt zich dit dier in goeden welstand, niettegenstaande het saizoeu en het on gunstige wederdat bij de binnenkomst van het schip heerschte. Het dier is ter bezigtiging gesteld: het is een bij zonder fraai en groot exemplaar. In den avond van 30 Jan. jl. is in de gemeente Oost burg een stoute diefstal gepleegd, ten nadeele van den her bergier Ed. de Pauw. Meu is namelijk tijdens de afwezigheid van dezen, door het openschuiven van een raam aa°i de achterzijde van het woonhuis binnengedrongen en schijnt omtrent fr. 480 te hebben ontvreemd. De nasporingen der politie omtrent de daders van dit misdrijf zijn, naar men verneemt, tot noch toe vruchteloos gebleven. Ouder de huwelijks-advertentiën in de Leeuwarden Ct. komt een voor van een paar, waarvan de man 69 en de vrouw 78 jaren oud is. De persoon van H. C. L. Siegel, oud 36 h, 37 jaren, slotenmakersknecht wonende te St. Andreasberg in Hanno- ver, een uiterst gevaarlijk misdadiger, die reeds 9 jaren kettingstraf heeft ondergaan en die te Meppen en de Olden- brug veroordeeld is respectievelijk tot 3 en 10 jaren tucht huisstraf, is den 17den Jan. jl. uit de gevangenis te Yechta in Oldenburg ontvlugt. Hij is gezien in den omtrek van Meppen en wordt verdacht gehouden van het plegen van eenige diefstalen met braak, te Lingen, in de nachten van 21, 23 en 24 Jan. jl. gepleegd in onderscheidene woningen. Daarenboven verdenkt men hem van twee diefstallen met braak in slotenmakers—werkplaatsen te Meppen, uit welke eene hoeveelheid sleutels en andere werktuigen zijn ontvreemd. Men verneemt, dat hij zich naar Nederland begeven heeft, tot het plegen van verdere misdaden. De meeste werkzaam." beid wordt tegen dezen misdadiger aanbevolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 2